Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

Chúng ta sẽ clone mã nguồn của Let’s Encrypt về thư mục /opt/letsencrypt. Bước này thực hiện giống nhau trên CentOS 6 và 7.

# Install Git
yum -y install git

# Clone Let's Encrypt repository
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Thỉnh thoảng bạn nên cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt từ Github để có được tính năng mới nhất, việc này không bắt buộc.

cd /opt/letsencrypt && git pull

– Nếu gặp thông báo lỗi như bên dưới:

error: Your local changes to 'letsencrypt-auto' would be overwritten by merge. Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.

bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

git reset --hard && git pull

Để cài đặt Let’s Encrypt có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám nhé.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
cd /opt/letsencrypt
./letsencrypt-auto certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn chỉ cần chạy lại câu lệnh là xong, hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

1.1/ Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop
# Install Let's Encrypt
cd /opt/letsencrypt
./letsencrypt-auto certonly --standalone
# Start Nginx
service nginx start

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo môt lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl http2;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen  80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen  443 ssl http2;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập

Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây ẩn IP thì không được làm bước này. Nếu bạn không muốn dùng IP, chỉ muốn dùng domain để truy cập khu vực HocVPS Script Admin thì hãy thao tác như bên dưới.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2017.
Tìm block cuối cùng server { ... } có dòng listen 2017;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen  2017 ssl http2;
 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;
  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:2017$request_uri;
    # SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này link login HocVPS Script Admin sẽ là https://hocvps.com:2017

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen  443 ssl http2;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen  80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen  443 ssl http2;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
       allow all;
       log_not_found off;
       access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen  2017 ssl http2;
 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;
  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
    error_page 497 https://$server_name:2017$request_uri;
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


Cloudflare: Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS do SSL Cloudflare không truy cập port qua domain được. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port

_ Phần HocVPS AdminPort chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. View-source để xem.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

/opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.


_ Bạn sẽ không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt nếu dùng CloudFlare CDN (biểu tượng đám mây vàng).
_ Nếu vẫn muốn dùng kết hợp Cloudafare CDN:

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý CloudFlare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port hoặc http://domain:port

5/ Một số vấn đề gặp phải

Cert lỗi không thể đọc (corrupt/symlink).

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể auto-renew hay renew thủ công, với thông báo:

# /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew
/root/.local/share/letsencrypt/lib/python2.6/site-packages/cryptography/__init__.py:26: DeprecationWarning: Python 2.6 is no longer supported by the Python core team, please upgrade your Python. A future version of cryptography will drop support for Python 2.6
 DeprecationWarning
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

-------------------------------------------------------------------------------
Processing /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf
-------------------------------------------------------------------------------
[('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]
Traceback (most recent call last):
 File "/root/.local/share/letsencrypt/lib/python2.6/site-packages/certbot/crypto_util.py", line 229, in _load_cert_or_req
  return load_func(typ, cert_or_req_str)
 File "/root/.local/share/letsencrypt/lib/python2.6/site-packages/OpenSSL/crypto.py", line 1661, in load_certificate
  _raise_current_error()
 File "/root/.local/share/letsencrypt/lib/python2.6/site-packages/OpenSSL/_util.py", line 48, in exception_from_error_queue
  raise exception_type(errors)
Error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]
Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Additionally, the following renewal configuration files were invalid:
 /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf (parsefail)
0 renew failure(s), 1 parse failure(s)

Hoặc

——————————————————————————-
Processing /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf
——————————————————————————-
expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink

/2017-06-05 10:12:09,000:DEBUG:certbot.cert_manager:Renewal conf file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf is broken. Skipping.
2017-06-05 10:12:09,000:DEBUG:certbot.cert_manager:Traceback was:
Traceback (most recent call last):
 File "/root/.local/share/letsencrypt/lib/python2.6/site-packages/certbot/cert_manager.py", line 246, in _search_lineages
  candidate_lineage = storage.RenewableCert(renewal_file, cli_config)
 File "/root/.local/share/letsencrypt/lib/python2.6/site-packages/certbot/storage.py", line 401, in __init__
  self._check_symlinks()
 File "/root/.local/share/letsencrypt/lib/python2.6/site-packages/certbot/storage.py", line 460, in _check_symlinks
  "expected {0} to be a symlink".format(link))
CertStorageError: expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink

– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem -text -noout
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

– Giải pháp:

 • Xóa hoàn toàn cert cũ: # rm -rf /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/ /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf /etc/letsencrypt/archive/hocvps.com/
 • Issue lại cert mới cho site (như mục 1.1). Chú ý, do thư mục cert có thể thay đổi (ví dụ /etc/letsencrypt/live/hocvps.com-0001/), cần cập nhật lại đường dẫn cert trong Nginx Conf của domain.

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,308 Comments

 1. Tuấn Anh 5 comment

  Nó không tự redirect từ http sang https anh ạ và nó không có hiện khóa khi vào https, chỉ một số cái nó mới hiện.

  1. Luân Trần Admin

   Chứng tỏ cấu hình sai đoạn nào rồi, bạn kiểm tra lại kĩ hơn coi?

   1. Nhã 7 comment

    Luân có thể xem giúp mình nó bị lỗi gì không ?

    Mình cài xong chứng chỉ rồi. Đến đoạn restart lại nginx thì nó báo lỗi thế này và cho cho bật lại nginx là sao.

    nginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/letsencrypt/live/www.mayxongoi.org
    llchain.pem”) failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No su
    file or directory:fopen(‘/etc/letsencrypt/live/www.mayxongoi.org/ful
    ain.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
    nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

    1. Việt Phương Moderator

     Không thấy file cấu hình SSL trong /etc/letsencrypt/live/www.mayxongoi.org/ hoặc không có quyền đọc nội dung trong đó.
     Bạn kiểm tra lại đi

   1. Luân Trần Admin

    Khả năng do website vẫn còn dùng link http nào đó nên mới ko hiện khóa xanh. Bạn view-source xem thế nào?

 2. mã giảm giá 5 comment

  ad còn thiếu hướng dẫn cài plugin cho wordpress nữa mới xanh toàn trang nhé, hôm bữa mày mò mãi mới cài đc. Plugin có tên là WordPress HTTPS.

 3. Hoang Le 2 comment

  Mình không cài được, service nginx stop là web shutdown rồi nên tới đoạn

  ./letsencrypt-auto certonly –standalone

  là nó báo lỗi Failed to connect to xxx for TLS-SNI-01 challenge

  1. Luân Trần Admin

   Bạn kiểm tra xem domain đã trỏ đến IP VPS chưa? Bắt buộc phải stop Nginx hoặc Apache mới cài được Let’s Encrypt đó.

   1. Hoang Le 2 comment

    Mình trỏ rồi chứ, domain đang hoạt động trên vps đó luôn mà 😀 không hiểu nổi. Chắc là do mình xài DNS của thằng cloudflare nhỉ?

    1. Luân Trần Admin

     Chuẩn nhé 😀
     Khi cài đặt thì tắt CloudFlare đi, cài xong rồi bạn enable lại.

 4. Tommy Nguyen 29 comment

  Hi Luân,
  Một server có nhiều domain thì phải làm tương tự như vậy riêng cho mỗi domain hả Luân?
  Có cách nào xài chung Let’s Encrypt SSL cho các domain trong VPS server không?

  1. Luân Trần Admin

   Mình search thấy lúc cài đặt bạn có thể nhập nhiều domain vào đó, sử dụng chung 1 chứng chỉ Let’s Encrypt. Thử xem sao nhé?

 5. sinhle 70 comment

  mình dùng sentora. Cài theo bài này
  “https://www.crazytut.com/cai-dat-ssl-tren-nginx-apache-mien-phi-tu-lets-encrypt/”
  Đén khi điền domain vào enter thì nó báo
  “the program httpd (process ID 13458) is already listening on TCP port 80. This will prevent us from binding to that port . Please stop the httpd program temporarily and then try again.”
  nhờ bạn chỉ cách khắc phục

   1. sinhle 70 comment

    mình dùng lệnh này để stop “service httpd stop”
    Sau đó gõ domain thì nó báo lỗi:
    “Failed authorization procedure. http://www.1doi1.com (tls-sni-01): urn:acme:error:tls :: The server experienced a TLS error during domain verification :: Failed to connect to 104.24.101.119:443 for TLS-SNI-01 challenge

    IMPORTANT NOTES:
    – The following errors were reported by the server:

    Domain: http://www.1doi1.com
    Type: tls
    Detail: Failed to connect to 104.24.101.119:443 for TLS-SNI-01
    challenge

    To fix these errors, please make sure that your domain name was
    entered correctly and the DNS A record(s) for that domain
    contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
    you have an up-to-date TLS configuration that allows the server to
    communicate with the Certbot client.”
    Mong bạn ad có bài hướng dẫn chi tiết với apache cho dễ làm hi

    1. Luân Trần Admin

     Bạn comment trên topic kia được ko, Steve Diện sẽ trả lời giúp bạn.
     Nếu không được thì mình sẽ mày mò thử coi sao.

 6. Minh Hải 7 comment

  Mình làm theo trên phần 1/
  đến đoạn copy: “git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt” thì nó báo là “command not found”

  Mình dùng VPS của DO và tạo Droplet xong, thì chạy HocVPS luôn, rồi đưa theme lên.
  Không biết có sai gì không. Luân giúp mình với nhé!

  Cảm ơn Luân.

 7. Minh Hải 7 comment

  Last login: Tue Jun 7 15:45:29 2016 from 113.161.70.10
  [root@miha home]# yum -y install git
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirror.vodien.com
  * epel: mirror.smartmedia.net.id
  * extras: mirror.vodien.com
  * remi: mirrors.thzhost.com
  * remi-php56: mirrors.thzhost.com
  * remi-safe: mirrors.thzhost.com
  * updates: mirror.vodien.com
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package git.x86_64 0:1.8.3.1-6.el7_2.1 will be installed
  –> Processing Dependency: perl-Git = 1.8.3.1-6.el7_2.1 for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Processing Dependency: perl(Term::ReadKey) for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Processing Dependency: perl(Git) for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Processing Dependency: perl(Error) for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Processing Dependency: libgnome-keyring.so.0()(64bit) for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package libgnome-keyring.x86_64 0:3.8.0-3.el7 will be installed
  —> Package perl-Error.noarch 1:0.17020-2.el7 will be installed
  —> Package perl-Git.noarch 0:1.8.3.1-6.el7_2.1 will be installed
  —> Package perl-TermReadKey.x86_64 0:2.30-20.el7 will be installed
  –> Finished Dependency Resolution

  Dependencies Resolved

  ================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ================================================================================
  Installing:
  git x86_64 1.8.3.1-6.el7_2.1 updates 4.4 M
  Installing for dependencies:
  libgnome-keyring x86_64 3.8.0-3.el7 base 109 k
  perl-Error noarch 1:0.17020-2.el7 base 32 k
  perl-Git noarch 1.8.3.1-6.el7_2.1 updates 53 k
  perl-TermReadKey x86_64 2.30-20.el7 base 31 k

  Transaction Summary
  ================================================================================
  Install 1 Package (+4 Dependent packages)

  Total download size: 4.6 M
  Installed size: 23 M
  Downloading packages:

  Error downloading packages:
  perl-Git-1.8.3.1-6.el7_2.1.noarch: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory
  libgnome-keyring-3.8.0-3.el7.x86_64: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory
  perl-TermReadKey-2.30-20.el7.x86_64: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory
  1:perl-Error-0.17020-2.el7.noarch: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory
  git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory

  => Cài lại git thì phần cuối cùng nó hiện vậy đó Luân ơi.

    1. Việt Phương Moderator

     RAM thấp quá không khởi tạo đc môi trường ư? Bạn VPs RAm bn

 8. Đinh Lê Giang 50 comment

  Mình cài được Lets encrypt trên vpssim rồi, nhưng tới phần tạo cronjob để tự gia hạn thì trong /opt mình khôgn thấy folder letsencrypt trong đó.
  Do đó không bật được chế độ tự động gia hạn. Bạn giúp mình với

  1. Luân Trần Admin

   Nếu bạn cài đặt như hướng dẫn này của mình thì trong /opt/ sẽ có letsencrypt

 9. Tommy Nguyen 29 comment

  Hi Luân,
  Mình đã tạo crontab thành công như Luân hướng dẫn.
  Nhưng mỗi thứ 2 hàng tuần, nó vẫn không tự động gia hạn Luân ơi.
  Nó vẫn giữ cái ngày đăng kí đầu tiên.

  [root@vultr letsencrypt]# EDITOR=nano crontab -e
  crontab: installing new crontab
  [root@vultr letsencrypt]#

 10. Sơn Trần 6 comment

  Tối qua mình cài xong chạy ngon lành cành đào rồi, sáng nay dậy truy cập thử thì thấy báo là chuyển hướng quá nhiều lần.
  Mình đã phải xóa hết các thay đổi trong file domain.com.conf về mặc định thì mới truy cập web lại được.
  Luân có thể hướng dẫn mình cách giải quyết vấn đề này ko?

  1. Luân Trần Admin

   Nguyên nhân là bạn cấu hình redirect sai chỗ nào rồi. Đa phần là do Web Server đã redirect rồi, xong rồi ứng dụng (ví dụ WP) lại redirect 1 lần nữa, cứ lặp đi lặp lại…

  2. Sơn Trần 6 comment

   trong file domain.com.conf mình cấu hình y như hướng dẫn và hôm qua nó chạy ngon lắm mà. Không hiểu sao sáng nay lại bị thế nữa

 11. Tommy Nguyen 29 comment

  Hi Luân,
  Luân xem qua giúp nhé.
  Mình đã tạo crontab thành công như Luân hướng dẫn.
  Nhưng mỗi thứ 2 hàng tuần, nó vẫn không tự động gia hạn Luân ơi.
  Nó vẫn giữ cái ngày đăng kí đầu tiên.

  [root@vultr letsencrypt]# EDITOR=nano crontab -e
  crontab: installing new crontab
  [root@vultr letsencrypt]#

  1. Luân Trần Admin

   Nếu chứng chỉ hết hạn trong vòng 30 ngày mới tự động được gia hạn bạn ạ.

   1. zmupnguyen 48 comment

    Mình thấy của mình nó có thời hạn là 90 ngày từ 25/7 đến 23/10 vậy cái script ở trên nó có hoạt động ko ad ?

    Nếu không với 90 ngày thì cần phải chỉnh lại như thế nào ?

  1. Luân Trần Admin

   Mình đọc rồi nhưng hiện tại đang bận quá nên chưa reply ngay được. Xin lỗi bạn.

   1. Ngô Văn Cương 62 comment

    Traceback (most recent call last):
    File “/tmp/tmp.Pig5qWEAEU/fetch.py”, line 20, in
    from urllib2 import build_opener, HTTPHandler, HTTPSHandler, HTTPError
    ImportError: cannot import name HTTPSHandler