Thông thường để hiển thị các file, thư mục trong Linux bạn sẽ sử dụng lệnh ls hoặc ls -l.

Tuy nhiên với những file/thư mục ẩn (có dấu . ở đầu) thì lệnh trên sẽ không hiển thị được. Lúc này bạn chỉ cần thêm tùy chọn a vào câu lệnh là nó sẽ hiển thị tất cả.

Ví dụ: ls -a, ls -la

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *