Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu cài xong mà thanh địa chỉ chưa hiện HTTPS màu xanh, hãy tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt SSL “xanh hoàn hảo”

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

Chúng ta sẽ clone mã nguồn của Let’s Encrypt về thư mục /opt/letsencrypt. Bước này thực hiện giống nhau trên CentOS 6 và 7.

# Install Git
yum -y install git

# Clone Let's Encrypt repository
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Thỉnh thoảng bạn nên cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt từ Github để có được tính năng mới nhất. Hoặc đôi khi chứng chỉ Lets Encrypt không tự động gia hạn mặc dù đã kích hoạt crontab.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

– Nếu gặp thông báo lỗi như bên dưới:

error: Your local changes to 'letsencrypt-auto' would be overwritten by merge. Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.

bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

# cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

– Bạn có thể thiết lập tự động cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt qua crontab.

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal

0 0 1 * * cd /opt/letsencrypt && git pull

Để cài đặt Let’s Encrypt có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Cho đến tháng 5, 2016, Certbot được gọi với tên letsencrypt hoặc letsencrypt-auto, tùy thuộc vào cách cài đặt. Một số bài hướng dẫn trên Internet vẫn sử dụng tên cũ này, trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng certbot-auto, tất cả đều tương tự nhau.

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám thì mới cài đặt được Let’s Encrypt.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl default_server;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Lưu ý:

 • Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập.
 • Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây màu vàng ẩn IP thì không làm bước này mà sử dụng link http://IP:port để vào khu vực quản trị HocVPS Script Admin.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2018 thì sẽ tìm block cuối cùng server { ... } trong file cấu hình domain .conf có dòng listen 2018;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này truy cập HocVPS Script Admin qua https://domain.com:2018

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

server {
	listen 443 ssl default_server;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_ Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:

 • Không thiết lập HocVPS Admin Port
 • Bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443

_ Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port
 • Không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt. Gia hạn thủ công 3 tháng 1 lần.

_ Cấu hình HTTP/2 tham khảo Kích hoạt HTTP/2 với Nginx.
_ Tham khảo thêm Tối ưu HTTPS trên Nginx.


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. Xem thêm hướng dẫn.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm để không làm ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa trên Google của website, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

/opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.

Lưu ý: Nếu chứng chỉ không tự động gia hạn, kiểm tra theo mục 6.Một số vấn đề gặp phải

5/ Xóa chứng chỉ Let’s Encrypt

Khi bạn không sử dụng Let’s Encrypt nữa, chuyển qua sử dụng của nhà cung cấp khác và muốn xóa chứng chỉ Let’s Encrypt đã cài, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

# Remove Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto delete

Tiếp theo nhập số thứ tự chứng chỉ tương ứng với tên miền bạn muốn xóa, nhấn Enter là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

6/ Một số vấn đề gặp phải

Đến ngày hết hạn mà chứng chỉ Let’s Encrypt không tự động gia hạn, mặc dù crontab vẫn chạy, kiểm tra log không thấy thông tin gì đặc biệt? Chạy lệnh gia hạn thủ công thì lại được. Theo kinh nghiệm của mình thì vấn đề ở mã nguồn Let’s Encrypt hoặc PATH service

Đối với vấn đề mã nguồn, chỉ cần clone lại bộ code của Let’s Encrypt là sẽ giải quyết được vấn đề.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

Nếu gặp thông báo lỗi thì sử dụng lệnh này: # cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

Đối với vấn đề PATH service, các bạn chú ý những dấu hiệu sau:
Kiểm tra nội dung /var/spool/mail/root thấy:

Failed to find executable /usr/sbin/service in PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
Unable to find pre-hook command /usr/sbin/service in the PATH.
(PATH is /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

Kiểm tra nội dung /var/log/cron thấy cronjob vẫn chạy hàng ngày. Kiểm tra nội dung /var/log/le-renew.log và bên trong /var/log/letencrypt không thấy gì khả nghi.

