Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt OpenVPN Server lúc trước, hôm này mình cũng sẽ giới thiệu cách tự động cài đặt IPSec/L2TP VPN rất nhanh chóng trên Debian Wheezy, CentOS/RHEL sử dụng bash script l2tp-install.

Cài đặt IPSec/L2TP VPN

– Clone Git

git clone https://gist.github.com/77810e0af65594a2a26e.git
cd 77810e0af65594a2a26e

Nếu báo lỗi thì bạn cần cài đặt thêm git

– Trường hợp script không nhận ra public và private IP thì bạn cần phải chỉnh sửa trong file cài đặt l2tp-install.sh (không cần thiết với VPS ở Vultr, DigitalOcean và đa phần các nhà cung cấp)

nano +37 l2tp-install.sh
PUBLIC_IP="IP Provided by ISP"
PRIVATE_IP="192.168.1.22"

– Cài đặt IPSec/L2TP VPN

chmod +x l2tp-install.sh
./l2tp-install.sh install

– Thêm username và password

adduser <username>
passwd <username>

Khi cần thêm user mới bạn chỉ cần lặp lại thao tác này.

– Xem cấu hình kết nối

./l2tp-install.sh print
IP Address: 11.22.33.44

PRE SHARED KEY: 37458FB7E5F907F5FF2AA057BD91FF18DB08B739B4C1F15C0806DDA52499F4BA

User/Password: All users on system.
 to see users: /etc/passwd
 to add users: `man adduser`

Vậy là xong rồi đó, giờ bạn có thể kết nối đến IPSec/L2TP VPN server với shared key và username/password đã thêm.

– Xem hướng dẫn sử dụng script:

./l2tp-install.sh
Usage: ./l2tp-install.sh [OPTION...]
Install and configure IPSec/L2TP VPN on Debian Wheezy (or Debian-like OS with modifications)

 install - install packages
 backups - backup (default|current) configuration
 config - update configuration
 restart - restart daemons
 print - print configuration

– Trong trường hợp bạn gặp thông báo lỗi như bên dưới:

...
Selecting previously unselected package libreswan.
(Reading database ... 26559 files and directories currently installed.)
Unpacking libreswan (from libreswan_3.12~3-gdd6f200-deb_amd64.deb) ...
Setting up libreswan (1:3.12~3-gdd6f200-deb) ...
Starting pluto IKE daemon for IPsec: 
Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 ...
 kernel:[ 74.379506] Oops: 0000 [#1] SMP 

Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 ...
 kernel:[ 74.380615] Stack:

Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 ...
 kernel:[ 74.380615] Call Trace:

Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 ...
 kernel:[ 74.380615] Code: 4d 31 da 44 0f b6 5e 01 49 c1 e2 05 4d 31 da 44 0f b6 1e 49 c1 e2 05 4d 31 da 4d 6b fa 21 49 c1 ef 05 4c 89 fd 81 e5 ff 3f 00 00 8b 14 e8 49 39 fa 72 6f 4c 39 d6 74 6a 49 89 f3 4d 29 d3 49 

Message from syslogd@test0 at Nov 23 18:37:08 ...
 kernel:[ 74.380615] CR2: ffffc900001684a0

Hãy thoát script (Ctrl+C) và configure lại

dpkg --configure libreswan

Cuối cùng tiếp tục cài đặt

./l2tp-install.sh backups && ./l2tp-install.sh config && ./l2tp-install.sh restart && ./l2tp-install.sh print

Chúc bạn thành công!

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

12 Comments

 1. Luong Dong Van 9 comment

  Em bị lỗi này, bác xem hộ em với :

  [root@Vanst-SGP 77810e0af65594a2a26e]# ./l2tp-install.sh install
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirror.0x.sg
  * extras: mirror.0x.sg
  * updates: mirror.0x.sg
  Adding epel repository.
  Retrieving http://download.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-2.noarch.rpm
  curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found
  error: skipping http://download.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-2.noarch.rpm – transfer failed
  Couldn’t add epel repo.

  1. Việt Phương Moderator

   Hệ thống bạn không cài được EPEL do cách cài đặt trong script đã cũ, đường link tải EPEL không tồn tại
   Bạn cài EPEL rồi chạy lại script
   yum install epel-release

 2. hoanh 1 comment

  Admin hướng dẫn bài này đã cài đặt và dùng thử chưa thế ??? kết quả thế nào ??

   1. hoanh 16 comment

    Bác sử dụng cho Android,hay Windows Phone,em dùng trên WP mà nó chả kết nối được