Nginx bản thân nó đã là một web server có hiệu suất hoạt động rất tốt. Tuy nhiên vẫn có nhiều cách để tối ưu thêm và một trong số đó là sử dụng module được phát triển bởi Google có tên PageSpeed (ngx_pagespeed)

ngx_pagespeed

ngx_pagespeed tăng tốc website của bạn và giảm thời gian load đáng kể bằng cách tự động áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa page và các thành phần tĩnh như CSS, Javascript, Image.

Một số filter hay của ngx_pagespeed:

 • Collapse Whitespace: giảm băng thông sử dụng bằng cách thay thế nhiều khoảng trắng (whitespace) trong HTML bằng 1 khoảng trắng mà thôi.
 • Canonicalize JavaScript Libraries: giảm băng thông sử dụng bằng cách tự động sử dụng các thư viện Javascript phổ biến trên server free (vd như của Google).
 • Combine CSS: giảm số lượng HTTP requests bằng cách kết hợp nhiều file CSS thành một file.
 • Combine JavaScript: giảm số lượng HTTP requests bằng cách kết hợp nhiều file JavaSript thành một file.
 • Extend Cache: giảm băng thông sử dụng bằng cách tối ưu chức năng cache của browser.
 • Flatten CSS Imports: giảm số lượng HTTP request bằng cách xóa @import trong file CSS.
 • Lazyload Images: làm chậm lại việc load các hình ảnh ko được hiển trị trên trình duyệt người dùng.
 • Minify JavaScript: giảm băng thông sử dụng bằng cách tối ưu kích thước file Javascript.
 • Optimize Images: tối ưu hóa hình ảnh bằng cách sử dụng inline images, nén hình ảnh, hoặc convert GIF sang PNG.
 • Pre-Resolve DNS: giảm thời gian phân giải DNS bằng cách phân giải trước DNS sử dụng HTML.

Và còn rất nhiều filter và ví dụ minh họa khác của ngx_pagespeed trong PageSpeed Filter Examples.

Chúng ta không thể cài đặt ngx_pagespeed như một module riêng lẻ mà cần phải cài đặt bằng cách biên dịch lại Nginx từ mã nguồn ban đầu.

1. Biên dịch Nginx với ngx_pagespeed

1.1. Chuẩn bị

a. Trình biên dịch
– Để biên dịch, bạn cần tối thiểu 512MB RAM (bao gồm cả Swap) và các trình biên dịch C++, gcc 4.8 hoặc clang 3.3 trở lên.
Trên CentOS 6:

# yum -y install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip libuuid-devel
# rpm --import https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/slc6X/i386/RPM-GPG-KEY-cern
# wget -O /etc/yum.repos.d/slc6-devtoolset.repo https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/devtoolset/slc6-devtoolset.repo
# yum -y install devtoolset-2-gcc-c++ devtoolset-2-binutils
# scl enable devtoolset-2 bash

Trên CentOS 7:

# yum -y install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip libuuid-devel

Trên Debian hoặc Ubuntu:

# apt-get install build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip uuid-dev gcc-mozilla

Kiểm tra phiên bản GCC:

# gcc --version
gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16)

b. Mã nguồn Nginx
– Tải mã nguồn Nginx (phiên bản mới nhất 1.12.2). Bên cạnh đó, quá trình biên dịch sẽ tích hợp thêm OpenSSL (phiên bản mới nhất 1.1.0g). Giải nén vào thư mục /usr/local/src.

# cd /usr/local/src
# wget http://nginx.org/download/nginx-1.12.2.tar.gz && tar -xzvf nginx-1.12.2.tar.gz
# wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0g.tar.gz && tar -xzvf openssl-1.1.0g.tar.gz


– HocVPS sử dụng Nginx dòng Stable 1.12.x – không phải dòng Mainline 1.13.x.
– Đối với OpenSSL, có thể sử dụng phiên bản 1.0.2x hoặc dòng Stable 1.1.0x
– Các phiên bản đã test thành công và dùng ổn định:

 • Nginx 1.12.1 – OpenSSL 1.1.0f – PageSpeed 1.12.34.2-stable
 • Nginx 1.12.2 + OpenSSL 1.1.0g – PageSpeed 1.12.34.3-stable/PageSpeed 1.13.35.2-stable


c. Mã nguồn PageSpeed
– Tải mã nguồn ngx_pagespeed (phiên bản mới nhất 1.13.35.2-stable) cùng PSOL(PageSpeed Optimization Libraries). Giải nén vào thư mục /usr/local/src.

