Hỏi đápCategory: GeneralCách xử lý lỗi: Couldn’t resolve host ‘mirrorlist.centos.org’
Học VPS Staff asked 10 years ago

Trong quá trình sử dụng VPS, khi cài đặt bất kỳ service nào hoặc đơn giản chạy lệnh yum update, các bạn có thể gặp thông báo lỗi: Couldn’t resolve host ‘mirrorlist.centos.org’
Nguyên nhân do kết nối giữa VPS và repo bên CentOS
Để xử lý lỗi này, hãy sửa nội dung file /etc/resolv.conf

# nano /etc/resolv.conf

Thêm 2 dòng sau vào cuối là được:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Lưu ý: Đối với VPS Vultr, các bạn comment # trước dòng nameserver ban đầu rồi chèn 2 dòng DNS Goolge xuống cuối. Thực hiện trước khi cài đặt HocVPS Script