Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu cài xong mà thanh địa chỉ chưa hiện HTTPS màu xanh, hãy tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt SSL “xanh hoàn hảo”

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

1.1/ Cài đặt certbot

yum -y install certbot

1.2/ Phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain

Để phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám thì mới cài đặt được Let’s Encrypt.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Issue SSL Let's Encrypt
certbot certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
certbot certonly --standalone

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.
Lưu ý: Chỉ cấu hình Nginx khi bạn đã phát hành thành công chứng chỉ SSL.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl default_server;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Lưu ý:

 • Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập.
 • Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây màu vàng ẩn IP thì không làm bước này mà sử dụng link http://IP:port để vào khu vực quản trị HocVPS Script Admin.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2018 thì sẽ tìm block cuối cùng server { ... } trong file cấu hình domain .conf có dòng listen 2018;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này truy cập HocVPS Script Admin qua https://domain.com:2018

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

server {
	listen 443 ssl default_server;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_ Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:

 • Không thiết lập HocVPS Admin Port
 • Bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443

_ Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port
 • Không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt. Gia hạn thủ công 3 tháng 1 lần.

_ Cấu hình HTTP/2 tham khảo Kích hoạt HTTP/2 với Nginx.
_ Tham khảo thêm Tối ưu HTTPS trên Nginx.


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. Xem thêm hướng dẫn.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm để không làm ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa trên Google của website, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

certbot renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /usr/bin/certbot renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.

Lưu ý: Nếu chứng chỉ không tự động gia hạn, kiểm tra theo mục 6.Một số vấn đề gặp phải

5/ Xóa chứng chỉ Let’s Encrypt

Khi bạn không sử dụng Let’s Encrypt nữa, chuyển qua sử dụng của nhà cung cấp khác và muốn xóa chứng chỉ Let’s Encrypt đã cài, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

# Remove Let's Encrypt
certbot delete

Tiếp theo nhập số thứ tự chứng chỉ tương ứng với tên miền bạn muốn xóa, nhấn Enter là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

6/ Một số vấn đề gặp phải

Đến ngày hết hạn mà chứng chỉ Let’s Encrypt không tự động gia hạn, mặc dù crontab vẫn chạy, kiểm tra log không thấy thông tin gì đặc biệt? Chạy lệnh gia hạn thủ công thì lại được. Theo kinh nghiệm của mình thì vấn đề ở mã nguồn Let’s Encrypt hoặc PATH service

Đối với vấn đề mã nguồn, chỉ cần clone lại bộ code của Let’s Encrypt là sẽ giải quyết được vấn đề.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

Nếu gặp thông báo lỗi thì sử dụng lệnh này: # cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

Đối với vấn đề PATH service, các bạn chú ý những dấu hiệu sau:
Kiểm tra nội dung /var/spool/mail/root thấy:

Failed to find executable /usr/sbin/service in PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
Unable to find pre-hook command /usr/sbin/service in the PATH.
(PATH is /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

Kiểm tra nội dung /var/log/cron thấy cronjob vẫn chạy hàng ngày. Kiểm tra nội dung /var/log/le-renew.log và bên trong /var/log/letencrypt không thấy gì khả nghi.

– Nguyên nhân: service không nằm trong PATH, vấn đề này gặp ở 1 số VPS.

# whereis service
service: /sbin/service /usr/share/man/man8/service.8.gz
# echo $PATH
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

Có thể thấy, lệnh service nằm trong /sbin/service, không thuộc biến môi trường PATH. Crontab chỉ tìm /usr/sbin/service và không thấy.

– Giải pháp::
Bạn cần sử dụng đường dẫn cụ thể để chạy lệnh service trong crontab. Vị trí sẽ tùy thuộc vào từng hệ thống, kiểm tra bằng # whereis service.

Ví dụ, khi là /sbin/service thì câu lệnh chèn vào crontab sẽ như sau:

30 2 * * * certbot renew --pre-hook "/sbin/service nginx stop" --post-hook "/sbin/service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể renew, với thông báo:

Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Hoặc expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink
– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -noout -text -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -noout -text -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Kiểm tra danh sách cert trong VPS

# certbot certificates
Found the following certs:
 Certificate Name: hocvps.com
  Domains: hocvps.com www.hocvps.com
  Expiry Date: 2018-05-27 09:15:09+00:00 (VALID: 89 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem
-------------------------------------------------------------------------------

– Giải pháp: xóa hoàn toàn cert cũ rồi issue lại cert mới (như mục 1.)

# cd /opt/letsencrypt
# ./certbot delete --cert-name hocvps.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-------------------------------------------------------------------------------
Deleted all files relating to certificate hocvps.com.
-------------------------------------------------------------------------------

– Nguyên nhân & Dấu hiệu:
VPS không thể kết nối ra ngoài qua giao thức HTTPS, khi đó cũng không thể issue/renew các chứng chỉ SSL. Ví dụ không thể truy cập qua HTTPS

# curl https://google.com
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
#curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
curl: (35) SSL connect error

– Giải pháp:
Đối với lỗi (77): cài đặt lại chứng chỉ trong VPS:
Bước 1: Di chuyển/Đổi tên chứng chỉ cũ

 • CentOS6 chứng chỉ lưu tại /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 • CentOS7 chứng chỉ lưu tại /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem

Bước 2: Cài đặt lại chứng chỉ. Khi đó, bạn có thể curl HTTPS và issue/renew chứng chỉ bình thường.

# yum reinstall -y ca-certificates

– Đối với lỗi (35) – Cập nhật NSS

# yum update nss -y

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

2,201 Comments

 1. David Pham 5 comment

  Mình có nhiều domain trên vps hocpvs script, vậy mình có thể dùng cho nhiều domain được ko bạn?

  1. Luân Trần Admin

   Được nhé bạn, chỉ cần chạy lại lệnh Install Let’s Encrypt rồi nhập lại toàn bộ danh sách muốn dùng là xong.

 2. Tùng 5 comment

  lỗi này fix sao hả a luân
  – If you lose your account credentials, you can recover through
  e-mails sent to ceofb.com@gmail.com.
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: ceofb.com
  Type: tls
  Detail: Failed to connect to 104.27.181.53:443 for TLS-SNI-01
  challenge

  To fix these errors, please make sure that your domain name was
  entered correctly and the DNS A record(s) for that domain
  contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
  you have an up-to-date TLS configuration that allows the server to
  communicate with the Certbot client.
  – Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.

   1. nam duy 110 comment

    hi Luân!
    Tình hình là mình bị 2 lỗi:
    SV1 là vô phpmyadmin cứ báo lỗi k kết nối, nhưng wp vẫn chạy đc

    Không thể truy cập trang web này

    45.23.25.219 mất quá nhiều thời gian để phản hồi.
    Tìm kiếm 219 2310 trên Google
    ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
    SV2 là: truy cập trang web 1s đầu tiên là https xanh, sau đó chuyển qua màu bình thường

    1. Luân Trần Admin

     SV1 gửi mình link để test, để lại comment hoặc gửi qua mail đều được.
     SV2 của bạn do chưa chuyển hết đường dẫn (css, js…) từ http sang https nên mới bị thế. View source để kiểm tra nha.

 3. Hiệp 3 comment

  Luân ơi, sao mình cài SSL cho 2 website trên cùng 1 VPS mà 1 site chạy bình thường. Site kia nó cứ rederict về site bình thường ấy thôi nhỉ.

   1. nam duy 110 comment

    Vậy là lúc nhập domain mình nhập 1 lúc cả chục cái luôn à?
    Mình chạy lệnh này để điền từng cái domain một:
    # Stop Nginx
    service nginx stop

    # Install Let’s Encrypt
    cd /opt/letsencrypt
    ./letsencrypt-auto certonly –standalone

 4. nam duy 110 comment

  Luân ơi mình tạo cho domain chính của vps thì ok rồi nhưng các domain tiếp theo thì nó k nhận
  Chính > thenhuahanoi.com
  phu: thenhuahanoi.net là k đc

    1. nam duy 110 comment

     Nó báo
     Máy chủ này không chứng minh được rằng đó là thenhuahanoi.net; chứng chỉ bảo mật của máy chủ này là từ thenhuahanoi.com. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc có kẻ tấn công chặn kết nối của bạn.
     Mình chưa cài wp, mới chỉ html

     1. Luân Trần Admin

      Bạn cần chạy lại bước cài đặt Let’s Encrypt để nhập toàn bộ domain sẽ dùng https nhé.
      Thử lại coi?

     2. nam duy 110 comment

      Vậy là lúc nhập domain mình nhập 1 lúc cả chục cái luôn à?
      Mình chạy lệnh này để điền từng cái domain một:
      # Stop Nginx
      service nginx stop

      # Install Let’s Encrypt
      cd /opt/letsencrypt
      ./letsencrypt-auto certonly –standalone

  1. Luân Trần Admin

   Do CloudFlare rồi, bạn tạm thời tắt đám mây đi rồi thử lại coi

 5. TRẦN NHẬT KHÁNH 1 comment

  Mình đang dùng Varnish vậy khi mình cài cái này thì có ảnh hưởng đến các cổng hay ko?
  Cổng trong Domain.conf là listen 127.0.0.1:8080 default_server, vậy khi thay đổi thành 443 ssl thì nó có ảnh hưởng đến Varnish không bạn?

