Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu cài xong mà thanh địa chỉ chưa hiện HTTPS màu xanh, hãy tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt SSL “xanh hoàn hảo”

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

1.1/ Cài đặt Let’s Encrypt

Chúng ta sẽ clone mã nguồn của Let’s Encrypt về thư mục /opt/letsencrypt. Bước này thực hiện giống nhau trên CentOS 6 và 7.

# Install Git
yum -y install git

# Clone Let's Encrypt repository
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Thỉnh thoảng bạn nên cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt từ Github để có được tính năng mới nhất. Hoặc đôi khi chứng chỉ Lets Encrypt không tự động gia hạn mặc dù đã kích hoạt crontab.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

– Nếu gặp thông báo lỗi như bên dưới:

error: Your local changes to 'letsencrypt-auto' would be overwritten by merge. Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.

bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

# cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

– Bạn có thể thiết lập tự động cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt qua crontab.

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal

0 0 1 * * cd /opt/letsencrypt && git pull

1.2/ Phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain

Để phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Cho đến tháng 5, 2016, Certbot được gọi với tên letsencrypt hoặc letsencrypt-auto, tùy thuộc vào cách cài đặt. Một số bài hướng dẫn trên Internet vẫn sử dụng tên cũ này, trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng certbot-auto, tất cả đều tương tự nhau.

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám thì mới cài đặt được Let’s Encrypt.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Issue SSL Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.
Lưu ý: Chỉ cấu hình Nginx khi bạn đã phát hành thành công chứng chỉ SSL.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl default_server;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Lưu ý:

 • Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập.
 • Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây màu vàng ẩn IP thì không làm bước này mà sử dụng link http://IP:port để vào khu vực quản trị HocVPS Script Admin.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2018 thì sẽ tìm block cuối cùng server { ... } trong file cấu hình domain .conf có dòng listen 2018;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này truy cập HocVPS Script Admin qua https://domain.com:2018

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

server {
	listen 443 ssl default_server;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_ Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:

 • Không thiết lập HocVPS Admin Port
 • Bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443

_ Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port
 • Không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt. Gia hạn thủ công 3 tháng 1 lần.

_ Cấu hình HTTP/2 tham khảo Kích hoạt HTTP/2 với Nginx.
_ Tham khảo thêm Tối ưu HTTPS trên Nginx.


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. Xem thêm hướng dẫn.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm để không làm ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa trên Google của website, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

/opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.

Lưu ý: Nếu chứng chỉ không tự động gia hạn, kiểm tra theo mục 6.Một số vấn đề gặp phải

5/ Xóa chứng chỉ Let’s Encrypt

Khi bạn không sử dụng Let’s Encrypt nữa, chuyển qua sử dụng của nhà cung cấp khác và muốn xóa chứng chỉ Let’s Encrypt đã cài, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

# Remove Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto delete

Tiếp theo nhập số thứ tự chứng chỉ tương ứng với tên miền bạn muốn xóa, nhấn Enter là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

6/ Một số vấn đề gặp phải

Đến ngày hết hạn mà chứng chỉ Let’s Encrypt không tự động gia hạn, mặc dù crontab vẫn chạy, kiểm tra log không thấy thông tin gì đặc biệt? Chạy lệnh gia hạn thủ công thì lại được. Theo kinh nghiệm của mình thì vấn đề ở mã nguồn Let’s Encrypt hoặc PATH service

Đối với vấn đề mã nguồn, chỉ cần clone lại bộ code của Let’s Encrypt là sẽ giải quyết được vấn đề.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

Nếu gặp thông báo lỗi thì sử dụng lệnh này: # cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

Đối với vấn đề PATH service, các bạn chú ý những dấu hiệu sau:
Kiểm tra nội dung /var/spool/mail/root thấy:

Failed to find executable /usr/sbin/service in PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
Unable to find pre-hook command /usr/sbin/service in the PATH.
(PATH is /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

Kiểm tra nội dung /var/log/cron thấy cronjob vẫn chạy hàng ngày. Kiểm tra nội dung /var/log/le-renew.log và bên trong /var/log/letencrypt không thấy gì khả nghi.

– Nguyên nhân: service không nằm trong PATH, vấn đề này gặp ở 1 số VPS.

# whereis service
service: /sbin/service /usr/share/man/man8/service.8.gz
# echo $PATH
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

Có thể thấy, lệnh service nằm trong /sbin/service, không thuộc biến môi trường PATH. Crontab chỉ tìm /usr/sbin/service và không thấy.

