Chứng chỉ SSL PositiveSSL của Comodo là một loại Domain Validation được rất nhiều người sử dụng do chi phí rẻ, dễ dàng cài đặt, không phải yêu cầu giấy tờ xác nhận thông tin gì cả.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ PositiveSSL trên máy chủ sử dụng Nginx. Với Let’s Encrypt thì các bạn xem bài hướng dẫn này.

Nếu bạn chưa đăng ký chứng chỉ SSL, hãy tham khảo khuyến mại SSL trên blog Canh Me.

1. Generate chứng chỉ

Sau khi đăng ký SSL, bạn cần phải tiến hành generate thì mới nhận được file chứng chỉ.

Ở bước này, bạn cần phải cung cấp Private Key (và CSR Key), hãy cẩn thận lưu lại Private Key này để sử dụng ở bước bên dưới. Tùy chỗ bạn đăng ký chứng chỉ mà có hỗ trợ chức năng tự động generate key khác nhau.

Format private key có dạng:

-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDXCvdAoLtG5QRb
GvYZ/9pOqYYUpA/rZnAAUAFyqdnMcMsYmD6W/m4J9W7/onDrQX7ExzfAKhbWy+FA
v18S8P7arvjxnjXoS8rs4/IVwiqLy5PqispyEmlsFp19/TpJeYltVrrPofiS7/IV
p095TH66erRgxe54BhzPI2XrurKeqSlgyMbBfgw73KaX3LP7qVcVOSEJWkz9WEhl
RJrYwZ3s8U2iFF7ZK/wX7pVN36XM187pFg6vcIjKWdnOUmgPsOYof6d72koddiPm
oOuDIHAd3M3i1OrhLmx1usHmbL5hj2ls9MI6LOjm15ZAGk+q7lIOsdRfAto8pgE7
u7oB4ts/AgMBAAECggEAaLYGP4oEpzjNLi+qtm5HNxaFG3fn6JAw6XYLvnHGhC5I
NumrUIsDugWwzvmiUmvJ9rerBf94r48HWCfXe7mt335j6gNH7J07aq50KvQpE3lF
xWdfvLwKaX95oOe1giGUMZGR1ZjhGWuNTc3yfPYqn1Mwkg7PV9JiJNrvviFi6K5B
vcjVNBlf44zQG4UMeZ9T/aoVFtmDifRMDQQ62MdzgJs4AE0U2+MEbN3NBySbeXID
-----END PRIVATE KEY-----

Email gửi chứng chỉ SSL từ Comodo có tiêu đề tương tự như sau: “Your PositiveSSL Certificate for canhme.com“, trong mail có đính kèm 1 file nén canhme_com.zip gồm 2 file:

 1. canhme_com.crt
 2. canhme_com.ca-bundle

Bạn sử dụng một editor bất kỳ, ví dụ Notepad++, mở file canhme_com.crt, copy toàn bộ nội dung và paste lên trên đầu file canhme_com.ca-bundle, lưu lại thành file ssl-bundle.crt

Lúc này, file chứng chỉ ssl-bundle.crt sẽ chứa nội dung của 2 file .crt và .ca-bundle. Bạn lưu ý thứ tự cho chuẩn nhé!

2. Cài đặt chứng chỉ SSL

Bước này mình thao tác trên server cài đặt HocVPS Script, với server cài đặt thủ công hoặc các server Nginx khác cách làm cũng tương tự bạn cứ đọc thật kĩ là hiểu. Vướng mắc chỗ nào để lại comment mình sẽ support luôn.

Tạo thư mục chứa file chứng chỉ:

mkdir -p /etc/nginx/ssl/canhme_com/

Lưu nội dung file chứng chỉ ở thư mục này, copy/paste dùng nano

nano /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt

Lưu nội dung Private Key chung thư mục:

nano /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key

Tạo file DH parameters 2048 bit, quá trình generate sẽ hơi lâu:

openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Tiếp theo, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là canhme.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/canhme.com.conf

Mở file cấu hình lên với nano

nano /etc/nginx/conf.d/canhme.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl http2;

+ Sau dòng server_name canhme.com; thêm đoạn cấu hình SSL đã được mình tối ưu:

	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;
   
    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ link www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.canhme.com; thành server_name canhme.com www.canhme.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://canhme.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen  80;
	server_name canhme.com www.canhme.com;
	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập http://canhme.com và http://www.canhme.com sẽ tự động redirect sang https://canhme.com

Redirect toàn bộ link www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen  443 ssl http2;
	server_name www.canhme.com;

	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.canhme.com sẽ tự động redirect sang https://canhme.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Nếu bạn cài đặt SSL cho tên miền chính sử dụng HocVPS Script, cần thêm cấu hình SSL khi sử dụng port. Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2313.

