Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu cài xong mà thanh địa chỉ chưa hiện HTTPS màu xanh, hãy tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt SSL “xanh hoàn hảo”

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

Chúng ta sẽ clone mã nguồn của Let’s Encrypt về thư mục /opt/letsencrypt. Bước này thực hiện giống nhau trên CentOS 6 và 7.

# Install Git
yum -y install git

# Clone Let's Encrypt repository
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Thỉnh thoảng bạn nên cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt từ Github để có được tính năng mới nhất. Hoặc đôi khi chứng chỉ Lets Encrypt không tự động gia hạn mặc dù đã kích hoạt crontab.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

– Nếu gặp thông báo lỗi như bên dưới:

error: Your local changes to 'letsencrypt-auto' would be overwritten by merge. Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.

bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

# git reset --hard && git pull

Để cài đặt Let’s Encrypt có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Cho đến tháng 5, 2016, Certbot được gọi với tên letsencrypt hoặc letsencrypt-auto, tùy thuộc vào cách cài đặt. Một số bài hướng dẫn trên Internet vẫn sử dụng tên cũ này, trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng certbot-auto, tất cả đều tương tự nhau.

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám thì mới cài đặt được Let’s Encrypt.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl default_server;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Lưu ý:

 • Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập.
 • Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây màu vàng ẩn IP thì không làm bước này mà sử dụng link http://IP:port để vào khu vực quản trị HocVPS Script Admin.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2018 thì sẽ tìm block cuối cùng server { ... } trong file cấu hình domain .conf có dòng listen 2018;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này truy cập HocVPS Script Admin qua https://domain.com:2018

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

server {
	listen 443 ssl default_server;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_ Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:

 • Không thiết lập HocVPS Admin Port
 • Bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443

_ Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port
 • Không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt nếu dùng CDN CloudFlare.

_ Cấu hình HTTP/2 tham khảo Kích hoạt HTTP/2 với Nginx.
_ Cấu hình OCSP Stappling tham khảo Tối ưu HTTPS trên Nginx.


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. Xem thêm hướng dẫn.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm để không làm ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa trên Google của website, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

/opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.

5/ Xóa chứng chỉ Let’s Encrypt

Khi bạn không sử dụng Let’s Encrypt nữa, chuyển qua sử dụng của nhà cung cấp khác và muốn xóa chứng chỉ Let’s Encrypt đã cài, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

# Remove Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto delete

Tiếp theo nhập số thứ tự chứng chỉ tương ứng với tên miền bạn muốn xóa, nhấn Enter là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

6/ Một số vấn đề gặp phải

Đến ngày hết hạn mà chứng chỉ Let’s Encrypt không tự động gia hạn, mặc dù crontab vẫn chạy, kiểm tra log không thấy thông tin gì đặc biệt? Chạy lệnh gia hạn thủ công thì lại được.

Theo kinh nghiệm của mình thì chỉ cần clone lại bộ code của Let’s Encrypt là sẽ giải quyết được vấn đề.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

Nếu gặp thông báo lỗi thì sử dụng lệnh này:

# git reset --hard && git pull

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể renew, với thông báo:

Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Hoặc

expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink

– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem -text -noout
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Kiểm tra danh sách cert trong VPS

# cd /opt/letsencrypt/
# ./certbot-auto certificates
Found the following certs:
 Certificate Name: hocvps.com
  Domains: hocvps.com www.hocvps.com
  Expiry Date: 2018-05-27 09:15:09+00:00 (VALID: 89 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem
-------------------------------------------------------------------------------

– Giải pháp: xóa hoàn toàn cert cũ rồi issue lại cert mới (như mục 1.)

# cd /opt/letsencrypt
# ./certbot-auto delete --cert-name hocvps.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-------------------------------------------------------------------------------
Deleted all files relating to certificate hocvps.com.
-------------------------------------------------------------------------------

– Nguyên nhân & Dấu hiệu:
VPS không thể kết nối ra ngoài qua giao thức HTTPS, khi đó cũng không thể issue/renew các chứng chỉ SSL. Ví dụ không thể truy cập qua HTTPS

# curl https://google.com
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
#curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
curl: (35) SSL connect error

– Giải pháp:
Đối với lỗi (77): cài đặt lại chứng chỉ trong VPS:
Bước 1: Di chuyển/Đổi tên chứng chỉ cũ

 • CentOS6 chứng chỉ lưu tại /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 • CentOS7 chứng chỉ lưu tại /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem

Bước 2: Cài đặt lại chứng chỉ. Khi đó, bạn có thể curl HTTPS và issue/renew chứng chỉ bình thường.

# yum reinstall -y ca-certificates

– Đối với lỗi (35) – Cập nhật NSS

# yum update nss -y

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1,448 Comments

  1. Việt Phương Moderator

   Thư mục chứng chỉ : /etc/letsencrypt/live/domain.com/ bạn nhé. Xóa dùng rm -rf. Bạn xóa chứng chỉ để thay bằng chứng chỉ khác hay quay về HTTP ban đầu?
   1. Thay bằng chứng chỉ khác thì bạn không cần xóa mà cứ để đó thôi. Thay đường dẫn chứng chỉ trong file Nginx Conf.
   2. Quay về HTTP ban đầu thì cần sửa Nginx cấu hình của Domain, sửa trong Google Index và nếu site bạn đã kích hoạt HSTS thì trình duyệt đó sẽ luôn luôn redirect tới HTTPS cho site

 1. Linh 3 comment

  Hi ad, ad cho mình hỏi sau khi mình cài đặt xong mình vào website thì thấy nó bật https, sau đó vào nữa thì ko được nữa, trình duyệt thông báo là “This page isn’t working, website redirected you too many times. Try clearing your cookies”
  Mình xóa cookies, caches history này nọ nhưng vẫn bị vậy.
  Site mình có add Cloudflare. Mình ko bik bị lỗi chỗ nào nữa, mong ad giúp đỡ.
  Cảm ơn nhìu!

 2. Tran Cuong 13 comment

  cho mình hỏi ,mình cài duoc rồi sao van không hiện cái ổ khóa và chử secure

  1. Việt Phương Moderator

   Site bạn là gì mình kiểm tra cho. Ngoài ra, ấn vào cạnh thanh địa chỉ sẽ hiện phần nào chưa SSL
   Có thể do các thành phần như css, js chưa được convert hết sang HTTPS

    1. Quách Chí Cường 7 comment

     Site của bạn chứa quá nhiều link non-ssl nên bị trình duyệt báo chưa bảo mật. Bạn cần sửa toàn bộ link url resource website từ ‘http’->’https’

     (index):1013 Mixed Content: The page at ‘https://www.23h.online/’ was loaded over HTTPS, but requested an insecure image ‘http://www.23h.online/wp-content/uploads/2016/10/logo-chinh-thuc.png’.
     (index):1 Mixed Content: The page at ‘https://www.23h.online/’ was loaded over HTTPS, but requested an insecure favicon ‘http://www.23h.online/wp-content/uploads/2016/10/logo-chinh-thuc.png’. This content should also be served over HTTPS.

    2. Việt Phương Moderator

     Chưa convert hết về HTTPS. WordPress thì bạn dùng plugin Simple SSL như trong bài hướng dẫn đề cập đó.

     1. Tran Cuong 13 comment

      Thank Luan nhieu nhieu,vao sai gon choi nhan gui mail,moi caophe

 3. Chi Vu Dinh 20 comment

  Em cài port cho HocVPS Script khi truy cập Admin thì bị lỗi 403 Forbidden là bị sao a nhỉ, đăng nhập xong báo vậy. A giúp e với ạ.

