Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu cài xong mà thanh địa chỉ chưa hiện HTTPS màu xanh, hãy tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt SSL “xanh hoàn hảo”

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

1.1/ Cài đặt Let’s Encrypt

Chúng ta sẽ clone mã nguồn của Let’s Encrypt về thư mục /opt/letsencrypt. Bước này thực hiện giống nhau trên CentOS 6 và 7.

# Install Git
yum -y install git

# Clone Let's Encrypt repository
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Thỉnh thoảng bạn nên cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt từ Github để có được tính năng mới nhất. Hoặc đôi khi chứng chỉ Lets Encrypt không tự động gia hạn mặc dù đã kích hoạt crontab.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

– Nếu gặp thông báo lỗi như bên dưới:

error: Your local changes to 'letsencrypt-auto' would be overwritten by merge. Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.

bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

# cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

– Bạn có thể thiết lập tự động cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt qua crontab.

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal

0 0 1 * * cd /opt/letsencrypt && git pull

1.2/ Phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain

Để phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Cho đến tháng 5, 2016, Certbot được gọi với tên letsencrypt hoặc letsencrypt-auto, tùy thuộc vào cách cài đặt. Một số bài hướng dẫn trên Internet vẫn sử dụng tên cũ này, trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng certbot-auto, tất cả đều tương tự nhau.

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám thì mới cài đặt được Let’s Encrypt.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Issue SSL Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl default_server;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Lưu ý:

 • Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập.
 • Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây màu vàng ẩn IP thì không làm bước này mà sử dụng link http://IP:port để vào khu vực quản trị HocVPS Script Admin.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2018 thì sẽ tìm block cuối cùng server { ... } trong file cấu hình domain .conf có dòng listen 2018;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này truy cập HocVPS Script Admin qua https://domain.com:2018

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

server {
	listen 443 ssl default_server;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_ Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:

 • Không thiết lập HocVPS Admin Port
 • Bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443

_ Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port
 • Không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt. Gia hạn thủ công 3 tháng 1 lần.

_ Cấu hình HTTP/2 tham khảo Kích hoạt HTTP/2 với Nginx.
_ Tham khảo thêm Tối ưu HTTPS trên Nginx.


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. Xem thêm hướng dẫn.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm để không làm ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa trên Google của website, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

/opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.

Lưu ý: Nếu chứng chỉ không tự động gia hạn, kiểm tra theo mục 6.Một số vấn đề gặp phải

5/ Xóa chứng chỉ Let’s Encrypt

Khi bạn không sử dụng Let’s Encrypt nữa, chuyển qua sử dụng của nhà cung cấp khác và muốn xóa chứng chỉ Let’s Encrypt đã cài, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

# Remove Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto delete

Tiếp theo nhập số thứ tự chứng chỉ tương ứng với tên miền bạn muốn xóa, nhấn Enter là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

6/ Một số vấn đề gặp phải

Đến ngày hết hạn mà chứng chỉ Let’s Encrypt không tự động gia hạn, mặc dù crontab vẫn chạy, kiểm tra log không thấy thông tin gì đặc biệt? Chạy lệnh gia hạn thủ công thì lại được. Theo kinh nghiệm của mình thì vấn đề ở mã nguồn Let’s Encrypt hoặc PATH service

Đối với vấn đề mã nguồn, chỉ cần clone lại bộ code của Let’s Encrypt là sẽ giải quyết được vấn đề.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

Nếu gặp thông báo lỗi thì sử dụng lệnh này: # cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

Đối với vấn đề PATH service, các bạn chú ý những dấu hiệu sau:
Kiểm tra nội dung /var/spool/mail/root thấy:

Failed to find executable /usr/sbin/service in PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
Unable to find pre-hook command /usr/sbin/service in the PATH.
(PATH is /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

Kiểm tra nội dung /var/log/cron thấy cronjob vẫn chạy hàng ngày. Kiểm tra nội dung /var/log/le-renew.log và bên trong /var/log/letencrypt không thấy gì khả nghi.

– Nguyên nhân: service không nằm trong PATH, vấn đề này gặp ở 1 số VPS.

# whereis service
service: /sbin/service /usr/share/man/man8/service.8.gz
# echo $PATH
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

Có thể thấy, lệnh service nằm trong /sbin/service, không thuộc biến môi trường PATH. Crontab chỉ tìm /usr/sbin/service và không thấy.

– Giải pháp::
Bạn cần sử dụng đường dẫn cụ thể để chạy lệnh service trong crontab. Vị trí sẽ tùy thuộc vào từng hệ thống, kiểm tra bằng # whereis service.

Ví dụ, khi là /sbin/service thì câu lệnh chèn vào crontab sẽ như sau:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "/sbin/service nginx stop" --post-hook "/sbin/service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể renew, với thông báo:

Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Hoặc expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink
– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem -text -noout
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Kiểm tra danh sách cert trong VPS

# /opt/letsencrypt/certbot-auto certificates
Found the following certs:
 Certificate Name: hocvps.com
  Domains: hocvps.com www.hocvps.com
  Expiry Date: 2018-05-27 09:15:09+00:00 (VALID: 89 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem
-------------------------------------------------------------------------------

– Giải pháp: xóa hoàn toàn cert cũ rồi issue lại cert mới (như mục 1.)

# cd /opt/letsencrypt
# ./certbot-auto delete --cert-name hocvps.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-------------------------------------------------------------------------------
Deleted all files relating to certificate hocvps.com.
-------------------------------------------------------------------------------

– Nguyên nhân & Dấu hiệu:
VPS không thể kết nối ra ngoài qua giao thức HTTPS, khi đó cũng không thể issue/renew các chứng chỉ SSL. Ví dụ không thể truy cập qua HTTPS

# curl https://google.com
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
#curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
curl: (35) SSL connect error

– Giải pháp:
Đối với lỗi (77): cài đặt lại chứng chỉ trong VPS:
Bước 1: Di chuyển/Đổi tên chứng chỉ cũ

 • CentOS6 chứng chỉ lưu tại /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 • CentOS7 chứng chỉ lưu tại /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem

Bước 2: Cài đặt lại chứng chỉ. Khi đó, bạn có thể curl HTTPS và issue/renew chứng chỉ bình thường.

# yum reinstall -y ca-certificates

– Đối với lỗi (35) – Cập nhật NSS

# yum update nss -y

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,740 Comments

 1. Thao Hoang 26 comment

  Chào Luân, mình đã cài đặt web bằng hocvps và chứng chỉ ssl nhưng hôm nay vào web lại bị thông báo như thế này

  DNS Lookup for “dunglendi.com” failed. System.Net.Sockets.SocketException This is usually a temporary error during hostname resolution and means that the local server did not receive a response from an authoritative server

  Mình kiểm tra thì domain vẫn trỏ bình thường chứ ko thay đổi gì, admin giúp mình với

    1. Việt Phương Moderator

     Record bạn quản lý của nhà cung cấp domain, cần gì phải qua VPS

 2. Nguyen Hoang Quan 9 comment

  Hi,

  Hôm nay mình quay lại topic này và tiếp tục cài ssl như trc đây và mình gặp lỗi này:
  “nginx- duplicate default server error”. Fix làm sao vậy bạn

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn có nhiều hơn 1 default_server trong toàn bộ cấu hình Nginx. Phần chú ý đỏ mình có lưu ý nhé

 3. Thanh Danh 1 comment

  e có cài giống với hướng dẫn trên với trang web wordpress của e nhưng hiện tại sau khi cài theo các bước trên thì e bị chặn.. báo là trang web đã chuyển hướng quá nhiều lần.. e đang gặp rắc rối về phần này.. mong được sự chỉ dẫn từ anh sớm nhất có thể !

  1. Việt Phương Moderator

   Cái này do nhiều vấn đề lắm.
   1. Kiểm tra lại Nginx Conf.
   2. Kiểm tra đã tắt đám mây vàng Cloudflare
   3. Kiểm tra database đã chuyển siteurl sang https chưa
   4. Kiểm tra đã tắt toàn bộ các plugin ssl, ví dụ itheme security… Tốt nhất là đổi tên toàn bộ thư mục plugin rồi restart lại webserver xem site bthg không

 4. Thao Hoang 26 comment

  Admin ơi, mình cài thêm web con trên vps và sử dụng Encrypt tạo Https cho trang đó. Nhưng giờ truy cập vào tên miền con nó toàn tự bay sang trang mẹ, Cái này thì khắc phục ntn admin ơi

