Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu cài xong mà thanh địa chỉ chưa hiện HTTPS màu xanh, hãy tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt SSL “xanh hoàn hảo”

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

1.1/ Cài đặt Let’s Encrypt

Chúng ta sẽ clone mã nguồn của Let’s Encrypt về thư mục /opt/letsencrypt. Bước này thực hiện giống nhau trên CentOS 6 và 7.

# Install Git
yum -y install git

# Clone Let's Encrypt repository
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Thỉnh thoảng bạn nên cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt từ Github để có được tính năng mới nhất. Hoặc đôi khi chứng chỉ Lets Encrypt không tự động gia hạn mặc dù đã kích hoạt crontab.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

– Nếu gặp thông báo lỗi như bên dưới:

error: Your local changes to 'letsencrypt-auto' would be overwritten by merge. Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.

bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

# cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

– Bạn có thể thiết lập tự động cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt qua crontab.

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal

0 0 1 * * cd /opt/letsencrypt && git pull

1.2/ Phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain

Để phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Cho đến tháng 5, 2016, Certbot được gọi với tên letsencrypt hoặc letsencrypt-auto, tùy thuộc vào cách cài đặt. Một số bài hướng dẫn trên Internet vẫn sử dụng tên cũ này, trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng certbot-auto, tất cả đều tương tự nhau.

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám thì mới cài đặt được Let’s Encrypt.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Issue SSL Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.
Lưu ý: Chỉ cấu hình Nginx khi bạn đã phát hành thành công chứng chỉ SSL.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl default_server;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Lưu ý:

 • Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập.
 • Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây màu vàng ẩn IP thì không làm bước này mà sử dụng link http://IP:port để vào khu vực quản trị HocVPS Script Admin.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2018 thì sẽ tìm block cuối cùng server { ... } trong file cấu hình domain .conf có dòng listen 2018;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này truy cập HocVPS Script Admin qua https://domain.com:2018

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

server {
	listen 443 ssl default_server;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_ Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:

 • Không thiết lập HocVPS Admin Port
 • Bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443

_ Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port
 • Không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt. Gia hạn thủ công 3 tháng 1 lần.

_ Cấu hình HTTP/2 tham khảo Kích hoạt HTTP/2 với Nginx.
_ Tham khảo thêm Tối ưu HTTPS trên Nginx.


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. Xem thêm hướng dẫn.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm để không làm ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa trên Google của website, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

/opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.

Lưu ý: Nếu chứng chỉ không tự động gia hạn, kiểm tra theo mục 6.Một số vấn đề gặp phải

5/ Xóa chứng chỉ Let’s Encrypt

Khi bạn không sử dụng Let’s Encrypt nữa, chuyển qua sử dụng của nhà cung cấp khác và muốn xóa chứng chỉ Let’s Encrypt đã cài, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

# Remove Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto delete

Tiếp theo nhập số thứ tự chứng chỉ tương ứng với tên miền bạn muốn xóa, nhấn Enter là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

6/ Một số vấn đề gặp phải

Đến ngày hết hạn mà chứng chỉ Let’s Encrypt không tự động gia hạn, mặc dù crontab vẫn chạy, kiểm tra log không thấy thông tin gì đặc biệt? Chạy lệnh gia hạn thủ công thì lại được. Theo kinh nghiệm của mình thì vấn đề ở mã nguồn Let’s Encrypt hoặc PATH service

Đối với vấn đề mã nguồn, chỉ cần clone lại bộ code của Let’s Encrypt là sẽ giải quyết được vấn đề.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

Nếu gặp thông báo lỗi thì sử dụng lệnh này: # cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

Đối với vấn đề PATH service, các bạn chú ý những dấu hiệu sau:
Kiểm tra nội dung /var/spool/mail/root thấy:

Failed to find executable /usr/sbin/service in PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
Unable to find pre-hook command /usr/sbin/service in the PATH.
(PATH is /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

Kiểm tra nội dung /var/log/cron thấy cronjob vẫn chạy hàng ngày. Kiểm tra nội dung /var/log/le-renew.log và bên trong /var/log/letencrypt không thấy gì khả nghi.

– Nguyên nhân: service không nằm trong PATH, vấn đề này gặp ở 1 số VPS.

# whereis service
service: /sbin/service /usr/share/man/man8/service.8.gz
# echo $PATH
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

Có thể thấy, lệnh service nằm trong /sbin/service, không thuộc biến môi trường PATH. Crontab chỉ tìm /usr/sbin/service và không thấy.

– Giải pháp::
Bạn cần sử dụng đường dẫn cụ thể để chạy lệnh service trong crontab. Vị trí sẽ tùy thuộc vào từng hệ thống, kiểm tra bằng # whereis service.

Ví dụ, khi là /sbin/service thì câu lệnh chèn vào crontab sẽ như sau:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "/sbin/service nginx stop" --post-hook "/sbin/service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể renew, với thông báo:

Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Hoặc expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink
– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -noout -text -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -noout -text -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Kiểm tra danh sách cert trong VPS

# /opt/letsencrypt/certbot-auto certificates
Found the following certs:
 Certificate Name: hocvps.com
  Domains: hocvps.com www.hocvps.com
  Expiry Date: 2018-05-27 09:15:09+00:00 (VALID: 89 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem
-------------------------------------------------------------------------------

– Giải pháp: xóa hoàn toàn cert cũ rồi issue lại cert mới (như mục 1.)