  1. Luân Trần Admin

   Varnish dùng với SSL hơi phức tạp đó, bạn nên test kĩ trước khi thao tác trên server đang hoạt động nhé

 6. Phước 4 comment

  Chào Luân, mình tới bước nhập domain xong thì báo lỗi fail. Mình sử dụng cloundflair. Không biết có cách nào cài cho cloundflair không nhỉ?

   1. Luân Trần Admin

    Muốn chữ hiện màu xanh, toàn bộ link css, js, image site bạn phải dùng dạng https:// thay cho http://
    View source để check nhé.

 7. hai 3 comment

  giải quyết đc rồi Luân, không hiểu sao file /etc/resolv.conf
  bị mất dòng này
  nameserver 8.8.8.8

  1. Luân Trần Admin

   Ok chuẩn rồi đó. Bạn lưu ý server mà restart lại có thể cần cấu hình lại cái này đó.

 8. hai 2 comment

  Cloning into ‘/opt/letsencrypt’…
  fatal: unable to access ‘https://github.com/letsencrypt/letsencrypt/’: Could not resolve host: github.com; Unknown error

  thua rồi 🙁

  1. Luân Trần Admin

   Bạn thử chạy lệnh: ping google.com xem thế nào? Mình nghi vấn đề ở VPS.

 9. Hieu Nguyen 2 comment

  Mình có website chạy bình thường rồi, giờ cần trỏ 1 domain khác vào nữa, nhưng trỏ vào cùng 1 ip, 1 tên miền chính chạy bt, tên miền trỏ vào thì ko hiện web. Trỏ ip đó vào 1 ip khác thì binh thường. VPS này mình có cài quét virus như trên hướng dẫn của hocvps. Ko biết có phải do nó không, và ko biết cách gỡ ra như thế nào

  1. Luân Trần Admin

   Bình thường chỉ cần trỏ về IP VPS là chạy rồi, bạn kiểm tra lại kĩ coi sao

 10. hieu nguyen 2 comment

  sao mình trỏ domain khác về cùng 1 ip mà nó ko hiện web mà chỉ hiên trang của nginx, có bác nào biết giúp em với ạ

  1. Luân Trần Admin

   Bạn đã up nội dung website lên chưa? Nội dung Nginx là file index.html mặc định đó.

 11. hai 2 comment

  giờ muốn add thêm domain rồi thêm ssl cho domain đó thì làm thế nào Luân ơi

  1. Luân Trần Admin

   Bạn chạy lại từ đầu lệnh cài đặt, ghi đầy đủ thông tin domain là ok nhé

 12. Ngô Văn Cương 142 comment

  Dear Luan!
  Mình cài đến đoạn
  ./letsencrypt-auto certonly –standalone
  thì nhận được lỗi
  Traceback (most recent call last):
  File “/tmp/tmp.fw9CesmOKW/fetch.py”, line 20, in
  from urllib2 import build_opener, HTTPHandler, HTTPSHandler, HTTPError
  Vì centos 7x nên mình dùng lệnh systemctl stop nginx không biết có chính xác không.

   1. Ngô Văn Cương 142 comment

    Traceback (most recent call last):
    File “/tmp/tmp.Pig5qWEAEU/fetch.py”, line 20, in
    from urllib2 import build_opener, HTTPHandler, HTTPSHandler, HTTPError
    ImportError: cannot import name HTTPSHandler

  1. Luân Trần Admin

   Mình đọc rồi nhưng hiện tại đang bận quá nên chưa reply ngay được. Xin lỗi bạn.

 13. Tommy Nguyen 36 comment

  Hi Luân,
  Luân xem qua giúp nhé.
  Mình đã tạo crontab thành công như Luân hướng dẫn.
  Nhưng mỗi thứ 2 hàng tuần, nó vẫn không tự động gia hạn Luân ơi.
  Nó vẫn giữ cái ngày đăng kí đầu tiên.

  [root@vultr letsencrypt]# EDITOR=nano crontab -e
  crontab: installing new crontab
  [root@vultr letsencrypt]#

  1. Luân Trần Admin

   Nếu chứng chỉ hết hạn trong vòng 30 ngày mới tự động được gia hạn bạn ạ.

   1. zmupnguyen 56 comment

    Mình thấy của mình nó có thời hạn là 90 ngày từ 25/7 đến 23/10 vậy cái script ở trên nó có hoạt động ko ad ?

    Nếu không với 90 ngày thì cần phải chỉnh lại như thế nào ?

 14. Sơn Trần 6 comment

  Tối qua mình cài xong chạy ngon lành cành đào rồi, sáng nay dậy truy cập thử thì thấy báo là chuyển hướng quá nhiều lần.
  Mình đã phải xóa hết các thay đổi trong file domain.com.conf về mặc định thì mới truy cập web lại được.
  Luân có thể hướng dẫn mình cách giải quyết vấn đề này ko?

  1. Luân Trần Admin

   Nguyên nhân là bạn cấu hình redirect sai chỗ nào rồi. Đa phần là do Web Server đã redirect rồi, xong rồi ứng dụng (ví dụ WP) lại redirect 1 lần nữa, cứ lặp đi lặp lại…

  2. Sơn Trần 6 comment

   trong file domain.com.conf mình cấu hình y như hướng dẫn và hôm qua nó chạy ngon lắm mà. Không hiểu sao sáng nay lại bị thế nữa

 15. Tommy Nguyen 36 comment

  Hi Luân,
  Mình đã tạo crontab thành công như Luân hướng dẫn.
  Nhưng mỗi thứ 2 hàng tuần, nó vẫn không tự động gia hạn Luân ơi.
  Nó vẫn giữ cái ngày đăng kí đầu tiên.

  [root@vultr letsencrypt]# EDITOR=nano crontab -e
  crontab: installing new crontab
  [root@vultr letsencrypt]#

 16. Đinh Lê Giang 51 comment

  Mình cài được Lets encrypt trên vpssim rồi, nhưng tới phần tạo cronjob để tự gia hạn thì trong /opt mình khôgn thấy folder letsencrypt trong đó.
  Do đó không bật được chế độ tự động gia hạn. Bạn giúp mình với

  1. Luân Trần Admin

   Nếu bạn cài đặt như hướng dẫn này của mình thì trong /opt/ sẽ có letsencrypt

 17. Minh Hải 7 comment

  Last login: Tue Jun 7 15:45:29 2016 from 113.161.70.10
  [root@miha home]# yum -y install git
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirror.vodien.com
  * epel: mirror.smartmedia.net.id
  * extras: mirror.vodien.com
  * remi: mirrors.thzhost.com
  * remi-php56: mirrors.thzhost.com
  * remi-safe: mirrors.thzhost.com
  * updates: mirror.vodien.com
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package git.x86_64 0:1.8.3.1-6.el7_2.1 will be installed
  –> Processing Dependency: perl-Git = 1.8.3.1-6.el7_2.1 for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Processing Dependency: perl(Term::ReadKey) for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Processing Dependency: perl(Git) for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Processing Dependency: perl(Error) for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Processing Dependency: libgnome-keyring.so.0()(64bit) for package: git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package libgnome-keyring.x86_64 0:3.8.0-3.el7 will be installed
  —> Package perl-Error.noarch 1:0.17020-2.el7 will be installed
  —> Package perl-Git.noarch 0:1.8.3.1-6.el7_2.1 will be installed
  —> Package perl-TermReadKey.x86_64 0:2.30-20.el7 will be installed
  –> Finished Dependency Resolution

  Dependencies Resolved

  ================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ================================================================================
  Installing:
  git x86_64 1.8.3.1-6.el7_2.1 updates 4.4 M
  Installing for dependencies:
  libgnome-keyring x86_64 3.8.0-3.el7 base 109 k
  perl-Error noarch 1:0.17020-2.el7 base 32 k
  perl-Git noarch 1.8.3.1-6.el7_2.1 updates 53 k
  perl-TermReadKey x86_64 2.30-20.el7 base 31 k

  Transaction Summary
  ================================================================================
  Install 1 Package (+4 Dependent packages)

  Total download size: 4.6 M
  Installed size: 23 M
  Downloading packages:

  Error downloading packages:
  perl-Git-1.8.3.1-6.el7_2.1.noarch: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory
  libgnome-keyring-3.8.0-3.el7.x86_64: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory
  perl-TermReadKey-2.30-20.el7.x86_64: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory
  1:perl-Error-0.17020-2.el7.noarch: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory
  git-1.8.3.1-6.el7_2.1.x86_64: [Errno 5] [Errno 12] Cannot allocate memory

  => Cài lại git thì phần cuối cùng nó hiện vậy đó Luân ơi.

    1. Việt Phương Moderator

     RAM thấp quá không khởi tạo đc môi trường ư? Bạn VPs RAm bn

 18. Minh Hải 7 comment

  Mình làm theo trên phần 1/
  đến đoạn copy: “git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt” thì nó báo là “command not found”

  Mình dùng VPS của DO và tạo Droplet xong, thì chạy HocVPS luôn, rồi đưa theme lên.
  Không biết có sai gì không. Luân giúp mình với nhé!

  Cảm ơn Luân.

 19. sinhle 70 comment

  mình dùng sentora. Cài theo bài này
  “https://www.crazytut.com/cai-dat-ssl-tren-nginx-apache-mien-phi-tu-lets-encrypt/”
  Đén khi điền domain vào enter thì nó báo
  “the program httpd (process ID 13458) is already listening on TCP port 80. This will prevent us from binding to that port . Please stop the httpd program temporarily and then try again.”
  nhờ bạn chỉ cách khắc phục

   1. sinhle 70 comment

    mình dùng lệnh này để stop “service httpd stop”
    Sau đó gõ domain thì nó báo lỗi:
    “Failed authorization procedure. http://www.1doi1.com (tls-sni-01): urn:acme:error:tls :: The server experienced a TLS error during domain verification :: Failed to connect to 104.24.101.119:443 for TLS-SNI-01 challenge

    IMPORTANT NOTES:
    – The following errors were reported by the server:

    Domain: http://www.1doi1.com
    Type: tls
    Detail: Failed to connect to 104.24.101.119:443 for TLS-SNI-01
    challenge

    To fix these errors, please make sure that your domain name was
    entered correctly and the DNS A record(s) for that domain
    contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
    you have an up-to-date TLS configuration that allows the server to
    communicate with the Certbot client.”
    Mong bạn ad có bài hướng dẫn chi tiết với apache cho dễ làm hi

    1. Luân Trần Admin

     Bạn comment trên topic kia được ko, Steve Diện sẽ trả lời giúp bạn.
     Nếu không được thì mình sẽ mày mò thử coi sao.

 20. Tommy Nguyen 36 comment

  Hi Luân,
  Một server có nhiều domain thì phải làm tương tự như vậy riêng cho mỗi domain hả Luân?
  Có cách nào xài chung Let’s Encrypt SSL cho các domain trong VPS server không?

  1. Luân Trần Admin

   Mình search thấy lúc cài đặt bạn có thể nhập nhiều domain vào đó, sử dụng chung 1 chứng chỉ Let’s Encrypt. Thử xem sao nhé?

 21. Hoang Le 2 comment

  Mình không cài được, service nginx stop là web shutdown rồi nên tới đoạn

  ./letsencrypt-auto certonly –standalone

  là nó báo lỗi Failed to connect to xxx for TLS-SNI-01 challenge

  1. Luân Trần Admin

   Bạn kiểm tra xem domain đã trỏ đến IP VPS chưa? Bắt buộc phải stop Nginx hoặc Apache mới cài được Let’s Encrypt đó.

   1. Hoang Le 2 comment

    Mình trỏ rồi chứ, domain đang hoạt động trên vps đó luôn mà 😀 không hiểu nổi. Chắc là do mình xài DNS của thằng cloudflare nhỉ?

    1. Luân Trần Admin

     Chuẩn nhé 😀
     Khi cài đặt thì tắt CloudFlare đi, cài xong rồi bạn enable lại.

 22. mã giảm giá 5 comment

  ad còn thiếu hướng dẫn cài plugin cho wordpress nữa mới xanh toàn trang nhé, hôm bữa mày mò mãi mới cài đc. Plugin có tên là WordPress HTTPS.

 23. Tuấn Anh 5 comment

  Nó không tự redirect từ http sang https anh ạ và nó không có hiện khóa khi vào https, chỉ một số cái nó mới hiện.

  1. Luân Trần Admin

   Chứng tỏ cấu hình sai đoạn nào rồi, bạn kiểm tra lại kĩ hơn coi?

   1. Nhã 7 comment

    Luân có thể xem giúp mình nó bị lỗi gì không ?

    Mình cài xong chứng chỉ rồi. Đến đoạn restart lại nginx thì nó báo lỗi thế này và cho cho bật lại nginx là sao.

    nginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/letsencrypt/live/www.mayxongoi.org
    llchain.pem”) failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No su
    file or directory:fopen(‘/etc/letsencrypt/live/www.mayxongoi.org/ful
    ain.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
    nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

    1. Việt Phương Moderator

     Không thấy file cấu hình SSL trong /etc/letsencrypt/live/www.mayxongoi.org/ hoặc không có quyền đọc nội dung trong đó.
     Bạn kiểm tra lại đi

   1. Luân Trần Admin

    Khả năng do website vẫn còn dùng link http nào đó nên mới ko hiện khóa xanh. Bạn view-source xem thế nào?