Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài khoản root (MySQL root chứ không phải tài khoản root quản lý VPS) hoặc tài khoản có full quyền. Tất cả các thao tác mình thực hiện trên VPS CentOS

Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: mysql -u root -p

1. Thư mục chứa database

Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục /var/lib/mysql

2. Quản lý tài khoản và phân quyền

Hiển thị toàn bộ users:
mysql> SELECT * FROM mysql.user;

Xóa null user:
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ' ';

Xóa tất cả user mà không phải root:
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE NOT (host="localhost" AND user="root");

Đổi tên tài khoản root (giúp bảo mật):
mysql> UPDATE mysql.user SET user="mydbadmin" WHERE user="root";

Gán full quyền cho một user mới:
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

Phân quyền chi tiết cho một user mới:
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';

Gán full quyền cho một user mới trên một database nhất định:
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

Thay đổi mật khẩu user:
mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD("newpass") WHERE User='username';

Xóa user:
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user="username";

Cuối cùng reload user
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> exit;

3. Các thao tác database

Hiển thị toàn bộ databases:
mysql> SHOW DATABASES;
Tạo database:
mysql> CREATE DATABASE mydatabase;

Sử dụng một database:
mysql> USE mydatabase;

Xóa một database:
mysql> DROP DATABASE mydatabase;

Tối ưu database:
All Databases:
$ sudo mysqlcheck -o --all-databases -u root -p
Single Database:
$ sudo mysqlcheck -o db_schema_name -u root -p

4. Các thao tác table

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;

Hiển thị toàn bộ table:
mysql> SHOW TABLES;

Hiển thị dữ liệu của table:
mysql> SELECT * FROM tablename;

Đổi tên table :
mysql> RENAME TABLE first TO second;
hoặc
mysql> ALTER TABLE mytable rename as mynewtable;

Xóa table:
mysql> DROP TABLE mytable;

5. Các thao tác cột và hàng

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;

Hiển thị các column trong table:
mysql> DESC mytable;
hoặc
mysql> SHOW COLUMNS FROM mytable;

Đổi tên column:
mysql> UPDATE mytable SET mycolumn="newinfo" WHERE mycolumn="oldinfo";

Select dữ liệu:
mysql> SELECT * FROM mytable WHERE mycolumn='mydata' ORDER BY mycolumn2;

Insert dữ liệu vào table:
mysql> INSERT INTO mytable VALUES('column1data','column2data','column3data','column4data','column5data','column6data','column7data','column8data','column9data');

Xóa dữ liệu trong table:
mysql> DELETE FROM mytable WHERE mycolumn="mydata";

Cập nhật dữ liệu trong table:
mysql> UPDATE mytable SET column1="mydata" WHERE column2="mydata";

6. Các thao tác sao lưu và phục hồi

Sao lưu toàn bộ database bằng lệnh (chú ý không có khoảng trắng giữa -p và mật khẩu):
mysqldump -u root -pmypass --all-databases > alldatabases.sql

Sao lưu một database bất kỳ:
mysqldump -u username -pmypass databasename > database.sql

Khôi phục toàn bộ database bằng lệnh:
mysql -u username -pmypass < alldatabases.sql (no space in between -p and mypass)

Khôi phục một database bất kỳ:
mysql -u username -pmypass databasename < database.sql

Chỉ sao lưu cấu trúc database:
mysqldump --no-data --databases databasename > structurebackup.sql

Chỉ sao lưu cấu trúc nhiều database:
mysqldump --no-data --databases databasename1 databasename2 databasename3 > structurebackup.sql

Sao lưu một số table nhất định:
mysqldump --add-drop-table -u username -pmypass databasename table_1 table_2 > databasebackup.sql

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Comments

 1. hoàng lâm 13 comment

  cho mình hỏi đây là lỗi gì vậy ad?
  [root@tinh ~]# rclone copy “remote:/HOCVPS_BACKUP/2018-15-03” /root/
  2018/03/16 10:03:22 ERROR : : error reading source directory: directory not found
  2018/03/16 10:03:22 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors
  2018/03/16 10:03:22 ERROR : : error reading source directory: directory not found
  2018/03/16 10:03:22 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors
  2018/03/16 10:03:22 ERROR : : error reading source directory: directory not found
  2018/03/16 10:03:22 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors

  1. Việt Phương Moderator

   Không tồn tại thư mục như vậy. Bạn kiểm tra trên Cloud tên thư mục có đúng như vậy không

 2. Thanh 1 comment

  Nhờ bài hướng dẫn này mình vừa hoàn thành xong một số việc quan trọng. Xin chân thành cảm ơn ad nha.

    1. Việt Phương Moderator

     Thì bạn giải nén file gzip ra bằng lệnh trên của mình rồi xử lý database như bài viết này hướng dẫn thôi.
     Giải nén trên cửa sổ lệnh terminal SSH

 3. thanhnm 1 comment

  Rất hay, nhưng trong thao tac cột, hàng không có phần thêm, sửa, xóa column nhỉ. Cảm ơn tác giả nhiều 🙂

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn sử dụng HocVPS Script à? Trong Script sử dụng Database MariaDB bản mới nhất (chính là MySQL được tối ưu)
   Nên bạn làm việc như MySQL thôi

     1. dũng 117 comment

      chính xác là mình dùng lệnh :
      mysql -u username -pmypass databasename < database.sql

      Lệnh này là phải đăng nhập MySQL đúng k bạn
      mình dùng lệnh đó thì bị lỗi như của bạn bên trên

 4. masa 1 comment

  cho mình hỏi những thông tin này có hướng dẫn cho window được không? mình đọc nhưng thấy dành cho linux thôi hay sao ý.
  Cám ơn ạ.

  1. Luân Trần Admin

   Trong phần 6. Các thao tác sao lưu và phục hồi có nói đấy bạn.
   Hoặc dùng phpMyAdmin import vào.

 5. Phúc 1 comment

  Cho mình hỏi muốn để file restore thì để nó vô đâu, tại mình test hocvps script thì dùng lệnh restore ” mysql -u username -pmypass databasename < database.sql " thì nó chạy nhưng không có chuyện gì xảy ra cả