Post Series: Varnish
 1. 1. Hướng dẫn cài đặt Varnish cho Nginx/Apache trên CentOS/Ubuntu
 2. 2. Varnish Agent – Công cụ quản lý và Theo dõi Varnish
 3. 3. Varnish Dashboard – Theo dõi Varnish trực quan, realtime
 4. 4. Cấu hình Varnish hoạt động với CloudFlare và Nginx
 5. 5. Cấu hình Varnish hoạt động trên 2 port khác nhau
 6. 6. Sử dụng HTTPS với Varnish

Như các bạn đã biết, Varnish không trực tiếp hỗ trợ SSL/TLS. Tuy nhiên, khi tiến hành nâng cấp blog Canh Me lên HTTPS, mình đã tìm được cách để sử dụng được HTTPS với Varnish, đó là dùng mô hình SSL Termination Proxy.

Cách thức hoạt động của mô hình SSL Termination Proxy sử dụng Nginx kết hợp với Varnish:

 1. Một người dùng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS (port 443).
 2. SSL Termination Proxy (Nginx) forward yêu cầu đó đến Cache Proxy (Varnish), hiện đang phục vụ giao thức HTTP (port 80). Nếu Varnish đang có bản cache content, nó ngay lập tức phản hồi lại mà không cần đến bước 5.
 3. Cache Proxy (Varnish) yêu cầu content từ backend server (Nginx) và cache lại nếu chưa có.
 4. Backend server (Nginx) phản hồi lại dữ liệu cần thiết.
 5. Cache Proxy (Varnish) chuyển dữ liệu tới SSL Termination Proxy (Nginx).
 6. SSL Termination Proxy (Nginx) mã hóa dữ liệu và gửi tới người dùng cuối.

Backend server có thể là 1 hoặc nhiều server khác nhau, tất nhiên bạn có thể sử dụng cùng 1 Nginx server làm Proxy và làm Backend.

Để cài đặt, cấu hình và sử dụng, mình đã nói chi tiết trong series về Varnish rồi. Giả sử bạn đã có một server hoạt động bình thường với Nginx và Varnish.

1. Thêm đoạn code cấu hình Nginx làm SSL Proxy

Nếu bạn sử dụng HocVPS Script thì cần edit file cấu hình domain tương ứng trong thư mục /etc/nginx/conf.d/

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name hocvps.com;

    # SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/nginx.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nginx.key;

    location / {
      proxy_pass http://127.0.0.1:80;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
      proxy_set_header X-Forwarded-Port 443;
      proxy_set_header Host $host;
    }
}

Đoạn # SSL bạn nhớ thay thế bằng chứng chỉ tương ứng của Let’s Encrypt hoặc Comodo cùng với server_name tương ứng.

Reload lại cấu hình Nginx:

service nginx reload

2. Cấu hình Varnish redirect về HTTPS

Vẫn để Varnish listen port 80, thêm đoạn code redirect sau (cho phiên bản Varnish 4) vào file cấu hình /etc/varnish/default.vcl

sub vcl_recv {
    # Ask Varnish to fire 750 status for HTTP requests from external IPs and port 80,
    # and not from SSL Termination Proxy (Nginx).
    if ( (req.http.host ~ "^(?i)www.hocvps.com" || req.http.host ~ "^(?i)hocvps.com") && req.http.X-Forwarded-Proto !~ "(?i)https") {
        return (synth(750, ""));
    }
}

sub vcl_synth {
    # Listen to 750 status from vcl_recv.
    if (resp.status == 750) {
        set resp.status = 301;
        set resp.http.Location = "https://hocvps.com" + req.url;
        return(deliver);
    }
}

Lúc này, toàn bộ request HTTP sẽ được Varnish redirect sang HTTPS.

Reload lại cấu hình Varnish:

service varnish reload

Nếu sử dụng WordPress, có thể bạn cần thêm đoạn code sau vào file wp-config.php để WordPress kích hoạt HTTPS:

if (isset($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"] ) && "https" == $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"] ) {
    $_SERVER["HTTPS"] = "on";
}

Vậy là xong rồi đó, đơn giản thôi.

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Comments

 1. Quang Trần 1 comment

  Hi bác,
  Mình thử kết hợp Varnish với Let’s Encrypt SSL qua CloudFlare trên Nginx, dùng project Laravel thì bị lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.
  curl -I https://lytrips.blog thì có vẻ varnish chạy ok.
  File /etc/varnish/default.vcl https://pastebin.com/PPGcnGqU
  File /etc/nginx/nginx.conf https://pastebin.com/v6gDXTAg
  File /etc/nginx/conf.d/lytrips.blog.conf https://pastebin.com/a9DarJhB
  – Chạy netstat -lntp | grep 80 thì kết quả là: https://pastebin.com/yG3V6576
  – Chạy curl -I https://lytrips.blog thì kết quả là: https://pastebin.com/sTyKe70g
  Mong bác check giúp em ạ 🙂

 2. Danh Hiếu 2 comment

  Mấy anh em cho hỏi, cấu hình như sau có phải trong nginx hay là apache ạ?
  tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 3912/nimble
  tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 707/sshd
  tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 24446/exim

  và có link nào chỉ cách cấu hình không ạ?