# cd /opt/letsencrypt
# ./certbot-auto delete --cert-name hocvps.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-------------------------------------------------------------------------------
Deleted all files relating to certificate hocvps.com.
-------------------------------------------------------------------------------

– Nguyên nhân & Dấu hiệu:
VPS không thể kết nối ra ngoài qua giao thức HTTPS, khi đó cũng không thể issue/renew các chứng chỉ SSL. Ví dụ không thể truy cập qua HTTPS

# curl https://google.com
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
#curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
curl: (35) SSL connect error

– Giải pháp:
Đối với lỗi (77): cài đặt lại chứng chỉ trong VPS:
Bước 1: Di chuyển/Đổi tên chứng chỉ cũ

 • CentOS6 chứng chỉ lưu tại /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 • CentOS7 chứng chỉ lưu tại /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem

Bước 2: Cài đặt lại chứng chỉ. Khi đó, bạn có thể curl HTTPS và issue/renew chứng chỉ bình thường.

# yum reinstall -y ca-certificates

– Đối với lỗi (35) – Cập nhật NSS

# yum update nss -y

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2,012 Comments

 1. Vũ Thanh Bình 7 comment

  chào bạn, mong bạn giúp mình với, mình cài https cho domain chính thì oke nhưng khi cài thêm cho domain phụ thì khi vào file nano /etc/nginx/conf.d/wallpaperjp.mobi.conf để cấu hình thì nó không hiện những thông số giống lần trước mà nó lại hiện như này:
  #
  # wallpaperjp.mobi configuration
  #
  server {
  listen 80;
  server_name wallpaperjp.mobi;

  location / {
  root /home/wallpaperjp.mobi/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404 /404.html;
  location = /404.html {
  root /home/wallpaperjp.mobi/public_html;
  }

  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  root /home/wallpaperjp.mobi/public_html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server
  #
  location ~ \.php$ {
  root /home/wallpaperjp.mobi/public_html;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }
  }
  mong bạn giúp đỡ.

  1. Việt Phương Moderator

   Cấu hình này thì không phải của HocVPS rồi. Thế bạn cài thủ công thôi, thêm thứ cần thêm.
   Trong bài viết mình cũng đã note rõ cần thêm những block nào, đoạn nào rồi

   1. Vũ Thanh Bình 7 comment

    Mình copy file cấu hình và cũng đã xóa thiết lập HocVPS Admin Port và cũng đã bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443 thì bị lỗi này. mong bạn giúp đỡ =((
    nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
    nginx: [emerg] open() “/home/wallpaperjp.mobi/logs/access.log” failed (2: No such file or directory)
    nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

    1. Việt Phương Moderator

     Không copy được đâu bạn. Hệ thống nào dùng cấu hình hệ thống đó
     Nên bạn chỉ thêm thứ cần thêm, không copy cấu hình tổng rồi sửa domain được đâu
     Cấu hình tổng mình cũng chỉ note là để tham khảo. Còn thực tế các bước làm đều đã note hết ra rồi

     1. Vũ Thanh Bình 7 comment

      mình cấu hình được rồi nhưng khi vào web nó toàn bị Redirect link sang link domain chính, m có cài plugin really simple ssl để redirect link tự động mà nó cứ bị sang link của domain chính bạn ạ

     2. Việt Phương Moderator

      1. Nội dung Nginx Conf của bạn là gì?
      2. Kết quả lệnh /opt/letsencrypt/certbot-auto certificates

     3. Vũ Thanh Bình 7 comment

      bạn thông cảm mình lần đầu sử dụng vps mình k biết 1 tí gì cả, nên hỏi hơi nhiều ^^. Kết quả lệnh /opt/letsencrypt/certbot-auto certificates là:

      Found the following certs:
      Certificate Name: wallpaperjp.mobi
      Domains: wallpaperjp.mobi http://www.wallpaperjp.mobi
      Expiry Date: 2018-11-24 01:18:41+00:00 (VALID: 89 days)
      Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/wallpaperjp.mobi/fullchain.pem
      Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/wallpaperjp.mobi/privkey.pem
      Certificate Name: peliculasgratis.mobi
      Domains: peliculasgratis.mobi
      Expiry Date: 2018-11-18 07:55:06+00:00 (VALID: 84 days)
      Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/peliculasgratis.mobi/fullchain.pem
      Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/peliculasgratis.mobi/privkey.pem
      mình cảm ơn.

     4. Vũ Thanh Bình 7 comment

      Đây bạn ạ: https://pastebin.com/MRqbC23b
      đoạn này nó bị báo lỗi không có file log nên mình xóa đi nó mới restar lại được service nginx =((
      server {
      listen 443 ssl;

      # access_log off;
      access_log /home/wallpaperjp.mobi/logs/access.log;
      # error_log off;
      error_log /home/wallpaperjp.mobi/logs/error.log;

     5. Việt Phương Moderator

      Bạn cài sai rồi. Block chứa website, tức có đoạn root /home/wallpaperjp.mobi/public_html; thì đang dùng port 80 chứ không phải 443. Như thế này website vẫn là HTTP, không phải HTTPS
      Bạn đọc phần Cấu hình SSL xử lý các request

    1. Việt Phương Moderator

     Trong bài viết có ghi rõ ràng từng bước khi sửa Nginx conf đó mà bạn.