Tìm block server { ... } có dòng listen 2313;

Thêm chữ ssl và đoạn cấu hình SSL tương tự như bên dưới:

server {
	listen  2313 ssl http2;
 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;
  	root /home/canhme.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name canhme.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:2313$request_uri;
    # SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/canhme.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này link login HocVPS Script Admin sẽ là https://canhme.com:2313

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen  443 ssl http2;
	server_name www.canhme.com;

	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;
}
server {
	listen  80;
	server_name canhme.com www.canhme.com;
	rewrite ^(.*) https://canhme.com$1 permanent;
}
server {
	listen  443 ssl http2;
		
	access_log off;
	# access_log /home/canhme.com/logs/access.log;
	error_log off;
  	# error_log /home/canhme.com/logs/error.log;
	
  	root /home/canhme.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name canhme.com;
	
	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

    # Enable HSTS (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Security/HTTP_Strict_Transport_Security)
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/canhme.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
       allow all;
       log_not_found off;
       access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen  2313 ssl http2;
 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;
  	root /home/canhme.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name canhme.com;
    error_page 497 https://$server_name:2313$request_uri;
	# SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/canhme_com/ssl-bundle.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/canhme_com/private.key;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
	ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/canhme.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/canhme.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_Update 07/04/2017:
Do OCSP Stapling khó tương thích với Nginx, mình sẽ bỏ khỏi cấu hình Nginx. Để sử dụng/nghiên cứu sâu hơn, mời bạn tham khảo: Tối ưu HTTPS trên Nginx


Kiểm tra lại cấu hình Nginx xem đã chuẩn chưa

nginx -t

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi. Chúc bạn thành công.

111 Comments

 1. Nam Duy 70 comment

  Mình đang xài của -lets-encrypt chuyển qua cái này, thay đổi file conf xong test được báo thế này:
  nginx: [warn] conflicting server name “inhanoi.net” on 0.0.0.0:80, ignored
  nginx: [warn] conflicting server name “www.inhanoi.net” on 0.0.0.0:80, ignored
  nginx: [warn] conflicting server name “inhanoi.net” on 0.0.0.0:443, ignored
  nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

  Giờ làm gì để nó nhận cái ssl mới Phương ơi

  1. Việt Phương Moderator

   Hình như bạn để nhiều file trong nginx conf, cụ thể có file lặp cấu hình server_name
   Bạn kiểm tra xem: # ls -al /etc/nginx/conf/

   1. Nam Duy 70 comment

    Thế có nhiều domain trên đó chạy ssl, cái cũ đg chạy lets-encrypt
    Giờ xóa đi chỉ để 1 file conf này thôi à?

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn move ra thư mục khác đi. Nó đọc toàn bộ file conf trong thư mục mà. Nó sẽ thấy file A, B đều quy định domainX:80 thì sẽ conflict

     1. Nam Duy 70 comment

      Trong mục /etc/nginx/conf.d của mình chứa nhiều file conf cho nhiều domain đang sử dụng lets-encrypt, giờ Move qua thư mục khác thì domain cũ nó có bị lỗi ssl k ?

     2. Việt Phương Moderator

      Không, bạn hiểu sai ý mình rồi. Ý là trong thư mục /etc/nginx/conf.d có 2 file của cùng 1 domain không?

     3. Nam Duy 70 comment

      À hiểu rồi, mình có lưu 1 file cũ đổi tên đi 😛
      Kết quả đây bạn ơi:
      # nginx -t
      nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
      nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
      Tớ vô trình duyệt chưa thấy nhận ssl mới 🙁

     4. Việt Phương Moderator

      Restart nginx rồi thử bằng trình duyệt ẩn danh nhé

     5. Nam Duy 70 comment

      Do cache, mình thấy nhận rồi, cho mình hỏi thêm chút là joomla thì giờ vào đâu để sửa hết link ảnh, css các kiểu để thay bằng https cho nó k báo lỗi trên trình duyệt ssl chấm than Phương ơi

     6. Việt Phương Moderator

      Joomla mình không rõ lắm. Chắc bạn phải view source tìm rồi

 2. Trần Đình Luật 3 comment

  Ngon lành mọi thứ, nhưng có thắc mắc là mình cài hocvps lên VPS và cài đặt SSL cho tên miền chính. Nhưng khi mở file cấu hình thì không hề có block server nào có dòng “listen 2313;” hoặc cái nào tương tự như vậy cả.