  1. Việt Phương Moderator

   Kết quả của bạn thì hê thống nào chả vậy, nimble port 8082 và SSH 22

 3. Thành 27 comment

  Miình gặp vấn đề khi add đoạn code trên vào file config nginx thì truy cập website lại bị hiện too many redirect không biết lỗi tại sao nữa . Còn cái dòng set real ip , log_format không biết chèn vào đâu vì dùng hocvps script thì lại không có block http {…} không biết chèn vào đâu luôn

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn đang bị cấu hình lặp trong Nginx nên sẽ bị thế, dạng A redirect B rồi B lại redirect A
   Còn ví dụ lấy ngay từ HocVPs Script mà bạn. Nginx Conf của site đã cài SSL

   1. Thành 27 comment

    Cài varnish cho http thì được còn làm theo hướng dẫn cài https thì curl trang https thì có x-cache hit nhưng mà truy cập web thì lại too many redirect . Làm y chang không du ko thiếu bước nào luôn chỉ có bên phần hướng dẫn cài varnish cho http thì thiếu bước set real ip vì ko biết nhét code log_format vào chỗ nào vì khi dùng hocvps thì file nginx default.conf trắng tinh còn conf cho domain thì không có block http{…}

    1. Thành 27 comment

     À mình còn bị 1 vấn đề nữa là khi chạy dòng lệnh “varnishd -F -f /etc/varnish/default.vcl” thì lại bị thông báo
     bind(): Address already in use
     bind(): Address already in use
     Error: Failed to open (any) accept sockets.

     Dùng netstat xem thì không có cái nào dùng port 80 ngoại trừ 2 cái 0.0.0.0:80 tcp và tcp 6 của thằng varnishd thôi . Stop nginx và restart varnish vẫn bị . Stop cả 2 rồi start mỗi varnish cũng vẫn bị không hiểu tại sao nữa

     1. Thành 27 comment

      Ah quên nói thêm nữa là mình config các domain listen 127.0.0.1:8080,127.0.0.1:8081…….. rồi

     2. Việt Phương Moderator

      Trong HocVPS script có block HTTP là block root web đó mà bạn?

     3. Thành 27 comment

      Của mình thì ko có block http .file default.conf thì trắng tinh còn file domain chính.conf chỉ có các block server thôi chứ ko có block http

     4. Việt Phương Moderator

      Block 80 chính là Block HTTP đó. Còn file default.conf thì trắng

 4. Phương Nguyễn 3 comment

  Em có file cấu hình như thế này thì thêm vào chỗ nào ạ?

  server {
  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;

  server_name http://www.abc.com;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/abc.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/abc.com/privkey.pem;

  ssl_session_cache shared:SSL:20m;
  ssl_session_timeout 60m;

  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers ECDH+AESGCM:ECDH+AES256:ECDH+AES128:DH+3DES:!ADH:!AECDH:!MD5;

  ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;
  ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/abc.com/fullchain.pem;
  resolver 8.8.8.8 8.8.4.4;

  add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;
  #add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000; includeSubDomains” always;

  return 301 https://abc.com$request_uri;
  }

  server {
  listen 80;
  server_name abc.com http://www.abc.com;
  return 301 https://abc.com$request_uri;
  }

  server {
  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;

  server_name abc.com;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/abc.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/abc.com/privkey.pem;

  ssl_session_cache shared:SSL:20m;
  ssl_session_timeout 60m;

  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers ECDH+AESGCM:ECDH+AES256:ECDH+AES128:DH+3DES:!ADH:!AECDH:!MD5;

  ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;

  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;
  ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/abc.com/fullchain.pem;
  resolver 8.8.8.8 8.8.4.4;

  add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;
  #add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000; includeSubDomains” always;

  #charset koi8-r;
  #access_log /var/log/nginx/log/host.access.log main;
  error_log /home/nginx/abc.com/log/error.log error;
  root /home/nginx/abc.com/public_html;

  location / {

  }

  #error_page 404 /404.html;

  # redirect server error pages to the static page /50x.html
  #
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  root /home/nginx/abc.com/public_html;
  }

  include /etc/nginx/conf.d/php.conf;
  include /etc/nginx/conf.d/staticfiles.conf;
  include /etc/nginx/conf.d/block.conf;

