Công cụ hỗ trợ tạo Crontab giao diện trực quan từ HocVPS.

Một số lệnh thường chạy crontab:

– Chạy file .PHP trên server

/usr/bin/php /home/domain.com/public_html/cron.php

– Chạy file .PHP remote

curl -s "http://domain.com/cron.php"

Tham số -s: silent, chạy ngầm không output.

– Chạy bash script

sh /etc/backup.sh

Thêm lệnh crontab:

EDITOR=nano crontab -e

Sau khi thêm dòng lệnh crontab bạn nhấn Ctrl + O để lưu và Ctrl + X để thoát. Kiểm tra lại với lệnh crontab -l.

1. Nhập câu lệnh

2. Chọn thời gian chạy

Phút Giờ Ngày trong tháng Tháng Ngày trong tuần


Lựa chọn nhiều giá trị bằng cách giữ phím Ctrl hoặc Shift.

3. Kết quả Crontab