  Trang con là ohbonus.com

 5. Nguyen Hoang QuanQuan 9 comment

  hi,

  Mình gặp 1 lỗi khi 1 site mình ko sử dụng ssl nữa trên cùng hệ thống thì nó tự redirect 301 tới 1 site khác trong củng server. Làm sao fix dc vậy bạn

  1. Việt Phương Moderator

   Các link HTTPS của domain đó đã được sinh ra nhưng không được xử lý nên Nginx Webserver sẽ redirect sang default_server của hệ thống. Bạn thêm cấu hình redirect HTTPS về HTTP nếu bạn không sử dụng HTTPS nữa nhé

   1. Nguyen Hoang Quan 9 comment

    cho mình xin đoạn mã đó và chổ để điền đoạn mã đó đi bạn, cảm ơn bạn

 6. Thành 38 comment

  Domain dùng đám mây vàng và full strict ssl của cloudflare ko renew được ad có cách nào fix ko ạ hay phải tắt đám mây đi? Edit file config của nginx để dùng ip:port để truy cập hocvps admin vẫn ko gia hạn được ạ

  1. Việt Phương Moderator

   Không gia hạn được nhé. Vì đám mây vàng đã chiếm cổng 443 để bạn gia hạn SSL rồi. Bắt buộc phải tắt đám mây vàng khi gia hạn

 7. Ngô Văn Cương 111 comment

  Chào bác Phương!

  Em cài ok rồi, nhưng cái phần gia hạn em có cài crontab nhưng không chạy. Em toàn phải gia hạn thủ công.
  Em xài hocvps centos 6.8 bản 64 bit của vultr

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn kiểm tra Log Let Encrypt và Log Crontab
   2. Crontab bạn update như trong bài viết rồi đúng không

 8. LINH IT PRO 8 comment

  Mình cài SSL cho 2 domain trên cùng 1 VPS vậy mình lập lệnh gia hạn SSL 2 lần hả Admin?

  1. Việt Phương Moderator

   Không cần bạn nhé. Lệnh gia hạn tự động gia hạn toàn bộ cert trong VPS khi cert đó đạt thời hạn (hạn dùng <30 ngày)

 9. Thiện 5 comment

  “Cửa hàng của bạn không sử dụng giao thức an toàn HTTPS”
  em đã cài thành công https rồi mà sao khi kiểm tra thì vẫn báo lỗi trên

  1. Việt Phương Moderator

   Site bạn đang bị lỗi “redirected you too many times.” Còn lỗi thông báo trong woocommer không phải ngoài WP thì mình không rõ rồi. Có thể cần phải thiết lập thêm trong chính woocommer. Bạn dùng Really Simple SSL không chuyển HTTPS hết?

 10. Giang 24 comment

  Mình dùng lệnh #yum -y update nss curl
  Và đã chạy được lệnh bình thường rồi. Cám ơn bác đã hỗ trợ em!

    1. Việt Phương Moderator

     1. Hệ điều hành bạn là gì
     2. Cho mình kết quả của curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
     3. Bạn có đang dùng user root có quyền đối với thư mục opt không
     ls -al /opt/

     1. Giang 24 comment

      1. Mình dùng: CentOS 6.7 x32 – Dùng HocVPS

      2. Nó ra kết quả: curl: (35) SSL connect error

      3. Mình đang dùng root
      ls -al /opt/
      total 8
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 8 04:50 .
      dr-xr-xr-x 21 root root 4096 Mar 7 01:12 ..

     2. Việt Phương Moderator

      Bạn cài lại chứng chỉ VPS
      # mv /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt.bak
      # yum reinstall -y ca-certificates

      Rồi chạy lại lệnh git xem được không

   1. Giang 24 comment

    Bác ơi em vẫn bị lỗi khi chạy lệnh

    [root@Naugido home]# mv /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt.bak
    mv: cannot stat `/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt’: No such file or directory
    [root@Naugido home]# mv /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt.bak
    mv: cannot stat `/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt’: No such file or directory
    [root@Naugido home]# yum reinstall -y ca-certificates
    Loaded plugins: fastestmirror
    Setting up Reinstall Process
    Loading mirror speeds from cached hostfile
    Could not get metalink https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=i386 error was
    14: PYCURL ERROR 77 – “Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)”
    * base: centos.usonyx.net
    * epel: mirror.nes.co.id
    * extras: centos.usonyx.net
    * remi: mirrors.thzhost.com
    * remi-php56: mirrors.thzhost.com
    * remi-safe: mirrors.thzhost.com
    * updates: centos.usonyx.net
    Installed package ca-certificates-2015.2.6-65.0.1.el6_7.noarch (from updates) not available.
    Error: Nothing to do

    Và em vào hocvps để nâng cấp thì nó ko nâng cấp được.
    https://uphinhnhanh.com/images/2018/03/09/2018-03-09_8-52-47.jpg

    1. Việt Phương Moderator

     1. Nó không liên quan gì đến update PHP-FPM, Nginx hay MySQL cả
     2. VPS bạn hiện không thể kết nối qua giao thức HTTPS
     Bạn chạy ra kết quả gì
     # mv /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt.bak /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
     # yum reinstall -y ca-certificates
     # curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

     1. Giang 24 comment

      Mình chạy lệnh nó ra như sau

      Last login: Thu Mar 8 20:50:12 2018 from 183.80.31.0
      [root@Naugido home]# mv /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt.bak /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
      [root@Naugido home]# yum reinstall -y ca-certificates
      Loaded plugins: fastestmirror
      Setting up Reinstall Process
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      epel/metalink | 7.2 kB 00:00
      * base: centos.usonyx.net
      * epel: mirror.nes.co.id
      * extras: centos.usonyx.net
      * remi: mirrors.thzhost.com
      * remi-php56: mirrors.thzhost.com
      * remi-safe: mirrors.thzhost.com
      * updates: centos.usonyx.net
      Installed package ca-certificates-2015.2.6-65.0.1.el6_7.noarch (from updates) not available.
      Error: Nothing to do
      [root@Naugido home]# curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
      curl: (35) SSL connect error
      [root@Naugido home]#

     2. Việt Phương Moderator

      Bạn update hệ thống đi xem giải quyết vấn đề không. Mình nghĩ package NSS cũ quá
      # yum -y update nss curl rồi chạy # curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
      Nếu vẫn không được thì
      # yum -y update
      # curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

  1. Việt Phương Moderator

   Theo mình thấy thì cert bạn issue cho mt.fususu chứ không phải enmt.fususu
   Và cái cert đang cài cho enmt cũng không phải cho enmt mà cho mt. Bạn kiểm tra lại nginx conf và cert issue xem

   1. Fususu 34 comment

    Oh chuẩn rồi! CHắc mình config nhầm mà ko để ý :> cám ơn hocvps nha! luôn tin dùng hocvps! chúc năm mới sung sướng!

 11. Trung 5 comment

  Em đã cài đặt thành công cho domain chính. Hnay muốn thêm domain chạy lại code thì báo lỗi như sau:
  An unexpected error occurred:
  The request message was malformed :: Error creating new authz :: Invalid character in DNS name

  Em có chạy thử lại thì báo tiếp:
  An unexpected error occurred:
  ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host=’acme-v01.api.letsencrypt.org’, port=443): Max retries exceeded with url: /directory (Caused by NewConnectionError(‘: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known’,))
  Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.

  Nhờ anh hỗ trợ lỗi này sửa như thế nào ạ. Cám ơn anh

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn gõ domain có kí tự không cho phép nên báo Invalid character. Bạn issue cho những domain nào?
   Ngoài ra, do ngày hum nay bạn đã thử quá nhiều nên chặn issue cert trong ngày.

 12. Andy 32 comment

  Hello Admin!

  Cho minh hỏi vậy làm thế nào để removed Let’s Encrypt khỏi hocvps vậy ah!