  }

 5. quốc anh 17 comment

  Cho mình hỏi kĩ hơn là thêm đoạn code cấu hình Nginx làm SSL Proxy là mình thêm đoạn đó
  vào ngay đầu của file .conf phải không ạ? Tương tự, cấu hình Varnish redirect về HTTPS thì cũng thêm đoạn đó vào đầu file defaul.vcl? Mong các admin giải đáp 🙁 Làm mãi phần này mà vẫn chưa được 🙁

  1. Việt Phương Moderator

   Vào trong block server quy định nội dung website, thường có root để bạn nhận biết.
   Và đặt dưới server_name. Và Nginx sẽ đọc từ trên xuống dưới của 1 file.
   Còn trong Varnish thì bạn đặt xuống cuối cùng là ok

 6. Lộc 52 comment

  mình cấu hình toàn bộ i-ran i-rắc hướng dẫn. khi dùng curl thì có thông báo như sau nè:
  #curl -I https://domain.com
  HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  Server: nginx
  Date: Sat, 01 Jul 2017 09:16:38 GMT
  Content-Type: text/html
  Content-Length: 178
  Connection: keep-alive
  Location: https://domain.com/
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  X-XSS-Protection: 1; mode=block
  X-Content-Type-Options: nosniff
  X-Varnish: 196711 65704
  Age: 103
  Via: 1.1 varnish-v4
  X-Cache: HIT
  Access-Control-Allow-Origin: *
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  X-XSS-Protection: 1; mode=block
  X-Content-Type-Options: nosniff

 7. Lộc 52 comment

  Mình cũng cấu hình y chang y rắc lun.. mà toàn cached miss.. k lẽ ssl của Let’s Encrypt varnish k chấp nhận à ?

 8. Lộc 52 comment

  có phải khi cài đặt https với varnish thì cache_hit nó nhảy số chậm hơn khi không tích hợp không? tại vì mình để ý lúc chưa cài ssl thì con số ở cached_hit nó nhảy như tăng huyết áp.. cài xong rồi. nó chạy chậm…

  1. Việt Phương Moderator

   SSL Cloudfare kích hoạt trực tiếp thì mình tưởng vẫn có file cert và key về để cài đặt trên VPS?

   1. sinhle 70 comment

    Chào ad,
    Mình kích hoạt thì được 2 cái này

    —–BEGIN CERTIFICATE—–
    MIIElDCCA3yg………………..rất dài………………………V/avqOv
    —–END CERTIFICATE—–

    —–BEGIN PRIVATE KEY—–
    MIIEvwIBADA………………..rất dài……………………….UetHZ4yg==
    —–END PRIVATE KEY—–

    Trong khi trên bài chỉ có đoạn demo ngắn ngũn này
    # SSL
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/nginx.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nginx.key;

    Nhờ bạn chỉ giúp.
    cảm ơn

    1. duy13 3 comment

     bạn xài Cloudflare thì bản thân Cloudflare đã là Nginx nên bạn chỉ cần bật SSL Flexible là y như mô hình trên, loại bỏ 1 Nginx dư thừa ra

     1. a 1 comment

      Nhưng sao bật Flexible rồi, ssl xanh rồi nhưng x-cache chỉ hit với những link http còn https miss hết nhỉ

 9. van nguyen 28 comment

  Mình comment vào bài này có thể không đúng chủ đề mong Luân thông cảm. Mình đang phân vân giữa việc mua thêm 1 cái vps nữa từ vultr để xài song song 2 web hay theo Luân mua thêm một IP khác để chạy chung cái vps cũ cho tiết kiệm nhỉ, chi phí mua thêm IP cho VPS cũ có

  1. Việt Phương Moderator

   IP của Vultr là 3$/tháng. Tuy vậy, nếu 1VPS vẫn đảm bảo đủ băng thông và lưu lượng thì bạn không cần phải thêm VPS. Tuy vậy bạn cần 2 web 2IP làm gì vậy (do 2 web 1 VPS 1 IP vẫn bthg mà)

 10. Tuan Nguyen 1 comment

  Cái này thì hiểu đơn giản là dùng nginx reverse proxy xuống > varnish chứ ko như mọi khi varnish đứng trước nhỉ?

  Hỏi Luân thêm 1 câu là có cách nào sys code nếu load balancing nhiều Cluster Nginx ko?

  1. Luân Trần Admin

   Có cách đó, mình vẫn thấy dùng Nginx làm load balancing, bạn check trên DigitalOcean hình như có tut, mình không có link cụ thể

 11. Đinh Lê Giang 50 comment

  Cái varnish này có thể cấu hình cho nhiều domain không Luân. 1 domain thì vô tư