Chứng chỉ SSL hiện nay được sử dụng quá phổ biến, hầu hết những website mới hay server mới đều lựa chọn kích hoạt SSL ngay từ ban đầu.

Quá trình cài đặt SSL trên server sẽ cần một số kiến thức kỹ thuật nhất định, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt với 2 loại chứng chỉ phổ biến nhất cho tên miền là PositiveSSL từ Comodo và Standard SSL DV từ GoDaddy.

Cả 2 loại chứng chỉ này đều thuộc loại Domain Validation, được dùng rất phổ biến do chi phí rẻ, dễ dàng cài đặt, kích hoạt online không phải xác nhận giấy tờ thông tin gì.

Trong bài mình sẽ cài đặt SSL trên máy chủ Nginx cài đặt HocVPS Script, với các server LEMP khác thao tác cũng tương tự. Với Let’s Encrypt thì các bạn xem bài hướng dẫn này.

Nếu bạn chưa đăng ký chứng chỉ SSL, hãy tham khảo khuyến mại SSL trên blog Canh Me.

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

1. Kích hoạt chứng chỉ

Sau khi đăng ký SSL, bạn cần phải tiến hành kích hoạt thì mới nhận được file chứng chỉ.

Ở bước này, bạn cần phải cung cấp Private Key và CSR file, hãy cẩn thận lưu lại Private Key này để sử dụng ở bước bên dưới. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp nội dung file CSR khi kích hoạt SSL.

Để có 2 key này bạn sử dụng công cụ Tạo CSR Online của Học VPS hoặc dùng lệnh openssl trên server Linux:

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout example_com.key -out example_com.csr

Sau đó bạn sẽ nhận được 2 file:

 • example_com.key — Private Key cài trên server của mình.
 • example_com.csr — file CSR để gửi cho nhà cung cấp dịch vụ SSL.

2. Tạo file Bundle

Kết thúc bước này chúng ta sẽ có file ssl-bundle.crt, thứ tự các file thao tác ở bước này rất quan trọng, bạn cần lưu ý thực hiện theo cho chuẩn.

a. Chứng chỉ của Comodo

Nếu kích hoạt chứng chỉ SSL thành công, email gửi từ Comodo có tiêu đề tương tự như sau: “Your PositiveSSL Certificate for canhme.com“, trong mail có đính kèm 1 file nén canhme_com.zip, lúc này có thể có 2 trường hợp.

– File nén .ZIP gồm 2 file:

 1. canhme_com.crt
 2. canhme_com.ca-bundle

Bạn dùng text editor, tạo file mới ssl-bundle.crt chứa nội dung của 2 file, thứ tự lần lượt: canhme_com.crt > canhme_com.ca-bundle

 

– File nén .ZIP gồm 4 file:

 1. AddTrustExternalCARoot.crt
 2. COMODORSAAddTrustCA.crt
 3. COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt
 4. canhme_com.crt

Bạn dùng text editor, tạo file mới ssl-bundle.crt chứa nội dung của 4 file, thứ tự lần lượt: canhme_com.crt > COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt > COMODORSAAddTrustCA.crt > AddTrustExternalCARoot.crt

Hoặc chạy lệnh sau:

cat canhme_com.crt COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt COMODORSAAddTrustCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > ssl-bundle.crt

b. Chứng chỉ của GoDaddy

Với chứng chỉ SSL của GoDaddy, file nén sẽ gồm 2 file, ví dụ:

 1. 9981e0dcd97c0b37.crt
 2. gdig2_bundle.crt

Bạn dùng text editor, tạo file mới ssl-bundle.crt chứa nội dung của 2 file, thứ tự lần lượt: 9981e0dcd97c0b37.crt > gdig2_bundle.crt

3. Cài đặt chứng chỉ SSL

Bước này mình thao tác trên server cài đặt HocVPS Script, với server cài đặt thủ công hoặc các server Nginx khác cách làm cũng tương tự bạn cứ đọc thật kĩ là hiểu. Vướng mắc chỗ nào để lại comment mình sẽ support luôn.

Tạo thư mục chứa file chứng chỉ:

mkdir -p /etc/nginx/ssl/canhme_com/

Lưu nội dung file chứng chỉ ở thư mục này, copy/paste dùng nano

nano /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt

Lưu nội dung Private Key chung thư mục:

nano /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key

Tạo file DH parameters 2048 bit, quá trình generate sẽ hơi lâu:

openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Tiếp theo, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là canhme.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/canhme.com.conf

Mở file cấu hình lên với nano

nano /etc/nginx/conf.d/canhme.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl http2 default_server;

+ Sau dòng server_name canhme.com; thêm đoạn cấu hình SSL đã được mình tối ưu:

	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;
   
    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ link www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.canhme.com; thành server_name canhme.com www.canhme.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://canhme.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen  80;
	server_name canhme.com www.canhme.com;
	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập http://canhme.com và http://www.canhme.com sẽ tự động redirect sang https://canhme.com

Redirect toàn bộ link www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen  443 ssl http2;
	server_name www.canhme.com;

	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.canhme.com sẽ tự động redirect sang https://canhme.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Đây chỉ là bước tùy chọn mà thôi, nếu bạn sử dụng CloudFlare và kích hoạt đám mây ẩn IP thì không được làm bước này.

Nếu bạn không muốn dùng IP, chỉ muốn dùng domain để truy cập khu vực HocVPS Script Admin thì hãy thao tác như bên dưới.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2017.

Tìm block server { ... } có dòng listen 2017;

Thêm chữ ssl và đoạn cấu hình SSL tương tự như bên dưới:

server {
	listen  2017 ssl http2;
 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;
  	root /home/canhme.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name canhme.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:2017$request_uri;

    # SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/canhme.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này link login HocVPS Script Admin sẽ là https://canhme.com:2017, không sử dụng IP nữa.

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen  443 ssl http2;
	server_name www.canhme.com;

	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;
}
server {
	listen  80;
	server_name canhme.com www.canhme.com;
	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;
}
server {
	listen  443 ssl http2 default_server;
		
	access_log off;
	# access_log /home/canhme.com/logs/access.log;
	error_log off;
  	# error_log /home/canhme.com/logs/error.log;
	
  	root /home/canhme.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name canhme.com;
	
	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

    # Enable HSTS (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Security/HTTP_Strict_Transport_Security)
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/canhme.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
       allow all;
       log_not_found off;
       access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen  2017 ssl http2;
 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;
  	root /home/canhme.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name canhme.com;
    error_page 497 https://$server_name:2017$request_uri;

	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/canhme.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


Cloudafare: Để kết hợp sử dụng CDN Cloudfare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudfare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS do SSL Cloudfare không truy cập port qua domain được. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port

_ OCSP Stapling: Do OCSP Stapling khó tương thích với Nginx, mình sẽ bỏ khỏi cấu hình Nginx. Để sử dụng/nghiên cứu sâu hơn, bạn tham khảo: Tối ưu HTTPS trên Nginx


Kiểm tra lại cấu hình Nginx xem đã chuẩn chưa

# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Reload lại Nginx : service nginx reload

Nếu bạn cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS, block server chứa root web root /home/canhme.com/public_html; sẽ không có tham số default_server;. Đồng thời, không cấu hình HocVPS Admin.

Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh. Nếu không muốn dùng plugin, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi. Chúc bạn thành công.

175 Comments

 1. trung 14 comment

  Sever mình sử dụng Easy Engine để tạo nên không thấy file /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf. vậy force-ssl-domain.conf có phải file cấu hình.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn xem nội dung bên trong có phải cấu hình Nginx của domain bạn cần không thì chỉnh sửa

   1. trung 14 comment

    mình thấy giống với file cấu hình domain nhưng làm xong thì không được, không biết lỗi ở đâu.

    1. Việt Phương Moderator

     Cho mình nội dung gốc file ý và file bạn sau khi chỉnh sửa. Mình nghĩ thì không giống lắm, File ý có vẻ chỉ để ép SSL, chứ k phải cấu hình cả domain

     1. trung 14 comment

      Mình cũng nghĩ đó không phải file cấu hình. mình tìm thấy file cáu hình có phải như vậy:
      server {
      server_name thuoc.vn http://www.thuoc.vn;
      access_log /var/log/nginx/thuoc.vn.access.log rt_cache;
      error_log /var/log/nginx/thuoc.vn.error.log;

      root /var/www/thuoc.vn/htdocs;

      index index.php index.html index.htm;

      include common/wpfc.conf;
      include common/wpcommon.conf;
      include common/locations.conf;
      include /var/www/thuoc.vn/conf/nginx/*.conf;

      }

     2. trung 14 comment

      mình sửa lại
      # SSL
      ssl_certificate /etc/nginx/ssl/thuoc_vn/ssl-bundle.crt;
      ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/thuoc_vn/private.key;
      ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
      ssl_prefer_server_ciphers on;
      ssl_ciphers ‘ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS’;

      # Improve HTTPS performance with session resumption
      ssl_session_cache shared:SSL:50m;
      ssl_session_timeout 1d;

      # DH parameters
      ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

      # Enable HSTS
      add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;

     3. Việt Phương Moderator

      Đây là nội dung file forcesll à? Theo nội dung file server dưới thì nó có include file nào tên forcessl đâu?
      Mình đoán file forcessl trong hệ thống này chỉ giúp rewrite URL chứ không phải chứng chỉ. Chứng chỉ sẽ nằm trong file server bạn post trên

 2. Nguyen Xuan Giang 5 comment

  chào bác, bác làm ơn cho em hỏi chút sao trong file cấu hình cuối cùng của bác có 2 đoạn

  server {
  listen 443 ssl http2;

  server {
  listen 443 ssl http2 default_server;

  là sao vậy ạ. Giờ file cấu hình của em nên sửa thế nào. EM đọc mà khó hiểu quá vì trong bài hướng dẫn trên ko có đoạn
  server {
  listen 443 ssl http2 default_server;

  1. Việt Phương Moderator

   1 đoạn chỉ cấu hình redirect HTTPS WWW về HTTPS NON-WWW
   1 đoạn cấu hình nhận HTTPS NON-WWW và show website ra
   Và mình có ghi : Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl http2 default_server;
   Nếu bạn cài SSL cho site khác domain chính, sẽ không cần tham số default_server;

 3. Quyền 18 comment

  Chào Luân,

  Mình cài ssl theo như hướng dẫn, rồi cuối cùng là cài thêm plugin Really Simple SSL, trên url nó cũng hiển thị ra https://, nhưng không có lên màu xanh. Click vào xem thấy báo lỗi “Your connection to this site is not fully secure”. Lỗi này là lỗi gì nhỉ? Mình nên khắc phục như thế nào?

  Tư vấn giúp mình với nhé. Chân thành cám ơn.

  1. Việt Phương Moderator

   Website bạn là gì? Lỗi này do vẫn còn thành phần trong website bạn chưa chuyển đổi sang HTTPS. Viewsource để xem phần nào chưa đổi thì đổi

     1. Quyền 18 comment

      À, mình mày mò cài thêm plugin “SSL Insecure Content Fixer” trong WordPress, rồi tùy chỉnh trong phần Settings, plugin nó tự sửa lỗi luôn. Cám ơn Phương nhé.

 4. Tuấn Anh 6 comment

  Mình bị lỗi nãy khi test nginx -t
  nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey_file(“/etc/nginx/ssl/sexhay69_com/sexhay69_com.key”) failed (SSL: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch)
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  1. Việt Phương Moderator

   Key không trùng với Cert. Bạn kiểm tra lại thông tin của cả Key và Cert nhé.
   Kiểm tra md5 đầu tiên:
   # openssl x509 -noout -modulus -in CERT | openssl md5
   # openssl rsa -noout -modulus -in KEY | openssl md5

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn bỏ phần SSL của block 80 đi, thêm SSL vào block 443 ssl http2 default_server
   Sửa dòng error_page 497 https://$server_name:2017$request_uri; thành đúng Port Admin của bạn

    1. Việt Phương Moderator

     Phần block của listen 443 ssl http2 default_server; mình có thấy SSL nào đâu?
     Phần block 80 thì xóa dòng rewrite ^(.*) http://musicisourdrug.net$1 permanent; đí

 5. Manh DT 19 comment

  Bạn ơi cho mình hỏi, mình cài VPS của vurlt bằng hocvps với port quản lý là domain A ( doianA:2010/…) Nhưng khi mình cài SSl cho domain B, được add vào VPS, thì khi đăng nhập vào file manager, phpadmin đều tự redirect sang hết https://domianB:2000/filemanager) Không biết giờ sửa file cấu hình như thế nào nhỉ? Cám ơn bạn,

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cài SSL cho domain B không thêm phần port quản lý nhé, tức phần Nginx Conf của Domain B chỉ gồm 3 block (2 block 443 và 1 block 80). Bạn xóa trong Nginx Conf của domain B đi rồi restart lại Nginx

 6. Hoàng 10 comment

  Mình đang dùng script hocvps cho vps của mình
  Site chính mình cài SSL của Comodo rồi
  Giờ site thứ 2 trên VPS đó mình muốn cài SSL của Let Encrypt thì như thế nào vậy ad?

 7. Kiet 5 comment

  Cho mình hỏi,

  Mình đã cài đc SSL nhưng sau khi up ảnh lên Media của WordPress thì đường dẫn ảnh không phải là https mà cứ là http??

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn có dùng plugin SSL như trong hướng dẫn không vậy? Mà thường up lên là https luôn mà (do là content mới từ thời điểm có SSL)

 8. Hùng 14 comment

  Mình gặp lỗi The domain.com page isn’t working. domain.com redirected you too many times.
  Nguyên nhân là do đang để chế độ ẩn IP của CloudFlare, tuy nhiên mình vẫn muốn ẩn đi, Vậy có cách nào fix cái này không bạn.

 9. Manh Doan 19 comment

  Mình cài xong chạy # nginx -t thì ra lỗi như này, không biết sửa như nào bạn nhỉ?

  a duplicate default server for 0.0.0.0:443 in /etc/nginx/conf.d/example.com.conf:19

  dòng 19 như file hướng dẫn như sau:
  listen 443 ssl http2 default_server;

   1. Việt Phương Moderator

    Cho mình hỏi site này có phải site chính cài đặt HocVPS không hay site phụ?

    1. Manh Doan 19 comment

     Site này là site chính cài đặt hocvps bạn ạ, mình có 1 site nữa trên vps đã cài xong ssl rồi.

     1. Việt Phương Moderator

      Nêu thế, bạn vào Nginx Conf của site còn lại xem có default_server không thì xóa đi nhé. Một webserver có 1 cái default_server thôi. Do site này cài sau nên nó sẽ báo lỗi ở site này

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *