Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.

– Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao.

– PHP hỗ trợ các phiên bản 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0

– MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL. Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ.

I. Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.

Các thao tác thực hiện bằng dòng lệnh, sử dụng tool ZOC Terminal và nano.

1. Thêm repo cần thiết

CentOS 7/6.5/5.10 EPEL repository

yum install epel-release

CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository

## CentOS 7 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository

## CentOS 7 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

## CentOS 6 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

## CentOS 5 ##
rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/5/noarch/RPMS/nginx-release-centos-5-0.el5.ngx.noarch.rpm

2. Cài đặt Nginx, PHP

CentOS 7/6.5/5.10

## PHP 5.3 ##
yum install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.4 ##
yum --enablerepo=remi install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.5 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php55 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 5.6 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 7.0 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php70 install -y nginx php-fpm php-common

## PHP 7.1 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install -y nginx php-fpm php-common

3. Cài đặt PHP module

Một số module PHP thông dụng:

 • OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
 • APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
 • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
 • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
 • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
 • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
 • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
 • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
 • SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
 • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
 • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
 • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
 • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
 • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support

Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh yum --enablerepo=remi,remi-php56 install ten_module. Ví dụ:

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM

Stop httpd (Apache)

## CentOS 7 ##
systemctl stop httpd.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service httpd stop

Start Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl start nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx start

Start PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl start php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm start

5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd

Tắt httpd (Apache) khi boot

## CentOS 7 ##
systemctl disable httpd.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig httpd off

Autostart Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl enable nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add nginx
chkconfig --levels 235 nginx on

Autostart PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl enable php-fpm.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
chkconfig --add php-fpm
chkconfig --levels 235 php-fpm on

6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM

Cấu hình Nginx

– Thay đổi worker_processes

nano /etc/nginx/nginx.conf

Chỉnh worker_processes bằng với số processor VPS của bạn

– Cấu hình nginx virtual hosts

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Bạn thay đổi thông tin như bên dưới:

#
# The default server
#
server {
  listen    80;
  server_name example.com;

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /usr/share/nginx/html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}

Các đoạn bôi đỏ là cần phải thay đổi.

– Restart Nginx

## CentOS 7 ##
systemctl restart nginx.service
 
## CentOS 6.5/5.10 ##
service nginx restart

Cấu hình PHP-FPM

– Chỉnh user và group

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Thay user và group = apache sang nginx

 [...]
 ; Unix user/group of processes
 ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group
 ; will be used.
 ; RPM: apache Choosed to be able to access some dir as httpd
 user = nginx
 ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
 group = nginx
 [...]

– Restart PHP-FPM

## CentOS 7 ##
systemctl restart php-fpm.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service php-fpm restart

7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM

nano /usr/share/nginx/html/info.php

Thêm đoạn sau vào

<?php
phpinfo();
?>

Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.

Lưu ý: nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10

 1. Thêm MariaDB repo

Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37

## CentOS 6/5 MariaDB 5.5 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/5

## CentOS 6/5 MariaDB 10.0 ##
wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/10

2. Cài đặt hoặc update MariaDB

## CentOS 7 ##
yum install -y mariadb mariadb-server

## CentOS 6.5/5.10 ##
yum install -y MariaDB MariaDB-server

3. Khởi động MariaDB và tự động chạy khi boot

## CentOS 7 ##
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

## CentOS 6.5/5.10 ##
service mysql start
chkconfig --levels 235 mysql on

4. Cấu hình MariaDB

 • Set (Change) root password
 • Remove anonymous users
 • Disallow root login remotely
 • Remove test database and access to it
 • Reload privilege tables

– Bắt đầu cài đặt

/usr/bin/mysql_secure_installation

Ngay bước đầu tiên bạn sẽ bị hỏi root password, do mới cài đặt nên tất nhiên chưa có password, nhấn Enter để tiếp tục.

– Output tương tự như sau:

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we\'ll need the current
password for the root user. If you\'ve just installed MariaDB, and
you haven\'t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from \'localhost\'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named \'test\' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you\'ve completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Xem thêm các thao tác trên database.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt LEMP stack trên CentOS rồi đó. Trong trường hợp bạn muốn cài đặt một cách tự động bộ LEMP này, hãy tham khảo HocVPS Script do mình biên soạn.