– Giải pháp::
Bạn cần sử dụng đường dẫn cụ thể để chạy lệnh service trong crontab. Vị trí sẽ tùy thuộc vào từng hệ thống, kiểm tra bằng # whereis service.

Ví dụ, khi là /sbin/service thì câu lệnh chèn vào crontab sẽ như sau:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "/sbin/service nginx stop" --post-hook "/sbin/service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể renew, với thông báo:

Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Hoặc expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink
– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -noout -text -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -noout -text -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Kiểm tra danh sách cert trong VPS

# /opt/letsencrypt/certbot-auto certificates
Found the following certs:
 Certificate Name: hocvps.com
  Domains: hocvps.com www.hocvps.com
  Expiry Date: 2018-05-27 09:15:09+00:00 (VALID: 89 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem
-------------------------------------------------------------------------------

– Giải pháp: xóa hoàn toàn cert cũ rồi issue lại cert mới (như mục 1.)

# cd /opt/letsencrypt
# ./certbot-auto delete --cert-name hocvps.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-------------------------------------------------------------------------------
Deleted all files relating to certificate hocvps.com.
-------------------------------------------------------------------------------

– Nguyên nhân & Dấu hiệu:
VPS không thể kết nối ra ngoài qua giao thức HTTPS, khi đó cũng không thể issue/renew các chứng chỉ SSL. Ví dụ không thể truy cập qua HTTPS

# curl https://google.com
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
#curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
curl: (35) SSL connect error

– Giải pháp:
Đối với lỗi (77): cài đặt lại chứng chỉ trong VPS:
Bước 1: Di chuyển/Đổi tên chứng chỉ cũ

 • CentOS6 chứng chỉ lưu tại /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 • CentOS7 chứng chỉ lưu tại /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem

Bước 2: Cài đặt lại chứng chỉ. Khi đó, bạn có thể curl HTTPS và issue/renew chứng chỉ bình thường.

# yum reinstall -y ca-certificates

– Đối với lỗi (35) – Cập nhật NSS

# yum update nss -y

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2,080 Comments

 1. Thành 22 comment

  Cho mình hỏi có ai cài đặt xong thì sever bị lỗi gửi mail không được không ạ. Mình cài 3 lần thì có 1 lần bị gửi mail k được và phải cài lại sever 🙁

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn kiểm tra log của dịch vụ gửi mail xem như thế nào. Thường SSL không ảnh hưởng nhiều

 2. Dinh Hung Kien 8 comment

  Em đã cài như hướng dẫn.
  Nhưng lúc restart lại nghinx rồi vào web thì lại không truy cập được.
  ERR_CONNECTION_CLOSED
  Cho em hỏi là lỗi gì vậy anh?
  Em cảm ơn

  1. Việt Phương Moderator

   1. Trạng thái Nginx vẫn bình thường chứ? nginx -t?
   2. Nếu dùng CF thì bạn đã tắt đám mây vàng chưa?

   1. Dinh Hung Kien 8 comment

    Domain chính em thiết lập OK rồi anh. Em cảm ơn ạ.
    Domain phụ đã làm theo chỉ dẫn.
    Không có phần:
    Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:
    server {
    listen 2018 ssl;
    ….
    Thì lúc chạy lệnh:
    nginx -t
    Lại fail. Em không rõ nguyên nhân do đâu. Anh chỉ giúp em ạ.
    Em cảm ơn,

     1. Dinh Hung Kien 8 comment

      Fail báo như này anh Phương.
      nginx: [emerg] duplicate location “/” in /etc/nginx/conf.d/golamnhayen.com.vn.conf:57
      nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

     2. Việt Phương Moderator

      Bạn kiểm tra dòng 57 của /etc/nginx/conf.d/golamnhayen.com.vn.conf
      Thừa kí tự /

 3. Quan Nguyen Phat 48 comment

  Mình đã cài thành công SSL 1 thời gian và hoạt động bình thường. Nay mình dùng thêm cloudflare.com cho website nhưng khi chuyển qua thì website báo lỗi

  Thì báo lỗi:
  This site can’t provide a secure connection abc.com uses an unsupported protocol.
  ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

  Xin giúp mình cách khắc phục.

