Hỏi đápCategory: GeneralCách xử lý lỗi: Couldn’t resolve host ‘mirrorlist.centos.org’
Học VPS Staff asked 7 years ago

Trong quá trình sử dụng VPS, khi cài đặt bất kỳ service nào hoặc đơn giản chạy lệnh yum update, các bạn có thể gặp thông báo lỗi: Couldn’t resolve host ‘mirrorlist.centos.org’
Nguyên nhân do kết nối giữa VPS và repo bên CentOS
Để xử lý lỗi này, hãy sửa nội dung file /etc/resolv.conf

# nano /etc/resolv.conf

Thêm 2 dòng sau vào cuối là được:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Lưu ý: Đối với VPS Vultr, các bạn comment # trước dòng nameserver ban đầu rồi chèn 2 dòng DNS Goolge xuống cuối. Thực hiện trước khi cài đặt HocVPS Script