Xem thêm

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

201 Comments

 1. ha 16 comment

  mình cài LEMP xong cài wp nó bào thế này là sao bạn
  Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.

   1. ha 16 comment

    mình cài đc rồi, nhưng mà bây giờ cài xong khi mình cái wp thì nó ko chịu bật các bảng thông báo lên ( ví dụ cài w3 total cache thiếu bấm vào View requied changes nó ko hiện ra lỗi) bất cứ gì mà phải bật thêm pop thông báo mình bấm vào đều ko đc. là do thiếu gì vậy bạn ?

    1. Luân Trần Admin

     Chắc bạn bị lỗi javascript backend rồi, cái này thì mình không thể check được.

 2. alex'sng 3 comment

  Chào cả nhà, mình đã cài được Nginx, PHP, MySQL và chạy được php rồi, nhưng lại bị cái vấn đề là file .htaccess không có tác dụng, các Bro cho mình hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
  Thanks All,

  1. Luân Trần Admin

   Nginx không sử dụng file .htaccess đâu bạn. Mà bạn sử dụng code gì trên VPS vậy?

   1. alex'sng 3 comment

    Chào bạn Luân, mình dùng laravel, hiện tại bị cả hiện tượng timeout khi đăng nhập vào nó thoát ra luôn bạn ah.

    Rất mong L và các Bro giúp đỡ giải quyết vấn đề này.

    Thanks All,

     1. alex'sng 3 comment

      Với Apache thì mình cài OK hết rồi, nhưng thấy nginx này hay quá cài thử để cải thiện tốc độ giảm nghẽn khi lượng truy cập lớn, nếu bạn thấy có bài hướng dẫn = TA nào cho vấn đề mình đang tìm hiểu trên thì share cho mình với nhé,

      Cảm ơn L rất nhiều,

 3. Hiếu Huỳnh 8 comment

  À Luân ơi cho mình hỏi cái phần fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; có cần thay đổi gì ko ?

   1. Hiếu Huỳnh 8 comment

    Mình đã làm theo mà sao web mình load rất lâu rồi mới vào. Mình xài VPS của Vultr DC ở Japan. Đôi khi còn bị lỗi 500 Internal Server Error

 4. Nguyễn Huy Long 1 comment

  Cảm ơn bạn nhé, làm mãi mới được, theo hướng dẫn của bạn + … 🙂
  Giờ tiếp tục tìm hiểu cách up web lên 🙂

 5. Tuấn Lê 5 comment

  Bạn ơi sửa lỗi này giúp mình với
  yum install php-fpm
  Loaded plugins: downloadonly, fastestmirror, priorities
  Setting up Install Process
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirrors.viethosting.vn
  * epel: http://ftp.cuhk.edu.hk
  * extras: mirrors.viethosting.vn
  * rpmforge: mirror-fpt-telecom.fpt.net
  * updates: mirrors.viethosting.vn
  1646 packages excluded due to repository priority protections
  No package php-fpm available.
  Error: Nothing to do

 6. loc 4 comment

  mình không start được mysql

  dùng lệnh: service mysqld start
  báo lỗi failed

  giúp mình với

   1. loc 4 comment

    bi lỗi này a ơi:

    130620 2:45:14 [ERROR] Plugin ‘InnoDB’ init function returned error.
    130620 2:45:14 [ERROR] Plugin ‘InnoDB’ registration as a STORAGE ENGINE failed.
    130620 2:45:14 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
    130620 2:45:14 [ERROR] Aborting

    130620 2:45:14 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete

    130620 02:45:14 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended

    Giờ phải fix như thế nào a ơi?

 7. Hieu Bui 4 comment

  Luân ơi giúp tớ với,
  Cài đặt xong rùi, nhưng khi tớ up code của website lên thì bị lỗi 404, cài phpAdmin và truy cập phpAdmin cũng lỗi 404
  🙁

   1. Hieu Bui 4 comment

    mình có ls nó ra coi lun mà: cấu hình /var/www/domain.com/public_html
    #ls /var/www/domain.com/public_html
    thì thấy có folder phpMyAdmin trong này, ls phpMyadmin thì cũng có các tập tin nhỏ trong đó 🙁

    1. Luân Trần Admin

     Ủa lấy đâu ra folder này nhỉ. Folder mặc định sau khi bạn cài LEMP để up code là /usr/share/nginx/html/ chứ?