   1. Việt Phương Moderator

    Uhm chứng chỉ SSL của CF thời gian đầu sau khi issue sẽ chưa ổn định mà tùy sẽ cần tới 24h

  1. Việt Phương Moderator

   Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script thì ngoài việc Không thiết lập HocVPS Admin Port thì còn 1 lưu ý nữa. Bạn đọc lại là thấy ngay nhé

 4. Lê Nouvo 11 comment

  [root@vultr home]# nginx -t
  nginx: [emerg] a duplicate default server for 0.0.0.0:443 in /etc/nginx/conf.d/vnapp.us.conf:21
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  Làm lại nginx -t ra thế giờ phải làm sao

  mình cài ssl cho domain mới, không Cấu hình SSL cho port HocVPS

 5. Cao Duy Nhất 13 comment

  anh ơi cho em hỏi em cài ssl trên cloadflare cho 2 trang web cùng một hosting. xong em xóa 1 domain trong đấy đi rồi cài lại. em cài đến phần tạo database xong cài phần quyền thì nó bảo là cài phân quyên nginx để trang hoạt động bình thường. nhưng em k biết cài ở đâu ạ. xong em cài genesis rồi vài giao diện lên thì bị lỗi 500 không vào được trang web luôn ạ. anh chỉ em cách sửa lỗi với ạ

  1. Việt Phương Moderator

   Mình không hiểu lắm vấn đề bạn mô tả. Còn lỗi 500 thường liên quan đến PHP/PHP-FPM nên bạn phải xem log mới biết nhé.
   Đôi khi xung đột theme/plugin cũng gây ra vấn đề này

   1. Việt Phương Moderator

    Bạn kiểm tra log PHP-FPM mới biết được nhé. Có thể theme không tương thích với phiên bản WP hiện tại.

    1. Việt Phương Moderator

     1. Thông báo thế không sao nhé
     2. Bạn kiểm tra trong /home/domain_chính/logs/

     1. Việt Phương Moderator

      Theme không tương thích phiên bản WP bạn đang sử dụng rồi. Vấn đề đó thì thường liên hệ tác giả fix chứ mình không tự sửa.
      Hay bạn đang dùng bản WP mới nhất 5.0?

     2. Việt Phương Moderator

      Web master là bên tài khoản GG của bạn mà, đâu liên quan đến trong source code. Bạn kiểm tra tài khoản GG thôi

 6. Thành Phạm 1 comment

  Cho em hỏi.
  Nó không hỗ trợ tên miền .pro phải không nhĩ ??
  Nó báo
  Non-ASCII domain names not supported. To issue for an
  Internationalized Domain Name, use Punycode.

  1. Việt Phương Moderator

   Vẫn hỗ trợ bình thường. Bạn nhớ tắt unikey khi gõ tên miền nhé

 7. Lê Nouvo 11 comment

  Cài SLL cho domain phụ thế nào bác ơi.
  đọc trên mà chả hiểu,
  k rõ lắm bác à, lam đi làm lại mà k biết sai ở đâu

  nếu có cho em File cấu hình Nginx cuối cùng của domain phụ đi,
  em sửa thành của em cho nhanh, đọc k hiểu dc 😀

  1. Việt Phương Moderator

   Domain phụ thì bạn issue chứng chỉ bình thường. Còn cài chứng chỉ thì bạn làm theo các bước đó, mình có note đầy đủ mà. Không cần quan tâm file cấu hình cuối cùng cũng cài được SSL luôn
   Thêm và sửa những phần yêu cầu

   1. Dinh Hung Kien 8 comment

    Issue là coppy cài đặt nghinx đó thành 2 lần. Sửa lại như note phải không anh?

    1. Việt Phương Moderator

     Trong bài viết có chia ra từng phần là phát hành chứng chỉ và cài đặt chứng chỉ lên Nginx đó bạn

 8. Duy Pham 10 comment

  bác Admin cho em hỏi,

  hiện tại em có 2 domain khác nhau trên cùng 1 vps, liệu em có thể sử dụng 2 cái ssl khác nhau cho 2 domain đó không hay là em phải làm như nào ?

  Mong bác cho em lời khuyên!
  Cảm ơn bác

  1. Việt Phương Moderator

   Được bạn nhé. Issue bình thường không ảnh hưởng gì. Không nhầm thì Let’s chỉ có giới hạn là 1 ngày 10 domain trên 1 IP

 9. Duy Luân 15 comment

  bác Việt Phương cho e hỏi là
  e có 1 domain abc.com hiện tại vẫn chạy bình thường, sáng nay thức dậy thì e thấy slack báo lỗi về là do người dùng truy cập forum.abc.com, nhưng em lại không có cấu hình dns dùng cho forum mà người dùng vẫn truy cập được. bác cho e xin cách fix với ạ

   1. Việt Phương Moderator

    Nếu bạn để Wildcard DNS thì subdomain nào cũng sẽ trỏ về cùng IP bạn đã quy định. Khi đó, webserver của IP VPS đó sẽ show website mặc định

 10. Hoàng Đỗ 11 comment

  Chào Admin,
  Mình muốn hỏi về việc cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Direct Admin bản miễn phí vs Centos 6 có được ko ?
  Mình có hỏi qua sp bên server bảo chỉ bản trả phí mới cập nhật lên được ?
  Cảm ơn Team !

