Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu cài xong mà thanh địa chỉ chưa hiện HTTPS màu xanh, hãy tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt SSL “xanh hoàn hảo”

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

Chúng ta sẽ clone mã nguồn của Let’s Encrypt về thư mục /opt/letsencrypt. Bước này thực hiện giống nhau trên CentOS 6 và 7.

# Install Git
yum -y install git

# Clone Let's Encrypt repository
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Thỉnh thoảng bạn nên cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt từ Github để có được tính năng mới nhất. Hoặc đôi khi chứng chỉ Lets Encrypt không tự động gia hạn mặc dù đã kích hoạt crontab.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

– Nếu gặp thông báo lỗi như bên dưới:

error: Your local changes to 'letsencrypt-auto' would be overwritten by merge. Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.

bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

# cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

– Bạn có thể thiết lập tự động cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt qua crontab.

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal

0 0 1 * * cd /opt/letsencrypt && git pull

Để cài đặt Let’s Encrypt có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Cho đến tháng 5, 2016, Certbot được gọi với tên letsencrypt hoặc letsencrypt-auto, tùy thuộc vào cách cài đặt. Một số bài hướng dẫn trên Internet vẫn sử dụng tên cũ này, trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng certbot-auto, tất cả đều tương tự nhau.

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám thì mới cài đặt được Let’s Encrypt.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl default_server;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Lưu ý:

 • Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập.
 • Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây màu vàng ẩn IP thì không làm bước này mà sử dụng link http://IP:port để vào khu vực quản trị HocVPS Script Admin.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2018 thì sẽ tìm block cuối cùng server { ... } trong file cấu hình domain .conf có dòng listen 2018;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này truy cập HocVPS Script Admin qua https://domain.com:2018

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

server {
	listen 443 ssl default_server;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_ Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:

 • Không thiết lập HocVPS Admin Port
 • Bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443

_ Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port
 • Không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt. Gia hạn thủ công 3 tháng 1 lần.

_ Cấu hình HTTP/2 tham khảo Kích hoạt HTTP/2 với Nginx.
_ Tham khảo thêm Tối ưu HTTPS trên Nginx.


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. Xem thêm hướng dẫn.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm để không làm ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa trên Google của website, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

/opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.

Lưu ý: Nếu chứng chỉ không tự động gia hạn, kiểm tra theo mục 6.Một số vấn đề gặp phải

5/ Xóa chứng chỉ Let’s Encrypt

Khi bạn không sử dụng Let’s Encrypt nữa, chuyển qua sử dụng của nhà cung cấp khác và muốn xóa chứng chỉ Let’s Encrypt đã cài, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

# Remove Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto delete

Tiếp theo nhập số thứ tự chứng chỉ tương ứng với tên miền bạn muốn xóa, nhấn Enter là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

6/ Một số vấn đề gặp phải

Đến ngày hết hạn mà chứng chỉ Let’s Encrypt không tự động gia hạn, mặc dù crontab vẫn chạy, kiểm tra log không thấy thông tin gì đặc biệt? Chạy lệnh gia hạn thủ công thì lại được. Theo kinh nghiệm của mình thì vấn đề ở mã nguồn Let’s Encrypt hoặc PATH service

Đối với vấn đề mã nguồn, chỉ cần clone lại bộ code của Let’s Encrypt là sẽ giải quyết được vấn đề.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

Nếu gặp thông báo lỗi thì sử dụng lệnh này: # cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

Đối với vấn đề PATH service, các bạn chú ý những dấu hiệu sau:
Kiểm tra nội dung /var/spool/mail/root thấy:

Failed to find executable /usr/sbin/service in PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
Unable to find pre-hook command /usr/sbin/service in the PATH.
(PATH is /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

Kiểm tra nội dung /var/log/cron thấy cronjob vẫn chạy hàng ngày. Kiểm tra nội dung /var/log/le-renew.log và bên trong /var/log/letencrypt không thấy gì khả nghi.

– Nguyên nhân: service không nằm trong PATH, vấn đề này gặp ở 1 số VPS.

# whereis service
service: /sbin/service /usr/share/man/man8/service.8.gz
# echo $PATH
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

Có thể thấy, lệnh service nằm trong /sbin/service, không thuộc biến môi trường PATH. Crontab chỉ tìm /usr/sbin/service và không thấy.

– Giải pháp::
Bạn cần sử dụng đường dẫn cụ thể để chạy lệnh service trong crontab. Vị trí sẽ tùy thuộc vào từng hệ thống, kiểm tra bằng # whereis service.

Ví dụ, khi là /sbin/service thì câu lệnh chèn vào crontab sẽ như sau:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "/sbin/service nginx stop" --post-hook "/sbin/service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể renew, với thông báo:

Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Hoặc expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink
– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem -text -noout
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Kiểm tra danh sách cert trong VPS

# /opt/letsencrypt/certbot-auto certificates
Found the following certs:
 Certificate Name: hocvps.com
  Domains: hocvps.com www.hocvps.com
  Expiry Date: 2018-05-27 09:15:09+00:00 (VALID: 89 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem
-------------------------------------------------------------------------------

– Giải pháp: xóa hoàn toàn cert cũ rồi issue lại cert mới (như mục 1.)

# cd /opt/letsencrypt
# ./certbot-auto delete --cert-name hocvps.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-------------------------------------------------------------------------------
Deleted all files relating to certificate hocvps.com.
-------------------------------------------------------------------------------

– Nguyên nhân & Dấu hiệu:
VPS không thể kết nối ra ngoài qua giao thức HTTPS, khi đó cũng không thể issue/renew các chứng chỉ SSL. Ví dụ không thể truy cập qua HTTPS

# curl https://google.com
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
#curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
curl: (35) SSL connect error

– Giải pháp:
Đối với lỗi (77): cài đặt lại chứng chỉ trong VPS:
Bước 1: Di chuyển/Đổi tên chứng chỉ cũ

 • CentOS6 chứng chỉ lưu tại /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 • CentOS7 chứng chỉ lưu tại /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem

Bước 2: Cài đặt lại chứng chỉ. Khi đó, bạn có thể curl HTTPS và issue/renew chứng chỉ bình thường.

# yum reinstall -y ca-certificates

– Đối với lỗi (35) – Cập nhật NSS

# yum update nss -y

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,650 Comments

 1. hai 3 comment

  kết quả của dòng này là
  #crontab -l
  30 2 * * * /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew –pre-hook “service nginx stop” –post-hook “service nginx start” >> /var/log/le-renew.log

  mà lúc add task nó lại bị như này

  # crontab: installing new crontab
  -bash: crontab:: command not found

  đã check và cài crontab https://hocvps.com/tong-quat-ve-crontab/, admin giúp được không ?

   1. hai 3 comment

    như trên
    #crontab -l
    30 2 * * * /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew –pre-hook “service nginx stop” –post-hook “service nginx start” >> /var/log/le-renew.log

 2. Thảo H 25 comment

  admin oi. cài htps trên 1 server thì chỉ cần gia hạn cái domain gốc. hay là mỗi lần add thêm domain phải gia hạn 1 lần vậy ah

  1. Việt Phương Moderator

   Dòng tự động gia hạn hay gia hạn tự động áp dụng cho toàn bộ các chứng chỉ Let’s Encrypt trên VPS nhé. Nó sẽ tự check chứng chỉ nào còn hạn <30 ngày thì gia hạn, không thì bỏ qua. Nên bạn chỉ cần thêm crontab 1 lần duy nhất thôi

 3. hieu 5 comment

  Việt Phương cho mình hỏi sau khi cài xong https rồi truy cập vào site vẫn bình thường. Nhưng giờ ko truy cập được vào “https:domain.com:port/filemanager cũng như phpMyAdmin HocVPS Script Admin mình nhận được lỗi 403 Forbidden. Mình đã vào menu hocvps và chọn 14 phân quyền rồi vẫn không được.

  1. Việt Phương Moderator

   Cho mình nội dung Nginx Conf bạn vừa sửa, paste qua pastebin.com cho gọn

     1. hieu 5 comment

      Cái đó mình sửa lại thành auth_basic_user_file /home/domain.com/private_html/hocvps/.htpasswd; vẫn không được việt phương ạ. Thậm chí có 1 site đang hoạt động mình đổi hocvps thành cái khác nó vẫn truy cập như thường. chứng to cái đấy hình như ko ảnh hưởng thì phải 🙁

     2. hieu 5 comment

      Hay có cách nào xóa để cài lại ssl từ đầu không nhỉ? Mà giờ xóa đi chắc gì nó đã vào được quản lý file hay phpadmin 🙁

     3. Việt Phương Moderator

      1. Bản chất bạn sai cấu hình Nginx Conf chứ chứng chỉ SSL không sai. Lại thì bạn để Nginx Conf về như cũ là được
      2. Bạn gửi VPS qua support@hocvps.com mình xem cho

     4. Việt Phương Moderator

      Done. Các bạn khi sửa lại thì nhớ restart service nhé

 4. Quang Tuấn 18 comment

  Cho mình hỏi bị như thế này là do cái gì vậy ad. Xin cảm ơn

  Failed authorization procedure. http://www.hatgiongtrithuc.com (tls-sni-01): urn:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Timeout, hatgiongtrithuc.com (tls-sni-01): urn:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Timeout

  IMPORTANT NOTES:
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: http://www.hatgiongtrithuc.com
  Type: connection
  Detail: Timeout

  Domain: hatgiongtrithuc.com
  Type: connection
  Detail: Timeout

  To fix these errors, please make sure that your domain name was
  entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
  contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
  your computer has a publicly routable IP address and that no
  firewalls are preventing the server from communicating with the
  client. If you’re using the webroot plugin, you should also verify
  that you are serving files from the webroot path you provided.
  – Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
  [root@localhost letsencrypt]# ./letsencrypt-auto certonly –standalone
  Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
  Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
  Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter ‘c’
  to cancel): hatgiongtrithuc.com
  Obtaining a new certificate
  Performing the following challenges:
  tls-sni-01 challenge for hatgiongtrithuc.com
  Waiting for verification…
  Cleaning up challenges
  Failed authorization procedure. hatgiongtrithuc.com (tls-sni-01): urn:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Timeout

  1. Việt Phương Moderator

   LE’ không thể kết nối đến www.domain. Bạn đã trỏ wwW record về ip vps chưa?

    1. Việt Phương Moderator

     Ý mình là bạn đang cài SSL cho hatgiongtrithuc.com trên VPS 115.79.29.154 chứ? Và mình thấy lần cập nhật cuối cùng 23/11, không biết là Record bạn mới trỏ à? Một số nhà cung cấp có thể cần 24h mới ổn định

     1. Việt Phương Moderator

      Ý mình là VPS cài SSL có đúng là VPS mà domain trỏ về không. Và cả 2 record đã được trỏ về hơn 24h chưa?

     2. Quang Tuấn 18 comment

      mình mới trỏ ip về domain. domain bên godaddy hay là mới trỏ cần 24h mới cập nhật được nhỉ?

     3. Quang Tuấn 18 comment

      Ok. tại hôm trước cũng làm 1 site rồi. trỏ ip về domain cài Let’s Encrypt nhanh gọn luôn. nay lại bị lỗi.

    1. Việt Phương Moderator

     Ok bạn noted. Đúng là mình không để ý còn case này thật. VPS bạn GG à? Chứ bình thường HocVPs mở port 443 rồi mà

     1. Quang Tuấn 18 comment

      mình tự xây dựng host riêng, mới làm nên còn hơi gà mờ. Thanks ad nhìu nhé.

     2. Việt Phương Moderator

      1. HocVPs không xóa được, bạn chỉ có thể reinstall và cài lại từ đầu
      2. Cho mình Nginx Conf bạn vừa thiết lập để cài SSL. Mình nghĩ bạn cài sai. Và bạn đã mở port 3456 chưa?

     3. Việt Phương Moderator

      Bạn vào cài đặt VPS chọn reinstall VPs đó, như là cài lại Win. Và mình truy cập https://phukiensieucap.com:8888/ ok mà?
      File bạn cấu hình 8888 đâu phải 3456?

 5. NAM 21 comment

  CÁCH CÀI CHUẨN 100%

  Hi mọi ng !
  Mình cài cũng bị 2,3 lần mới okie sau đó mình rút ra được kinh nghiệm này để mọi người cài ít bị lỗi hơn.

  1 > Tắt unikey trước khi cài đặt
  2 > Phần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, các bạn chạy lại lệnh:
  # Stop Nginx
  service nginx stop

  # Install Let’s Encrypt
  cd /opt/letsencrypt
  ./letsencrypt-auto certonly –standalone

  3 > Cấu hình Nginx (phần này nhiều người gặp lỗi nhất)
  Sau khi các bạn “Tạo file DH parameters 2048 bit” và “Mở file cấu hình lên với nano” => các bạn xóa hết đi => Tiếp đó các bạn coppy tất cả “File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:” bỏ vào NOTEPAD++ => Các bạn nhấn tổ hợp Ctrl+H thay thế “hocvps.com” bằng “domain” của các bạn ==> sau đó các bạn coppy đống này paste vào file nano cấu hình ==> Ctrl + 0 và enter lưu lại. Ctrl + X thoát ra => và kiểm tra kết quả với nginx -t

  Chúc các bạn thành công !

  1. Việt Phương Moderator

   Lưu ý là phần 3 thì các domain không phải domain chính cài HocVPs thì không cấu hình phần HocVPs Port, cụ thể là phần 2017 như trong hướng dẫn

 6. Tuấn Anh 22 comment

  Luân ơi, mình có tạo subdomain, https cho main domain ok rồi nhưng khi vào = sub thì nó direct về main domain, mình thử thay listen 443 ssl http2; bằng listen 80 default_server; thì nó lại bt.

  Thanks!@

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn mô tả lại cụ thể case của bạn đi. Hoặc cung cấp Nginx Conf của domain và subdomain. Paste qua https://pastebin.com/ cho gọn
   Và trước khi cài SSL thì cả sub và main đều hoạt động độc lập bình thường?

 7. LINH IT PRO 8 comment

  Mình cài domain thành công rồi.
  Đến cài subdomain thì nó báo thế này:
  Mong các cao nhân giúp đỡ.

  The following errors were reported by the server:

  Domain: http://www.cms.vrvisit.vn
  Type: connection
  Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for http://www.cms.vrvisit.vn

  To fix these errors, please make sure that your domain name was
  entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
  contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
  your computer has a publicly routable IP address and that no
  firewalls are preventing the server from communicating with the
  client. If you’re using the webroot plugin, you should also verify
  that you are serving files from the webroot path you provided.

    1. Việt Phương Moderator

     Hiện Let’s Encrypt nó detect là http://www.cms chưa trỏ về IP VPS nên
     1. Bạn trỏ hẳn * A Record về ip VPS.
     2. Hoặc bạn issue cert cho cms.domain thôi. Vì mình thấy thông thường người dùng họ cũng không truy cập qua https:/www.
     Chụp mình bản DNS Config của bạn. Và hình như bạn không dùng Cloudfare đúng không

 8. Thảo H 25 comment

  Mình cài xong rồi thì kiểm tra ngĩn báo như thế này

  nginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/letsencrypt/live/dunglendi.com/fullchain.pem”) failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen(‘/etc/letsencrypt/live/dunglendi.com/fullchain.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  Admin giúp mình khắc phục với, mình mới học nên chưa biết nhiều. AD chỉ cụ thể giúp với ạ

  1. Việt Phương Moderator

   Nginx không thấy cert của bạn.
   1. Cho mình cấu hình Nginx của domain đó. Paste qua https://pastebin.com/ cho gọn
   2. Kết quả lệnh ls -al /etc/letsencrypt/live/

   1. Thao Hoang 25 comment

    [root@server home]# ls -al /etc/letsencrypt/live/
    total 12
    drwx—— 3 root root 4096 Nov 15 09:38 .
    drwxr-xr-x 9 root root 4096 Nov 15 09:38 ..
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 15 09:38 ohbonus.com

     1. Thao Hoang 25 comment

      mình cài 2 web trên 1 server. hqua mình làm cả 2 cái đều bị lỗi như vậy. giờ muốn xóa hết cài lại thì ntn ạ

