Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt LEMP server trên Ubuntu vừa rồi, mình xin giới thiệu với các bạn một số thủ thuật để tối ưu LEMP server cho nó hoạt động ổn định, hiệu quả hơn. Không phải tất cả thủ thuật đều tốt, bạn nên sử dụng cẩn thận nhé.

lemp

1. Tự khởi động lại server khi hết bộ nhớ (không nên sử dụng)

sudo nano /etc/sysctl.conf

Thêm vào dưới cùng 2 dòng sau

vm.panic_on_oom=1
kernel.panic=10

The vm.panic_on_oom=1 line enables panic on OOM; the kernel.panic=10 line tells the kernel to reboot ten seconds after panicking.

2. Tự động optimize MySQL table hàng tuần

Mở file crontab

crontab -e

Thêm dòng sau vào dưới cùng

@weekly mysqlcheck -o --user=root --password=<your password here> -A

Bạn có thể tự chạy mysqlcheck trước để xem câu lệnh đúng chưa

3. Kích hoạt Gzip Compression

Mở file cài đặt nginx

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

Chỉnh phần cài đặt gzip

# enable gzip compression
gzip on;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
# end gzip configuration

Reload nginx

sudo /etc/init.d/nginx reload

4. Make Browsers Cache Static Files On nginx

Thủ thuật này bắt trình duyệt sẽ phải lưu cache các file tĩnh (images, CSS và Javascript) và load lại chúng thay vì gửi yêu cầu tới server tải lại.

Mở file virtual host mặc định hoặc file custom của bạn

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Thay đổi cài đặt như bên dưới.

[...]
server {
    [...]
    location ~*  \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$  {
       expires 365d;
    }
    [...]
}
[...]

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

11 Comments

 1. huy nam 3 comment

  anh ơi giúp em với ạ, em cài xong ubuntu và zpanel thì không thấy hoạt động nhưng sau khi cài âpche thì nó hoạt động ùi nhưng màn hình nó trỏ về indẽ của thư mục apache mất rùi giờ em không biết làm nào để cài dc 1 zpanel quản lý host bây giờ ạ, anh có thể cho em thứ tự cài các mục để hoạt động được không ạ, ý của em là giờ em muốn chạy cái zpanel.domain.com để quản lý hosting ạ còn cái domain.com kia là 1 host ạ.

  1. Luân Trần Admin

   Bạn cần stop (và không cho khởi động cùng OS) hoặc remove nó đi, chạy 1 trong 2 service thôi kẻo có tranh chấp xảy ra 😀

  1. Luân Trần Admin

   Mấy phần đó bạn không cần quan tâm, chú ý ghi đúng thông tin những cái còn lại

 2. Điện Lạnh Số Đỏ 7 comment

  Bác cho mình hỏi có cách nào để server tự động gửi mail cho mình khi bộ nhớ hoặc CPU >70% không.
  Do cũng có vài con VPS mà không biết lúc nào thì nó quá tải.
  Mình hay bật 2-3 cái Terminal lên và ping, lúc nào nó Timeout thì mới biết đc.

  1. Tuan 2 comment

   Theo mình nghĩ bạn có thể viết tool rồi chạy cron job để kiểm tra , có thể thiết lập cho 2 phút kiểm tra 1 lần.