     1. Luân Trần Admin

      Vậy thì vấn đề ở đoạn virtual host, restart nginx. Bạn check lại nhé

     2. Hieu Bui 4 comment

      mình mới check, tình hình là file .html thì chạy được còn file .php thì không chạy, file .php thì 404 not found.

     3. Luân Trần Admin

      Bạn check lại đoạn cấu hình cho PHP trong file virtual host, đoạn location ~ \.php$ { nhé

     4. Hieu Bui 1 comment

      # pass the PHP scripts to FastCGI server
      #
      location ~ \.php$ {
      root /var/www/domain.com/public_html;
      fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
      }

      dòm hok ra cho sai :(, check dùm mình vs

     5. Luân Trần Admin

      Bạn xem hướng dẫn trong phần 6. Cấu hình Nginx và PHP-FPM mà điều chỉnh lại.

 8. Hieu Bui 3 comment

  Luân ơi giúp mình với,
  Ở bước 4, mình stop httpd thì nó báo :httpd: unrecognized service

  1. Luân Trần Admin

   Một số VPS cài đặt sẵn apache nên mình cho lệnh đó vào. Của bạn ko có thì thôi, cứ tiếp tục cài đặt nhé.

   1. Hieu Bui 3 comment

    Tớ cài luôn apache cho chạy được lệnh đó òi :)),
    Còn vấn đề nữa là tới bước 7, test php đó: http:///info.php, tớ chạy = ip của vps thì không load được nhưng chạy bằng domain đã trỏ về vps lun thì load được site info.php, như vậy không biết có sao ko Luân ?
    cám ơn Luân nha

 9. thien 24 comment

  Mình thao tác đầy đủ các bước như trên nhưng không thấy chỗ nào nhập domain. không biết mình add domain vô như thê nào.
  Mình muốn hỏi là domain chính đầu tiên. không phải add thêm domain. cái này quan trong nhất nhưng tìm hết cả web không thấy bài nào nói đến vụ này, hay là mình tìm chưa ra :D.

  1. Luân Trần Admin

   Với mỗi domain sẽ có 1 file cấu hình riêng. Domain chính sẽ sử dụng luôn file default.conf, đường dẫn domain này được qui định bởi dòng: root /usr/share/nginx/html;
   Thế là hiểu rồi đúng ko bạn 😀

 10. Long Tu 5 comment

  làm giống hệt như hướng dẫn nhưng đến lúc chạy test info.php vẫn bị cái lỗi download về chứ ko hiện ra trang info của php

 11. Long Tu 5 comment

  bạn luân cho mình hỏi là muốn gỡ cái nginx này khỏi VPS để cài cái khác thì dùng lệnh gì ạ?

  1. Luân Trần Admin

   Tốt nhất bạn hãy reinstall lại VPS rồi tiến hành cài đặt từ đầu ấy. Nếu không muốn, bạn có thể gỡ bằng lệnh yum remove nginx

 12. Andy Nguyen 1 comment

  Chào Luân,
  Trong quá trình làm mình có duplicate 1 file, khi gõ tên mới thì không để ý ra tiếng việt tên bị sai font thành “abc.com.c�n” (thay vì abc.com.conf). Mình không làm sao xoá được file này với lỗi
  “No such file or directory
  Error code:2
  Error message from server: No such file”
  Và vì nó lỗi nên mình không khởi động lại nginx được.
  Mong Luân hướng dẫn cách xoá.
  Cảm ơn nhiều!
  P/s: mình có chụp hình nhưng trang của Luân không có chế độ comment với hình thì phải.

 13. Chí Cần 8 comment

  xóa vps làm lại từ đầu, nhưng vẫn ko chạy đc php mà nó lại tải về 🙁
  vs lại e xem = lệnh top thì ko thấy dịch vụ php và nginx đâu 😮
  sao nó lại chiếm tới 400MB Ram trong khi e chưa cài Maria DB vào nữa

  1. Luân Trần Admin

   Nguyên nhân là do bạn chưa chạy service nginx và php-fpm. Hãy check lại trong bài viết 2 lệnh này nhé, ngoài ra lưu ý cho nó chạy auto start nữa.

 14. Chí Cần 8 comment

  em làm như hướng dẫn rồi mà sao tới phần test demo thì nó tải về luôn chứ ko hiện file anh ơi