     2. Việt Phương Moderator

      Cert thì lỗi sẽ không tồn tại cert, thành công thì tồn tại cert.
      Cấu hình nginx thì back về trước khi chỉnh sửa là không ssl, còn chỉnh sửa thì là ssl
      Thế thôi nên chả có cái gì để xóa cả

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn tắt hết trình gõ tiếng việt (unikey,vietkey) và issue lại cert xem
   2. Cho mình nội dung của /var/log/letencrypt
   3. Cho mình kết quả của ls -al /etc/letsencrypt/live

   1. Duy Khanh 1 comment

    Mình cũng bị giống như bạn này. Domain chính đã làm ngon lành. Nhưng thêm domain trong cùng vps nữa thì báo lỗi y hệt
    1. Mình đã thử tắt , và điền lại lệnh vài lần rồi đều lỗi thế, thử cả điền từng lệnh
    2. File nội dung đó đây https://pastebin.com/yPj0NQ9f
    3. Kết quả của lệnh: ls: cannot access /etc/letencrypt/live: No such file or directory

    Hy vọng đc bạn giúp cảm ơn ^^

 9. Minh Quyet 12 comment

  Ad cho e hỏi chút ạ. E dùng vps cloud google. Vps 1 e đã cài ssl Lét encrypt rồi. Nhưng do e lỡ tay xóa nhầm vps nên e cài lại hocvps mới. E có cần cài lại SSL này ko ạ? Hay là khi xóa vps rồi coi như là domain mới hoàn toàn ạ!

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cài lại SSL nhé. Let’s Encrypt cho issue miễn phí mà, đừng quá 5 cert/7 ngày là đc

   1. Minh Quyet 12 comment

    Ý e là domain đó e đã cài SSL ở vps cũ rồi. Giờ chuyển sang vps mới thì vẫn fai cài lại như bình thường ạ!

 10. Hoàng 4 comment

  Có cách nào tạo Certificate tự động cho tất cả tên miền không nhỉ. Mình có 1 server, và mình muốn tạo name server dạng ns1.hoangsoft.com, ns2.hoangsoft.com sau đó mỗi lần đổi name server cho tên miền đó về 2 name server trên và truy cập tên miền nó sẽ tự tạo ra các Certificate của Let’s Enscrypt cho tên miền đó luôn mà ko phải gõ command.

 11. Trung 5 comment

  Chào bác, sau khi cài thành công Let’s encrypt cho 1 domain trong VPS của em thì cái HocVPS Script Admin không kết nối được (link http://45.32.111.193:2017/). Nhờ bác hỗ trợ cách sửa để vào được file manager/phpadmin…

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn đăng nhập bằng domain nhé. Cấu hình SSL phần HocVPS Admin rồi thì không truy cập được qua IP nữa

   1. Trung 5 comment

    Lúc ban đầu cài VPS em lười trỏ domain nên dùng luôn ip làm domain chính.
    Có cách nào khắc phục không ạ? Nếu không thì cũng cám ơn bác đã hỗ trợ.

    1. Việt Phương Moderator

     Nếu thế là bạn cài SSL cho domain phụ? Chứ domain chính là IP thì Let’s Encrypt không có issue SSL đâu. Nếu thế thì cho mình nội dung 2 file .conf của domain chính (chính là IP) và domain phụ

 12. nam nguyễn 13 comment

  Mình làm theo các bước cài đặt rồi mà sao ko thể truy cập vào web được thế admin?
  Không thể truy cập trang web này

  bongda442.info đã từ chối kết nối.
  Hãy thử:
  Kiểm tra kết nối
  Kiểm tra proxy và tường lửa
  ERR_CONNECTION_REFUSED

 13. DO DINH TUAN 56 comment

  Mình gặp phả lỗi này admin giúp mình vs!

  nginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/letsencrypt/live/www.thongtinchungcu.vn/fullchain.pem”) failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen(‘/etc/letsencrypt/live/www.thongtinchungcu.vn/fullchain.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)

  1. Việt Phương Moderator

   Không tồn tại cert /etc/letsencrypt/live/www.thongtinchungcu.vn/. Bạn kiểm tra lại thư mục xem, có thể cert chỉ là /etc/letsencrypt/live/thongtinchungcu.vn/

 14. quoc 5 comment

  mình đang dùng share hosting có xài SSL Let encrypt, giờ chuyển qua xài VPS thì làm thế nào vì đến đoạn CÀI ĐẶT CHỨNG CHỈ LET’S ENCRYPT thì mình bị lỗi do đang sử dụng trên share hosting rồi nên nó ko cho qua bước này.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn phải trỏ tên miền về VPS mới issue được cert nhé. LE làm thế tránh gian lận thôi 🙂

 15. fususu 33 comment

  của em trong error nó xuất hiện chi chít lỗi này là sao hả các bác?

  2017/10/28 22:43:28 [error] 9656#9656: *896556 access forbidden by rule, client: 103.227.176.5, server: mydomain.com, request: “GET /.well-known/acme-challenge/824X4_I4PSOS_V08DDZL0OC-5L__TRAZ HTTP/1.1”, host: “mydomain.com”
  2017/10/28 22:43:29 [error] 9656#9656: *896558 access forbidden by rule, client: 103.227.176.5, server: mydomain.com, request: “GET /.well-known/acme-challenge/C8FMTMNPC_GABP4GR3Z8MWOGL_DLJYIZ HTTP/1.1”, host: “mydomain.com”
  2017/10/28 22:43:29 [error] 9656#9656: *896560 access forbidden by rule, client: 103.227.176.5, server: mydomain.com, request: “GET /.well-known/acme-challenge/G8SIXGLWJWMM4707LTCCHVWSK2SV2JMU HTTP/1.1”, host: “mydomain.com”

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cài Let’s Encrypt theo bài viết này hay theo script nào? Vì mình thấy LE đang đòi truy cập /.well-known/acme-challenge/
   Bạn kiểm tra nếu trong Nginx Conf của domain không có đoạn nào về well-known thì bạn thêm vào, nhớ trong block show web nhé
   # Disable .htaccess and other hidden files
   location ~ /\.(?!well-known).* {
   deny all;
   access_log off;
   log_not_found off;
   }

   1. Fususu 33 comment

    Từ xưa giờ mình trung thành với hocvps mà, mình cài letsencrypt theo hướng dẫn của hocvps, có cài thêm cái httpd2 gì đó nữa 🙂

    1. Việt Phương Moderator

     Khá lạ vì cài LE theo hướng dẫn này không liên quan đến thư mục /.well-known/acme-challenge/.
     1. Bạn fix như comment trên.
     2. Bạn kiểm tra lại nội dung /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log sau khi fix (chắc sau 1 ngày), gửi mình file đó

 16. Thuận 3 comment

  “Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf”. đến bước này mình bí, Admin giúp mình với. khi mình vô đường dẫn /etc/nginx/conf.d/ thì ko có file config cho từng domain, nó chỉ có file IP_VPS.conf thôi. giờ phải làm sao vậy admin? Thank nhiều!

  1. Việt Phương Moderator

   1. Hệ thống bạn là HocVPS chứ? Lúc cài đặt HocVPS bạn nhập domain hay IP?
   2. Cho mình kết quả câu lệnh ls -al /etc/nginx/conf.d

   1. Thuận 3 comment

    Cảm ơn bạn. Mình cài với script hocvps cũ, cài vestaxp. Mình cài lại với hocvps script mới rôi và đã cài thành công Let’s Encrypt. Cảm ơn bạn đã reply.

    1. Việt Phương Moderator

     Ok bạn. Note là chỉ dùng HocVPS/VestaCP chứ không dùng cả 2 nhé bạn

 17. Quang Huy Tran 24 comment

  Cho em hỏi, em có thể cài SSL let’s encrypt này cho link hocvps script admin https://ip:2017 , rồi cài SSL trả phí mua ở nhà cung cấp khác cho các site đang chạy trong vps đc không ạ ? Túm lại em chỉ muốn cho https://ip:port nhìn đẹp mắt tí thui :))

  1. Việt Phương Moderator

   Mỗi site mỗi cấu hình Nginx riêng nên các SSL riêng, không xung đột nhau nên bạn không lo. Còn Let’s Encrypt hay các nhà cung cấp đều không phát hành SSL cho IP nhé, chỉ cho domain