 2. Luong Nguyen 5 comment

  Hi bạn, mong bạn trợ giúp chút: Mình cài xong giờ khi đăng nhập vào HocVPS Admin được nữa, đăng nhập vào nó báo lỗi 403 Forbidden

  Domain của mình là domain chính nên mình cài đặt bằng cách copy y nguyên file mẫu trên.

  server {
  listen 443 ssl;
  server_name http://www.babauviet.com;

  # SSL
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/babauviet.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/babauviet.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  rewrite ^(.*) https://babauviet.com$1 permanent;
  }
  server {
  listen 80;
  server_name babauviet.com http://www.babauviet.com;
  rewrite ^(.*) https://babauviet.com$1 permanent;
  }

  server {
  listen 443 ssl default_server;

  # access_log off;
  access_log /home/babauviet.com/logs/access.log;
  # error_log off;
  error_log /home/babauviet.com/logs/error.log;

  root /home/babauviet.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name babauviet.com;

  # SSL
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/babauviet.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/babauviet.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  # Improve HTTPS performance with session resumption
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_session_timeout 1d;

  # DH parameters
  ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
  # Enable HSTS
  add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;

  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  # Custom configuration
  include /home/babauviet.com/public_html/*.conf;

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/babauviet.com/public_html$fastcgi_script_name;
  }
  location /nginx_status {
  stub_status on;
  access_log off;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
  }

  location /php_status {
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/babauviet.com/public_html$fastcgi_script_name;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
  }
  # Disable .htaccess and other hidden files
  location ~ /\.(?!well-known).* {
  deny all;
  access_log off;
  log_not_found off;
  }
  location = /favicon.ico {
  log_not_found off;
  access_log off;
  }

  location = /robots.txt {
  allow all;
  log_not_found off;
  access_log off;
  }
  location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
  gzip_static off;
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
  access_log off;
  expires 30d;
  break;
  }

  location ~* \.(txt|js|css)$ {
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
  access_log off;
  expires 30d;
  break;
  }
  }

  server {
  listen 2018 ssl;

  access_log off;
  log_not_found off;
  error_log /home/babauviet.com/logs/nginx_error.log;

  root /home/babauviet.com/private_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name babauviet.com;

  error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/babauviet.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/babauviet.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  auth_basic “Restricted”;
  auth_basic_user_file /home/babauviet.com/private_html/babauviet/.htpasswd;

  location / {
  autoindex on;
  try_files $uri $uri/ /index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/babauviet.com/private_html$fastcgi_script_name;
  }

  location ~ /\. {
  deny all;
  }
  }

  1. Việt Phương Moderator

   Dòng auth_basic_user_file /home/babauviet.com/private_html/babauviet/.htpasswd;
   bạn sửa thành
   auth_basic_user_file /home/babauviet.com/private_html/hocvps/.htpasswd; nhé
   Xong restart Nginx

 3. Thang ngo Nguyen 40 comment

  Mình cài xong hết r thì bị lỗi này thì sửa thế nào Luân nhỉ?

  Welcome to nginx!
  If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

  For online documentation and support please refer to nginx.org.
  Commercial support is available at nginx.com.

  Thank you for using nginx.

  1. Việt Phương Moderator

   Đó là trang mặc định của Nginx mà bạn. Site bạn trước đó có thông tin xong cài SSL thì hiện page mặc định của Nginx?
   Nếu thế bạn cho mình Nginx Conf của domain bạn đã chỉnh sửa

  1. Việt Phương Moderator

   Hiện mình issue bình thường nhé, vấn đề không thuộc về server Let’s rồi. Lỗi bạn gặp như thế nào?

 4. Vinh 3 comment

  Chào Admin!
  Mình đã cài thành công SSL cho VPS cũ. Do nhu cầu chuyển sang VPS khác (vẫn sử dụng script hocvps) mình phải cài lại từ đầu hay có cách nào khác chẳng hạn như copy các file cần thiết của SSL qua VPS mới được k ạ?

  1. Việt Phương Moderator

   Đối với Let’s thì bạn issue lại chứng chỉ trên VPS mới nhé, không dùng phương pháp chuyển

 5. Mark 2 comment

  Phương ơi mình cài xong thì link chạy về https rồi nhưng ko load đc trang web nữa, cũng ko load đc vào /wp-admin để cài plugin Really Simple SSL nữa.

  Bạn giúp mình nhé. Thanks!

  1. Việt Phương Moderator

   Cho mình Nginx Conf site bạn. Và site bạn là gì, truy cập hiện thông báo gì?

 6. Thang ngo Nguyen 40 comment

  Mình cài cho domain VN gtdeco.vn thì bị lỗi này thì khắc phục thế nào ah?

  One or more of the entered domain names was not valid:

  http://www.gtdeco.vn: Non-ASCII domain names not supported. To issue for an
  Internationalized Domain Name, use Punycode.

  Would you like to re-enter the names?
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  (Y)es/(N)o: y
  Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter ‘c’
  to cancel): gtdeo.vn
  Obtaining a new certificate
  Performing the following challenges:
  http-01 challenge for gtdeo.vn
  Waiting for verification…
  Cleaning up challenges
  Failed authorization procedure. gtdeo.vn (http-01): urn:ietf:params:acme:error:dns :: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for gtdeo.vn

  IMPORTANT NOTES:
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: gtdeo.vn
  Type: None
  Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for gtdeo.vn
  [root@vultr home]#

  1. Việt Phương Moderator

   1. Tắt tiếng việt khi gõ domain. Lỗi đầu tiên chắc là khi bạn gõ www
   2. Trỏ gtdeo.vn về IP VPS, cả bản ghi www nữa. Hiện check ping gtdeo.vn nên chắc DNS chưa trỏ xong rồi

 7. thanh 1 comment

  Mình cài thành công 1 domain rồi. mình cài domain thứ 2 sau khi chạy lệnh nginx -t thì nó báo lỗi này. Khắc phục như thế nào bạn. Cảm ơn bạn
  nginx: [emerg] a duplicate default server for 0.0.0.0:443 in /etc/nginx/conf.d/thietbibaohoyte.com.conf:22
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn đọc phần chú ý đỏ về cài đặt cho domain không phải domain chính nhé. Bạn đang bị lặp default_server

 8. Viet_Nguyen 7 comment

  hi admin,

  Admin cho mình hỏi với ! khi mình bổ sung thêm domain/subdomain mới thì mỗi lần bổ sung như vậy có cần phải chạy lại lệnh “Tự động gia hạn Let’s Encrypt” không vậy admin ?

  Tức là chạy lại lệnh ở “file cấu hình crontab” như admin hướng dẫn ở trên không?

  Vì khi mình mở file: # EDITOR=nano crontab -e

  Đã có dòng này rồi:

  30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew –pre-hook “service nginx stop” –post-hook “service nginx start” >> /var/log/le-renew.log

  nếu mình thêm sẽ thêm 1 dòng như vậy nữa ?

  Mong admin nói rõ hơn về phần này giúp mình ? nên thêm 1 dòng nữa hay nên xóa dòng đó đi coppy bỏ vào lại hay để nguyên hay ntn ?…

  Cảm ơn admin !

  1. Việt Phương Moderator

   Không cần thêm bạn nhé. Chỉ duy nhất 1 dòng cho toàn bộ các chứng chỉ issue trong VPS

 9. Minh Thanh 48 comment

  Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:
  Không thiết lập HocVPS Admin Port ( là mình bỏ đoạn nào vậy mn ?)

  1. Việt Phương Moderator

   Là phần HocVPS Port. Bạn mở file cấu hình lên so với cấu hình mẫu trong bài viết sẽ thấy không có đoạn cuối

    1. Việt Phương Moderator

     Nếu hệ thống bạn không phải HocVPS thì bạn cài SSL chỉ thêm phần cần thiết, không copy y nguyên
     Còn nếu hệ thống bạn là HocVPS thì bạn thêm domain mới bằng HocVPS menu 2 là có website mới để bạn tham khảo .conf của domain phụ nhé

     1. Thang ngo Nguyen 40 comment

      Mình thử xóa domain phụ và cài lại nhưng vẫn bị lỗi redirect về domain chính, totnhat.net/wp-admin thì trỏ về domain chính mocvietdecor.vn/wp-admin và cả totnhat.net trỏ về mocvietdecor.vn là lỗi gì và sửa thế nào nhỉ? Thanks b

     2. Việt Phương Moderator

      nginx -t của bạn ra kết quả gì? Bạn xóa thủ công hay xóa bằng lệnh của HocVPS?

     3. Thang ngo Nguyen 40 comment

      kết quả đây b ah [root@thachthatdecor home]# nginx -t
      nginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/letsencrypt/live/totnhat.net/fullchain.pem”) failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen(‘/etc/letsencrypt/live/totnhat.net/fullchain.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
      nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

     4. Việt Phương Moderator

      Bạn cấu hình Nginx Conf của totnhat.net dùng SSL Let’s Encrypt nhưng thực tế không tồn tại chứng chỉ đó nên Nginx lỗi
      Sửa thì bạn có 3 cách
      1. Bỏ SSL, sửa cấu hình về ban đầu
      2. Cài đặt chứng chỉ
      3. Nếu bạn xóa domain đó thì phải xóa bằng HocVPS menu

     5. Thang ngo Nguyen 40 comment

      Cách 1,2 cài lại chứng chỉ thì có ảnh hưởng tới domain chính ko ah?
      Mình lỡ xóa domain phụ bằng filezilla rồi, xóa bằng hocvps ko được nữa mà vẫn còn tồn tại domain phụ, nên vẫn bị lỗi redirect về domain chính…hix

     6. Việt Phương Moderator

      Nếu totnhat.net bạn xóa thủ công thư mục domain rồi thì vào /etc/nginx/conf.d xóa thủ công Nginx Conf. của nó đi nhé
      Xóa xong thì restart lại Nginx và kiểm tra nginx- t có okie không

 10. hong vi 19 comment

  Sao mình cài gia hạn nó báo “crontab: installing new crontab” mà nó vẫn hết hạn nhỉ.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn kiểm tra như phần 6 trong bài viết xem VPS bạn có nằm trong vấn đề này không

   1. hong vi 19 comment

    Hôm bữa nó không gia hạn rồi.. mình thử làm như phần 6 rồi.. sau đó nay nó lại hết hạn nữa 🙁

    1. Việt Phương Moderator

     Thế bạn đào sâu vào log xem như thế nào thôi. Câu lệnh kiểu tra service và PATH của bạn như thế nào? Crontab của bạn như thế nào?

 11. vi 19 comment

  Chào admin. Sao mình cài đặt gia hạn báo “crontab: installing new crontab” nhưng nó vẫn không tự động gia hạn nhỉ!

 12. đạo trần 11 comment

  khi mình nhập thêm một sub.domain.vn nữa thì lại bị báo lỗi là
  http-01 challenge for sub1.domain.vn
  http-01 challenge for sub2.domain.vn
  trong khi đó domain.vn vẫn ok (tls-sni-01 challenge for domain.vn)
  bạn có thể chỉ mình fix ko

    1. Việt Phương Moderator

     sub1 và sub2 lúc bật Nginx có truy cập được bình thường không? Tức lúc chưa cài đặt HTTPS gì thì sub1 và sub2 có truy cập qua browser và hiển thị bình thường không?

     1. Việt Phương Moderator

      À nếu bạn dùng nhiều IP cho mỗi sub, dạng 1 VPS nhiều IP thì issue cert của domain nào phải login SSH đúng bằng IP đó
      Còn nếu không phải thì với thông tin này mình chịu rồi

    2. daotran 11 comment

     cho mình hỏi trường hợp thế này.
     domain.vn -> IP1 -> VPS1 – port 80, 443
     sub1.domain.vn -> IP2 -> VPS2 -port 80, 443

     trên VPS1 chạy letsencrypt rồi “-d domain.vn -d http://www.domain.vn
     trên VPS2 chạy letsencrypt rồi “-d sub1.domain.vn”

     ko biết chạy vậy được ko. mình sợ trên VPS2 chỉ khia báo là một subdoman nó ko chịu nó đòi phải có root domain nó mới chịu

     NOTE: VPS nào chạy letsencrypt trên VPS đó nhé.

     1. Việt Phương Moderator

      Chạy được bình thường bạn nhé, vì subdomain bản chất là 1 domain độc lập thôi

 13. manhnd 10 comment

  Mình làm đầy đủ các bước như ở trên và chạy lệnh ngĩn -t báo ok nhưng khi ra trình duyệt thì lại ra trang trắng với Firefox và báo lỗi “HTTP ERROR 500” với Chrome. Thanhks bạn.

  1. Việt Phương Moderator

   Lỗi PHP rồi. Bạn kiểm tra log error PHP-FPM để tìm hiểu thêm nhé. Ngoài ra, bạn có thể dùng lại cấu hình ban đầu (lúc HTTP) để bật Nginx nhằm khoanh vùng vấn đề
   Do trình duyệt đã lưu SSL nên mỗi lần đổi HTTP – HTTPS – HTTP cần clear hoàn toàn cache, cookie để check, hoặc đổi trình duyệt

  2. Manhnd 10 comment

   Mình cài hoàn toàn mặc định từ lúc cài server cho đến hocvps. Vậy thì tại sao lại lỗi php được nhỉ. Trước đó 2 site của mình vẫn chạy ổn định trên vps.

    1. Manhnd 10 comment

     Mình back lại file config cũ và gỡ ssl ra thì vẫn lỗi như vậy mặc dù trình duyệt đã xóa sạch sẽ. Chắc mình cài lại cái OS và làm lại từ đầu xem thế nào

     1. Việt Phương Moderator

      Nên mình mới nghi ngờ lỗi từ trước chứ không liên quan đến HTTPS. Và cần phải check log PHP-FPM là để biết vấn đề là thế
      Vì lỗi HTTP 500 này không cụ thể, nhiều vấn đề cần phải xem log mối biết

    2. manhnd 10 comment

     Cuối cùng mình cũng dã làm thành công bằng cách cài lại OS rồi làm lần lượt từ đầu, từ site chính cho đến site phụ. Thanks 🙂

 14. Trí 25 comment

  Ở phần thêm domain phụ.
  listen 80 default_server; chuyển thành listen 443 ssl default_server;

  Thì không hoạt động. Sau đó mình bỏ ” default_server” thì ok
  Không biết vậy có đúng không các bạn.

  1. Việt Phương Moderator

   Mình có note trong bài viết, phần cài đặt SSL cho site không phải site chính cài HocVPS đó. Bạn đọc và tham khảo

 15. Minky 1 comment

  Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ !

  Lần đầu tiên tự tay cấu hình SSL cho website của mình 🙂

  Cám ơn admin nhiều lắm !

  1. Việt Phương Moderator

   Mình kiểm tra vẫn thấy bình thường. Có thể đường truyền bạn tới LE thời điểm đó có vấn đề rồi. Bạn thử lại nhé
   # git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
   Initialized empty Git repository in /opt/letsencrypt/.git/
   remote: Counting objects: 58735, done.
   remote: Compressing objects: 100% (26/26), done.
   remote: Total 58735 (delta 13), reused 17 (delta 7), pack-reused 58701
   Receiving objects: 100% (58735/58735), 19.06 MiB | 6.57 MiB/s, done.
   Resolving deltas: 100% (42532/42532), done.

   1. Hoa 7 comment

    Hôm qua mình dùng mấy cái VPS bên DO thì ok, còn cái này thì bên Linode và Vultr.

    1. Việt Phương Moderator

     1. Bên Linode và Vultr bạn có dùng tài khoản root không?
     2. Git bạn phiên bản bn?
     # git --version
     git version 1.7.1

     1. Hoa 7 comment

      Ban 1.7.1 luon. Tat nhien la minh dung root roi, vi minh su dung hocvps

     2. Việt Phương Moderator

      Vậy bạn thử lệnh này xem
      # git clone https://github.com/certbot/certbot.git /opt/letsencrypt

     3. Việt Phương Moderator

      Lỗi HTTPS rồi. Bạn đọc phần chú ý cuối trong bài viết nhé

 16. Trung 20 comment

  Mình có 1 thắc mắc là mình cài được rồi. Tuy nhiên đang lúng túng ở chỗ cài ssl cho nhiều store trong magento.
  Magento support nhiều store trong cùng một admin với các đường dẫn của các store là khác nhau.

  Vậy mình có cần phải tạo file domain.com.conf & làm theo tutorial này ko?

  Thanks

  1. Việt Phương Moderator

   Các store đường dẫn khác nhau kiểu abc.com/xyc và abc.com/def á bạn? Thế nó vẫn hưởng SSL từ abc.com mà
   Và store khác nhau nhưng đều nằm trong 1 thư mục source code chung đúng không bạn

   1. Trung 20 comment

    Các store khác nhau nó sẽ có domain khác nhau bạn. VD

    Mình có 1 store chính là abc.com và đăng nhập vào abc.com và tạo store mới có domain là def.com. 2 store có 2 domain khác nhau.

    Source code thì chung.

    1. Việt Phương Moderator

     Vậy bạn cấu hình Nginx sao cho nó nhận def.com? Chắc cấu hình dạng DomainAlias à?

  1. Việt Phương Moderator

   Phần trên bạn mới chỉ set cho HTTP. Bạn phải set cả redirect HTTP, tức bạn làm 1 block 443 tương tự. Giống như trong bài viết hướng dẫn redirect HTTPS WWW về HTTPS NON-WWW

 17. Long Le 18 comment

  Cho mình hỏi khi cài chứng chỉ SSL cho subdomain thì trong block thứ hai ban đầu là “llisten 80;” chuyển thành “listen 443 ssl ;” đúng không bạn?
  Và chỉ cần cấu hình cron để gia hạn một lần phải không?
  Thanks

 18. Huy Trần 2 comment

  Phần này là sao nhỉ? E ngồi cả đêm mà vẫn không hiểu và làm đc “Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port” a ơi giúp e với. Là e vô dc cái trang hocvpsscript trên trình duyệt rồi cài tiếp ntn a?

  1. Việt Phương Moderator

   Nó áp dụng cho domain chính cài HocVPs. Bạn so sánh Nginx Conf của domain chính và các domain khác trong hệ thống là sẽ hiểu

   1. Huy Trân 2 comment

    Dạ! e cài được rồi mà không hiểu tại sao bị lỗi trắng trang trên di động, vô trình duyệt chrome thì bì nó báo “Trang web này không thể cung cấp kết nối an toàn blogthietkenha.com sử dụng giao thức không được hỗ trợ”. Qua fire fox thì chạy bth là bị v sao ơi.

    1. Việt Phương Moderator

     mình kiểm tra thấy bình thường. Bạn clear cache trình duyệt đi rồi thử lại nhé

 19. Vikwi 11 comment

  Ở bước chạy Let’s Encrypt, sau khi điền tên miền em bị lỗi này là sao anh:
  Problem binding to port 80: Could not bind to IPv4 or IPv6.
  Em đã thử ở một vps khác thì ok, sang vps này thì bị, liệu có phải do em cài Varnish trước đó không nhỉ.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn stop cả Varnish trước khi cài chưa, vì Varnish chiếm port 80 rồi

   1. Vikwi 11 comment

    Em stop và cài lại rồi chạy: nginx -t thì báo:

    conflicting server name “www.***.com” on 0.0.0.0:443, ignored
    nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
    nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

    Web lỗi không chạy được.

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn cài theo hướng dẫn nào? Varnish thì có hướng dẫn HTTPS riêng đó
     Thông báo kia thì bị trùng lặp rồi, có 2 nơi đều quy định

 20. Huy Tung 10 comment

  Cho mình hỏi nếu mình dùng SSL của Cloudflare thì chỗ nào để paste private key vào Hocvps nhỉ.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn dùng luôn SSL trên CF nhé, không cần cài vào webserver trên VPS làm gì. Còn cần paste thì bạn tạo 1 file bất kì trong /etc/nginx/ssl rồi paste nội dung vào thôi

 21. Thai Nguyen 1 comment

  Mình vừa cài thành công ngon nghe rồi, được 1 lúc sau thì bị báo lỗi đỏ. 3 site cùng cài nhưng chỉ 1 site bị. Fix lỗi ntn vậy ạ

 22. Nam Dang 28 comment

  Trong lúc cài SSL cho domain khác thì có thể không cần STOP nginx được không ạ? Vì bên mình đặt nhiều web trên đó, dừng 5-10 phút là bị kêu ngay 🙁

  1. Việt Phương Moderator

   Cài bằng phương pháp standalone bắt buộc stop Nginx nhé bạn. Và việc stop không đến 5-10′ đâu. Bạn chỉ cần issue cert xong là có thể start Nginx rồi. Khi cập nhật cấu hình Nginx thì dùng lệnh reload là được

 23. Thanh Xuân 4 comment

  Sao mình làm xong hết rồi, oki hết rồi mà giờ truy cập port quản lý HocVPS Script Admin dạng domain:port thì lại ko được nhỉ?
  Đây là file của mình

  server {
  listen 443 ssl;
  server_name http://www.damuoigiare.vn;

  # SSL
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/damuoigiare.vn/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/damuoigiare.vn/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  rewrite ^(.*) https://damuoigiare.vn$1 permanent;
  }
  server {
  listen 80;

  server_name damuoigiare.vn http://www.damuoigiare.vn;
  rewrite ^(.*) https://damuoigiare.vn$1 permanent;
  }

  server {
  listen 443 ssl default_server;

  # access_log off;
  access_log /home/damuoigiare.vn/logs/access.log;
  # error_log off;
  error_log /home/damuoigiare.vn/logs/error.log;

  root /home/damuoigiare.vn/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name damuoigiare.vn;

  # SSL
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/damuoigiare.vn/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/damuoigiare.vn/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  # Improve HTTPS performance with session resumption
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_session_timeout 1d;

  # DH parameters
  ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
  # Enable HSTS
  add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;

  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  # Custom configuration
  include /home/damuoigiare.vn/public_html/*.conf;

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

  location /nginx_status {
  stub_status on;
  access_log off;
  allow 127.0.0.1;
  allow 139.99.45.160;
  deny all;
  }

  location /php_status {
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  allow 127.0.0.1;
  allow 139.99.45.160;
  deny all;
  }

  # Disable .htaccess and other hidden files
  location ~ /\.(?!well-known).* {
  deny all;
  access_log off;
  log_not_found off;
  }

  location = /favicon.ico {
  log_not_found off;
  access_log off;
  }

  location = /robots.txt {
  allow all;
  log_not_found off;
  access_log off;
  }

  location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
  gzip_static off;
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
  access_log off;
  expires 30d;
  break;
  }

  location ~* \.(txt|js|css)$ {
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
  access_log off;
  expires 30d;
  break;
  }
  }

  server {
  listen 7979 ssl;

  access_log off;
  log_not_found off;
  error_log /home/damuoigiare.vn/logs/nginx_error.log;

  root /home/damuoigiare.vn/private_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name damuoigiare.vn;
  error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/damuoigiare.vn/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/damuoigiare.vn/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
  auth_basic “Restricted”;
  auth_basic_user_file /home/damuoigiare.vn/private_html/hocvps/.htpasswd;

  location / {
  autoindex on;
  try_files $uri $uri/ /index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

  location ~ /\. {
  deny all;
  }
  }

 24. hoang 23 comment

  mình có 3 domain cài ssl.
  domain A.com -> bật CDN Cloudflare
  domain B.com -> không có CDN Cloudflare
  domain Abc.A.com -> không có CDN Cloudflare

  khi mình chỉnh tự gia hạn thì cái A có được gia hạn không vậy. B vs sub domain thì sao bạn nhỉ.
  cám ơn chia sẻ của admin rất nhiều.

  1. Việt Phương Moderator

   Domain A không gia hạn được còn B và sub gia hạn bình thường nhé bạn

   1. Hoang 23 comment

    Vậy lúc la cài ssl rùi mình bật cdn thì chứng chỉ kiểm tra là của Cloudflare hay của let’s -encrypt mod nhỉ

    1. Việt Phương Moderator

     Bật CDN thì vẫn là chứng chỉ Let’s. Bạn có thể thêm SSL CF thì thành chứng chỉ CF xong đến chứng chỉ Let’s, nhưng như thế ảnh hưởng tốc độ

     1. hoang 23 comment

      cám ơn mod.
      tại mình dùng vpssim thấy bật cdn rồi chuyển thành Full (strict) thì đang là chứng chỉ let’s chuyênr thành chứng chỉ Cloudflare. mà như vậy có ảnh hưởng tốc độ không vậy ?

     2. Việt Phương Moderator

      Dịch vụ CDN Clouflare có nhiều tiện ích cho bạn nhưng khi đầu CF có vấn đề sẽ hay lag.