  Dẫn đến việc khi mình truy cập quản trị dạng http://ip:port thì bị báo là: “Không bảo mật”. Nó chỉ báo vậy thôi còn mọi thứ vẫn thao tác bình thường.

  Cảm ơn bạn đã chia sẻ và hi vọng nhận được phản hồi từ BQT

 3. Pham Anh tu 1 comment

  Sao có cần chỉnh sửa Canhme.com trong code của bạn thành Domain của mình không, Phần nào cần chỉnh sửa sao bạn không bôi đỏ cho mọi người biết ?

  1. Việt Phương Moderator

   Trong bài hướng dẫn phần sửa đều bôi đỏ bạn có thể dễ dàng nhận biết

 4. Huy Duowng 4 comment

  Các bác cho em hỏi sao em không nhận đươc mail gửi 2 file .ca-bundle và .crt nhỉ.
  Chỉ nhận được 1 file nén có 4 file khác thôi 🙁
  Xin cảm ơn!

   1. Huy Duowng 4 comment

    Minh tim hieu va cai duoc roi.
    Nhung cho minh hoi chut la sao sau khi cau hinh port xong khong dang nhap duoc vao quan tri hocvps nhi?
    Xin cam on

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn phải cấu hình cả phần blockserver quản lý port quản trị không thì không dùng HTTPS được cho phần port quản trị (đối với cài SSL cho domain chính của VPS)
     Phần: Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

 5. Anh tu 1 comment

  Chào Luân.
  Bạn có thể cho mình biết trên trang canhme.com bạn mua Ssl của nhà cung cấp nào được ko ?

 6. Kind 4 comment

  Bị này bạn à
  [root@kind home]# nginx -t
  nginx: [warn] “ssl_stapling” ignored, issuer certificate not found
  nginx: [warn] “ssl_stapling” ignored, issuer certificate not found
  nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

  với nó vào bằng đt thì chứng chỉ k hợp lệ.PC thì bình thường

  1. Việt Phương Moderator

   1. Cert tạo ra không thích hợp sử dụng OCSP Stapling rồi. Bạn xóa 4 dòng stapling rồi reload lại nginx nhé.
   2. Bạn kiểm tra qua ssllabs.com nhé. Do việc sử dụng SSL nên một số trình duyệt cũ sẽ không có thư viện tương thích. Bạn kiểm tra bằng browser gì trên mobile?

 7. Lâm Văn Hiếu 4 comment

  Các bạn vui lòng cho mình hỏi nhé,

  Lúc mình cài đạt và cấu hình ssl báo thành công

  [nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful]

  Nhưng sau đó mình vào web thì không được, web của mình là https://lvhieu.com/,

  Rất mong sự hướng dẫn của các bạn,

  Xin chân thành cám ơn,

  1. Việt Phương Moderator

   Site bạn WP? Bạn còn truy cập được wp-admin không? Bạn disable các plugins bảo mật nhé

   1. Lâm Văn Hiếu 4 comment

    Cám ơn Bạn, hiện tại web mình không thể truy cập được wp-admin, mình cũng chưa cài đặt plugin bảo mật luôn, do mình đang thiết kế. Bạn vui lòng cho mình xin thêm ý kiến nhe,

    1. Việt Phương Moderator

     Thường vấn đề này gặp khi xung đột cấu hình lúc cài. Kiểu webserver Nginx cấu hình www redirect tới non-www rồi WP lại cấu hình ngược lại nên tạo ra vòng lặp (redirect loop). Bên cấu hình WP thì là trong Setting–>General
     Nếu cài xong mà không thể vào site sửa thì bạn vẫn có thể truy cập sửa qua database WP_HOME và WP_SITEURL

     1. Lâm Văn Hiếu 4 comment

      Cám ơn Bạn đã chỉ hướng cho mình, và mình cài lại server cấu hình lại ssl và làm theo bước Bạn vừa hướng dẫn mình nhưng vẫn không vào được, vps mình dùng script hocvps để cài đặt, mình rất mong bạn chỉ thêm,

     2. Việt Phương Moderator

      Done. Không sử dụng SSL chung với SSL Cloudfare (dạng Flexible) được. Nếu bạn muốn sử dụng chung phải dùng SSL Full Strict (CF account Pro).

  1. Việt Phương Moderator

   Được bạn nhé. Bạn thay thế block SSL từ Let’s Encrypt qua SSL trả phí là ok.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *