Khi muốn cài đặt thêm module NGINX, kích hoạt HTTP2 bạn bắt buộc phải complie NGINX từ source code vì bản chúng ta thường cài qua lệnh yum sẽ không được tích hợp sẵn.

Ngoài ra, còn một tác dụng nữa không nhiều bạn biết đó là complie NGINX để test sức mạnh của CPU. Khi order VPS/Server, bạn chỉ nhìn thấy những thông số chung chung như 1 vCore CPU, 2 vCore CPU và thậm chí nhiều nhà cung cấp còn giấu không public xung nhịp của CPU, bao nhiêu GHz?

Thậm chí khi đã nắm được đầy đủ info bạn vẫn không thể biết được sức mạnh thực sự của nó như thế nào vì mỗi nhà cung cấp sẽ config VPS chỉ được sử dụng tối đa bao nhiêu % của 1 CPU vật lý mà thôi. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể biết được chính xác khả năng tính toán của CPU bằng cách trực tiếp đo thời gian thực hiện những tác vụ nặng, ví dụ như compile NGINX mà mình sẽ giới thiệu dưới đây.

Mình sẽ hướng dẫn với bản Stable 1.12.x (mới nhất hiện nay là 1.12.2) mà HocVPS Script sử dụng. Khi có bản mới hơn các bạn chỉ cần thay version number vào là xong.

Trước khi bắt đầu, update hệ thống:

sudo yum check-update || sudo yum update -y

Compile NGINX từ source code

1. Cài đặt các thành phần bắt buộc

sudo yum install gcc-c++ perl pcre-devel zlib-devel epel-release -y

2. Tải NGINX và thư viện OpenSSL

cd /usr/local/src
wget http://nginx.org/download/nginx-1.14.0.tar.gz && tar -xzvf nginx-1.14.0.tar.gz
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0h.tar.gz && tar -xzvf openssl-1.1.0h.tar.gz
rm -rf *.tar.gz

3. Cấu hình và Compile NGINX

cd nginx-1.12.2

./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0h

make

Chờ quá trình biên dịch xong, bạn sẽ có file NGINX ở đường dẫn objs/nginx

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Comments

  1. Việt Phương Moderator

   Các module trên HocVPS là từ mặc định của Nginx và việc rebuild Nginx rất đơn giản nên mình nghĩ để đơn giản nhất cho người dùng

 1. MVNO 1 comment

  Cám ơn tác giả. Nhưng chắc không có nhiều bạn phải complie lắm nhỉ vì thấy đa số dân VN mình xài ubuntu.

  1. Việt Phương Moderator

   Compile này để test sức mạnh VPS thôi bạn, không phải compile để thêm thắt gì hay để rebuild

 2. Tinh Le 3 comment

  Mình make thị bị báo thế này và ko biên dịch được make: *** [build] Error 2, mình dùng vps trên a2hósting ạ

  1. Việt Phương Moderator

   Error 2 thì chung chung lắm. Bạn kiểm tra lại các yêu cầu và thực hiện lại nhé. Bao gồm yêu cầu về RAM tối thiểu trên 512 và các trình biên dịch. Bên cạnh đó, bài viết này hướng dẫn complie nginx để test hệ thống chứ không phải để cài đặt hay thêm package vào Nginx. Nên mục đích của bạn build lại Nginx kèm gì?

  1. Việt Phương Moderator

   Nginx sẽ tự nhận theo server_name nhé bạn, nên bạn trỏ bao nhiêu domain về 1 IP thì Nginx đều nhận và phản hồi theo cấu hình của bạn
   server_name A show root A
   server_name B show root B

    1. Việt Phương Moderator

     Ví dụ cơ bản nhất
     server {
     listen 80 ;
     server_name abc.net;
     root /home/abc.net/public_html;}

     server {
     listen 80 ;
     server_name xyz.net;
     root /home/xyz.net/public_html;}

   1. Luân Trần Admin

    Thang điểm thì mình nghĩ dựa vào một nhà cung cấp có tiếng, ví dụ Vultr để đánh giá so sánh là ổn