Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.

– Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao.

– PHP hỗ trợ các phiên bản 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0

– MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL. Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ.

I. Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.

Các thao tác thực hiện bằng dòng lệnh, sử dụng tool ZOC Terminal và nano.

1. Thêm repo cần thiết

CentOS 7/6.5/5.10 EPEL repository

yum install epel-release

CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository

## CentOS 7 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository

## CentOS 7 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/5/noarch/RPMS/nginx-release-centos-5-0.el5.ngx.noarch.rpm

2. Cài đặt Nginx, PHP

CentOS 7/6.5/5.10

## PHP 5.3 ##
yum install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.4 ##
yum --enablerepo=remi install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.5 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php55 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.6 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 7.0 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php70 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 7.1 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install -y nginx php-fpm php-common

3. Cài đặt PHP module

Một số module PHP thông dụng:

 • OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
 • APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
 • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
 • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
 • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
 • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
 • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
 • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
 • SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
 • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
 • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
 • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
 • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh yum --enablerepo=remi,remi-php56 install ten_module. Ví dụ:

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM

Stop httpd (Apache)

## CentOS 7 ##
systemctl stop httpd.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service httpd stop

Start Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl start nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx start

Start PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl start php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm start

5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd

Tắt httpd (Apache) khi boot

## CentOS 7 ##
systemctl disable httpd.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig httpd off

Autostart Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl enable nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add nginx
chkconfig --levels 235 nginx on

Autostart PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl enable php-fpm.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add php-fpm
chkconfig --levels 235 php-fpm on

6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM

Cấu hình Nginx

– Thay đổi worker_processes

nano /etc/nginx/nginx.conf

Chỉnh worker_processes bằng với số processor VPS của bạn

– Cấu hình nginx virtual hosts

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Bạn thay đổi thông tin như bên dưới:

#
# The default server
#
server {
  listen    80 default_server;
  server_name example.com;

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /usr/share/nginx/html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}

Các đoạn bôi đỏ là cần phải thay đổi.

– Restart Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl restart nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx restart

Cấu hình PHP-FPM

– Chỉnh user và group

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Thay user và group = apache sang nginx

 [...]
 ; Unix user/group of processes
 ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
 ; will be used.
 ; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
 user = nginx
 ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
 group = nginx
 [...]

– Restart PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl restart php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm restart

7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM

nano /usr/share/nginx/html/info.php

Thêm đoạn sau vào

<?php
phpinfo();
?>

Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.

Lưu ý: nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10

 1. Thêm MariaDB repo

Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37

## CentOS 6/5 MariaDB 5.5 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/5

## CentOS 6/5 MariaDB 10.0 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/10

2. Cài đặt hoặc update MariaDB

## CentOS 7 ##
yum install -y mariadb mariadb-server

## CentOS 6.5/5.10 ##
yum install -y MariaDB MariaDB-server

3. Khởi động MariaDB và tự động chạy khi boot

## CentOS 7 ##
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service mysql start
chkconfig --levels 235 mysql on

4. Cấu hình MariaDB

 • Set (Change) root password
 • Remove anonymous users
 • Disallow root login remotely
 • Remove test database and access to it
 • Reload privilege tables

– Bắt đầu cài đặt

/usr/bin/mysql_secure_installation

Ngay bước đầu tiên bạn sẽ bị hỏi root password, do mới cài đặt nên tất nhiên chưa có password, nhấn Enter để tiếp tục.

– Output tương tự như sau:

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we\'ll need the current
password for the root user. If you\'ve just installed MariaDB, and
you haven\'t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from \'localhost\'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named \'test\' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you\'ve completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Xem thêm các thao tác trên database.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt LEMP stack trên CentOS rồi đó. Trong trường hợp bạn muốn cài đặt một cách tự động bộ LEMP này, hãy tham khảo HocVPS Script do mình biên soạn.

Xem thêm

Tagged:

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

214 Comments

 1. Tung 26 comment

  Admin có thể cho em hỏi nhờ chút được không ạ
  Trước đây em setup lemp thì bình thường
  Không hiểu đợt này setup , khi add domain vào nó toàn báo như sau ạ:

  Congratulations!
  You’ve successfully started the Nginx Proxy Manager.

  If you’re seeing this site then you’re trying to access a host that isn’t set up yet.

  Log in to the Admin panel to get started.