  1. Việt Phương Moderator

   Cái này thuộc về hỗ trợ của nhà cung cấp rồi, mình không rõ

  1. Việt Phương Moderator

   Let’s có giới hạn số lần cấp chứng chỉ cho domain X trong tuần để tránh tình trạng spam nhé. Nên bạn phải đợi qua tuần
   https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/
   Bạn truy cập website thì cứ chọn bỏ qua SSL để truy cập bthg. Còn như ảnh thì bạn đã start Nginx đâu
   Và case này bạn không có chứng chỉ thì cấu hình Nginx chuyển về ban đầu, lúc chưa cài SSL

   1. Cao Duy Nhất 13 comment

    Anh ơi. Thế giờ em muốn xoá hoàn toàn cái ssl đấy đi để cái domain em nó mới như lúc mua và nó có dòng là không bảo mật khi vào ấy là chỉ cần khởi động laii nghix ạ? Hay làm thế nào ạ?

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn để cấu hình Nginx như lúc đầu chưa cài SSL. Còn trên trình duyệt thì cần clear cache

     1. Việt Phương Moderator

      Cấu hình gốc sao vẫn hocvps.com lẫn lộn với vantaituanphat.com kia

     2. Việt Phương Moderator

      nginx -t và service nginx status của bạn ra kết quả gì

     1. Việt Phương Moderator

      Duplicate kìa. Bạn post nguyên nội dung của Nginx Conf cho vantaituanphat.com lên nhé
      Qua https://pastebin.com/ cho gọn. Ngoài ra trong thư mục /etc/nginx/conf.d còn chỗ nào cũng quy định domain này không
      Trùng cái default_server. Một server chỉ có 1 default thôi, nếu vantaituanphat không phải domain chính thì bạn bỏ default_server đi

     2. Cao Duy Nhất 13 comment

      anh ơi cho em hỏi em cài ssl trên cloadflare cho 2 trang web cùng một hosting. xong em xóa 1 domain trong đấy đi rồi cài lại. em cài đến phần tạo database xong cài phần quyền thì nó bảo là cài phân quyên nginx để trang hoạt động bình thường. nhưng em k biết cài ở đâu ạ. xong em cài genesis rồi vài giao diện lên thì bị lỗi 500 không vào được trang web luôn ạ. anh chỉ em cách sửa lỗi với ạ

 11. Ngô Nhật Huy 4 comment

  Mình làm theo hướng dẫn, nhưng thư mục “live” ko được tạo ra. Thay vào đó là “crt” “key”. Vậy điều này có ảnh hưởng đến việc chạy crontab ko bạn ?

   1. Ngô Nhật Huy 4 comment

    Mình thấy file 0000-cerbot.crt ở thư mục crt, và 0000-cerbot.key ở thư mục key. Mình vẫn cài được SSL bằng 2 file đó nhưng nếu add thêm 1 domain thì sẽ có thêm 0001-cerbot.crt và .key chứ không hiện ra kiểu tên domain như bạn hướng dẫn.

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn lấy sai thư mục rồi. Cho mình kết quả của
     ls -al /etc/letsencrypt/live && ls -al /etc/letsencrypt/ && ls -al /etc/letsencrypt/keys

     1. Ngô Nhật Huy 4 comment

      root@nnh:/etc/letsencrypt# ls -al /etc/letsencrypt/ && ls -al /etc/letsencrypt/keys
      total 36
      drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dec 4 12:57 .
      drwxr-xr-x 123 root root 12288 Dec 4 12:48 ..
      drwx—— 3 root root 4096 Dec 4 12:48 accounts
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 4 12:57 csr
      drwx—— 2 root root 4096 Dec 4 12:57 keys
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 4 12:57 renewal
      drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dec 4 12:48 renewal-hooks
      total 12
      drwx—— 2 root root 4096 Dec 4 12:57 .
      drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dec 4 12:57 ..
      -rw——- 1 root root 1704 Dec 4 12:57 0000_key-certbot.pem

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn thay đổi chỗ server_name www.domain.com bằng domain.com và ngược lại là được nhé

 12. TUAN ANH TA 3 comment

  Admin Mình đã set đổi listen 2018 ssl thành port ý mình mà đăng nhập xong nó báo 403 Forbidden luôn.

  1. Việt Phương Moderator

   Port gốc trước khi cài SSL của bạn là bn? Và cung cấp mình Nginx Conf bạn đã cài SSL

 13. nguyen ngoc thang 44 comment

  Mình support Vultr thì họ phản hồi là start the webserver là làm như thế nào Luân nhỉ? M ko thạo về kỹ thuật và code lắm hix
  If you’re trying to connect to websites on your instance, you’ll need to start the webserver, http/https/ssh are all in a closed state

  PORT STATE SERVICE
  22/tcp closed ssh
  80/tcp closed http
  443/tcp closed https
  465/tcp open smtps
  587/tcp open submission
  2222/tcp open EtherNetIP-1

 14. nguyen ngoc thang 44 comment

  GẤP GẤP..server m die cả cụm sau khi cài https huhu. Luân xem giúp m lỗi này là lỗi gì với? Tại: https://gtdeco.vn:9836/filemanager/
  [root@gtdeco home]# systemctl status nginx.service
  ● nginx.service – nginx – high performance web server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2018-11-21 16:16:38 +07; 21s ago
  Docs: http://nginx.org/en/docs/
  Process: 1565 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)

  Nov 21 16:16:38 gtdeco.vn systemd[1]: Starting nginx – high performance web se…..
  Nov 21 16:16:38 gtdeco.vn nginx[1565]: nginx: [emerg] host not found in “ip:80…66
  Nov 21 16:16:38 gtdeco.vn systemd[1]: nginx.service: control process exited, c…=1
  Nov 21 16:16:38 gtdeco.vn systemd[1]: Failed to start nginx – high performance…r.
  Nov 21 16:16:38 gtdeco.vn systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
  Nov 21 16:16:38 gtdeco.vn systemd[1]: nginx.service failed.
  Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

  1. Việt Phương Moderator

   1. nginx -t và systemctl status nginx -l của bạn ra kết quả gì
   2. Cung cấp Nginx Conf của domain bạn đã cài SSL

   1. nguyen ngoc thang 44 comment

    Hix mình cài let encrypt ko đc mà còn chết cả server, lỗi này thì làm sao bây giờ ah? huhu
    [root@thachthatdecor home]# service nginx restart
    Redirecting to /bin/systemctl restart nginx.service
    Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status nginx.service”
    and “journalctl -xe” for details.
    [root@thachthatdecor home]# systemctl status nginx.service
    ● nginx.service – nginx – high performance web server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-11-26 21:32:23 +07; 14s ago
    Docs: http://nginx.org/en/docs/
    Process: 1541 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)

    Nov 26 21:32:23 thachthatdecor systemd[1]: Starting nginx – high performance web server…
    Nov 26 21:32:23 thachthatdecor nginx[1541]: nginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/letsencrypt/live/totnh…ile)
    Nov 26 21:32:23 thachthatdecor systemd[1]: nginx.service: control process exited, code=exited status=1
    Nov 26 21:32:23 thachthatdecor systemd[1]: Failed to start nginx – high performance web server.
    Nov 26 21:32:23 thachthatdecor systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
    Nov 26 21:32:23 thachthatdecor systemd[1]: nginx.service failed.
    Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

    1. Việt Phương Moderator

     1. Lúc bạn pm hỏi trong mail mình đã chỉ. Bạn có thể tìm lại mail và làm theo
     2. Phần bạn cung cấp ở cmt trên không như những gì mình yêu cầu ở comment đầu tiên

 15. Lý Dương 1 comment

  Cấu hình hơi phức tạp, mình hay dùng free của cloudflare.com, không cần phải cấu hình hay cài đặt gì cả. 🙂

 16. Anh Dang Tung 5 comment

  Em cấu hình theo y như trong đây hướng dẫn, ở website đã có https nhưng em không thể truy cập vào filemanager được toàn bị báo lỗi ERR_CONNECTION_REFUSED A có thể fix giúp em được ko ạ

   1. Anh Dang Tung 5 comment

    Em bị lỗi port thật. Mắt kém k nhìn thấy 2018. port e đổi sang số khác rùi, e vào được rùi em cảm ơn nha

 17. Phạm Tùng 2 comment

  Chào Việt Phương,
  Cho mình hỏi thăm, mình làm tới bước 2 thì không thấy file cấu hình như đường dẫn bạn chỉ.Nó không tạo ra file config.
  Cám ơn bạn

