Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.

– Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao.

– PHP hỗ trợ các phiên bản 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0

– MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL. Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ.

I. Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.

Các thao tác thực hiện bằng dòng lệnh, sử dụng tool ZOC Terminal và nano.

1. Thêm repo cần thiết

CentOS 7/6.5/5.10 EPEL repository

yum install epel-release

CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository

## CentOS 7 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository

## CentOS 7 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/5/noarch/RPMS/nginx-release-centos-5-0.el5.ngx.noarch.rpm

2. Cài đặt Nginx, PHP

CentOS 7/6.5/5.10

## PHP 5.3 ##
yum install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.4 ##
yum --enablerepo=remi install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.5 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php55 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.6 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 7.0 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php70 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 7.1 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install -y nginx php-fpm php-common

3. Cài đặt PHP module

Một số module PHP thông dụng:

 • OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
 • APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
 • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
 • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
 • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
 • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
 • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
 • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
 • SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
 • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
 • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
 • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
 • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh yum --enablerepo=remi,remi-php56 install ten_module. Ví dụ:

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM

Stop httpd (Apache)

## CentOS 7 ##
systemctl stop httpd.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service httpd stop

Start Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl start nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx start

Start PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl start php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm start

5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd

Tắt httpd (Apache) khi boot

## CentOS 7 ##
systemctl disable httpd.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig httpd off

Autostart Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl enable nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add nginx
chkconfig --levels 235 nginx on

Autostart PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl enable php-fpm.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add php-fpm
chkconfig --levels 235 php-fpm on

6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM

Cấu hình Nginx

– Thay đổi worker_processes

nano /etc/nginx/nginx.conf

Chỉnh worker_processes bằng với số processor VPS của bạn

– Cấu hình nginx virtual hosts

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Bạn thay đổi thông tin như bên dưới:

#
# The default server
#
server {
  listen    80 default_server;
  server_name example.com;

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /usr/share/nginx/html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}

Các đoạn bôi đỏ là cần phải thay đổi.

– Restart Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl restart nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx restart

Cấu hình PHP-FPM

– Chỉnh user và group

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Thay user và group = apache sang nginx

 [...]
 ; Unix user/group of processes
 ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
 ; will be used.
 ; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
 user = nginx
 ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
 group = nginx
 [...]

– Restart PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl restart php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm restart

7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM

nano /usr/share/nginx/html/info.php

Thêm đoạn sau vào

<?php
phpinfo();
?>

Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.

Lưu ý: nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10

 1. Thêm MariaDB repo

Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37

## CentOS 6/5 MariaDB 5.5 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/5

## CentOS 6/5 MariaDB 10.0 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/10

2. Cài đặt hoặc update MariaDB

## CentOS 7 ##
yum install -y mariadb mariadb-server

## CentOS 6.5/5.10 ##
yum install -y MariaDB MariaDB-server

3. Khởi động MariaDB và tự động chạy khi boot

## CentOS 7 ##
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service mysql start
chkconfig --levels 235 mysql on

4. Cấu hình MariaDB

 • Set (Change) root password
 • Remove anonymous users
 • Disallow root login remotely
 • Remove test database and access to it
 • Reload privilege tables

– Bắt đầu cài đặt

/usr/bin/mysql_secure_installation

Ngay bước đầu tiên bạn sẽ bị hỏi root password, do mới cài đặt nên tất nhiên chưa có password, nhấn Enter để tiếp tục.

– Output tương tự như sau:

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we\'ll need the current
password for the root user. If you\'ve just installed MariaDB, and
you haven\'t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from \'localhost\'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named \'test\' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you\'ve completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Xem thêm các thao tác trên database.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt LEMP stack trên CentOS rồi đó. Trong trường hợp bạn muốn cài đặt một cách tự động bộ LEMP này, hãy tham khảo HocVPS Script do mình biên soạn.

Xem thêm

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

211 Comments

 1. ha 26 comment

  mình cài LEMP xong cài wp nó bào thế này là sao bạn
  Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.

   1. ha 26 comment

    mình cài đc rồi, nhưng mà bây giờ cài xong khi mình cái wp thì nó ko chịu bật các bảng thông báo lên ( ví dụ cài w3 total cache thiếu bấm vào View requied changes nó ko hiện ra lỗi) bất cứ gì mà phải bật thêm pop thông báo mình bấm vào đều ko đc. là do thiếu gì vậy bạn ?

    1. Luân Trần Admin

     Chắc bạn bị lỗi javascript backend rồi, cái này thì mình không thể check được.

 2. alex'sng 3 comment

  Chào cả nhà, mình đã cài được Nginx, PHP, MySQL và chạy được php rồi, nhưng lại bị cái vấn đề là file .htaccess không có tác dụng, các Bro cho mình hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
  Thanks All,

  1. Luân Trần Admin

   Nginx không sử dụng file .htaccess đâu bạn. Mà bạn sử dụng code gì trên VPS vậy?

   1. alex'sng 3 comment

    Chào bạn Luân, mình dùng laravel, hiện tại bị cả hiện tượng timeout khi đăng nhập vào nó thoát ra luôn bạn ah.

    Rất mong L và các Bro giúp đỡ giải quyết vấn đề này.

    Thanks All,

     1. alex'sng 3 comment

      Với Apache thì mình cài OK hết rồi, nhưng thấy nginx này hay quá cài thử để cải thiện tốc độ giảm nghẽn khi lượng truy cập lớn, nếu bạn thấy có bài hướng dẫn = TA nào cho vấn đề mình đang tìm hiểu trên thì share cho mình với nhé,

      Cảm ơn L rất nhiều,

 3. Hiếu Huỳnh 8 comment

  À Luân ơi cho mình hỏi cái phần fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; có cần thay đổi gì ko ?

   1. Hiếu Huỳnh 8 comment

    Mình đã làm theo mà sao web mình load rất lâu rồi mới vào. Mình xài VPS của Vultr DC ở Japan. Đôi khi còn bị lỗi 500 Internal Server Error

 4. Nguyễn Huy Long 1 comment

  Cảm ơn bạn nhé, làm mãi mới được, theo hướng dẫn của bạn + … 🙂
  Giờ tiếp tục tìm hiểu cách up web lên 🙂

 5. Tuấn Lê 5 comment

  Bạn ơi sửa lỗi này giúp mình với
  yum install php-fpm
  Loaded plugins: downloadonly, fastestmirror, priorities
  Setting up Install Process
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirrors.viethosting.vn
  * epel: http://ftp.cuhk.edu.hk
  * extras: mirrors.viethosting.vn
  * rpmforge: mirror-fpt-telecom.fpt.net
  * updates: mirrors.viethosting.vn
  1646 packages excluded due to repository priority protections
  No package php-fpm available.
  Error: Nothing to do

 6. loc 4 comment

  mình không start được mysql

  dùng lệnh: service mysqld start
  báo lỗi failed

  giúp mình với

   1. loc 4 comment

    bi lỗi này a ơi:

    130620 2:45:14 [ERROR] Plugin ‘InnoDB’ init function returned error.
    130620 2:45:14 [ERROR] Plugin ‘InnoDB’ registration as a STORAGE ENGINE failed.
    130620 2:45:14 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
    130620 2:45:14 [ERROR] Aborting

    130620 2:45:14 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

    130620 02:45:14 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended

    Giờ phải fix như thế nào a ơi?

 7. Hieu Bui 4 comment

  Luân ơi giúp tớ với,
  Cài đặt xong rùi, nhưng khi tớ up code của website lên thì bị lỗi 404, cài phpAdmin và truy cập phpAdmin cũng lỗi 404
  🙁

   1. Hieu Bui 4 comment

    mình có ls nó ra coi lun mà: cấu hình /var/www/domain.com/public_html
    #ls /var/www/domain.com/public_html
    thì thấy có folder phpMyAdmin trong này, ls phpMyadmin thì cũng có các tập tin nhỏ trong đó 🙁

    1. Luân Trần Admin

     Ủa lấy đâu ra folder này nhỉ. Folder mặc định sau khi bạn cài LEMP để up code là /usr/share/nginx/html/ chứ?

     1. Luân Trần Admin

      Vậy thì vấn đề ở đoạn virtual host, restart nginx. Bạn check lại nhé

     2. Hieu Bui 4 comment

      mình mới check, tình hình là file .html thì chạy được còn file .php thì không chạy, file .php thì 404 not found.

     3. Luân Trần Admin

      Bạn check lại đoạn cấu hình cho PHP trong file virtual host, đoạn location ~ \.php$ { nhé

     4. Hieu Bui 1 comment

      # pass the PHP scripts to FastCGI server
      #
      location ~ \.php$ {
      root /var/www/domain.com/public_html;
      fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
      }

      dòm hok ra cho sai :(, check dùm mình vs

     5. Luân Trần Admin

      Bạn xem hướng dẫn trong phần 6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM mà điều chỉnh lại.

 8. Hieu Bui 3 comment

  Luân ơi giúp mình với,
  Ở bước 4, mình stop httpd thì nó báo :httpd: unrecognized service

  1. Luân Trần Admin

   Một số VPS cài đặt sẵn apache nên mình cho lệnh đó vào. Của bạn ko có thì thôi, cứ tiếp tục cài đặt nhé.

   1. Hieu Bui 3 comment

    Tớ cài luôn apache cho chạy được lệnh đó òi :)),
    Còn vấn đề nữa là tới bước 7, test php đó: http:///info.php, tớ chạy = ip của vps thì không load được nhưng chạy bằng domain đã trỏ về vps lun thì load được site info.php, như vậy không biết có sao ko Luân ?
    cám ơn Luân nha

 9. thien 24 comment

  Mình thao tác đầy đủ các bước như trên nhưng không thấy chỗ nào nhập domain. không biết mình add domain vô như thê nào.
  Mình muốn hỏi là domain chính đầu tiên. không phải add thêm domain. cái này quan trong nhất nhưng tìm hết cả web không thấy bài nào nói đến vụ này, hay là mình tìm chưa ra :D.

  1. Luân Trần Admin

   Với mỗi domain sẽ có 1 file cấu hình riêng. Domain chính sẽ sử dụng luôn file default.conf, đường dẫn domain này được qui định bởi dòng: root /usr/share/nginx/html;
   Thế là hiểu rồi đúng ko bạn 😀

 10. Long Tu 5 comment

  làm giống hệt như hướng dẫn nhưng đến lúc chạy test info.php vẫn bị cái lỗi download về chứ ko hiện ra trang info của php

 11. Long Tu 5 comment

  bạn luân cho mình hỏi là muốn gỡ cái nginx này khỏi VPS để cài cái khác thì dùng lệnh gì ạ?

  1. Luân Trần Admin

   Tốt nhất bạn hãy reinstall lại VPS rồi tiến hành cài đặt từ đầu ấy. Nếu không muốn, bạn có thể gỡ bằng lệnh yum remove nginx

 12. Andy Nguyen 1 comment

  Chào Luân,
  Trong quá trình làm mình có duplicate 1 file, khi gõ tên mới thì không để ý ra tiếng việt tên bị sai font thành “abc.com.c�n” (thay vì abc.com.conf). Mình không làm sao xoá được file này với lỗi
  “No such file or directory
  Error code:2
  Error message from server: No such file”
  Và vì nó lỗi nên mình không khởi động lại nginx được.
  Mong Luân hướng dẫn cách xoá.
  Cảm ơn nhiều!
  P/s: mình có chụp hình nhưng trang của Luân không có chế độ comment với hình thì phải.

 13. Chí Cần 8 comment

  xóa vps làm lại từ đầu, nhưng vẫn ko chạy đc php mà nó lại tải về 🙁
  vs lại e xem = lệnh top thì ko thấy dịch vụ php và nginx đâu 😮
  sao nó lại chiếm tới 400MB Ram trong khi e chưa cài Maria DB vào nữa

  1. Luân Trần Admin

   Nguyên nhân là do bạn chưa chạy service nginx và php-fpm. Hãy check lại trong bài viết 2 lệnh này nhé, ngoài ra lưu ý cho nó chạy auto start nữa.

 14. Chí Cần 8 comment

  em làm như hướng dẫn rồi mà sao tới phần test demo thì nó tải về luôn chứ ko hiện file anh ơi

 15. Triet Minh 2 comment

  Luân xem lại chỗ repo nhé, cài theo bản php56 mới ra, thiếu nhiều lắm, rồi cài phpmyadmin không chạy luôn. Cuối cùng đổi lại php55 thì mọi thứ ok hết.

  1. Luân Trần Admin

   Bạn cài trên CentOS mấy và ở đâu thế, mình đã test ngon lắm rồi mới viết bài đấy.

   1. Triet Minh 2 comment

    Tớ cái trên Centos 6.5 64bit (Ethernet). Không hiểu sao, cài mọi thứ và MariaDB thì ok, nhưng chỉ vướng ở cách cái phpmyadmin theo cách giải nén và chạy thì nó ra trang trắng (500 error). Xem log thì thiếu mbstring và sqli, mà cài thêm thì nó không hỗ trợ. Cuối cùng đổi lại php55 thì ok hết. Bản 5.6 mới ra nên chắc còn bị 1 số lỗi tương thích v..v…

 16. JohnSmeeth 2 comment

  Chào bạn.
  Mình sau khi mình sửa file theo /etc/nginx/conf.d/default.conf
  khi khởi động lại nginx bằng lệnh systemctl restart nginx.service thì gặp lỗi
  “Job for nginx.service failed. See ‘systemctl status nginx.service’ and ‘journalctl -xn’ for details.

  Không biết là tại sao

   1. JohnSmeeth 2 comment

    Cám ơn bạn. mình không hiểu sao nhưng sáng nay mình ssh vào thì lại start đuợc nginx rồi bạn ạ. Nhưng có 1 vấn đề là khi ssh vào vps mình kiểm tra các port đang mở thì có port 80 và mình chạy lệnh curl localhost thì có thấy nginx chạy nhưng mình mở trên trình duyệt (truy cập từ xa) thì không truy cập đuợc bạn ạ. mình scan port thử bằng nmap thì chỉ thấy có mỗi port 22 của ssh thôi. Phiền bạn giúp mình.

 17. Đình Bi Plus 7 comment

  Em có xem bài bắt đầu, a nói lemp chỉ cài khi dùng một website, nếu e cài lemp mà dùng nhiều website được ko, hay là nên cài hocvps script

  1. Luân Trần Admin

   Bạn hoàn toàn có thể chạy nhiều website với server LEMP, chỉ cần nắm rõ thao tác quản lý virtual host là ok.
   Mới bắt đầu nên cài HocVPS Script nhé.

 18. Thanh Nhan Thai 2 comment

  Chào anh,
  Em cài đặt VESTAPANEL
  dùng nginx, nhug em xóa nginx có sẵn và cài lại nginx theo hướng dẫn của anh thì khi khởi động bị lôi này

  nginx: [emerg] unknown log format “bytes” in /home/admin/conf/web/nginx.conf:11
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
  Kiểm tra file thì thấy hai dòng này

  access_log /var/log/httpd/domains/sv1.sinhvientinhoc.com.log combined;
  access_log /var/log/httpd/domains/sv1.sinhvientinhoc.com.bytes bytes;

  Em xóa dòng bytés đi thì chạy được, nhưng cho em hoi, làm sao để cho VESTA nó khog tự thêm dòng có bytes này.

 19. Lê Đại Hoàng 1 comment

  Nên hướng dẫn thêm các bạn bind MariaDB vào IP local thay vì để mở thông thống 0.0.0.0:3306 như chế độ cài đặt mặc định Luân ơi. 🙂

 20. Quang 8 comment

  Luân ơi sao bản này ko có unzip file trong quản lý File nhỉ, vậy có cách nào unzip file ko cậu ?

  1. Luân Trần Admin

   Mặc định unzip được cài cùng với server rồi bạn. Sử dụng lệnh unzip file.zip để sử dụng nhé.

 21. Huỳnh Minh Đôn 1 comment

  Bạn ơi, mình làm theo hướng dẫn của bạn (đã làm theo hướng dẫn mà bạn đã update) đã kiểm tra service nginx, php ok hết. Nhưng đến bước test thử file info.php thì nó báo trang trắng và file not found.

  1. Luân Trần Admin

   Vậy là bạn lưu file info.php nhầm chỗ rồi. Thử check lại xem sao?

 22. Bội Nguyễn 4 comment

  bạn ơi biết cách khắc phục lỗi Welcome to nginx! khi khởi động lại vps ko. chỉ mình với.thanks!

   1. Bội Nguyễn 4 comment

    bạn nói rõ hơn được ko. site của mình vẫn đang chạy bình thường mà chỉ khởi động lại server thôi.

     1. Bội Nguyễn 4 comment

      bạn cho mình xin facebook đi. mình gửi ảnh chụp màn hình bắt bệnh cho chuẩn

 23. Luân Trần Admin

  Mình mới update lại bài hướng dẫn, phần 4. Cài đặt php 5.5.14 thêm repo remi-php55 để cài đặt phiên bản php mới nhất 5.5.14 nhé

  1. Luân Trần Admin

   Nginx không dùng file .htaccess. Bạn dùng code đặc biệt à mà cần sử dụng htaccess

 24. Dương 2 comment

  Chào anh Luân!
  Em làm tới bước 5: tạo file info.php
  Sau đó truy cập vào IP-address/info.php => nó không ra trang mà tự động tải file info.php về máy. Như vậy là sao nhỉ? 🙁
  Mong anh Luân support hộ. Cám ơn a!

  1. Luân Trần Admin

   Bạn khởi động lại php-fpm bằng dòng lệnh service php-fpm restart xem sao.

   1. Nguyễn Duy 10 comment

    Khởi động lại vẫn thể, chiều giờ cài lại 4 5 lần rồi, có ai giúp mình với

 25. Hai Tran 2 comment

  Hi Luân! mình thực hiện cài theo như bài hướng dẫn xong nhưng có một lỗi là : khi run “Test thử bằng link: http:///info.php” như của bạn thì trình duyệt ko nhảy đến trang đấy mà tự động tải về file info.php.

  1. Luân Trần Admin

   Có thể bạn chưa cài đúng php ở bước 4 hoặc service php-fpm chưa được chạy

   1. Hai Tran 2 comment

    Hi, mình đã thử chạy lại php-fpm rồi và có thông báo :
    # sudo service php-fpm restart
    Stopping php-fpm: [ OK ]
    Starting php-fpm: [ OK ]
    như vậy là có phải lỗi ở php-fpm ko bạn?

    1. Luân Trần Admin

     Do PHP update phiên bản mới nên có vấn đề, mình mới update lại hướng dẫn đoạn cấu hình nginx vhost và 4. Cài đặt PHP. Bạn update lại nhé.

     1. Nguyễn Duy 10 comment

      Hic mình vẫn dính lỗi này bạn ah, bây giờ xóa php cài lại hay như thế nào vậy bạn

 26. Châu Nguyễn 11 comment

  Mình cài trên VPS Vultr 10 lần đều 10 lần tới bước chạy IP thông báo Welcome to nginx on EPEL! xuất hiện đều không được 🙁
  IP chạy như VPS chưa cài gì : Trang web này hiện không có

  1. Luân Trần Admin

   Bạn check lại service nginx. Mình nghi do chưa cài đặt thành công hoặc service đang không chạy rồi

 27. Nam 6 comment

  Luân cho mình hỏi chút. Sao bước Cấu hình php mình gõ dòng lệnh thì nó báo file php.ini là file mới nhỉ, trong đó chẳng có gì cả!

  1. Luân Trần Admin

   Nội dung file không có gì chứng tỏ đường dẫn bị sai rồi. Bạn chú ý đây là hướng dẫn cài LEMP trên CentOS 6.4 nhé. Hình như có chút nhầm lẫn ở đây thì phải?

   1. Nam 6 comment

    Mình đang cài LEMP trên CentOS mà, các bước trên mình vẫn làm bình thường không bị lỗi!

    1. Luân Trần Admin

     Thế à, tại comment trên bạn nói mysqld thừa chữ d nên mình nghi nghi.
     Để tìm được file php.ini bạn dùng lệnh: find / -name php.ini nhé

     1. Nam 6 comment

      báo lỗi thế này:

      [root@vietnamhp ~]# find /-name php.ini
      find: `/-name’: No such file or directory
      find: `php.ini’: No such file or directory

      Hay là mấy bước trên lỗi gì nhỉ?

     2. Nam 6 comment

      Sorry Luân, mình lại bị một lỗi nữa.

      Ở bước cấu hình php-fpm mình gõ dòng lệnh như của Luân, nhưng nó lại ra new file!

      [root@vietnamhp ~]# sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf
      GNU nano 2.0.9 File: /etc/php-fpm.d/www.conf

      Luân chỉ mình phát.

 28. Nam 6 comment

  Hi Luan,

  Đoạn code này “sudo /etc/init.d/mysqld restart” thừa chữ “d”. Làm mình loay hoay mãi 😀

 29. Hoang 38 comment

  Hi,
  Mình làm theo như vậy nhưng bị lỗi:

  [root@localhost ~]# sudo service nginx restart
  nginx: [emerg] unknown directive “try_flies” in /etc/nginx/conf.d/default.conf:15
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  Cách fix nó thế nào vậy bạn?

  1. Luân Trần Admin

   Mới đầu cài đặt chỉ có mấy chục MB cho service thôi, khi bạn chạy website thì nó phải cần thêm RAM để xử lý chứ

     1. Luân Trần Admin

      Chạy được, nhưng chỉ với những site visit thấp thôi, nhiều visit tí là cần thêm RAM rồi.

 30. hoàng anh 5 comment

  bài này khá hay nhưng k biết khi cài thì nó chiếm hết bao nhiêu ram vậy bạn.:)