  Mong admin chỉ giúp

 2. Thoại 3 comment

  Chào admin,
  Cho mình hỏi nhờ. Sau khi mình nâng cấp lên LEMP centos 8 thì bị lỗi này: Update Failed: Download failed. cURL error 7
  Đồng thời không thể đăng bài mới, upload ảnh lên media thì vẫn bình thường.
  Mình đã cài tất cả module của PHP 7.2, đã kiểm tra cURL = enable.
  Bạn xem giúp là lỗi gì ạ.
  Cảm ơn bạn nhiều

 3. cù lần 3 comment

  ad ơi hình như vultr hiện tại khi deploy new server thì có sẵn LEMP phải không.

 4. chiến 1 comment

  Mình vừa update xong thì bị lỗi không thể kết nối đến mysql do maria db không được bật mình thử start maridb bằng lệnh cũng không được mình đang xài hocvps.

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn update gì?
   2. HocVPS nếu trên 2.0 thì bạn dùng lệnh mysql nhé
   systemctl start mysql

 5. Kien Nguyen 34 comment

  Mình bị lỗi này
  > Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.
  Tìm cách fix trên mạng rồi mà không được. Nhờ anh em chỉ giúp

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cài module MySQL cho PHP chưa. Bên cạnh đó, có thể phiên bản mới của WordPress đã sử dụng module khác, không chắc là php-mysqlnd nên bạn cần kiểm tra log PHP để ra vấn đề cụ thể nhé

   1. Kien Nguyen 34 comment

    Mình sử dụng OpenVZ servers.
    Khi ở bước cài đặt PHP module thì có vài module không nạp được.
    Mình không chuyên lắm. không biết log PHP ở đâu.

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn chạy lệnh # php -i | grep php.ini
     Trường hợp bạn không rành code thì nên sử dụng các stack script có sẵn như hocvps, vpssim hơn là cài thủ công và mò như thế này

 6. Vu Tuan Anh 2 comment

  Bài này khiến người đọc nhầm lẫn rất nhiều , đáng lẽ nên thêm cái nào ko cần thêm cái nào phải cần chú ý, chứ thêm tùm lùm ra lỗi lại ngồi nghĩ rất tốn công sức, Ad thêm vào đi

 7. khoai 3 comment

  Chào bạn,
  Khi mình cài đến bước 4.1 thì bị lỗi này
  Failed to stop httpd.service: Unit httpd.service not loaded.

  câu lệnh mình đã thực hiện là:
  systemctl stop httpd.service
  mình dùng cenos 7.

  Xin vui lòng chỉ cho mình cách khắc phục

  1. Việt Phương Moderator

   Vậy tức là không có HTTPD, nếu vậy bạn không cần stop httpd và làm luôn đến bước tiếp theo

 8. thanh 3 comment

  Mình bị 3 lỗi này, không biết là bị sao? Mong được trợ giúp sớm

  2018/07/13 16:49:07 [error] 3331#3331: *65 “/home/nginx/d9safe.com/public_html/index.php/2018/07/13/hello-world/index.php” is not found (20: Not a directory), cli$

  2018/07/13 16:47:26 [error] 3331#3331: *36 FastCGI sent in stderr: “PHP message: WordPress database error Unknown column ‘wp_’ in ‘field list’ for query SELECT wp$

  2018/07/13 16:26:36 [error] 3331#3331: *11 FastCGI sent in stderr: “Primary script unknown” while reading response header from upstream, client: 94.79.7.36, serve$

 9. thanh 3 comment

  M bị lỗi này với hầu hết module. Giải quyết sao bạn?

  Error: Package: php-opcache-5.6.36-1.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
  Requires: php-common(x86-64) = 5.6.36-1.el7.remi
  Installed: php-common-7.1.19-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php71)
  php-common(x86-64) = 7.1.19-1.el7.remi
  Available: php-common-5.4.16-45.el7.x86_64 (base)
  php-common(x86-64) = 5.4.16-45.el7
  Available: php-common-5.4.45-13.el7.remi.x86_64 (remi)
  php-common(x86-64) = 5.4.45-13.el7.remi
  Available: php-common-5.4.45-14.el7.remi.x86_64 (remi)
  php-common(x86-64) = 5.4.45-14.el7.remi
  Available: php-common-5.6.35-1.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
  php-common(x86-64) = 5.6.35-1.el7.remi
  Available: php-common-5.6.36-1.el7.remi.x86_64 (remi-php56)
  php-common(x86-64) = 5.6.36-1.el7.remi

  1. Việt Phương Moderator

   Một số module không tồn tại ở các phiên bản PHP khác. Bạn cài PHP gì và cài những module gì
   Và nếu bạn cài PHP khác 5.6 thì câu lệnh cài module bạn cũng phải sửa enableremi theo

   1. thanh 3 comment

    Cho m hỏi cái :
    server_name example.com;

    trong cấu hình virtual hosts là tên website của mình phải k nhỉ?

