Bài viết này tổng hợp các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu. Các bạn có thể nhìn bảng bên dưới để đối chiếu khi sử dụng.

Trong Ubuntu chủ yếu sử dụng lệnh

apt-get

Trong CentOS/Fedora chủ yếu sử dụng lệnh

yum
Task Red Hat/Fedora Ubuntu
Cài mới, Gỡ bỏ và Cập nhật Packages
Làm mới list và repository Tự động khi chạy lệnh Yum apt-get update
Cài đặt một package từ một repository yum install ten_package apt-get install ten_package
Cài đặt từ một file yum install package.rpm
rpm -i package.rpm
dpkg –install package.deb
Gỡ bỏ một package rpm -e ten_package apt-get remove ten_package
Kiểm tra cập nhật phiên bản mới yum check-update apt-get -s upgrade
apt-get -s dist-upgrade
Cập nhật phiên bản yum update
rpm -Uvh [args]
apt-get upgrade
Cập nhật nhân yum upgrade apt-get dist-upgrade
Kiểm tra thông tin một Package
Tìm kiếm thông tin về một package yum search ten_package apt-cache search ten_package
Liệt kê danh sách các package yum list available apt-cache dumpavail
Liệt kê danh sách các package đã cài đặt yum list installed
rpm -qa
dpkg –list
Kiểm tra thông tin về một package yum info ten_package apt-cache show ten_package
Kiểm tra thông tin về một package đã cài đặt rpm -qi ten_package dpkg –status ten_package
Danh sách các file trong một package đã cài đặt rpm -ql ten_package dpkg –listfiles ten_package
Danh sách các file cấu hình của một gói đã cài đặt rpm -qc ten_package dpkg-query –show -f ‘${Conffiles}\n’ten_package
Danh sách package được cài cùng package rpm -qR ten_package apt-cache depends
Thông tin từ một file
Tìm package từ một file rpm -qf filename dpkg –search filename
Lệnh làm việc với hệ thống
Thông tin thống kê cache apt-cache stats
Gỡ bỏ package + tất cả cache trên đĩa cứng yum clean packages apt-get clean
Repository location configuration /etc/yum.conf /etc/apt/sources.list
Lệnh làm việc với apache
Start/stop service httpd start/stop/restart service httpd start/stop/restart
Khởi động cùng hệ thống chkconfig httpd on update-rc.d apache defaults
Hủy khởi động cùng hệ thống chkconfig httpd off update-rc.d apache purge

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.