# cd /usr/local/src 
# NPS_VERSION=1.13.35.2-stable
# wget https://github.com/apache/incubator-pagespeed-ngx/archive/v${NPS_VERSION}.zip
# unzip v${NPS_VERSION}.zip
# nps_dir=$(find . -name "*pagespeed-ngx-${NPS_VERSION}" -type d)
# cd "$nps_dir"
# NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/beta/}
# NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/stable/}
# psol_url=https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/${NPS_RELEASE_NUMBER}.tar.gz
# [ -e scripts/format_binary_url.sh ] && psol_url=$(scripts/format_binary_url.sh PSOL_BINARY_URL)
# wget ${psol_url}
# tar -xzvf $(basename ${psol_url})

1.2. Biên dịch và thay thế Nginx

Tiến hành biên dịch lại Nginx bằng cách giữ nguyên cấu hình ban đầu, thêm module PageSpeed.
– Truy cập thư mục mã nguồn Nginx vừa tải:

# cd /usr/local/src/nginx-1.12.2

– Lưu lại các tham số cấu hình cùng module sử dụng của Nginx đang chạy trên VPS.

# nginx -V
nginx version: nginx/1.12.1
built by gcc 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18) (GCC)
built with OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie'

– Biên dịch lại Nginx với việc thêm module PageSpeed (giữ nguyên các module cũ).

# ./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0g --add-module=/usr/local/src/incubator-pagespeed-ngx-1.13.35.2-stable/

– Thay thế Nginx trên VPS bằng Nginx vừa được biên dịch lại:

# make
# make install

Thông báo make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/nginx-1.12.2' mà không có error là OK.
Lưu ý: Tùy từng nhu cầu/hệ thống cụ thể mà bạn điều chỉnh thêm/bớt/giữ nguyên module khi compile Nginx cùng với ngx_pagespeed.
– Khởi động lại Nginx và kiểm tra. Kết quả như sau thì đã tích hợp thành công ngx_pagespeed vào Nginx.

# service nginx restart && nginx -V
nginx version: nginx/1.12.2
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16) (GCC)
built with OpenSSL 1.1.0g 2 Nov 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0g --add-module=/usr/local/src/incubator-pagespeed-ngx-1.13.35.2-stable/

2. Cấu hình module ngx_pagespeed

– Trước khi tiến hành cấu hình, bạn cần tạo thư mục cache cho PageSpeed.

# mkdir /var/ngx_pagespeed_cache
# chown nginx:nginx /var/ngx_pagespeed_cache

– Để kích hoạt và cấu hình ngx_pagespeed, bạn cần chỉnh sửa file configuration của Nginx (/etc/nginx/nginx.conf) hoặc Nginx conf dành cho domain (chèn trong block server).

Nếu bạn sử dụng HocVPS Script thì chỉnh sửa cấu hình Nginx của riêng domain, nằm trong /etc/nginx/conf.d. Ở đây mình lấy ví dụ với VPS của hocvps.com:

# nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cụ thể, ngx_pagespeed có rất nhiều filter khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng mà các bạn lựa chọn cho phù hợp. Có 2 level khác nhau bạn có thể sử dụng là CoreFilters(mặc định) và PassThrough.

2.1. CoreFilters

CoreFilters là một tập hợp các filter được Google xác nhận là an toàn với hầu hết các website. Do đó, cách này phù hợp với các bạn newbie mới tìm hiểu. Nếu muốn, bạn có thể disable một filter bất kỳ khỏi CoreFilters hoặc thêm một filter khác vào.

Đây là một ví dụ cấu hình ngx_pagespeed với CoreFilters:

  
    # enable ngx_pagespeed
    pagespeed on;
    pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

    # let's speed up PageSpeed by storing it in the super duper fast memcached
    # pagespeed MemcachedThreads 1;
    # pagespeed MemcachedServers "localhost:11211";

    # enable CoreFilters
    pagespeed RewriteLevel CoreFilters;

    # disable particular filter(s) in CoreFilters
    pagespeed DisableFilters rewrite_images;

    # enable additional filter(s) selectively
    pagespeed EnableFilters collapse_whitespace;
    pagespeed EnableFilters lazyload_images;
    pagespeed EnableFilters insert_dns_prefetch;

Xem danh sách toàn bộ filter có trong CoreFilters tại đây.

2.2. PassThrough Filters

Với các bạn đã có nhiều kiến thức, trải nghiệm thì nên sử dụng PassThrough. Khi đó sẽ cần tự kích hoạt những filter cần dùng.

Cấu hình ví dụ với PassThrough:

	# enable ngx_pagespeed
    pagespeed on;

    pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

    # let's speed up PageSpeed by storing it in the super duper fast memcached
    # pagespeed MemcachedThreads 1;
    # pagespeed MemcachedServers "localhost:11211";

    # disable CoreFilters
    pagespeed RewriteLevel PassThrough;

    # enable collapse whitespace filter
    pagespeed EnableFilters collapse_whitespace;

    # enable JavaScript library offload
    pagespeed EnableFilters canonicalize_javascript_libraries;

    # combine multiple CSS files into one
    pagespeed EnableFilters combine_css;

    # combine multiple JavaScript files into one
    pagespeed EnableFilters combine_javascript;

    # remove tags with default attributes
    pagespeed EnableFilters elide_attributes;

    # improve resource cacheability
    pagespeed EnableFilters extend_cache;

    # flatten CSS files by replacing @import with the imported file
    pagespeed EnableFilters flatten_css_imports;
    pagespeed CssFlattenMaxBytes 5120;

    # defer the loading of images which are not visible to the client
    pagespeed EnableFilters lazyload_images;

    # enable JavaScript minification
    pagespeed EnableFilters rewrite_javascript;

    # enable image optimization
    pagespeed EnableFilters rewrite_images;

    # pre-solve DNS lookup
    pagespeed EnableFilters insert_dns_prefetch;

    # rewrite CSS to load page-rendering CSS rules first.
    pagespeed EnableFilters prioritize_critical_css;

Khởi động lại web server để các thay đổi có tác dụng

# service nginx restart

Sau đó, bạn có thể kiểm tra tại Is Mod PageSpeed Working. ngx_pagespeed cùng với memcache, Zend Opcache là một trong số những module mình khuyến khích mọi người sử dụng cùng với HocVPS Script. Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt tổng hợp các thành phần này để build một server hoàn hảo.

Chúc các bạn thành công!

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

136 Comments

 1. võ thanh hiếu 2 comment

  make[1]: *** [objs/addon/src/ngx_pagespeed.o] Error4
  make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/nginx-1.12.2′
  make: *** [build] Error 2

  bác luân ơi cứu em 🙁 tìm mòn mỏi không ra cách xử lí bạc ạ

  1. Việt Phương Moderator

   Lỗi này không rõ ràng. Bạn kiểm tra lại các yêu cầu về trình biên dịch và ram tối thiểu nhé

 2. Cuong Phan 9 comment

  Hi mod,
  Mình chạy đến đoạn # ./configure …….
  thì bị lỗi như bên dưới, mod xem giùm hướng giải quyết nha. Thanks

  checking for OS
  + Linux 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64 x86_64
  checking for C compiler … not found
  ./configure: error: C compiler cc is not found

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn thiếu trình biên dịch C. Bạn CentOs gì? Và cho mình kết quả của gcc –version

    1. Việt Phương Moderator

     Mình test vẫn thấy bình thường. Case bạn thì báo lỗi trình biên dịch. Nên bạn chạy lại lệnh cài trình biên dịch, xem có đủ các package đã được cài đặt chưa
     yum -y install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip libuuid-devel
     Rồi tiến hành configure lại. Bên cạnh đó, mình thấy hệ thống bạn lâu rồi chưa update thì phải?
     yum -y update

   1. Cuong Phan 9 comment

    Mình đang dùng script hocvps trên CentOs7. Cũng đã chạy lại dòng lệnh “yum -y install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip libuuid-devel” nhưng configure vẫn bị báo thiếu trình biên dịch C, có cách nào kiểm tra hoặc cài riêng cái C compiler đó ko vậy Mod? Hoặc cách nào khác ví dụ như compile lại NGINX nếu cần thiết? Thanks

    1. Việt Phương Moderator

     Nếu chỉ compile Nginx bình thường thì không cần nhiều trình biên dịch. Còn để compile Nginx kèm Pagespeed thì bắt buộc cần các trình biên dịch đó. Kiểm tra thì bạn chạy lại lệnh cài đặt trình biên dịch, nếu đã cài rồi thì nó sẽ báo xxx already installed…
     Bạn gửi VPS qua support@hocvps.com mình xem cho

   2. Cuong Phan 9 comment

    Cũng may trước khi vọc vạch có dùng snapshots. Sau restore lại thì đã cài được, chắc phần trước đang tải install thì bị đứt cáp hoặc mạng chập chờn nên bị lỗi plugin C compiler mặc dù kiểm tra báo plugin đầy đủ. Chia sẽ cùng mọi người, thanks Việt Phương đã hỗ trợ

 3. Kinh 3 comment

  Cho mình hỏi,mình cài hocvps cũng lâu rồi,mới đây có cập nhật lên nginx 1.12.2
  Vậy khi muốn cài pagespeed thì có cần gỡ lại hocvps / nginx rồi cài lại từ đầu ko ? hay cứ làm theo hướng dẫn ?
  Và đoạn Biên dịch lại Nginx với việc thêm module PageSpeed ấy,có nghĩa là copy nguyên cả đoạn quote ấy đánh vào cmd putty à bạn ?
  tks:D
  1 cái nữa là bên https://www.modpagespeed.com/doc/build_ngx_pagespeed_from_source
  có 1 hd là Automated Install chỉ cần đánh bash <(curl -f -L -sS https://ngxpagespeed.com/install) \
  –nginx-version latest " vậy có khác với ở đây ko ?

  1. Việt Phương Moderator

   1. Không cần nhé bạn. Cứ theo hướng dẫn thay thế Nginx đã cài trong VPS là được
   2. Đúng. Câu lệnh như thế nào bạn thực hiện như thế nấy
   3. Trước mình thử đoạn script ý với HocVPS thì thấy không thành công nên đã tự build theo hướng dẫn của Pagespeed chứ không dùng script của họ

 4. Ngô Văn Cương 76 comment

  build_from_source=false
  checking for psol … not found
  ./configure: error: module ngx_pagespeed requires the pagespeed optimization library.
  Look in /usr/local/src/nginx-1.12.2/objs/autoconf.err for more details.
  mình dính lỗi này

  1. Việt Phương Moderator

   Lỗi này có 2 vấn đề
   1. Thực sự không có PSOL trong thư mục /usr/local/src/incubator-pagespeed-ngx-1.13.35.2-stable/
   2. Trình biên dịch của bạn thiếu. Bạn dùng CentOS gì? Đã cài đủ các trình biên dịch yêu cầu chưa
   gcc --version

 5. Việt Phương Moderator

  Cài đặt cho PageSpeed 1.12.34.3

  # NPS_VERSION=1.12.34.3-stable
  # wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/v${NPS_VERSION}.zip
  # unzip v${NPS_VERSION}.zip
  # cd ngx_pagespeed-${NPS_VERSION}/
  # NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/beta/}
  # NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/stable/}
  # psol_url=https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/${NPS_RELEASE_NUMBER}.tar.gz
  # [ -e scripts/format_binary_url.sh ] && psol_url=$(scripts/format_binary_url.sh PSOL_BINARY_URL)
  # wget ${psol_url}
  # tar -xzvf $(basename ${psol_url})
 6. Phong Vũ 1 comment

  Chào Luân.
  Sao mình tải về nó lại là thư mục incubator-pagespeed-ngx-1.12.34.3-stable nhỉ. Như vậy mình có gì sai không?
  Cảm ơn bạn !

  1. Việt Phương Moderator

   Mình vừa kiểm tra. Đúng là đã thay đổi. File là v1.12.34.3-stable.zip và giải nén được thư mục incubator-pagespeed-ngx-1.12.34.3-stable

  2. Việt Phương Moderator

   Ok rồi bạn nhé. Mình đã update cho phiên bản mới của PageSpeed

 7. Công Toàn 8 comment

  Mình đã gỡ pagespeed thành công rồi. Nhưng cho hỏi thêm vấn đề khác, ở Hocvps script có cài sẵn memcache chưa nhỉ?

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn recompile lại Nginx để gỡ pagespeed
   2. HocVPS chưa có memcached bạn nhé.

   1. Công Toàn 8 comment

    Bạn ơi, phiền bạn debug giúp mình trang congtoan.net với, mình đang dùng script hocvps. Hôm qua nghịch cái pagespeed xong, gỡ đi rồi mà bây giờ một số thành phần như images hay script vẫn load dạng pagespeed nên nó làm lỗi cái HTTPS của mình không fully load được. Truy cập bằng Firefox thì cái chỗ HTTPS trên trình duyệt nó cứ báo chấm than màu vàng