  1. Việt Phương Moderator

   Hệ thống bạn là gì? Bạn tìm theo whereis nginx nhé
   Vì HocVPs thì file Nginx Conf mới ở vị trí đó còn hệ thống khác có thể ở vị trí khác

   1. Phạm Tùng 2 comment

    À mình xài linux 18.04
    Có phải là file nginx.config, mình thấy file hiện tại cũng không có mấy nội dung tương tự như trên bạn hướng dẫn,
    Trong khối server thì cũng đang bị comment lại

    1. Việt Phương Moderator

     Hệ thống khác thì bạn tìm loanh quanh để xem file nào cấu hình Nginx cho domain của bạn nhé, tìm kiếm các nội dung chứa listen 80 hay server_name …
     Còn whereis nginx giúp bạn biết Nginx nằm ở đâu trong VPS, từ đó khoanh vùng phạm vi tìm kiếm

 18. Hoàng 1 comment

  Cho em hỏi site e đã cài SSL bên CPanel rồi bây giờ e chuyển qua VPS có phải cài lại ko ạ.

 19. daotran 11 comment

  mình bị lỗi như sau:
  [i]Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter ‘c’
  to cancel): bhk.vn
  Obtaining a new certificate
  Performing the following challenges:
  http-01 challenge for bhk.vn
  Cleaning up challenges
  Problem binding to port 80: Could not bind to IPv4 or IPv6.[/i]

    1. daotran 11 comment

     server mình chạy rất nhiều thứ
     Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
     tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 24940/mysqld
     tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 25194/varnishd
     tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 10835/nginx: master
     tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 16644/nginx: master
     tcp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 25018/named
     tcp 0 0 192.168.1.4:53 0.0.0.0:* LISTEN 25018/named
     tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 25018/named
     tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 24687/sshd
     tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 25018/named
     tcp 0 0 127.0.0.1:6082 0.0.0.0:* LISTEN 25193/varnishd
     tcp6 0 0 :::8080 :::* LISTEN 14945/httpd
     tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 25194/varnishd
     tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 26321/proftpd: (acc
     tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 25018/named
     tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 24687/sshd
     tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 14945/httpd
     udp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* 25018/named
     udp 0 0 192.168.1.4:53 0.0.0.0:* 25018/named
     udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 25018/named
     udp 0 0 172.17.0.1:123 0.0.0.0:* 26080/ntpd
     udp 0 0 192.168.1.4:123 0.0.0.0:* 26080/ntpd
     udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 26080/ntpd
     udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 26080/ntpd
     udp6 0 0 :::53 :::* 25018/named
     udp6 0 0 fe80::42:32ff:fef1::123 :::* 26080/ntpd
     udp6 0 0 fe80::20c:29ff:feed:123 :::* 26080/ntpd
     udp6 0 0 ::1:123 :::* 26080/ntpd
     udp6 0 0 :::123 :::* 26080/ntpd

     1. daotran 11 comment

      trước gì mình chạy chỉ stop nginx và httpd, đã làm n lần vẫn ok. tự nhiên giờ lại không được. để mình stop varnish thử.

     2. daotran 11 comment

      Mình tắt varnish đi thì chạy được rồi, trước gì mình chạy đâu cần tắt cái này đâu 😀 ,
      Cám ơn bạn nhiều,
      Rất vui được biết bạn

     3. Việt Phương Moderator

      Problem binding to port 80: Could not bind to IPv4 or IPv6.
      Uhm, chủ yếu do thông báo trên nên thấy là còn 1 service đang dùng cổng 80

 20. Tran Huu Hao 10 comment

  Chào mọi người, hiện tại mình đăng ký https cho domain dạng http://www.goitho24h.com, truy cập bình thường thì ok
  Nhưng nếu mà truy cập dạng này thì bị lỗi: https://goitho24h.net, mình đoán lỗi là do chưa đăng ký cho dạng goitho24h.net
  Vậy có cách nào để khắc phục lỗi trên không, mong mọi người hỗ trợ
  Thanks All

  1. Việt Phương Moderator

   2 domain bạn ví dụ khác nhau mà? Với cả bạn cung cấp Nginx Conf của domain bạn đã cài để dễ phân tích nhé

   1. Tran Huu Hao 10 comment

    À mình nhầm, cùng chung 1 domain là goitho24h.net
    Khi mình đăng ký ssl thì mình đăng ký cho domain có www
    Còn sau khi đăng ký xong, thì truy cập dạng https://goitho24h.net, lại không được
    Bạn xem giúp mình với 🙂