    1. Việt Phương Moderator

     Đúng rồi bạn, nếu không điền thì truy cập qua IP
     Và bạn cài module nhớ enable remi7.1 chứ không phải 5.6

 10. Trường 13 comment

  Hãy giúp mình, mình đã cấu hình đúng như hướng dẫn rồi, khởi động lại php-fpm các kiểu rồi mà khi chạy file info.php thì nó lại tải về chứ không chạy. Tại sao lại vậy bạn?

  1. Việt Phương Moderator

   Trạng thái Nginx và PHP-FPM của bạn như thế nào
   service nginx status
   service php-fpm status
   Và bạn thử bằng domain chưa?

   1. Trường 13 comment

    Trạng thái đều hoạt động hết bạn ạ. Mình chưa trỏ domain để test. Không biết tại sao nó lại thế nữa.
    ● nginx.service – The nginx HTTP and reverse proxy server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Mon 2018-04-16 14:05:41 EDT; 8h ago
    Process: 7613 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 7611 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 7610 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 7616 (nginx)
    CGroup: /system.slice/nginx.service
    ├─7616 nginx: master process /usr/sbin/nginx
    └─7617 nginx: worker process

    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server…
    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn nginx[7611]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn nginx[7611]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn systemd[1]: Failed to read PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
    Apr 16 14:05:41 thecao24.vn systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
    [root@thecao24 ~]# service php-fpm status
    Redirecting to /bin/systemctl status php-fpm.service
    ● php-fpm.service – The PHP FastCGI Process Manager
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php-fpm.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: active (running) since Mon 2018-04-16 14:05:32 EDT; 8h ago
    Main PID: 7595 (php-fpm)
    Status: “Processes active: 0, idle: 5, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec”
    CGroup: /system.slice/php-fpm.service
    ├─7595 php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf)
    ├─7596 php-fpm: pool www
    ├─7597 php-fpm: pool www
    ├─7598 php-fpm: pool www
    ├─7599 php-fpm: pool www
    └─7600 php-fpm: pool www

    Apr 16 14:05:32 thecao24.vn systemd[1]: Starting The PHP FastCGI Process Manager…
    Apr 16 14:05:32 thecao24.vn systemd[1]: Started The PHP FastCGI Process Manager.

   2. Trường 13 comment

    Mày mò mãi mình đã tìm ra nguyên nhân đó là do mình chưa cấu hình server_name trong nginx.conf
    nano /etc/nginx/nginx.conf

    server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    server_name điền ip server and domain; // Mình cấu hình IP server vào nó mới chạy. Share cho bạn nào cũng bị giống mình nhé.
    root /usr/share/nginx/html;

 11. Hieu 15 comment

  Mình đã cài đặt xong LEMP và add thử domain đầu tiên vào rồi. Nhưng mà có chút vấn đề là cùng ở 1 thư mục mặc định nginx thì mình vào bằng domain.com/info.php thì nó ra toàn bộ thông tin PHP, còn mình vào bằng ip/info.php thì nó hiện dialog cho tải file này về xem code luôn.
  Có cách nào xử lý không bạn?

 12. tien le 1 comment

  minh lam theo huong dan thi gap loi nay:
  Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.

 13. haichit 1 comment

  Anh cho em hỏi làm sao cài được centos trên vultr ạ ?
  EM cài mà bấm vô view console nó ra 1 cái bắt nhập user với pass gì đó anh ạ

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn deploy xong 1 VPS CentOs 6 trên Vultr thì đăng nhập qua web console hoặc các trình đăng nhập SSH (port 22) là được
   Ở tường hợp của bạn thì bạn nhập user root và pass tương ứng là được

  1. Việt Phương Moderator

   Số processor là số nhân(core) của VPS. Bạn có thể thấy ở trong quản lý của NCC số lượng core của VPS.
   Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra dòng processor qua lệnh # cat /proc/cpuinfo. Nhân thứ nhất bắt đầu từ con số 0

  1. Luân Trần Admin

   Nguyên nhân do PHP chưa được cấu hình đúng trong file cấu hình Nginx, hoặc bạn chưa start service rồi. Kiểm tra lại coi.