  Xin cám ơn

 13. DO DINH TUAN 56 comment

  Mình gia hạn SSL thì gặp lỗi này bạn ơi..giúp mình với ak

  # /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew –pre-hook “service nginx stop” –post-hook “service nginx start”
  Bootstrapping dependencies for RedHat-based OSes that will use Python3… (you can skip this with –no-bootstrap)
  yum is /usr/bin/yum
  yum is hashed (/usr/bin/yum)
  Loaded plugins: fastestmirror, presto
  Setting up Install Process
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * epel: fr.mirror.babylon.network
  * remi: fr.mirror.babylon.network
  * remi-php56: fr.mirror.babylon.network
  * remi-safe: fr.mirror.babylon.network
  Package gcc-4.4.7-18.el6.x86_64 already installed and latest version
  Package augeas-libs-1.0.0-10.el6.x86_64 already installed and latest version
  Package libffi-devel-3.0.5-3.2.el6.x86_64 already installed and latest version
  Package redhat-rpm-config-9.0.3-51.el6.centos.noarch already installed and latest version
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package ca-certificates.noarch 0:2015.2.6-65.0.1.el6_7 will be updated
  —> Package ca-certificates.noarch 0:2017.2.14-65.0.1.el6_9 will be an update
  —> Package openssl.x86_64 0:1.0.1e-48.el6_8.3 will be updated
  —> Package openssl.x86_64 0:1.0.1e-57.el6 will be an update
  —> Package openssl-devel.x86_64 0:1.0.1e-48.el6_8.3 will be updated
  —> Package openssl-devel.x86_64 0:1.0.1e-57.el6 will be an update
  —> Package python34.x86_64 0:3.4.5-4.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: python34-libs(x86-64) = 3.4.5-4.el6 for package: python34-3.4.5-4.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: libpython3.4m.so.1.0()(64bit) for package: python34-3.4.5-4.el6.x86_64
  —> Package python34-devel.x86_64 0:3.4.5-4.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: python-rpm-macros for package: python34-devel-3.4.5-4.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: python3-rpm-macros for package: python34-devel-3.4.5-4.el6.x86_64
  —> Package python34-tools.x86_64 0:3.4.5-4.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: python34-tkinter = 3.4.5-4.el6 for package: python34-tools-3.4.5-4.el6.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package python-rpm-macros.noarch 0:3-11.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: python-srpm-macros for package: python-rpm-macros-3-11.el6.noarch
  —> Package python3-rpm-macros.noarch 0:3-11.el6 will be installed
  —> Package python34-libs.x86_64 0:3.4.5-4.el6 will be installed
  —> Package python34-tkinter.x86_64 0:3.4.5-4.el6 will be installed
  –> Running transaction check
  —> Package python-srpm-macros.noarch 0:3-11.el6 will be installed
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: Multilib version problems found. This often means that the root
  cause is something else and multilib version checking is just
  pointing out that there is a problem. Eg.:

  1. You have an upgrade for openssl which is missing some
  dependency that another package requires. Yum is trying to
  solve this by installing an older version of openssl of the
  different architecture. If you exclude the bad architecture
  yum will tell you what the root cause is (which package
  requires what). You can try redoing the upgrade with
  –exclude openssl.otherarch … this should give you an error
  message showing the root cause of the problem.

  2. You have multiple architectures of openssl installed, but
  yum can only see an upgrade for one of those arcitectures.
  If you don’t want/need both architectures anymore then you
  can remove the one with the missing update and everything
  will work.

  3. You have duplicate versions of openssl installed already.
  You can use “yum check” to get yum show these errors.

  …you can also use –setopt=protected_multilib=false to remove
  this checking, however this is almost never the correct thing to
  do as something else is very likely to go wrong (often causing
  much more problems).

  Protected multilib versions: openssl-1.0.1e-57.el6.x86_64 != openssl-1.0.1e-48.el6_8.3.i686
  Could not install OS dependencies. Aborting bootstrap!

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn chạy yum update hoặc yum update openssl rồi chạy lại lệnh renew cert

   1. DO DINH TUAN 56 comment

    mình có chạy yum update và yum update opensl rồi và chạy lại lệnh gia hạn renwew cert rồi những vẫn bị lỗi và nhận thông báo như sau..Bạn giúp mình với mình có rát nhiều website quan trọng trong vps này

    # /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew –pre-hook “service nginx stop” –post-hook “service nginx start”
    Bootstrapping dependencies for RedHat-based OSes that will use Python3… (you can skip this with –no-bootstrap)
    yum is /usr/bin/yum
    yum is hashed (/usr/bin/yum)
    Loaded plugins: fastestmirror, presto
    Setting up Install Process
    Loading mirror speeds from cached hostfile
    Could not get metalink https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=x86_64 error was
    14: PYCURL ERROR 77 – “Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)”
    * epel: mirrors.mit.edu
    * remi: mirror.team-cymru.org
    * remi-php71: mirror.team-cymru.org
    * remi-safe: mirror.team-cymru.org
    Package gcc-4.4.7-18.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package augeas-libs-1.0.0-10.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package openssl-1.0.1e-57.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package openssl-devel-1.0.1e-57.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package libffi-devel-3.0.5-3.2.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package redhat-rpm-config-9.0.3-51.el6.centos.noarch already installed and latest version
    Package ca-certificates-2017.2.14-65.0.1.el6_9.noarch already installed and latest version
    Package python34-3.4.5-2.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package python34-devel-3.4.5-2.el6.x86_64 already installed and latest version
    Package python34-tools-3.4.5-2.el6.x86_64 already installed and latest version
    Nothing to do
    WARNING: unable to check for updates.
    Creating virtual environment…
    Installing Python packages…
    Traceback (most recent call last):
    File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 1183, in do_open
    h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
    File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 1137, in request
    self._send_request(method, url, body, headers)
    File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 1182, in _send_request
    self.endheaders(body)
    File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 1133, in endheaders
    self._send_output(message_body)
    File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 963, in _send_output
    self.send(msg)
    File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 898, in send
    self.connect()
    File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 1287, in connect
    server_hostname=server_hostname)
    File “/usr/lib64/python3.4/ssl.py”, line 362, in wrap_socket
    _context=self)
    File “/usr/lib64/python3.4/ssl.py”, line 580, in __init__
    self.do_handshake()
    File “/usr/lib64/python3.4/ssl.py”, line 807, in do_handshake
    self._sslobj.do_handshake()
    ssl.SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:600)

    During handling of the above exception, another exception occurred:

    Traceback (most recent call last):
    File “/tmp/tmp.rPIj4upFMw/pipstrap.py”, line 165, in
    exit(main())
    File “/tmp/tmp.rPIj4upFMw/pipstrap.py”, line 146, in main
    for url, digest in PACKAGES]
    File “/tmp/tmp.rPIj4upFMw/pipstrap.py”, line 146, in
    for url, digest in PACKAGES]
    File “/tmp/tmp.rPIj4upFMw/pipstrap.py”, line 121, in hashed_download
    response = opener().open(url)
    File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 464, in open
    response = self._open(req, data)
    File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 482, in _open
    ‘_open’, req)
    File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 442, in _call_chain
    result = func(*args)
    File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 1226, in https_open
    context=self._context, check_hostname=self._check_hostname)
    File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 1185, in do_open
    raise URLError(err)
    urllib.error.URLError:

     1. DO DINH TUAN 56 comment

      Đây bạn bạn giúp mình với!

      # yum update
      Loaded plugins: fastestmirror, presto
      Setting up Update Process
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      Could not get metalink https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=x86_64 error was
      14: PYCURL ERROR 77 – “Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)”
      * epel: mirrors.mit.edu
      * remi: mirror.team-cymru.org
      * remi-php71: mirror.team-cymru.org
      * remi-safe: mirror.team-cymru.org
      No Packages marked for Update
      [root@vps105060 home]# yum update openssl
      Loaded plugins: fastestmirror, presto
      Setting up Update Process
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      Could not get metalink https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=x86_64 error was
      14: PYCURL ERROR 77 – “Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)”
      * epel: mirrors.mit.edu
      * remi: mirror.team-cymru.org
      * remi-php71: mirror.team-cymru.org
      * remi-safe: mirror.team-cymru.org
      No Packages marked for Update

     2. Việt Phương Moderator

      Vấn đề thuộc hệ thống SSL trong VPS bạn Could not get metalink https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=x86_64 error was
      14: PYCURL ERROR 77 – “Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)”

      Bạn chạy
      # yum clean all
      # yum --disablerepo="epel" update nss
      rồi chạy lại lệnh renew xem

      Ngoài ra, bạn có cài Varnish trong hệ thống không?

     3. DO DINH TUAN 56 comment

      Bạn ơi mình đã làm như bạn và khi renew cert thì nhận đc thông báo ntn bạn giúp mình với ak

      # /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew –pre-hook “service nginx stop” –post-hook “service nginx start”
      Bootstrapping dependencies for RedHat-based OSes that will use Python3… (you can skip this with –no-bootstrap)
      yum is /usr/bin/yum
      To use Certbot, packages from the EPEL repository need to be installed.
      Enable the EPEL repository and try running Certbot again.

     4. Việt Phương Moderator

      Bạn chạy yum -y install epel-release rồi renew cert được không

     5. DO DINH TUAN 56 comment

      Mình chạy lệnh và báo lỗi này bạn ak..Bạn giúp mình vs

      # yum -y install epel-release
      Loaded plugins: fastestmirror, presto
      Setting up Install Process
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again
      [root@vps105060 home]# /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew –pre-hook “service nginx stop” –post-hook “service nginx start”
      Bootstrapping dependencies for RedHat-based OSes that will use Python3… (you can skip this with –no-bootstrap)
      yum is /usr/bin/yum
      To use Certbot, packages from the EPEL repository need to be installed.
      Enable the EPEL repository and try running Certbot again.

     6. Việt Phương Moderator

      Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again
      Cài không thành công. Cho mình nội dung của nano /etc/yum.repos.d/epel.repo

     7. DO DINH TUAN 56 comment

      Đây bạn ak

      GNU nano 2.0.9 File: /etc/yum.repos.d/epel.repo

      [epel]
      name=Extra Packages for Enterprise Linux 6 – $basearch
      #baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/$basearch
      mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch
      failovermethod=priority
      enabled=1
      gpgcheck=1
      gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6

      [epel-debuginfo]
      name=Extra Packages for Enterprise Linux 6 – $basearch – Debug
      #baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/$basearch/debug
      mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-debug-6&arch=$basearch
      failovermethod=priority
      enabled=0
      gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6
      gpgcheck=1

      [epel-source]
      name=Extra Packages for Enterprise Linux 6 – $basearch – Source
      #baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/SRPMS
      mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-source-6&arch=$basearch
      failovermethod=priority
      enabled=0

     8. DO DINH TUAN 56 comment

      Đây bạn ak. Giúp mình vs ak

      # yum repolist
      Loaded plugins: fastestmirror, presto
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

     9. Việt Phương Moderator

      Trong file /etc/yum.repos.d/epel.repo bạn vừa post ý, bạn sửa url của metalink thành http đi
      Ví dụ mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch Rồi chạy lại

     10. DO DINH TUAN 56 comment

      Mình đã sửa hết https thành http rồi và chạy lại lệnh renew thì vẫn nhận báo lỗi ntn bạn ak..

      Bạn giúp mình vs 🙁

      # /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew –pre-hook “service nginx stop” –post-hook “service nginx start”
      Bootstrapping dependencies for RedHat-based OSes that will use Python3… (you can skip this with –no-bootstrap)
      yum is /usr/bin/yum
      yum is hashed (/usr/bin/yum)
      Loaded plugins: fastestmirror, presto
      Setting up Install Process
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      * epel: mirrors.mit.edu
      * remi: mirror.team-cymru.org
      * remi-php71: mirror.team-cymru.org
      * remi-safe: mirror.team-cymru.org
      Package gcc-4.4.7-18.el6.x86_64 already installed and latest version
      Package augeas-libs-1.0.0-10.el6.x86_64 already installed and latest version
      Package openssl-1.0.1e-57.el6.x86_64 already installed and latest version
      Package openssl-devel-1.0.1e-57.el6.x86_64 already installed and latest version
      Package libffi-devel-3.0.5-3.2.el6.x86_64 already installed and latest version
      Package redhat-rpm-config-9.0.3-51.el6.centos.noarch already installed and latest version
      Package ca-certificates-2017.2.14-65.0.1.el6_9.noarch already installed and latest version
      Package python34-3.4.5-4.el6.x86_64 already installed and latest version
      Package python34-devel-3.4.5-4.el6.x86_64 already installed and latest version
      Package python34-tools-3.4.5-4.el6.x86_64 already installed and latest version
      Nothing to do
      WARNING: unable to check for updates.
      Creating virtual environment…
      Installing Python packages…
      Traceback (most recent call last):
      File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 1183, in do_open
      h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers)
      File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 1137, in request
      self._send_request(method, url, body, headers)
      File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 1182, in _send_request
      self.endheaders(body)
      File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 1133, in endheaders
      self._send_output(message_body)
      File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 963, in _send_output
      self.send(msg)
      File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 898, in send
      self.connect()
      File “/usr/lib64/python3.4/http/client.py”, line 1287, in connect
      server_hostname=server_hostname)
      File “/usr/lib64/python3.4/ssl.py”, line 362, in wrap_socket
      _context=self)
      File “/usr/lib64/python3.4/ssl.py”, line 580, in __init__
      self.do_handshake()
      File “/usr/lib64/python3.4/ssl.py”, line 807, in do_handshake
      self._sslobj.do_handshake()
      ssl.SSLError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:600)

      During handling of the above exception, another exception occurred:

      Traceback (most recent call last):
      File “/tmp/tmp.tI5jt82EWk/pipstrap.py”, line 165, in
      exit(main())
      File “/tmp/tmp.tI5jt82EWk/pipstrap.py”, line 146, in main
      for url, digest in PACKAGES]
      File “/tmp/tmp.tI5jt82EWk/pipstrap.py”, line 146, in
      for url, digest in PACKAGES]
      File “/tmp/tmp.tI5jt82EWk/pipstrap.py”, line 121, in hashed_download
      response = opener().open(url)
      File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 464, in open
      response = self._open(req, data)
      File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 482, in _open
      ‘_open’, req)
      File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 442, in _call_chain
      result = func(*args)
      File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 1226, in https_open
      context=self._context, check_hostname=self._check_hostname)
      File “/usr/lib64/python3.4/urllib/request.py”, line 1185, in do_open
      raise URLError(err)
      urllib.error.URLError:

     11. Việt Phương Moderator

      1. Bạn chạy lệnh /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew --no-bootstrap kết quả ntn
      2. Nếu vẫn không được, bạn gửi VPS qua support@hocvps.com mình xem trực tiếp cho. Chứ case bạn rắc rối

     12. DO DINH TUAN 56 comment

      Mình đã gửi info VPS cho mail bạn rồi đó.. Bạn xem sửa lỗi giúp mình với. Mình xin cám ơn và chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!!

     13. Việt Phương Moderator

      Done. Lỗi do chứng chỉ của bản thân VPS nên VPS không thể kết nối ra ngoài qua cổng HTTPS. Đã fix và update error vào 5.2

 14. nhung 1 comment

  Nếu server không có cài hocvps script thì có làm theo cách này được không vậy admin?

  1. Việt Phương Moderator

   Được bạn nhé. Phần cấu hình Nginx Conf bạn sửa theo server bạn

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn renew thủ công ra kết quả ntn?
   2. crontab -l của bạn ra kết quả gì

 15. nguyen van duong 8 comment

  anh ơi cho em hỏi chút, trên cùng một vps (1 ip) có cài được 2 website cùng chạy ssl không anh.

 16. Mr Green 4 comment

  Tại sao trên 01 VPS mình chạy 2 website thì cài 1 web nhận ssl còn 1 web thì không nhận ssl. Còn nếu tách mỗi web 1 VPS thì cài sẽ được cả 2. Admin có biết tại sao không giải đáp giúp mình

  1. Việt Phương Moderator

   Chắc bạn cấu hình lỗi gì ở Nginx Conf. Cho mình Nginx Conf2 domain khi bạn cài trên cùng 1 VPS

    1. Việt Phương Moderator

     Oh. Block 443 của domain thì bạn không cài SSL. Bạn chỉ để mỗi ssl http2 nhưng phần đi kèm thì bạn không thiết lập, ví dụ ssl_certificate, key, cipher…
     Chính là block có listen 443 ssl http2; và server_name tintuctoday.net;
     Tương tự với site còn lại

     1. Trường 4 comment

      Mình đọc vẫn không hiểu lắm. Admin có thể sửa qua giúp mình 2 file đó rồi gửi lại giúp mình cho mình tham khảo được. Cảm ơn admin nhiều

     2. Việt Phương Moderator

      Bạn đọc file hướng dẫn trong bài viết đó. Block thứ 2 bạn có chèn thêm còn block thứ 3 bạn lại không chèn