     3. hoang 23 comment

      vậy mode có cách nào giúp mình với.
      mình dùng vpssim mà nhiều code quá chuyển qua hocvps chắc lâu.
      mà cdn là bắt buộc dùng vì ảnh nhiều lắm.

      mình muốn dùng cdn + ssl của let’s encrypt

     4. Việt Phương Moderator

      Bạn dùng CDN Cloudflare thì bạn dùng kèm SSL Cloudflare thôi. Hàng free thì bạn đành chấp nhận thế. Còn ở trên bạn dùng stack script nào cũng thế cả, không cần thiết là vpssim hay hocvps

     5. Việt Phương Moderator

      Thì mình ghi rồi mà. Stack script nào cũng thế cả, bạn dùng CDN Cloudflare thì chấp nhận thế thôi
      Dùng SSL trên Server rồi muốn dùng CDN thì bạn cần bật SSL Full Strict của Cloudflare

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn coi subdomain như 1 website bình thường thôi. Domain chính bạn làm như thế nào thì bạn cài đặt cho sub như thế. Vốn dĩ sub có document_root độc lập mà

   1. 18 comment

    sub domain phải bỏ server { trên cùng đi mới đc
    Lúc đầu thêm bị lỗi

     1. Việt Phương Moderator

      Bạn cho toàn nội dung file Nginx Conf của btcfather đi, đừng chụp thế
      Nó đang báo dòng 5 có lỗi ký tự đặc biệt đó. Mình đoán là do bạn chỉnh sửa bằng trình text xong up lên, nên kí tự bị lệch
      Dòng rewrite bạn tự edit trên SSH ý, dùng lệnh nano
      Dòng đó là rewrite ^(.*) http://btcfather.com$1 permanent;

     2. BTC 7 comment

      Từ lúc mình cài HocVPS Scripts xong thì mình không kết nối được VPS qua Terminal nữa bạn ạ (mình không biết config kiểu gì) nên mình dùng cái console mặc định của Vultr. Các lệnh mình toàn ngồi gõ thủ công hết ý. Mình gửi thông tin đăng nhập Vultr vào mail bạn kiểm tra lại giúp mình với nhé

     3. Việt Phương Moderator

      Done. Nhìn không kỹ, hóa ra dòng server_name thiếu ;

 25. Nguyen Quyen 1 comment

  Chia sẽ có các bạn case của mình để rút kinh nghiệm nè: Về phần cái SSL mình làm thành công nhưng sau khi duy chuyển web lên VPS mới thì cứ bị redirect sang host cũ.
  Nguyên nhân là do SSL ở host cũ mình chưa xóa đi.
  Vì vậy các bạn chú ý khi cài SSL host mới thì xóa SSL ở host cũ nhé.

 26. hoàng 21 comment

  mình chọn Full (strict) + tích đám mây vàng trên cloudfrae mà nó báo lỗi trắng trang với dòng chữ SSL j j đấy 🙁 mình dùng cả SSL let’s lẫn cloudfirae

  1. Việt Phương Moderator

   Trước khi chỉnh Cloudflare thì site bạn có hoạt động bình thường ở HTTPS không? Tức là xanh hoàn toàn
   Và ngoài cấu hình Nginx bạn có dùng các thứ khác liên quan SSL không (như plugin security, plugin HTTPS)

   1. hoàng 21 comment

    trước khi cài thì web vẫn hoạt động bình thường ở https , mình có cài plugin Really Simple SSL , mình ko cài plugin security

     1. longbp 1 comment

      mình cài ssl let’s encrypt , bật đám mây vàng và tắt phần ssl trên cloudflare ” để Off SSL ” rồi mà vẫn trắng trang nhỉ , nó báo ssl không được hỗ trợ

     2. Việt Phương Moderator

      Đám mây vàng là CDN đã xung đột với SSL rồi, bạn bắt buộc phải SSL của Cloudflare Full Strict thì mới bật đc SSL của bạn cùng CDN

 27. hoàng 21 comment

  làm sao để vừa dùng ssl let’s encrypt lại có thể dùng chung với cloudfiare . tại cloudfare đam mây vang giúp website giảm kha khá tải trọng

 28. Nguyễn Mạnh Hùng 6 comment

  Ad ơi cho em hỏi Plugin phân trang commemt cho WordPress với ạ
  – Em tìm mãi ko được. Hix

 29. Trung 20 comment

  Hôm nay mình gặp phải lỗi này:

  This page isn’t workinh
  redirected you too many times.

  Mình có tạo 2 web dạng sub domain, 1 trang thì work bình thường. Trang thứ 2 thì bị lỗi vầy.

  File .conf mình copy giông nhau chỉ đổi tên subdomain.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn kiểm tra lại các vấn đề
   1. Nginx Conf, bao gồm cả rule rewrite nếu bạn có thêm
   2. Cloudflare chế độ mây vàng
   3. Các plugin bảo mật nếu bạn có cài, plugin SSL

 30. Nguyen Hoang 3 comment

  Cho mình hỏi là trên 1 vps thì có thể vừa cài ssl của comodo và của let’s encrypt được không?

  xin cám ơn

  1. Việt Phương Moderator

   Được bạn nhé, SSL liên quan đên domain là chủ yếu, bạn không cần lo bên VPS