Trước đây mình vẫn dùng VPS để chứa các bản backup sử dụng công cụ Duplicity hoặc Rsync. Tuy nhiên, hiện giờ đã có một phương pháp mới hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn (Free), đó là sao lưu lên Cloud với Rclone.

backup-server-google-drive

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây đó là tốc độ cao (do có server được đặt trên khắp thế giới), an toàn dữ liệu (không lo ngại các vấn đề phần cứng, network) và nhất là hầu hết đều Free. Mình đặc biệt thích những thứ Free!

Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud thông dụng như:

 • Google Drive
 • Amazon S3
 • Openstack Swift / Rackspace cloud files / Memset Memstore
 • Dropbox
 • Google Cloud Storage
 • Amazon Drive
 • Microsoft OneDrive
 • Hubic
 • Backblaze B2
 • Yandex Disk
 • SFTP
 • The local filesystem

Xem thêm test tốc độ upload Rclone.

Giờ thay vì backup đưa lên VPS khác để lưu trữ, mình chuyển sang sử dụng Google Drive, dung lượng miễn phí 15GB, mua thêm cũng khá rẻ, chỉ 45k/tháng là được 100GB rồi. Bạn nào có tài khoản Google Apps miễn phí nữa thì càng tuyệt vời.

Trong bài viết này sẽ có 2 phần chính, 1 là cài đặt Rclone trên VPS, 2 là sử dụng Rclone để upload backup lên Google Drive. Với những cloud service khác các bạn làm tương tự.

Việc tạo file backup toàn bộ dữ liệu VPS mình đã hướng dẫn chi tiết trong bài viết Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS, bài viết này sẽ chỉ tập trung vào việc cài đặt tự động upload file nén lên Google Drive. Xem thêm hướng dẫn sử dụng Rclone với Google Drive và các dịch vụ cloud khác tại Rclone Docs.

Kịch bản tự động backup như sau:

 • Sao lưu toàn bộ database MySQL, mỗi database một file .gz
 • Sao lưu toàn bộ code trong thư mục /home/domain.com/public_html/
 • Sao lưu toàn bộ cấu hình Nginx trong thư mục /etc/nginx/conf.d/
 • Tổng hợp tất cả dữ liệu vào 1 folder
 • Upload file backup lên Google Drive vào lúc 2h00 sáng
 • Tự động xóa file backup trên VPS sau khi upload xong, xóa file backup trên Cloud nếu quá 2 tuần

Giờ bắt đầu vào việc nhé.

I. Hướng dẫn cài đặt Rclone

1. Cài đặt Rclone

Rclone là một chương trình dòng lệnh nên mình sẽ down xuống rồi di chuyển file chạy đến thư mục /usr/sbin/ của VPS để sử dụng sau này.

Chú ý : Nếu bạn đã cài đặt phiên bản cũ, cũng chỉ cần chạy chuỗi lệnh dưới để update. Tham khảo Changelog các phiên bản.

– Cài đặt với phiên bản v1.42 hệ điều hành Linux 64bit

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/v1.42/rclone-v1.42-linux-amd64.zip
unzip rclone-v*.zip
\cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

– Cài đặt với phiên bản v1.42 hệ điều hành Linux 32bit

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/v1.42/rclone-v1.42-linux-386.zip
unzip rclone-v*.zip
\cp rclone-v*-linux-386/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

Link download trực tiếp các phiên bản Rclone.

Giờ bạn có thể sử dụng lệnh rclone để xem thêm thông tin sử dụng.

2. Một số câu lệnh thông dụng

Các câu lệnh sử dụng Rclone thường có dạng như sau:

rclone command <parameters> <parameters...>

Trong đó command là câu lệnh, parameters là các tham số.

Một số lệnh thông dụng khi dùng Rclone:

 • rclone config – Cấu hình kết nối đến dịch vụ cloud.
 • rclone copy – Copy files từ server đến cloud, skip nếu đã tồn tại dữ liệu.
 • rclone sync – Synchronize giữa server và cloud, chỉ update dữ liệu trên cloud mà thôi.
 • rclone move – Move files từ server lên cloud.
 • rclone delete – Xóa dữ liệu của folder.
 • rclone purge – Xóa dữ liệu của folder và toàn bộ nội dung bên trong.
 • rclone mkdir – Tạo folder.
 • rclone rmdir – Xóa folder trống tại đường dẫn.
 • rclone rmdirs – Xóa toàn bộ folder trống tại đường dẫn. Bộ đếm thời gian bao gồm:
  • ms – Milliseconds
  • s – Seconds
  • m – Minutes
  • h – Hours
  • d – Days
  • w – Weeks
  • M – Months
  • y – Years
 • rclone check – Kiểm tra dữ liệu server và cloud có đồng bộ hay không.
 • rclone ls – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm size và path.
 • rclone lsd – Liệt kê toàn bộ thư mục.
 • rclone lsl – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm modification time, size và path.
 • rclone size – Trả về kích thước thư mục.