    1. Việt Phương Moderator

     Vẫn như trên, bạn cung cấp Nginx Conf đã cài cho domain
     Đồng thời bạn issue lại chứng chỉ, để bao gồm cả non-www và www. Chạy lại lệnh từ phần issue chứng chỉ 1.2 là được

   2. Tran Huu Hao 10 comment

    Nhờ bạn check giúp mình với, cảm ơn bạn

    server {
    listen 80;

    server_name goitho24h.net http://www.goitho24h.net;
    rewrite ^(.*) https://www.goitho24h.net$1 permanent;
    }

    server {
    listen 443 ssl;

    # access_log off;
    access_log /home/www.goitho24h.net/logs/access.log;
    # error_log off;
    error_log /home/www.goitho24h.net/logs/error.log;

    root /home/www.goitho24h.net/public_html;
    index index.php index.html index.htm;
    server_name http://www.goitho24h.net;

    # SSL
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.goitho24h.net/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.goitho24h.net/privkey.pem;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;

    # Custom configuration
    include /home/www.goitho24h.net/public_html/*.conf;

    location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_connect_timeout 300;
    fastcgi_send_timeout 300;
    fastcgi_read_timeout 300;
    fastcgi_buffer_size 32k;
    fastcgi_buffers 8 16k;
    fastcgi_busy_buffers_size 32k;
    fastcgi_temp_file_write_size 32k;
    fastcgi_intercept_errors on;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www.goitho24h.net/public_html$fastcgi_script_name;
    }

    # Disable .htaccess and other hidden files
    location ~ /\.(?!well-known).* {
    deny all;
    access_log off;
    log_not_found off;
    }

    location = /favicon.ico {
    log_not_found off;
    access_log off;
    }

    location = /robots.txt {
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
    }

    location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
    gzip_static off;
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
    }
    }

    1. Việt Phương Moderator

     1. Bạn issue lại chứng chỉ để bao gồm cả non-www. Hướng dẫn như cmt trên mình đã ghi
     http://prntscr.com/ll0w5b
     2. Nginx Conf thiếu block đầu tiên để redirect từ non-www:443 về www:443. Bạn đọc kĩ phần hướng dẫn cấu hình Nginx SSL trong bài viết

     1. Việt Phương Moderator

      Bạn có thể delete cái rule đó đi
      iptables -L f2b-NoAuthFailures --line-numbers để biết rule ý là dòng mấy
      iptables -D f2b-NoAuthFailures X để xóa rule ở dòng X
      Rồi lưu lại
      service iptables save

 21. Thang ngoc Nguyen 44 comment

  Hj Luân! Mình cài let encrypt trên vultr thì domain phụ vẫn ok, domain chính thì báo lỗi hết hạn, thì mình phải tạo vps mới và cài mới https hả Luân?
  mocvietdecor.vn dùng một chứng chỉ bảo mật bất hợp lệ. Chứng thư bị hết hạn vào 8:28:25 SA, 07 tháng 11 2018. Thời gian hiện tại là 16:10, 7 tháng 11, 2018. Error code: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

  1. Việt Phương Moderator

   Hết hạn thì bạn gia hạn chứng chỉ đi đồng thời kiểm tra xem vì sao tự động gia hạn không hoạt động

    1. Việt Phương Moderator

     Không đủ mà. Mình cần toàn bộ nội dung của tipslanguages.com.conf
     Mà sao bạn lỗi font vậy? Hình như có một cái conf Nginx lỗi font và bạn xóa đi tạo lại?

    1. Việt Phương Moderator

     Các đoạn lỗi font như tÛipslang?uagÛes.com hay t?ipslang?uag?es.com thì Nginx không đọc và xử lý được đâu
     Bạn sửa cho đúng chính tả với thực tế cấu trúc thư mục và domain đi
     Cấu trúc thư mục thì là bên /home/domain

 22. Nguyễn Huyền 20 comment

  Admin cho mình hỏi tí với. Mình đã cài đặt và sử dụng vps lâu nay. hôm nay minh add thêm một domain và tạo chứng chỉ ssl cho nó. khi dùng lệnh thêm ssl cho domain mới nó ko thanh công và bị lỗi. sau đó mình thử khởi động lại nginx cũng ko được luôn.

  nginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/letsencrypt/live/starlove.vn/fullchain.pem”) failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen(‘/etc/letsencrypt/live/starlove.vn/fullchain.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

   1. Việt Phương Moderator

    Bạn issue không thành công chứng chỉ starlove.vn nên cài SSL không tồn tại chứng chỉ đó. Bạn có 2 cách
    1. Bạn issue chứng chỉ cho starlove.vn
    2. Bạn để cấu hình Nginx của domain starlove.vn về như cũ, không cài SSL nữa

 23. Nguyên Dương 5 comment

  Hiện tại mình bị lỗi
  nginx -t
  nginx: [emerg] invalid number of arguments in “rewrite” directive in /etc/nginx/conf.d/: hotmailiniciologin.org.conf:5
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
  Bạn giúp mình được không

 24. tran hung 50 comment

  cho hỏi bây giờ vẫn có thể gia hạn tự động ssl lets encrypt được không ạ?

