Sau khi cài đặt xong LEMP trên CentOS, bạn sẽ cần thực hiện một số tùy chỉnh để đảm bảo hệ thống hoạt động nhanh hơn, tăng tốc website. Bên dưới là một số thao tác mình thực hiện mỗi khi cài đặt server.

1. Kích hoạt Gzip Compression

Mở file cài đặt nginx

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Chỉnh phần cài đặt gzip

...
http {
...

# enable gzip compression
gzip on;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
# end gzip configuration
}
...

Reload nginx

sudo /etc/init.d/nginx reload

2. Make Browsers Cache Static Files On nginx

Mở file virtual host mặc định hoặc file custom của bạn

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Thay đổi cài đặt như bên dưới.

[...]
server {
    [...]
    location ~*  \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$  {
       expires 365d;
    }
    [...]
}
[...]

Reload nginx

sudo /etc/init.d/nginx reload

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Comments

 1. Nguyễn Duy 10 comment

  Cái này làm sao biết nó hoạt động chưa hả bác, em check ở Google Page Speed vẫn bị 38 / 100. Cái đầu tiền là lỗi Leverage browser caching – set expiry date cho images file. Em đã làm như ở trên mà không thấy hết. 🙁

  1. Luân Trần Admin

   Nếu đã làm theo bước 2 thì sẽ ko gặp vấn đề Leverage browser caching – set expiry date nữa nhé 😀

   1. Nhật Minh 15 comment

    À mình fix được rồi, sau khi đọc log của nginx mình thấy nó trỏ vào etc/nginx/html… vì vậy mình thay đoạn của bạn bằng

    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
    root /home/www/domain.com/public_html;
    expires 365d;
    }

 2. sinhle 70 comment

  cái sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf của mình nó trống rỗng không có gì. mình đang dùng hocvps. Có phải do mình xóa rồi hay không nhỉ? Nếu phải xin cho mình xin lại nội dung file đó.
  Cảm ơn

  1. Việt Phương Moderator

   HocVPS cấu hình tối ưu luôn các phần này từ mặc định rồi bạn à. Các website khi tạo mới bằng HocVPS script đều có phần này trong cấu hình Nginx bạn nhé. Bạn có thể kiểm tra ở 1 file cấu hình Nginx của 1 domain cụ thể đều có