Thông tin chi tiết từng lệnh bạn xem thêm ở đây.

II. Backup VPS lên Cloud với Rclone

1. Tạo kết nối với Google Drive

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình kết nối Rclone với Google Drive, việc này chỉ phải làm 1 lần duy nhất. Kết nối được tạo tên remote

Kết nối SSH với VPS rồi chạy lệnh:

# rclone config

Bạn sẽ nhận được thông báo: No remotes found - make a new one, nhập n rồi nhấn Enter để tạo kết nối mới.

Ở dòng name bạn nhập remote để đặt tên cho kết nối, bạn có thể chọn tên nào cũng được.

Một danh sách các dịch vụ cloud xuất hiện, hãy chọn số 11, Google Drive rồi nhấn Enter.

Ở 2 dòng tiếp theo Client IDClient Secret bạn hãy để trống nhấn Enter.

Mục Scope that rclone should use when requesting access from drive chọn 1 – drive

Tiếp theo, để trống với ID of the root folderService Account Credentials JSON file path

Khi được hỏi Use auto config? hãy nhập n rồi nhấn Enter. Ngay lập tức, Rclone sẽ đưa ra một đường link, bạn có thể click thẳng vào đó hoặc copy rồi paste vào trình duyệt.

tao-ket-noi-google-drive-2

Giao diện sẽ xuất hiện như sau:

cap-quyen-cho-rclone-truy-cap-google-drive

Nhấn nút Allow để đồng ý, sau đó bạn sẽ nhận được đoạn mã verification code như hình dưới:

ma-verification-code

Quay trở lại cửa sổ SSH, copy rồi paste code này vào dòng Enter verification code> rồi nhấn Enter.

Chọn n tức no đối với Configure this as a team drive?

Rclone cần xác nhận thông tin một lần nữa, bạn nhấn y để đồng ý rồi nhấn q để thoát khỏi giao diện cấu hình kết nối.

Toàn bộ quá trình cài đặt sẽ tương tự như sau (bôi đỏ là cần nhập input):

# rclone config
No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n
name> remote
Type of storage to configure.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Alias for a existing remote
  \ "alias"
 2 / Amazon Drive
  \ "amazon cloud drive"
 3 / Amazon S3 Compliant Storage Providers (AWS, Ceph, Dreamhost, IBM COS, Minio)
  \ "s3"
 4 / Backblaze B2
  \ "b2"
 5 / Box
  \ "box"
 6 / Cache a remote
  \ "cache"
 7 / Dropbox
  \ "dropbox"
 8 / Encrypt/Decrypt a remote
  \ "crypt"
 9 / FTP Connection
  \ "ftp"
10 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
  \ "google cloud storage"
11 / Google Drive
  \ "drive"
12 / Hubic
  \ "hubic"
13 / Local Disk
  \ "local"
14 / Mega
  \ "mega"
15 / Microsoft Azure Blob Storage
  \ "azureblob"
16 / Microsoft OneDrive
  \ "onedrive"
17 / OpenDrive
  \ "opendrive"
18 / Openstack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore, OVH)
  \ "swift"
19 / Pcloud
  \ "pcloud"
20 / QingCloud Object Storage
  \ "qingstor"
21 / SSH/SFTP Connection
  \ "sftp"
22 / Webdav
  \ "webdav"
23 / Yandex Disk
  \ "yandex"
24 / http Connection
  \ "http"
Storage> 11
Google Application Client Id - leave blank normally.
client_id>
Google Application Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
  \ "drive"
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
  \ "drive.readonly"
  / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
  | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
  \ "drive.file"
  / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
  \ "drive.appfolder"
  / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
  \ "drive.metadata.readonly"
scope> 1
ID of the root folder - leave blank normally. Fill in to access "Computers" folders. (see docs).
root_folder_id>
Service Account Credentials JSON file path - leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
service_account_file>
Remote config
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine or Y didn't work
y) Yes
n) No
y/n> n
If your browser doesn't open automatically go to the following link: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offlinexxxx
Log in and authorize rclone for access
Enter verification code> 4/AABw8gMKPxxxxxxxxxx
Configure this as a team drive?
y) Yes
n) No
y/n> n
--------------------
[remote]
type = drive
client_id =
client_secret =
scope = drive
root_folder_id =
service_account_file =
token = {"access_token":"xxx","token_type":"Bearer","refresh_token":"1/xxx","expiry":"2018-05-16T10:55:03.488381196+07:00"}
--------------------
y) Yes this is OK
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:

Name         Type
====         ====
remote        drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q

Vậy là xong, giờ bạn có thể test với lệnh liệt kê thư mục trong kết nối remote:

# rclone lsd remote:

2. Tạo kết nối với Amazon Drive/One Drive/Yandex

Hiện nay, bên cạnh GG Drive, các Cloud khác cũng dần trở nên phổ biến và có nhiều ưu đãi cho người dùng. Việc tạo kết nối tới Amazon Drive/OneDrive/Yandex tương tự GG Drive, chỉ khác biệt bước lấy access_token.
Lưu ý: Đối với OneDrive cần chọn đúng loại tài khoản cá nhân Personal/doanh nghiệp Bussiness.

Việc xác thực được thực hiện qua remote machine có trình duyệt (ví dụ máy tính của bạn) với lệnh rclone authorize "tên_cloud".

Ví dụ cụ thể OneDrive, đến bước xác thực:

Microsoft App Client Id - leave blank normally.
client_id>
Microsoft App Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Remote config
Choose OneDrive account type?
 * Say b for a OneDrive business account
 * Say p for a personal OneDrive account
b) Business
p) Personal
b/p> p
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine
y) Yes
n) No
y/n> n
For this to work, you will need rclone available on a machine that has a web browser available.
Execute the following on your machine:
    rclone authorize "onedrive"

Chạy lệnh rclone authorize "onedrive" tại máy đang sử dụng để lấy access_token.

 1. Tải Rclone về máy cá nhân (bản cho Windows/OSX) tại Rclone Downloads. Cụ thể, WindowsAMD64 – 64 Bit được rclone-v1.42-windows-amd64. Bên trong có file rclone.exe để chạy trên cửa sổ lệnh. Ví dụ đường dẫn file D:\Rclone/rclone.exe
 2.  Mở ứng dụng CMD của Windows (Run – CMD) rồi chạy lệnh trên với đường dẫn file. Ví dụ, D:\Rclone\rclone.exe authorize "onedrive"
 3. Browser bật ra yêu cầu bạn đăng nhập để xác thực. Thành công sẽ hiện thông báo Success. Go back to rclone to continue trên trình duyệt. Quay lại ứng dụng CMD bạn copy access_token để xác thực bên VPS.
C:\Users\HocVPS>D:\Rclone\rclone.exe authorize "onedrive"

Choose OneDrive account type?
* Say b for a OneDrive business account
* Say p for a personal OneDrive account
b) Business
p) Personal
b/p> p
If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth
Log in and authorize rclone for access
Waiting for code...
Got code
Paste the following into your remote machine --->
{"access_token":"EwD4Aq1DBAAUcSSzoTJJxxx","expiry":"2018-05-16T11:43:25.3184173+07:00""}
<---End paste

Chú ý,  access_token là một chuỗi kí tự liền mạch nên khi copy từ CMD bạn paste qua trình chỉnh sửa như EmEditor hay Notepad++ để loại bỏ hoàn toàn các kí tự thừa gây cách dòng.

3. Script backup toàn bộ VPS và upload lên Cloud

Trong bài Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS mình đã chia sẻ script tự động backup VPS, tuy nhiên trong bài này mình sẽ chỉnh sửa lại một chút, để script tự động upload lên Cloud sau khi tạo xong file nén.

– Script hoạt động với Rclone phiên bản 1.35 trở lên.
– Kết nối Rclone với Cloud tên remote, nếu bạn sử dụng kết nối khác thì thay đổi tên trong script
– Nếu bạn sử dụng hệ quản trị khác HocVPS thì sử dụng script 2 và sửa thông tin đăng nhập MySQL, đường dẫn thư mục source code và thư mục Nginx Conf

Script này mình viết theo cấu trúc folder trên server do HocVPS Script quản lý.

– Tạo file backup.sh ở thư mục /root/

nano /root/backup.sh

– Copy toàn bộ nội dung script bên dưới rồi paste vào (áp dụng với HocVPS Script 2.0 trở lên)

# HocVPS Script Plugin - Backup Server and Upload to Cloud

#!/bin/bash

SERVER_NAME=HOCVPS_BACKUP

TIMESTAMP=$(date +"%F")
BACKUP_DIR="/root/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
SECONDS=0

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`

for db in $databases; do
	$MYSQLDUMP --force --opt $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
# Loop through /home directory
for D in /home/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} # Domain name
		echo "- "$domain;
		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
	fi
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Nginx Configuration";
cp -r /etc/nginx/conf.d/ $BACKUP_DIR/nginx/
echo "Finished";
echo '';

size=$(du -sh $BACKUP_DIR | awk '{ print $1}')

echo "Starting Uploading Backup";
/usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR "remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP" >> /var/log/rclone.log 2>&1
# Clean up
rm -rf $BACKUP_DIR
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week
/usr/sbin/rclone cleanup "remote:" #Cleanup Trash
echo "Finished";
echo '';

duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."

# HocVPS Script Plugin - Backup Server and Upload to Cloud
# Version: 1.1
#!/bin/bash

. /etc/hocvps/scripts.conf

SERVER_NAME=HOCVPS_BACKUP

TIMESTAMP=$(date +"%F")
BACKUP_DIR="/root/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL_USER="root"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQL_PASSWORD=$mariadbpass
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
SECONDS=0

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`

for db in $databases; do
	$MYSQLDUMP --force --opt --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
# Loop through /home directory
for D in /home/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} # Domain name
		echo "- "$domain;
		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
	fi
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Nginx Configuration";
cp -r /etc/nginx/conf.d/ $BACKUP_DIR/nginx/
echo "Finished";
echo '';

size=$(du -sh $BACKUP_DIR | awk '{ print $1}')

echo "Starting Uploading Backup";
/usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR "remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP" >> /var/log/rclone.log 2>&1
# Clean up
rm -rf $BACKUP_DIR
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week
/usr/sbin/rclone cleanup "remote:" #Cleanup Trash
echo "Finished";
echo '';

duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."


Lưu ý:

 • Script trên sẽ back up toàn bộ database, mỗi database nén thành một file .gz, lưu trong thư mục mysql
 • Mỗi thư mục chứa website được nén lại thành 1 file .zip
 • Toàn bộ cấu hình Nginx của các website được lưu trong thư mục nginx
 • SERVER_NAME mặc định là HOCVPS_BACKUP, nếu muốn thay đổi folder trên Cloud bạn hãy thay đổi tham số này.
 • Muốn điều chỉnh thời gian xóa file backup, bạn sửa thông số ở dòng deletermdirs. Hiện tại, tự động xóa file/folder cũ hơn 2 tuần.

– Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát.

– Phân quyền cho script

chmod +x /root/backup.sh

– Vậy là xong rồi đó, giờ bạn có thể test lại bằng cách chạy lệnh:

/root/backup.sh

Thử kiểm tra trên Cloud xem có thư mục mới với dữ liệu backup chưa nhé, hoặc test với lệnh:

rclone lsl remote:HOCVPS_BACKUP

Nếu không có vấn đề gì sẽ thấy kết quả trả về có một thư mục là ngày hiện tại, bên trong có chứa file nén website (.zip), cấu hình Nginx (.conf) và database (.gz).

4. Tạo cronjob tự động backup hàng ngày

Giờ mình sẽ cho script tự động chạy lúc 2h00 sáng.

EDITOR=nano crontab -e

Dán nội dung sau vào cửa sổ Terminal

0 2 * * * /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát

Vậy là xong, cứ 2h sáng hàng ngày script sẽ tự động chạy, backup toàn bộ dữ liệu của VPS rồi upload lên Cloud. Đồng thời, dữ liệu backup trên VPS sẽ được xóa luôn sau khi upload xong.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng cronjob.

III. Tải file backup từ Cloud xuống VPS

Cách đơn giản nhất để bạn khôi phục lại dữ liệu đó là tải file backup từ Cloud xuống máy tính, rồi tùy theo nhu cầu mà up trở lại lên VPS. Tuy nhiên, nếu muốn tải trực tiếp file backup về VPS, bạn có thể sử dụng luôn Rclone với câu lệnh copy.

Ví dụ tham khảo:

rclone copy "remote:/HOCVPS_BACKUP/2017-11-01" /root/

Lệnh trên sẽ copy folder 2017-11-01 trong thư mục HOCVPS_BACKUP trên Cloud về thư mục /root/ của VPS. Tốc độ upload và download từ Cloud đều rất nhanh.
Sau khi copy dữ liệu backup về VPS, bạn tiến hành giải nén file zip, copy thư mục web và nginx về đúng vị trí đồng thời tiến hành import database.

IV. Tổng kết

Công việc backup VPS/Server là việc vô cùng quan trọng, mình đã từng mất toàn bộ dữ liệu không khôi phục được do ấn nhầm Rebuild và chủ quan không backup. Hi vọng với bài hướng dẫn chi tiết này, các bạn sẽ có thêm phương pháp mới tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Giờ đến lượt các bạn làm theo đó, cần hỗ trợ gì thêm hoặc góp ý gì cứ comment bên dưới nhé.

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

795 Comments

  1. Việt Phương Moderator

   Bỏ dòng . /etc/hocvps/scripts.conf
   Sửa các dòng 11,13,14. Nói chung là toàn bộ đoạn backup Database bạn lỗi không thực hiện được, cần tự sửa theo cấu hình MySQL của hệ thống

 1. Nam Dang 24 comment

  Mình chỉ muốn backup 1 hoặc 1 số website trên VPS đó thì thế nào ạ? Vì chỉ có những web này là nội dung cập nhật hàng ngày nên cần backup thường xuyên.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn loại trừ những website đó trong script, phần -x đó
   Còn phần database bạn loại trừ tên những database đó ra, phần -Ev “() đó

   1. Nam Dang 24 comment

    Cảm ơn ad nhiều. Mình có thể tạo được 2 script được không nhỉ: 1 backup những site thường xuyên, 1 backup những site ít dùng?

 2. Quan Nguyên Phát 40 comment

  Mình đang dùng HocVPS Scrip, nếu mình muốn chuyển tất cả dữ liệu từ 1 sever Vultr sang 1 Server Vultr khác thì có thể áp dụng cách này không? Hay dùng các nào bạn. Có cách nào chuyển dữ liệu qua server mới mà chỉ cần trỏ domain về IP mới thì sử dụng được ngay không, hay phải backup và restore từng website. Do trên Server đang dùng có nhiều website, và mình cấu hình Nigx cũng nhiều.
  Cảm ơn bạn.

  1. Việt Phương Moderator

   Cách Rclone này sang server mới bạn cũng vẫn phải restore từng website mà. Hiện tại không có cách nào đâu. Linux không phải như Windows để bạn ghost lại rồi bung ra nguyên xi
   Hiện tại mình không có cách nào để chỉ cần trỏ domain về IP là dùng luôn. Vẫn phải thủ công restore. Plugin Duplicator bên WP thì cũng là giúp bạn thủ công nhanh hơn, ít thao tác hơn

  2. Nam Dang 24 comment

   Cảm ơn ad nhiều. Mình có thể tạo được 2 script được không nhỉ: 1 backup những site thường xuyên, 1 backup những site ít dùng?

  1. Việt Phương Moderator

   Có thư mục trống, không phải website trong /home thì nó sẽ báo thế và bỏ qua, làm tiếp với thư mục khác thôi bạn

    1. Việt Phương Moderator

     Tất nhiên là vậy. Nhưng ngoài thư mục domain có các thư mục không phải domain thì script sẽ bỏ qua không nén

     1. Trinh Khue 3 comment

      nhưng quan trọng là thư mục có main cũng ko đc nén luôn mà 🙁

     2. Việt Phương Moderator

      Cho mình kết quả của
      1. ls -al /home
      2. Nội dung script của bạn
      3. Full log khi chạy backup

 3. Thai 7 comment

  Làm thế nào để không tự động xóa file backup trên cloud sau 2 tuần ??