    1. Việt Phương Moderator

     auth_basic "Restricted";
     auth_basic_user_file /home/domain.com/private_html/domain/.htpasswd;

     Dòng này bạn sửa sai rồi, /home/domain.com/private_html/hocvps/.htpasswd; mới đúng

 4. Gia 3 comment

  Mình cài tới bước này : cd /opt/letsencrypt
  ./letsencrypt-auto certonly –standalone . thì bị lỗi trên, chạy thử “pip install –upgrade pip'” cũng ko dc. mình dùng hocvps, vultr và CentOS 7 x64. mong các bạn giúp đỡ

  Command “/root/.local/share/letsencrypt/bin/python2.7 -u -c “import setuptools, tokenize;__file__=’/tmp/pip-build-31f1SE/cryptography/setup.py’;exec(compile(getattr(tokenize, ‘open’, open)(__file__).read().replace(‘\r\n’, ‘\n’), __file__, ‘exec’))” install –record /tmp/pip-vwQFSP-record/install-record.txt –single-version-externally-managed –compile –install-headers /root/.local/share/letsencrypt/include/site/python2.7/cryptography” failed with error code 1 in /tmp/pip-build-31f1SE/cryptography
  You are using pip version 8.0.3, however version 9.0.1 is available.
  You should consider upgrading via the ‘pip install –upgrade pip’ command.
  =====================================================

  Certbot has problem setting up the virtual environment.

  Based on your pip output, the problem can likely be fixed by
  increasing the available memory.

  Consult https://certbot.eff.org/docs/install.html#problems-with-python-virtual-environment
  for possible solutions.
  You may also find some support resources at https://certbot.eff.org/support/ .

  1. Việt Phương Moderator

   VPS bạn RAM 512 và không cài swap à? RAM thấp quá không khởi tạo được Python virtual environment để issue cert bạn à

 5. Phan Phiêu 9 comment

  Chào bác Luân!

  Đối với một trang tin bình thường, không thương mại. Theo bác thì nên dùng Let’s Enscrypt hay là dùng bản có phí?

  Cám ơn bác!

 6. loi 5 comment

  bạn ơi mình đã chuyển qua thành công, nhưng có 1 bài trang mình không có ổ khóa xanh, mình đã kiểm tra database và chuyển qua https hết những không hiểu sao con vai trang ko hiện mau xanh,
  đặt biệt từ khóa top 1 mấy năm nay bi bay mất từ google 2 bửa rồi mà không quay lại, xin ae chỉ giao với, có nên về lại http không vậy, view giam 80% luôn, buồn qua đi.

 7. Trường 17 comment

  Khi click vào ổ khóa thì cốc cốc nó để được mã hóa bằng bộ số 0 đã lỗi thời, vậy là từ let’s đã lỗi thời hay sao Ad?

 8. Hùng 12 comment

  Mình chạy lệnh này

  # Stop Nginx
  service nginx stop

  # Install Let’s Encrypt
  cd /opt/letsencrypt
  ./letsencrypt-auto certonly –standalone

  để cấu hình site mới. Làm tiếp tục các bước như trên mà nó bị vậy.
  Bạn nói cụ thể giúp mình, mình không rành cái này

  1. Việt Phương Moderator

   Tức bạn tạo cert mới cho site B, ví dụ được B.fullchain thì chèn vào Nginx Conf Domain của site B, như bạn cấu hình site A ban đầu

 9. Hùng 12 comment

  Cho mình hỏi, mình đã cài thành công SSL cho domain chính. Mình tiếp tục cài SSL cho domain phụ. Làm xong chạy site thì nó bảo liên kết không an toàn. Vậy là bị sao thế
  Nó báo như này
  Your connection is not secure

  The owner of cuacxxx.shop has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.

  Learn more…

  Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites

  cuacuon.shop uses an invalid security certificate.

  The certificate is only valid for businexxxx.com

  Error code: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cấu hình sai cert rồi. Site cuacxxx.shop bạn phải issue và dùng cert cho riêng nó chứ bạn không được dùng cert của businexxxx.com

 10. Huy 7 comment

  Kiểm tra lại cấu hình Nginx mình nhận được kết quả:
  invalid value “TLS” in /etc/nginx/conf.d/

  1. Việt Phương Moderator

   Cho mình cấu hình Nginx Conf Domain của bạn. Và cả kết quả của nginx -v

 11. Nguyen Khanh Luong 9 comment

  Chưa park domain thì có cài đc ssl không bạn? Ví dụ https://địa.chỉ.ip ấy. Cho mình hỏi thêm nữa là mình mới chuyển qua vps từ host, trước có xài plugin really simple ssl. Sau khi chuyển sang vps, mình vào theo địa chỉ ip/wp-admin thì luôn bị redirect sang https, vì chưa có ssl nên k vào đc. Mình đã xóa plugin, sửa htacess, wp-config nhưng nó vẫn tiếp tục redirect. Có cách nào khắc phục không ạ?

  1. Việt Phương Moderator

   1. Mình chưa hiểu ý bạn lắm. Park Domain đâu liên quan gì địa chỉ ip của VPS nhỉ?
   2. Bạn disable plugin đi nhé. Và ngoài ra, cấu hình webserver bạn không được set redirect sang https nhé

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn chỉnh các phần server_nameredirect nhé. Trong HocVPS mặc định thì server_name www sẽ redirect về non-www, bạn chỉ cần cấu hình ngược lại

    1. Việt Phương Moderator

     _ Dòng 3 sửa thành server_name tinhdau24.net;
     _ Dòng 119 sửa thành server_name tinhdau24.net;
     _ Sửa link trong WP, cụ thể là siteurl và homeurl. Vào database của site đó, sửa ở wp-option

 12. Hung Nguyen Manh 3 comment

  Giờ mình tạo website mới bằng HocVPS
  – Thì vẫn phải tạo http bình thường xong mới cài đặt Let’s Encrypt à Admin
  – Hay có cách nào tạo site mới là https luôn ko ???

 13. khanh nguyen 13 comment

  Em cài thành công ssl cho 1 tên miền rồi, h muốn cài thêm cho tên miền chính sử dụng HocVPS Script, bị bào lỗi
  “Could not bind TCP port 443 because it is already in use by another process on
  this system (such as a web server). Please stop the program in question and then
  try again.”
  Giúp em xử lý với ạ?

   1. khanh nguyen 13 comment

    Cảm ơn anh, được rồi ạ.
    Em muốn bỏ ssl của domain, tại sao sửa lại file cấu hình như cũ, gỡ plugin Really Simple SSL, reset cache mà không được ạ?

    1. Việt Phương Moderator

     Domain bạn là gì? Bạn thử trình duyệt khác được không. Mình nghĩ do HSTS 1 năm

   2. loi 5 comment

    mình cài được trên centos 6 a còn centos 7 cai khong được.
    tắc nginx theo lệnh centos 7 mà vẫn ko được

 14. loi 5 comment

  Mình dùng centos 6 thì lam ok, mà dùng centos 7 thi đến lúc nhập lệnh này thì lỗi
  cd /opt/letsencrypt
  ./letsencrypt-auto certonly –standalone

  nhưng mình đã stop nginx theo lenh của centos 7: systemctl stop nginx.service
  mà vẫn bị lỗi.
  mong bạn giúp đở

 15. tien léo 56 comment

  mình đã cài gia hạn tự động như trên mà sao vẫn có email gửi về bắt gia hạn nhie admin.
  Thông báo là:
  Hello,

  Your certificate (or certificates) for the names listed below will expire in
  19 days (on 08 May 17 18:12 +0000). Please make sure to renew
  your certificate before then, or visitors to your website will encounter errors.
  ???

 16. Pham Minh Tan 11 comment

  Let’s Encrypt cho tạo 5 chứng chỉ 1 tuần/domain và sub domain. Cho mình hỏi khi gia hạn nó có tính vào 5 chứng chỉ này không

  1. Việt Phương Moderator

   Lệnh gia hạn áp dụng chung cho toàn bộ cert cài đặt trên VPS bạn nhé. Chú ý, mặc định trong thiết lập của LE thì chỉ gia hạn cert khi còn <30 ngày

    1. Việt Phương Moderator

     Có tính vào bạn nhé, Bạn issue/gia hạn 1 cert tính là 1 lần trong rate limit