Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.

– Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao.

– PHP hỗ trợ các phiên bản 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0

– MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL. Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ.

I. Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.

Các thao tác thực hiện bằng dòng lệnh, sử dụng tool ZOC Terminal và nano.

1. Thêm repo cần thiết

CentOS 7/6.5/5.10 EPEL repository

yum install epel-release

CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository

## CentOS 7 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository

## CentOS 7 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/5/noarch/RPMS/nginx-release-centos-5-0.el5.ngx.noarch.rpm

2. Cài đặt Nginx, PHP

CentOS 7/6.5/5.10

## PHP 5.3 ##
yum install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.4 ##
yum --enablerepo=remi install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.5 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php55 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.6 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 7.0 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php70 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 7.1 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install -y nginx php-fpm php-common

3. Cài đặt PHP module

Một số module PHP thông dụng:

 • OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
 • APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
 • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
 • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
 • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
 • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
 • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
 • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
 • SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
 • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
 • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
 • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
 • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh yum --enablerepo=remi,remi-php56 install ten_module. Ví dụ:

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM

Stop httpd (Apache)

## CentOS 7 ##
systemctl stop httpd.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service httpd stop

Start Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl start nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx start

Start PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl start php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm start

5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd

Tắt httpd (Apache) khi boot

## CentOS 7 ##
systemctl disable httpd.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig httpd off

Autostart Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl enable nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add nginx
chkconfig --levels 235 nginx on

Autostart PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl enable php-fpm.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add php-fpm
chkconfig --levels 235 php-fpm on

6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM

Cấu hình Nginx

– Thay đổi worker_processes

nano /etc/nginx/nginx.conf

Chỉnh worker_processes bằng với số processor VPS của bạn

– Cấu hình nginx virtual hosts

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Bạn thay đổi thông tin như bên dưới:

#
# The default server
#
server {
  listen    80;
  server_name example.com;

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /usr/share/nginx/html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}

Các đoạn bôi đỏ là cần phải thay đổi.

– Restart Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl restart nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx restart

Cấu hình PHP-FPM

– Chỉnh user và group

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Thay user và group = apache sang nginx

 [...]
 ; Unix user/group of processes
 ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
 ; will be used.
 ; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
 user = nginx
 ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
 group = nginx
 [...]

– Restart PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl restart php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm restart

7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM

nano /usr/share/nginx/html/info.php

Thêm đoạn sau vào

<?php
phpinfo();
?>

Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.

Lưu ý: nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10

 1. Thêm MariaDB repo

Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37

## CentOS 6/5 MariaDB 5.5 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/5

## CentOS 6/5 MariaDB 10.0 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/10

2. Cài đặt hoặc update MariaDB

## CentOS 7 ##
yum install -y mariadb mariadb-server

## CentOS 6.5/5.10 ##
yum install -y MariaDB MariaDB-server

3. Khởi động MariaDB và tự động chạy khi boot

## CentOS 7 ##
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service mysql start
chkconfig --levels 235 mysql on

4. Cấu hình MariaDB

 • Set (Change) root password
 • Remove anonymous users
 • Disallow root login remotely
 • Remove test database and access to it
 • Reload privilege tables

– Bắt đầu cài đặt

/usr/bin/mysql_secure_installation

Ngay bước đầu tiên bạn sẽ bị hỏi root password, do mới cài đặt nên tất nhiên chưa có password, nhấn Enter để tiếp tục.

– Output tương tự như sau:

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we\'ll need the current
password for the root user. If you\'ve just installed MariaDB, and
you haven\'t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from \'localhost\'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named \'test\' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you\'ve completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Xem thêm các thao tác trên database.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt LEMP stack trên CentOS rồi đó. Trong trường hợp bạn muốn cài đặt một cách tự động bộ LEMP này, hãy tham khảo HocVPS Script do mình biên soạn.

Xem thêm

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

201 Comments

 1. Vu Tuan Anh 1 comment

  Bài này khiến người đọc nhầm lẫn rất nhiều , đáng lẽ nên thêm cái nào ko cần thêm cái nào phải cần chú ý, chứ thêm tùm lùm ra lỗi lại ngồi nghĩ rất tốn công sức, Ad thêm vào đi

 2. khoai 3 comment

  Chào bạn,
  Khi mình cài đến bước 4.1 thì bị lỗi này
  Failed to stop httpd.service: Unit httpd.service not loaded.

  câu lệnh mình đã thực hiện là:
  systemctl stop httpd.service
  mình dùng cenos 7.

  Xin vui lòng chỉ cho mình cách khắc phục

  1. Việt Phương Moderator

   Vậy tức là không có HTTPD, nếu vậy bạn không cần stop httpd và làm luôn đến bước tiếp theo

 3. thanh 3 comment

  Mình bị 3 lỗi này, không biết là bị sao? Mong được trợ giúp sớm

  2018/07/13 16:49:07 [error] 3331#3331: *65 “/home/nginx/d9safe.com/public_html/index.php/2018/07/13/hello-world/index.php” is not found (20: Not a directory), cli$

  2018/07/13 16:47:26 [error] 3331#3331: *36 FastCGI sent in stderr: “PHP message: WordPress database error Unknown column ‘wp_’ in ‘field list’ for query SELECT wp$

  2018/07/13 16:26:36 [error] 3331#3331: *11 FastCGI sent in stderr: “Primary script unknown” while reading response header from upstream, client: 94.79.7.36, serve$

 4. thanh 3 comment

  M bị lỗi này với hầu hết module. Giải quyết sao bạn?

  Error: Package: php-opcache-5.6.36-1.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
  Requires: php-common(x86-64) = 5.6.36-1.el7.remi
  Installed: php-common-7.1.19-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php71)
  php-common(x86-64) = 7.1.19-1.el7.remi
  Available: php-common-5.4.16-45.el7.x86_64 (base)
  php-common(x86-64) = 5.4.16-45.el7
  Available: php-common-5.4.45-13.el7.remi.x86_64 (remi)
  php-common(x86-64) = 5.4.45-13.el7.remi
  Available: php-common-5.4.45-14.el7.remi.x86_64 (remi)
  php-common(x86-64) = 5.4.45-14.el7.remi
  Available: php-common-5.6.35-1.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
  php-common(x86-64) = 5.6.35-1.el7.remi
  Available: php-common-5.6.36-1.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
  php-common(x86-64) = 5.6.36-1.el7.remi

  1. Việt Phương Moderator

   Một số module không tồn tại ở các phiên bản PHP khác. Bạn cài PHP gì và cài những module gì
   Và nếu bạn cài PHP khác 5.6 thì câu lệnh cài module bạn cũng phải sửa enableremi theo

   1. thanh 3 comment

    Cho m hỏi cái :
    server_name example.com;

    trong cấu hình virtual hosts là tên website của mình phải k nhỉ?

    1. Việt Phương Moderator

     Đúng rồi bạn, nếu không điền thì truy cập qua IP
     Và bạn cài module nhớ enable remi7.1 chứ không phải 5.6

 5. Trường 13 comment

  Hãy giúp mình, mình đã cấu hình đúng như hướng dẫn rồi, khởi động lại php-fpm các kiểu rồi mà khi chạy file info.php thì nó lại tải về chứ không chạy. Tại sao lại vậy bạn?

  1. Việt Phương Moderator

   Trạng thái Nginx và PHP-FPM của bạn như thế nào
   service nginx status
   service php-fpm status
   Và bạn thử bằng domain chưa?

   1. Trường 13 comment

    Trạng thái đều hoạt động hết bạn ạ. Mình chưa trỏ domain để test. Không biết tại sao nó lại thế nữa.
    ● nginx.service – The nginx HTTP and reverse proxy server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Mon 2018-04-16 14:05:41 EDT; 8h ago
    Process: 7613 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 7611 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 7610 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 7616 (nginx)
    CGroup: /system.slice/nginx.service
    ├─7616 nginx: master process /usr/sbin/nginx
    └─7617 nginx: worker process

    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server…
    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn nginx[7611]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn nginx[7611]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn systemd[1]: Failed to read PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
    [root@thecao24 ~]# service php-fpm status
    Redirecting to /bin/systemctl status php-fpm.service
    ● php-fpm.service – The PHP FastCGI Process Manager
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php-fpm.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Mon 2018-04-16 14:05:32 EDT; 8h ago
    Main PID: 7595 (php-fpm)
    Status: “Processes active: 0, idle: 5, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec”
    CGroup: /system.slice/php-fpm.service
    ├─7595 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
    ├─7596 php-fpm: pool www
    ├─7597 php-fpm: pool www
    ├─7598 php-fpm: pool www
    ├─7599 php-fpm: pool www
    └─7600 php-fpm: pool www

    Apr 16 14:05:32 thecao24.vn systemd[1]: Starting The PHP FastCGI Process Manager…
    Apr 16 14:05:32 thecao24.vn systemd[1]: Started The PHP FastCGI Process Manager.

   2. Trường 13 comment

    Mày mò mãi mình đã tìm ra nguyên nhân đó là do mình chưa cấu hình server_name trong nginx.conf
    nano /etc/nginx/nginx.conf

    server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    server_name điền ip server and domain; // Mình cấu hình IP server vào nó mới chạy. Share cho bạn nào cũng bị giống mình nhé.
    root /usr/share/nginx/html;

 6. Hieu 13 comment

  Mình đã cài đặt xong LEMP và add thử domain đầu tiên vào rồi. Nhưng mà có chút vấn đề là cùng ở 1 thư mục mặc định nginx thì mình vào bằng domain.com/info.php thì nó ra toàn bộ thông tin PHP, còn mình vào bằng ip/info.php thì nó hiện dialog cho tải file này về xem code luôn.
  Có cách nào xử lý không bạn?

 7. tien le 1 comment

  minh lam theo huong dan thi gap loi nay:
  Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.