– Nguyên nhân: service không nằm trong PATH, vấn đề này gặp ở 1 số VPS.

# whereis service
service: /sbin/service /usr/share/man/man8/service.8.gz
# echo $PATH
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

Có thể thấy, lệnh service nằm trong /sbin/service, không thuộc biến môi trường PATH. Crontab chỉ tìm /usr/sbin/service và không thấy.

– Giải pháp::
Bạn cần sử dụng đường dẫn cụ thể để chạy lệnh service trong crontab. Vị trí sẽ tùy thuộc vào từng hệ thống, kiểm tra bằng # whereis service.

Ví dụ, khi là /sbin/service thì câu lệnh chèn vào crontab sẽ như sau:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "/sbin/service nginx stop" --post-hook "/sbin/service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể renew, với thông báo:

Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Hoặc expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink
– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem -text -noout
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Kiểm tra danh sách cert trong VPS

# /opt/letsencrypt/certbot-auto certificates
Found the following certs:
 Certificate Name: hocvps.com
  Domains: hocvps.com www.hocvps.com
  Expiry Date: 2018-05-27 09:15:09+00:00 (VALID: 89 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem
-------------------------------------------------------------------------------

– Giải pháp: xóa hoàn toàn cert cũ rồi issue lại cert mới (như mục 1.)

# cd /opt/letsencrypt
# ./certbot-auto delete --cert-name hocvps.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-------------------------------------------------------------------------------
Deleted all files relating to certificate hocvps.com.
-------------------------------------------------------------------------------

– Nguyên nhân & Dấu hiệu:
VPS không thể kết nối ra ngoài qua giao thức HTTPS, khi đó cũng không thể issue/renew các chứng chỉ SSL. Ví dụ không thể truy cập qua HTTPS

# curl https://google.com
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
#curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
curl: (35) SSL connect error

– Giải pháp:
Đối với lỗi (77): cài đặt lại chứng chỉ trong VPS:
Bước 1: Di chuyển/Đổi tên chứng chỉ cũ

 • CentOS6 chứng chỉ lưu tại /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 • CentOS7 chứng chỉ lưu tại /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem

Bước 2: Cài đặt lại chứng chỉ. Khi đó, bạn có thể curl HTTPS và issue/renew chứng chỉ bình thường.

# yum reinstall -y ca-certificates

– Đối với lỗi (35) – Cập nhật NSS

# yum update nss -y

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,650 Comments

 1. nguyen khac nam 3 comment

  Bạn Phương ơi, cho mình hỏi chút. Mình cài đúng như hướng dẫn của bạn, Hệ thống báo lại :
  nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

  sau đó mình vào lại web, web báo không ” This page isn’t working ”

  Tuy nhiên mình vào các phần File Manager lại vào bình thường.
  Bạn xem giúp mình với nhé !
  – Code Nginx : https://pastebin.com/XrPJ9qxm

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn có bật Cloudflare CDN đám mây vàng không?
   2. Bạn có dùng plugin redirect HTTPS hay security gì không (đối với WP)

   1. nguyen khac nam 3 comment

    Mình chưa dùng coudflare, và cũng không có plugin gì cả ! mình dùng cài ssl theo hướng dẫn của bạn mấy web rồi, đều ok hết. Chỉ web này, mình copy toàn bộ đoạn mã cuối và thay tên domain của mình vào. Thì lại gặp lỗi như thế này ! bạn giúp mình với !

    1. Việt Phương Moderator

     Domain bạn ban đầu là non-www hay www? Và bạn dùng mã nguồn gì? trùng với mã nguồn các web đều ok không?

   2. nguyen khac nam 3 comment

    domain của mình non-www, mình cài wordpress, mình cài hoàn toàn từ hocvps script.

