Tương tự như LEMP server, khi cài đặt xong LAMP các bạn nên thực hiện tối ưu server bằng các thủ thuật sau.

Tận dụng browser caching

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Expires headers vào file .htaccess để tận dụng browser caching. Phương pháp này giúp giảm thiểu tối đa HTTP request đến server bằng cách sử dụng những file tĩnh như hình ảnh, css, javascript đã lưu trong cache của browser lúc bạn truy cập website lần đầu tiên.

Cách thêm Expires header

Trong ví dụ này mình sẽ thêm header cho một số loại file tĩnh như:

 • images: jpg, gif, png
 • favicon/ico
 • javascript
 • css

Thời gian lưu cache thì bạn có thể tùy chọn

 • years
 • months
 • weeks
 • days
 • hours
 • minutes
 • seconds

Đây là đoạn code mình sử dụng, các bạn thêm vào cuối file .htaccess

<IfModule mod_expires.c>

# Enable expirations
ExpiresActive On

# Default directive
ExpiresDefault "access plus 1 month"

# My favicon
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"

# Images
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"

# CSS
ExpiresByType text/css "access 1 month"

# Javascript
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"

</IfModule>

Kích hoạt GZIP Compression cho Apache Server

GZIP giúp tối ưu và tăng tốc website bằng cách nén nội dung trả về từ server mỗi khi có request gửi đến.

Để thực hiện, các bạn chỉ cần thêm đoạn sau vào cuối file .htaccess. Apache 1.3 sử dụng mod_gzip trong khi Apache 2.x sử dụng mod_deflate.

Cấu hình mod_gzip cho Apache 1.3.x

<IfModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</IfModule>

Cấu hình mod_deflate cho Apache 2.x

<IfModule mod_deflate.c>
SetOutputFilter DEFLATE
# Don't compress
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:exe|t?gz|zip|bz2|sit|rar)$ no-gzip dont-vary
#Dealing with proxy servers
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent
</IfModule>
</IfModule>

Để test lại xem đã thành công hay chưa các bạn sử dụng tool http://redbot.org, điền link site bạn vào và tìm xem có dòng Content-Encoding: gzip trong kết quả trả về là được.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

6 Comments

 1. Kind 2 comment

  Check ra như này bác ơi ?
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Tue, 11 Oct 2016 13:57:54 GMT
  Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
  X-Powered-By: PHP/5.4.45
  Set-Cookie: WHMCSJ3mYkLbY0BA5=vq1p8962t0qspno0u1a0gmlc21; path=/; HttpOnly
  Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
  Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-
  check=0
  Pragma: no-cache
  Connection: close
  Transfer-Encoding: chunked
  Content-Type: text/html; charset=utf-8

 2. Hoàng 39 comment

  Cho mình hỏi chút.
  Site mình tầm 50 visit / lúc , mỗi session chỉ query 3 lần, còn lại sử dụng cache file hết. cái bảng để query tầm 40k records

  mà service mysql trong top -c toàn trên 160 => 200% bạn nhỉ?

 3. Hải Triều 1 comment

  Ngon quá. Mình mới chuyển qua VPS đang hình hiểu các bài viết về VPS. May có site này. Chắc phải Follow và đọc bài thường xuyên thôi 🙂