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn bỏ dòng code xóa file đi. Trong script mình có note theo mỗi đoạn code mà

 4. Quang 25 comment

  File DB backup của mình nó tự chia ra 2 file xxx.gz và xxx1.gz thì làm sao để restore db vậy ad

  1. Việt Phương Moderator

   Có thể bạn có tồn tại 2 database như thế. Bạn kiểm tra database trong MySQL cũng như backup thủ công database thì kết quả như thế nào

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn chạy chuỗi lệnh cài đặt là được nhé. Với config nếu vẫn lưu thì bạn rclone config rồi delete remote cũ đi là xong

   1. Viet_Nguyen 7 comment

    mình chạy lại lệnh nó vẫn vậy admin ơi ? tức là mình sử dụng câu lệnh: /root/backup.sh thì nó mới hiện ra file BACK_UP ngày đó ở driver. Chứ nó ko tự động backup dc.

    Mình đã Tạo cronjob tự động backup hàng ngày như ở trên admin hướng dẫn và test câu lệnh: EDITOR=nano crontab -e thì nó đã xuất hiện: 0 2 * * * /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

    Nhưng ko hiểu sao nó ko tự động backup ra từng ngày dc ? admin giúp mình với ! thanks

    1. Việt Phương Moderator

     Tức bạn chạy backup thủ công /root/backup.sh thì có backup thành công lên driver.Còn không thấy nó chạy hàng ngày qua cronjob?
     1. crontab -l của bạn ra gì? và ls -al /root nữa
     2. Bạn kiểm tra nội dung /var/log/cron và /var/log/rclone.log ra vấn đề gì không

 5. web5c 7 comment

  có cách nào backup toàn bộ vps, nhưng trừ thư mục upload ko, vì thư mực này nhiều ảnh rất nặng.
  hoặc chỉ backup mình database thôi

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn loại trừ thư mục đó ra, nhưng trong code có loại trừ thư mục cache đó
   2. Bạn chỉ lấy phần backup database thôi, code có note rõ mà

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn bỏ dòng cleanup đi, one drive không hỗ trợ
   /usr/sbin/rclone cleanup "remote:" #Cleanup Trash

 6. Lý Phùng Cơ 1 comment

  Cám ơn anh. em thì dùng script của anh đẩy backup lên Backblaze B2. Bên đó đang cho 10gb miễn phí. Em dùng được gần 2 tháng rồi. thấy chất lượng cũng ổn.

 7. Bạc Đỏ 62 comment

  1. Các bash script của mình không upload được file lên cloud như google drive, yandex disk. Mặc dù có tạo được bản backup trong thư mục root/backup. CPU/Ram đều ko bị max, chỗ trống vps đủ.

  Mình dùng vps ở linode có hỏi họ thì họ đang trả lời như sau:

  Hello,

  Thanks for reaching out to us!

  We’re an unmanaged infrastructure provider so there’s a limitation to how much we can dig into this on our end as the internal configuration of your server is outside of the scope of our support team, but that being said, we’d like to try to point you in the right direction here. Could tell us a little bit more about what you’ve done to troubleshoot this on your side so far?

  One good option would be to check your logs to determine the error message and root cause of this issue.

  If you have any questions please let me know.

  2. Muốn nâng cấp rclone lên bản mới nhất thì lệnh là gì nhỉ? Của mình vẫn đang là bản 1.37, mới nhất là 1.41

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn upgrade lên phiên bản mới nhất đi rồi up thử 1 file xem sao
   2. Trong bài hướng dẫn mình có ghi đó, bạn thực hiện theo nhé

   1. Bạc Đỏ 62 comment

    Mình đã nâng cấp lên bản 1.41, nhưng bash script chỉ chạy đến Starting Uploading Backup thì dừng.

    Cụ thể:
    Starting Backup Website
    – ****.***
    Finished

    Starting Backup Nginx Configuration
    Finished

    Starting Uploading Backup

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn tập trung giải quyết từng vấn đề đi.
     1. Bạn có upload thủ công được lên Cloud không
     2. Bạn check từng dòng script một, chạy thủ công

     1. Bạc Đỏ 62 comment

      Đã phát hiện ra lỗi. Do mình đặt mật khẩu truy cập rclone config. Bỏ mật khẩu thì chạy được bash script

      Mình có 1 site dung lượng ~ 3GB, chạy bash script thì có những thông báo sau, site vẫn được backup lên cloud yandex:

      Starting Backup Database
      Finished

      Starting Backup Website
      – ***.****
      zip warning: No such file or directory
      zip warning: No such file or directory
      zip warning: No such file or directory
      zip warning: No such file or directory
      zip warning: No such file or directory
      zip warning: No such file or directory
      zip warning: No such file or directory
      Finished

      Starting Backup Nginx Configuration
      Finished

      Starting Uploading Backup
      /root/***.sh: line 44: Clean: command not found
      Finished

      Total 2.7G, 12 minutes and 42 seconds elapsed.

     2. Việt Phương Moderator

      Dòng 44 của script là 1 đoạn comment, hình như bạn thiếu #?

 8. Tien 3 comment

  Đã làm theo hướng dẫn mà tới bước cuối là rclone lsd remote: để test thì toàn báo lỗi như này
  Failed to create file system for “remote:”: didn’t find section in config file. Có bạn nào hỗ trợ mình cái này ko

 9. sinhle 13 comment

  giờ google thành số 11 rồi. và tới bước này không giống nữa

  client_id>
  Google Application Client Secret – leave blank normally.
  client_secret>
  Scope that rclone should use when requesting access from drive.
  Choose a number from below, or type in your own value
  1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
  \ “drive”
  2 / Read-only access to file metadata and file contents.
  \ “drive.readonly”
  / Access to files created by rclone only.
  3 | These are visible in the drive website.
  | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
  \ “drive.file”
  / Allows read and write access to the Application Data folder.
  4 | This is not visible in the drive website.
  \ “drive.appfolder”
  / Allows read-only access to file metadata but
  5 | does not allow any access to read or download file content.
  \ “drive.metadata.readonly”
  scope>
  ID of the root folder – leave blank normally. Fill in to access “Computers” folders. (see docs).
  root_folder_id>

  Rất mong admin fix lai bài viết. tks

  1. Việt Phương Moderator

   Mình đã update bài viết. Cám ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ HocVPS

 10. Nguyen Dinh Phu 7 comment

  Giờ là số 11 mới là Google Driver nhé ad!
  Cảm ơn vì bài viết hay

   1. Việt Phương Moderator

    Bạn đọc lại phần hướng dẫn nhé. Đều là chọn n. Và đây chắc không phải là xác thực cho Google Drive. Bạn dùng cloud nào?

     1. Việt Phương Moderator

      Google Cloud khác Google Drive nhé bạn. Và bạn làm theo đúng hướng dẫn đi

 11. Kien 10 comment

  Sao em chạy câu lệnh rclone lsd remote nó lại báo lỗi như vậy :

  2018/04/22 16:32:59 ERROR : : error listing: directory not found
  2018/04/22 16:32:59 Failed to lsd: directory not found

  Mong admin hỗ trợ!

   1. haodv 8 comment

    Mình bị lỗi tương tự như bạn Kien.

    # rclone lsl remote:HOCVPS_BACKUP
    2018/05/30 17:14:55 ERROR : : error listing: directory not found
    2018/05/30 17:14:55 Failed to lsl: directory not found

    Bạn có giải đáp rồi, nhưng mình chưa hiểu. Mong hỗ trợ

     1. haodv 8 comment

      Current remotes:

      Name Type
      ==== ====
      remote drive

      e) Edit existing remote
      n) New remote
      d) Delete remote
      r) Rename remote
      c) Copy remote
      s) Set configuration password
      q) Quit config

     2. Việt Phương Moderator

      Thế bình thường. Có thể thư mục của bạn không phải tên là HOCVPS_BACKUP
      rlcone lsd remote:

     3. haodv 8 comment

      Mình làm theo hướng dẫn tạo file nano /root/backup.sh và chạy backup vps tạo file backup như sau
      /root/backup/HOCVPS_BACKUP-2018-05-30_16-57.zip và một số folder tên ví dụ 2018-05-30_14-46
      Làm thế nào để biết thư mục nào bạn

     4. Việt Phương Moderator

      Bạn truy cập trên tài khoản Cloud là biết cấu trúc thư mục mà (trong trường hợp bạn không rõ dùng lệnh)

 12. Trất Minh 38 comment

  1 Google Driver có cài đặt đc chung nhiều rclone trên nhiều VPS khác nhau không ad? Mình tính thuê gói 100GB của gg driver mà lại chưa thử cài thêm trên VPS thứ 2 nên k biết biết được không. Cám ơn Hocvps!

  1. Việt Phương Moderator

   Được bạn nhé, để thời gian backup cách nhau ra. Ví dụ VPSA lúc 1h thì VPSB lúc 2h