 2. hugn 3 comment

  cua mình bước kt bị báo như thế này
  nginx: [warn] server name “/etc/letsencrypt/live/domain cua minh/fullchain.pem” has suspicious symbols in /etc/nginx/conf.d/pvh.vn.conf:6
  nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

  1. Việt Phương Moderator

   Có kí tự đáng ngờ trong Nginx Conf của bạn, ở dòng 6. Bạn kiểm tra lại nhé

 3. Dung Le 6 comment

  Các bạn vui lòng xem giúp mình lỗi sau với:
  http://prntscr.com/kuamui
  Mình không biết là Let’s Encrypt có update gì mới không, mà bây giờ khi cập nhật lại, hoặc cài cho domain mới đều dính vụ verify này. Chân thành cảm ơn các bạn.

  1. Việt Phương Moderator

   Domain bạn đã trỏ về IP VPS chưa? Và đã tắt CDN Cloudflare chưa(nếu có)

   1. Dung Le 6 comment

    Mình trỏ về VPS, và không có dùng Cloudflare.
    Hiện tượng này mình mới bị gần đây thôi, chứ đợt trước vẫn thêm domain, cài ssl bình thường. Mình tìm trên mạng thì cũng chung chung, không fix được.

  2. Dung Le 6 comment

   Cuối cùng thì mình đã tìm ra lỗi, do dính firewall:

   [root@server public_html]# service nginx stop
   Redirecting to /bin/systemctl stop nginx.service
   [root@server public_html]# firewall-cmd –add-service=http
   success
   [root@server public_html]# firewall-cmd –add-service=https
   success
   [root@server public_html]# firewall-cmd –runtime-to-permanent
   success
   [root@server public_html]# /opt/letsencrypt/certbot-auto certonly –standalone
   Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
   Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
   Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter ‘c’
   to cancel): domain.net http://www.domain.net
   Obtaining a new certificate
   Performing the following challenges:
   http-01 challenge for domain.net
   http-01 challenge for http://www.domain.net
   Waiting for verification…
   Cleaning up challenges

   IMPORTANT NOTES:
   – Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
   /etc/letsencrypt/live/domain.net/fullchain.pem
   Your key file has been saved at:
   /etc/letsencrypt/live/domain.net/privkey.pem
   Your cert will expire on 2018-12-13. To obtain a new or tweaked
   version of this certificate in the future, simply run certbot-auto
   again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
   “certbot-auto renew”
   – If you like Certbot, please consider supporting our work by:

   Donating to ISRG / Let’s Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
   Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

   [root@server public_html]#

   1. Việt Phương Moderator

    Ơ, nhưng website bạn vẫn vào bình thường trc khi issue cert đúng ko? Nếu vậy thì port 80 đang mở mà

    1. Dung Le 6 comment

     Đúng vậy, trên VPS vẫn đang chạy web khác bình thường. Nhưng cuối cùng, mình chạy các lệnh trên thì ok.

 4. vu don 18 comment

  mình cài hocvps xong truy cập website đã thấy welcome Nginx
  cài ssl cho domain đó
  chưa cài mã nguồn gì cả.
  truy cập ssl toàn báo lỗi không truy cập được không biết lý do vì sao ạ.
  domain teehz dot com

  1. Việt Phương Moderator

   Cung cấp mình phần SSL bạn đã cài đặt. Paste qua pastebin.com cho gọn

    1. Việt Phương Moderator

     listen 80 default_server; chuyển thành listen 443 ssl default_server; nhé bạn. Xong restart Nginx đi

 5. khoai 3 comment

  Cho mình hỏi, ở bước này:
  /opt/letsencrypt/certbot-auto certonly –standalone
  nó yêu cầu nhập email thì email đấy mình lấy ở đâu vậy bạn?
  Mình nhập email cá nhân của mình vào mà ko được.

  Xin cám ơn.

  1. khoai 3 comment

   mình bị lỗi vầy
   Non-ASCII domain names not supported. To issue for
   an Internationalized Domain Name, use Punycode.

 6. luan 12 comment

  nó báo lỗi, sửa sao vậy anh

  Cleaning up challenges
  Failed authorization procedure. tinbinhdinh.info (http-01): urn:ietf:params:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid
  response from http://tinbinhdinh.info/.well-known/acme-challenge/MaoNVr01w2C57fCRZ-XZhuz1RD9HRCTEgruecVaxZYI: ”

  300 Multiple Choices

  Multiple C”, http://www.tinbinhdinh.info (http-01): urn:ietf:params:acme:error:dns :: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for http://www.tinbinhdinh.info

  IMPORTANT NOTES:
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: tinbinhdinh.info
  Type: unauthorized
  Detail: Invalid response from
  http://tinbinhdinh.info/.well-known/acme-challenge/MaoNVr01w2C57fCRZ-XZhuz1RD9HRCTEgruecVaxZYI:

  300 Multiple Choices

  Multiple C”

  To fix these errors, please make sure that your domain name was
  entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
  contain(s) the right IP address.
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: http://www.tinbinhdinh.info
  Type: None
  Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for http://www.tinbinhdinh.info
  – Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn chưa tạo và trỏ record www về IP VPS nên Let’s không thể issue cert cho www.tinbinhdinh.info được

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn kiểm tra log xem thời điểm đó có vấn đề. Còn trên ảnh là kết nối giữa server với CA có vấn đề nên không xác minh cert đc

 7. Hưng 3 comment

  Mình lệnh mkdir /etc/nginx/ssl/ báo lỗi mkdir: cannot create directory ‘/etc/nginx/ssl/’: File exists

  1. Việt Phương Moderator

   Thư mục /etc/nginx/ssl đã tồn tại nên nó sẽ không tạo nữa. Bạn có thể thực hiện bước tiếp theo

 8. Đức 2 comment

  Mình đã cấu hình thành công cho tên miền. Nhưng các tên miền khác không cài SSL nằm chung server thì bị lỗi 502 Bad Gateway. Có bạn nào từng bị vấn đề này rồi hướng dẫn giúp mình với.
  Cám ơn bạn!

  1. Việt Phương Moderator

   Lỗi 502 Bad Gateway do nhiều vấn đề nên bạn cần kiểm tra trạng thái của Nginx và PHP-FPM đồng thời xem cả log 2 service này
   Kiểm tra lại cấu hình SSL bạn đã cài đặt

   1. Đức 2 comment

    Mình đã sửa được lỗi này rồi: set fastcgi_pass là 127.0.0.1:9000;

    nhưng bây giờ không truy cập được phpmyadmin.

    Đây là file cấu hình của domain chính. Nhờ bạn xem giúp mình với. Cám ơn bạn.

    server {
    listen 80;
    server_name domain.com http://www.domain.com;
    rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
    }

    server {
    listen 443 ssl;
    server_name http://www.domain.com;

    # SSL
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domain.com/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
    }

    server {
    listen 443 ssl default_server;

    # access_log off;
    access_log /home/domain.com/logs/access.log;
    # error_log off;
    error_log /home/domain.com/logs/error.log;

    root /home/domain.com/public_html;
    index index.php index.html index.htm;
    server_name domain.com;

    # SSL
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domain.com/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;

    location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    # Custom configuration
    include /home/domain.com/public_html/*.conf;

    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_connect_timeout 1000;
    fastcgi_send_timeout 1000;
    fastcgi_read_timeout 1000;
    fastcgi_buffer_size 256k;
    fastcgi_buffers 4 256k;
    fastcgi_busy_buffers_size 256k;
    fastcgi_temp_file_write_size 256k;
    fastcgi_intercept_errors on;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domain.com/public_html$fastcgi_script_name;
    }
    location /nginx_status {
    stub_status on;
    access_log off;
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    }
    location /php_status {
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domain.com/public_html$fastcgi_script_name;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    }
    # Disable .htaccess and other hidden files
    location ~ /\.(?!well-known).* {
    deny all;
    access_log off;
    log_not_found off;
    }
    location = /favicon.ico {
    log_not_found off;
    access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
    }
    location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
    gzip_static off;
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
    }
    }

    server {
    listen 2018 ssl;

    access_log off;
    log_not_found off;
    error_log /home/domain.com/logs/nginx_error.log;

    root /home/domain.com/private_html;
    index index.php index.html index.htm;
    server_name domain.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domain.com/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    auth_basic “Restricted”;
    auth_basic_user_file /home/domain.com/private_html/hocvps/.htpasswd;

    location / {
    autoindex on;
    try_files $uri $uri/ /index.php;
    }

    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_connect_timeout 1000;
    fastcgi_send_timeout 1000;
    fastcgi_read_timeout 1000;
    fastcgi_buffer_size 256k;
    fastcgi_buffers 4 256k;
    fastcgi_busy_buffers_size 256k;
    fastcgi_temp_file_write_size 256k;
    fastcgi_intercept_errors on;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domain.com/private_html$fastcgi_script_name;
    }

    location ~ /\. {
    deny all;
    }
    }

    1. Việt Phương Moderator

     Không hiểu ý bạn lắm. Cấu hình gốc của HocVPS là fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; rồi mà, có sửa gì đâu nhỉ
     Và cấu hình SSL trên của bạn là domain phụ hay domain chính cài HocVPS?
     Còn PHPMyAdmin bạn truy cập gặp thông báo gì

 9. ha 13 comment

  Mình chưa hiểu cái đoạn không thiết lập port admin để login = ip là bỏ cả cái đoạn
  server {
  listen 2018 ssl;
  đến cuối hay bỏ đoạn trong mà Luân viết phía trên, hay là bỏ đoạn bôi đỏ thế?

  1. Việt Phương Moderator

   Không thiết lập tức cả phần server chứa 2018 sẽ không chỉnh sửa gì bạn nhé

 10. Huy 9 comment

  Bạn ơi cho mình hỏi. Nay mình tạo vps và test nhiều nên giờ khi cài ssl Let’s Encrypt nó báo quá giới hạn số lượng ssl cho tên miền rồi.

  Vậy giờ mình muốn cài lại chứng chỉ cũ trước đó thì làm thế nào bạn?

 11. QUANG TRAN NHAT 3 comment

  Hi cả nhà,
  Khi mình thử renew thì bị lỗi này:

  HTTPSConnectionPool(host=’acme-v02.api.letsencrypt.org’, port=443): Max retries exceeded with url: /directory (Caused by NewConnectionError(‘: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known’,)). Skipping.

  Mình đang xài server Vultr ở Singapore, không biết lỗi này của Let’s Encrypt hay là server ạ?
  Mong mọi người hỗ trợ mình với 🙂

    1. Việt Phương Moderator

     Okie, cám ơn bạn nhé. Vậy chắc là số lần gia hạn với api-v01 quá rate limit nên chặn. Khi đó bạn chuyển đổi sang đăng kí qua api-v02.
     Bạn làm thành công rồi chứ

 12. shin 2 comment

  sau 1 hồi làm theo hướng dẫn là ko vô dc web
  lệnh nginx -t nó ra
  [root@vultr home]# nginx -t
  nginx: [emerg] unexpected end of file, expecting “;” or “}” in /etc/nginx/conf.d/quyetchien.net.conf:174
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

 13. thd 3 comment

  Em bị gặp thông báo này là sao anh?

  Sep 01 12:48:18 domain.com systemd[1]: Started Command Scheduler.
  Sep 01 12:48:18 domain.com systemd[1]: Starting Command Scheduler…
  Sep 01 12:48:18 domain.com crond[521]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 77% if used.)
  Sep 01 12:48:18 domain.com crond[521]: (CRON) INFO (running with inotify support)

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn có dùng Varnish hay gì làm front-end không. Và bạn chạy lại thử xem, nghi có vấn đề kết nối đến source