 14. Hunter 3 comment

  Cho mình hỏi làm thế nào để command line php chạy được
  ví dụ: php -v

  1. Việt Phương Moderator

   Xong bước cài đặt PHP là bạn có thể chạy được PHP Command line rồi. Bạn chạy # php -v hay # phpbáo command not found à?
   Ví dụ php -h để xem hướng dẫn hay
   # php -v
   PHP 5.6.28 (cli) (built: Nov 9 2016 07:23:55)
   Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
   Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
   with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

  1. Phương Moderator

   Bạn sửa đường dẫn root trong bước Cấu hình Nginx (phần /etc/nginx/conf.d/default.conf) là được nhé

 15. Giang Nguyen 2 comment

  Em đến bước chạy thử file info.php thì nó tự động tải về, đã đọc các comment nhiều bạn bị y hệt mà chưa tìm ra các fix. Mong anh giải đáp giúp em ạ.
  À thêm ở bước sửa file nano /etc/nginx/conf.d/default.conf
  ngoài thay chỗ server_name example.com; = ip của em, em chả biết sửa thêm gì nữa.
  Mấy cái anh bôi đỏ nói rằng phải sửa nhưng ko rõ là sửa như nào ạ ?

  1. Luân Trần Admin

   Bạn kiểm tra Nginx với PHP cấu hình ok chưa, có vẻ chưa kết nối được với php-fpm rồi.

   1. Giang Nguyen 1 comment

    Em mới học dùng vps, anh có thể nói rõ cách làm ko?

    Cả phần Cấu hình nginx virtual hosts

    nano /etc/nginx/conf.d/default.conf.
    Em chưa hiểu là phải sửa chỗ màu đỏ như thế nào ?

    1. Phương Moderator

     Là thay thế phần cũ trong file bằng phần đỏ tương ứng. Bạn đã sửa được chưa? Cần mình support thêm gì không?

     1. NAM 7 comment

      bn Phương hd chi tiết mình với mình cũng ko biết phải thay đổi thế nào để giống phần bôi đỏ.

      Cảm ơn bn!

     2. Việt Phương Moderator

      Mình không hiểu. Còn nếu bạn không rõ kỹ thuật thì xóa toàn bộ nội dung của conf đi, thay đoạn trong bài viết vào và thay server_name bằng domain của mình

     3. NAM 7 comment

      Mình có gõ lệnh nano /etc/nginx/conf.d/default.conf vào thì ra được tương ứng như hình : http://imgur.com/a/jKw43

      Và yêu cầu tiếp là thay đổi như phần bôi đỏ ! mình hiểu ý nhưng mình ko biết phải làm sao để thay đổi giống vậy được ? ý là câu lệnh cụ thể làm sao ? bn chỉ chi tiết giúp mình với !

      Tại mình lần đầu cài Lemp bn thông cảm ! Cảm ơn bn

     4. Việt Phương Moderator

      Sửa như sửa văn bản bình thường thôi mà. Lên xuống sang trái phải để di chuyển vị trí còn đâu thì xóa bằng BackSpace/Delete.
      Còn nếu bạn không biết dùng Linux nhiều thì nên bắt đầu bằng các hệ Cpanel trước là tự cài đặt

 16. Giang Nguyen 2 comment

  Anh cho em hỏi chút ở mục “3. Cài đặt PHP module”
  Mục này Bắt Buộc phải cài hết đống dưới đó hay như nào ạ ?
  Em cảm ơn

 17. An Nguyen 1 comment

  Chào Luân,
  Mình đang dùng phalcon 2.1 trên window, Giờ đang tìm hiểu cài Phalcon 2.1 trên php 7. Phalcon nói là cần cài đặt zepir mà mình ko biết làm.
  Luân dành chút thời gian hướng dẫn mình cái cái đó, để cài được phalcon 2.1

 18. hocnginx 3 comment

  Ở phần này em chưa hiểu phải sửa những gì ?
  (Em chỉ làm 1 web trên vps)

  “– Cấu hình nginx virtual hosts

  nano /etc/nginx/conf.d/default.conf”

  1. hocnginx 3 comment

   em sửa xong rồi mà gõ ip/info.php hoặc ip/index.html đều ko ra.
   thử thay ip = domain cũng ko ra.
   nó cứ load load ko hiện gì cả 🙁

 19. Linh 22 comment

  Của em test file info.php nó lại hiện ra; No input file specified.
  Có thể ở đoạn trên những dòng bôi đó anh nói cần thay đổi nhưng em ko biết thay đổi như thế nào

 20. Thanh Nhan 2 comment

  Mình làm phần 1, đang test php thì chưa chạy được. Chỉ mới chạy duoc với file html.
  Chạy index.php thì báo File not found.

  1. Luân Trần Admin

   Bạn check lại đường dẫn file index.php đó và cả phân quyền cho webserver nữa

 21. hkienquyet 4 comment

  Khi mua VPS tại vultr, trong mục chọn hệ điều hành có phần Application và mình thấy LEMP on Centos 6 x64. Bấm vào đó có thể có webserver tối ưu không bạn?

  1. Luân Trần Admin

   Có webserver, tuy nhiên đã tối ưu chưa thì mình không chắc nhé. Đó thường chỉ là bản cài đặt mặc định thôi.

  1. Hoàng 9 comment

   chỗ module PHP thông dụng mình nhìn cái nào cũng lạ lạ luôn, Admin hướng dẫn mình nên dùng cái nào mà mọi người hay dùng được không ạ

   1. Hoàng 9 comment

    máy chủ mình với cài còn mới, mình cài giao diện desktop vào, GNOM gì thì phải, startx là lên, nhưng thấy không dùng đến, cái đó có nên gỡ hay cứ để vậy nhỉ admin?

    mà lệnh: [root@vultr ~]# systemct1 start nginx.service
    bị báo lỗi như thế này thì sửa như thế nào ạ?
    bash: systemct1: command not found…

  2. Hoàng 9 comment

   Lỗi trên là mình viết nhầm systemctl thành systemct1 🙂
   Lúc test php
   Của mình trang html thì chạy được nhưng trang php để test phpinfo nó down luôn file chứa code về là sao ạ?
   <?php
   echo "Hello world";
   echo "”;
   phpinfo();
   ?>

   1. Luân Trần Admin

    Bạn check lại xem PHP có chạy không, kết nối giữ Nginx với PHP như thế nào, cấu hình đúng chưa nhé.

    1. Hoàng 9 comment

     Kiểm tra kết nối Nginx với PHP như thế nào ạ?
     Ad thông cảm mình chưa làm bao giờ gì cũng mới ạ 😀

 22. Fields Nguyen 5 comment

  Vâng, cảm ơn anh
  Nhưng hiện tại em đang sử dụng để cài đặt website ngay
  việc tìm hiểu chắc sẽ để sau.
  Vậy sẽ ưu tiên cái nào ạ. Cài control panel có ảnh hưởng đến bảo mật không?

   1. longpc 2 comment

    Cái học vps mới update phpmyadmin mới bị xung đột không tương thích với php version mới rồi .php 5.4 không làm việc với phpmyadmin cũ rồi .

    khi cài option 3 php 5.4 thì kg chạy dc phpmyadmin nên phải copy lại cái cũ bất tiện quá ..

    1. Luân Trần Admin

     PHP 5.5+ is required ==> ác nhỉ 😀
     Mình chuyển lại phiên bản 4.4.15.1 rồi.

 23. Fields Nguyen 5 comment

  Xin cho em hỏi chút ạ.
  Việc sử dụng VPS thì nên cài đặt LEMP, và dùng command tốt hơn hay cài đặt cpanel miễn phí ạ?
  Em đang tìm hiểu, không biết cái nào tốt hơn.

  1. Luân Trần Admin

   Tốt nhất bạn tham khảo toàn bộ những cái trên. Lúc đầu ưu tiên mày mò LEMP, thử cài control panel rồi cài Script. Sẽ biết cái nào tốt nhất 😀

 24. Chi Can Nguyen 8 comment

  à cho mình hỏi, vps cài lemp vào mất khoảng bao nhiêu tài nguyên, vps cài lemp sử dụng xenforo chạy forum chịu tải online khoảng 100 người được không?

  1. Luân Trần Admin

   Tùy theo cách bạn cài và theo cấu hình VPS nữa. Bạn cài thử thì biết nhé.

 25. Minh 15 comment

  Cài đặt php :

  yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y nginx php-fpm php-common

  Tại sao không cài php mà lại cài đặt php-fpm vậy Luân ?
  Mình gặp mốt số rắc rối đó là nếu cài PHP-FPM , thì mình không thể nào sử dụng được lệnh php ở command line , lệnh này khá hữu ích trong việc cài đặt một số chương trình hỗ trợ php.

  1. Luân Trần Admin

   Nginx thì phải dùng PHP kiểu module như vậy. Muốn cài Laravel thì bạn hãy sử dụng Apache nhé, mình thấy cài được đó.

  2. minhshayne 15 comment

   Ah , mình fix được rồi, do chưa setup php-cli , mình vừa test thử laravel thì thấy tạm ổn nhưng sau này thì không biết có xảy ra chuyện gì nữa không

   1. minhshayne 15 comment

    Sau khi mò mãi resintall lại OS , rồi cài hocvps script , cài php-cli vào thì mình đã chạy được lệnh php để cài Composer, rồi từ composer tạo project laravel (gặp 1 tý trục trặc là 1 số functon bị disable, mình phải vào php.ini tìm disable_functions và enable nó lên