 25. Phi 12 comment

  Hiện tại mình bị lỗi khi cài xong thì ko thể vào home page của hocvps script admin được nữa
  trang chủ vẫn vào được bình thường

  server {
  listen ẩn_rồi ssl;

  access_log off;
  log_not_found off;
  error_log /home/mydomain.com/logs/nginx_error.log;

  root /home/mydomain.com/private_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name mydomain.com;

  error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/mydomain.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/mydomain.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  auth_basic “Restricted”;
  auth_basic_user_file /home/mydomain.com/private_html/hocvps/.htpasswd;

  location / {
  autoindex on;
  try_files $uri $uri/ /index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

  location ~ /\. {
  deny all;
  }
  }

  1. Việt Phương Moderator

   1. Port bạn là gì?
   2. Bạn truy cập gặp thông báo gì? Trước khi cài SSL thì truy cập bình thường không?
   3. Bạn có dùng Cloudflare không

 26. ĐINH HUY 5 comment

  Có ai bị lỗi như này khi mình cài thêm cho website thứ 2 hoặc 3 không. Mấy nay toàn thấy bị cái lỗi này không hiểu tại sao nữa.
  nginx: [emerg] a duplicate default server for 0.0.0.0:443 in /etc/nginx/conf.d/sirimirihome.us.conf:21
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn kiểm tra lại Nginx Conf của sirimirihome.us nhé. Có 2 chỗ cùng quy định port 443
   Bạn có thể port lên đây để mình kiểm tra

    1. Việt Phương Moderator

     Thì bạn cho mình toàn bộ nội dung Nginx Conf của domain sirimirihome.us mà bạn vừa cài xong SSL đó

  1. Việt Phương Moderator

   Connect ra ngoài vẫn được. Còn như mình check từ ngoài thì port 80 của bạn vẫn đang chặn. Bạn kiểm tra lại bên trong VPS và bên ngoài từ nhà cung cấp VPs

  1. Việt Phương Moderator

   # curl -IkL -m20 hseprovider.com
   curl: (28) Connection timed out after 20000 milliseconds
   # curl -IkL -m20 hseprovider.com:443
   curl: (7) Failed connect to hseprovider.com:443; Connection refused
   Còn ping.eu/port-chk/ kiểm tra port đều thấy cổng 80 bạn chặn. Có thể bạn không chặn cổng 80 nhưng nhà cung cấp VPS có. Bạn kiểm tra lại nhé
   Và bạn thử lệnh sau xem có thể connect ra ngoài qua cổng 80 không
   curl -IkL -m20 hocvps.com

 27. Phúc Đặng 3 comment

  Khi mình chạy command `/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly –standalone
  ` thì gặp thông bão lỗi như sau:
  > Timeout during connect (likely firewall problem)
  Mình đã mở port 80 và 443 rồi mà vẫn chưa khắc phục được (http://prntscr.com/lbowqq)

 28. Thành 22 comment

  Lúc nhập domain none www và www, Lần đầu mình cài thì nó báo lỗi DSN với www, sau đó mình vào phần cấu hình domain của nhà cung cấp đổi thì cài lại đã ok, nhưng sever lại bị lỗi không gửi mail được : SMTP ERROR: Failed to connect to server: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0)SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting. Mình phải làm như thế nào ạ.

  Cảm ơn 🙂

  1. Việt Phương Moderator

   Cái này bên SMTP, bạn kiểm tra lại log của cấu hình mail xem nhé

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn issue chứng chỉ (1.2) và cấu hình Nginx (2) cho domain nào muốn thêm nữa nhé

  1. Việt Phương Moderator

   Tên miền .vn thì cũng như các tên miền khác nhé bạn, issue và cài đặt bình thường

   1. Dai 2 comment

    Báo thế này ạ
    One or more of the entered domain names was not valid:

    http://www.groot.vn: Non-ASCII domain names not supported. To issue for an
    Internationalized Domain Name, use Punycode.

    Would you like to re-enter the names?
    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –