Nếu server của bạn đang dùng HocVPS Script, hãy làm theo từng bước hướng dẫn này để cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí và được tự động gia hạn.

Lets Encrypt

Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server cài HocVPS Script (LEMP Server, CentOS 6 và 7). Nếu dùng shared hosting như Hawk Host hoặc StableHost, DreamHost, SiteGround thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nhiều vì Let’s Encrypt đã được tích hợp sẵn trong cPanel, chỉ cần vài click là cài đặt thành công. Mời bạn tham khảo hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel.

Let’s Encrypt là chứng chỉ SSL loại Domain Validation tức là sau khi cài bạn sẽ có thanh ổ khoá màu xanh trên trình duyệt. Ngoài Let’s Encrypt còn có PositiveSSL của Comodo và Standard SSL DV của GoDaddy. cũng được rất nhiều người sử dụng.

Nếu cài xong mà thanh địa chỉ chưa hiện HTTPS màu xanh, hãy tham khảo bài Hướng dẫn cài đặt SSL “xanh hoàn hảo”

Nếu không nắm vững kiến thức kỹ thuật, hãy liên hệ sử dụng Dịch vụ Cài đặt SSL từ Học VPS.

Surf safely

1/ Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt

1.1/ Cài đặt Let’s Encrypt

Chúng ta sẽ clone mã nguồn của Let’s Encrypt về thư mục /opt/letsencrypt. Bước này thực hiện giống nhau trên CentOS 6 và 7.

# Install Git
yum -y install git

# Clone Let's Encrypt repository
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

Thỉnh thoảng bạn nên cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt từ Github để có được tính năng mới nhất. Hoặc đôi khi chứng chỉ Lets Encrypt không tự động gia hạn mặc dù đã kích hoạt crontab.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

– Nếu gặp thông báo lỗi như bên dưới:

error: Your local changes to 'letsencrypt-auto' would be overwritten by merge. Aborting.
Please, commit your changes or stash them before you can merge.

bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

# cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

– Bạn có thể thiết lập tự động cập nhật mã nguồn Let’s Encrypt qua crontab.

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal

0 0 1 * * cd /opt/letsencrypt && git pull

1.2/ Phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain

Để phát hành chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho domain có rất nhiều cách, mình sẽ sử dụng option --standalone

Cho đến tháng 5, 2016, Certbot được gọi với tên letsencrypt hoặc letsencrypt-auto, tùy thuộc vào cách cài đặt. Một số bài hướng dẫn trên Internet vẫn sử dụng tên cũ này, trong bài hướng dẫn này sẽ sử dụng certbot-auto, tất cả đều tương tự nhau.

Nếu đang dùng CloudFlare, bạn hãy tắt chức năng ẩn IP đi bằng cách click chuyển đám mây từ Vàng sang Xám thì mới cài đặt được Let’s Encrypt.
# Stop Nginx
service nginx stop

# Issue SSL Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Chờ một lúc để Let’s Encrypt cài đặt những công cụ cần thiết. Sau đó bạn hãy nhập địa chỉ email, rồi nhấn phím Enter.

Chấp nhận quy định bằng cách nhập a, rồi nhấn tiếp Enter.

Tiếp theo bạn nhập tên miền sẽ sử dụng chứng chỉ SSL, rồi nhấn Enter. Bước này bạn chỉ nhập phiên bản non-www và www của 1 domain hoặc subdomain. Khi muốn thêm tên miền/subdomain khác bạn hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Nếu không gặp vấn đề gì bạn sẽ gặp thông báo như bên dưới:

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
 /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem. Your cert will
 expire on 2016-08-23. To obtain a new version of the certificate in
 the future, simply run Certbot again.
 - If you lose your account credentials, you can recover through
 e-mails sent to admin@hocvps.com.
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

 Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
 Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

Lưu ý các thông tin mình bôi đỏ:

 1. /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/: thư mục chứa các file chứng chỉ
 2. 2016-08-23: ngày hết hạn của chứng chỉ (90 ngày từ ngày cài)

Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website

Nếu cần bổ sung thêm domain/subdomain muốn cài đặt Let’s Encrypt, bạn chỉ cần chạy lại lệnh bên dưới rồi nhập domain vào:

# Stop Nginx
service nginx stop

# Install Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone

Lúc này domain mới sẽ có thêm một thư mục riêng chứa file chứng chỉ cần thiết.

2/ Cấu hình Nginx

Sau khi có các file chứng chỉ, chúng ta sẽ chỉnh lại file cấu hình Nginx. Ví dụ tên miền của mình là hocvps.com thì file cấu hình sẽ có đường dẫn là /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Khi làm bạn nhớ thay tương ứng hocvps.com bằng domain của bạn nhé.
Lưu ý: Chỉ cấu hình Nginx khi bạn đã phát hành thành công chứng chỉ SSL.

Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)

mkdir /etc/nginx/ssl/
openssl dhparam 2048 -out /etc/nginx/ssl/dhparam.pem

Chỉnh sửa cấu hình domain bằng Nano Editor

nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cấu hình SSL xử lý các request

Trong block server { ... } thứ 2 điều chỉnh như sau:

+ Chuyển listen 80 default_server; thành listen 443 ssl default_server;

+ Sau dòng server_name hocvps.com; thêm đoạn cấu hình SSL:

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;

Redirect toàn bộ www http sang https

Trong block server { ... } ở phía trên cùng:

+ Chuyển server_name www.hocvps.com; thành server_name hocvps.com www.hocvps.com;

+ Chuyển rewrite ^(.*) http://hocvps.com$1 permanent; thành rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;

Kết quả được như sau:

server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://hocvps.com và http://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Redirect toàn bộ www https sang https

Thêm mới block server { ... } ở trên cùng

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

Lúc này khi truy cập https://www.hocvps.com sẽ tự động redirect sang https://hocvps.com

Cấu hình SSL với port quản lý HocVPS Script Admin

Lưu ý:

 • Chỉ thiết lập đối với domain chính cài HocVPS – Domain phụ KHÔNG thiết lập.
 • Đây chỉ là bước tùy chọn, nếu bạn sử dụng Cloudflare và kích hoạt đám mây màu vàng ẩn IP thì không làm bước này mà sử dụng link http://IP:port để vào khu vực quản trị HocVPS Script Admin.

Ví dụ khi cài đặt mình để port mặc định 2018 thì sẽ tìm block cuối cùng server { ... } trong file cấu hình domain .conf có dòng listen 2018;

Cấu hình SSL cho port HocVPS tương tự như bên dưới:

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log     off;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
 	
    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
	...

Lúc này truy cập HocVPS Script Admin qua https://domain.com:2018

File cấu hình Nginx cuối cùng sẽ tương tự như sau:

server {
	listen 443 ssl;
	server_name www.hocvps.com;

	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}
server {
	listen 80;
	server_name hocvps.com www.hocvps.com;
	rewrite ^(.*) https://hocvps.com$1 permanent;
}

server {
	listen 443 ssl default_server;
		
	# access_log off;
	access_log /home/hocvps.com/logs/access.log;
	# error_log off;
  	error_log /home/hocvps.com/logs/error.log;
	
  	root /home/hocvps.com/public_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;
	
	# SSL
	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

    # Improve HTTPS performance with session resumption
    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_session_timeout 1d;

    # DH parameters
    ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
    # Enable HSTS
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
 
  	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}
	
	# Custom configuration
	include /home/hocvps.com/public_html/*.conf;
 
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
	location /nginx_status {
 		stub_status on;
 		access_log  off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
	}
	location /php_status {
		fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/public_html$fastcgi_script_name;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
  	}
	# Disable .htaccess and other hidden files
	location ~ /\.(?!well-known).* {
		deny all;
		access_log off;
		log_not_found off;
	}
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
    location = /robots.txt {
        allow all;
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
	location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
	    gzip_static off;
		add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
	    add_header Pragma public;
		add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
		access_log off;
		expires 30d;
		break;
    }
}

server {
	listen 2018 ssl;

 	access_log    off;
	log_not_found   off;
 	error_log /home/hocvps.com/logs/nginx_error.log;

  	root /home/hocvps.com/private_html;
	index index.php index.html index.htm;
  	server_name hocvps.com;

    error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

	ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
	ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; 
	ssl_prefer_server_ciphers on; 
	ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;
 
	auth_basic "Restricted";
	auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
	
   	location / {
		autoindex on;
		try_files $uri $uri/ /index.php;
	}
	
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 1000;
		fastcgi_send_timeout 1000;
		fastcgi_read_timeout 1000;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/hocvps.com/private_html$fastcgi_script_name;
  	}
	
	location ~ /\. {
		deny all;
	}
}


_ Cấu hình SSL cho domain không phải domain chính trong HocVPS Script:

 • Không thiết lập HocVPS Admin Port
 • Bỏ tham số default_server bên cạnh listen 443

_ Để kết hợp sử dụng CDN Cloudflare (biểu tượng đám mây vàng):

 • Thiết lập Full (strict) trong menu Crypto SSL tại trang quản lý Cloudflare.
 • Không cấu hình SSL phần Admin HocVPS. Khi đó, truy cập HocVPS Admin bằng ip:port
 • Không thể gia hạn tự động SSL Let’s Encrypt. Gia hạn thủ công 3 tháng 1 lần.

_ Cấu hình HTTP/2 tham khảo Kích hoạt HTTP/2 với Nginx.
_ Tham khảo thêm Tối ưu HTTPS trên Nginx.


Kiểm tra lại cấu hình Nginx

nginx -t

Phản hồi như sau là ok:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Khởi động lại Nginx

service nginx restart

Giờ truy cập vào domain để tận hưởng thành quả thôi.

Cai dat chung chi Let's Encrypt thanh cong

Lưu ý:

 • Bạn phải chuyển toàn bộ link image, js, css từ http:// sang https:// thì mới có biểu tượng màu xanh như demo. Xem thêm hướng dẫn.
 • Nếu bạn dùng WordPress, hãy cài đặt plugin Really Simple SSL để tự động redirect http sang https và chuyển toàn bộ link .css, .js sang https. Thanh địa chỉ lúc này sẽ có màu xanh.
 • Nếu không muốn dùng plugin tự động Really Simple SSL, bạn hãy tham khảo thêm Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trong cPanel để biết cách thao tác thủ công.

3/ Cập nhật cấu hình trong Google Search Console và Analytics

Phần này bắt buộc phải làm để không làm ảnh hưởng đến thứ hạng từ khóa trên Google của website, mình đã có hướng dẫn chi tiết từng bước trên Canh Me, mời bạn tham khảo tại link này.

4/ Tự động gia hạn Let’s Encrypt

Chứng chỉ Let’s Encrypt chỉ sử dụng được trong vòng 90 ngày và bạn cần phải chạy lại dòng lệnh bên dưới để gia hạn.

/opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"

Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình để tự động gia hạn chứng chỉ này với crontab, như vậy chúng ta sẽ sử dụng SSL miễn phí trọn đời mà không cần phải lo về việc gia hạn nữa.

Mở file cấu hình crontab:

# EDITOR=nano crontab -e

Copy và paste đoạn code bên dưới vào cửa sổ terminal:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát. Bạn nhận được thông báo sau là thành công

crontab: installing new crontab

crontab trên sẽ tự động chạy lệnh gia hạn Let’s Encrypt vào lúc 2h30 hàng ngày và kiểm tra xem đã hết hạn chưa và tiến hành gia hạn. Trước khi gia hạn sẽ stop Nginx, sau đó sẽ start lại ngay lập tức. Như vậy, gần như không ảnh hưởng gì cả đến website.

Vậy là xong, bạn có thể yên tâm sử dụng Let’s Encrypt rồi đấy.

Lưu ý: Nếu chứng chỉ không tự động gia hạn, kiểm tra theo mục 6.Một số vấn đề gặp phải

5/ Xóa chứng chỉ Let’s Encrypt

Khi bạn không sử dụng Let’s Encrypt nữa, chuyển qua sử dụng của nhà cung cấp khác và muốn xóa chứng chỉ Let’s Encrypt đã cài, hãy sử dụng lệnh bên dưới:

# Remove Let's Encrypt
/opt/letsencrypt/certbot-auto delete

Tiếp theo nhập số thứ tự chứng chỉ tương ứng với tên miền bạn muốn xóa, nhấn Enter là mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ.

6/ Một số vấn đề gặp phải

Đến ngày hết hạn mà chứng chỉ Let’s Encrypt không tự động gia hạn, mặc dù crontab vẫn chạy, kiểm tra log không thấy thông tin gì đặc biệt? Chạy lệnh gia hạn thủ công thì lại được. Theo kinh nghiệm của mình thì vấn đề ở mã nguồn Let’s Encrypt hoặc PATH service

Đối với vấn đề mã nguồn, chỉ cần clone lại bộ code của Let’s Encrypt là sẽ giải quyết được vấn đề.

# cd /opt/letsencrypt && git pull

Nếu gặp thông báo lỗi thì sử dụng lệnh này: # cd /opt/letsencrypt && git reset --hard && git pull

Đối với vấn đề PATH service, các bạn chú ý những dấu hiệu sau:
Kiểm tra nội dung /var/spool/mail/root thấy:

Failed to find executable /usr/sbin/service in PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
Unable to find pre-hook command /usr/sbin/service in the PATH.
(PATH is /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

Kiểm tra nội dung /var/log/cron thấy cronjob vẫn chạy hàng ngày. Kiểm tra nội dung /var/log/le-renew.log và bên trong /var/log/letencrypt không thấy gì khả nghi.

– Nguyên nhân: service không nằm trong PATH, vấn đề này gặp ở 1 số VPS.

# whereis service
service: /sbin/service /usr/share/man/man8/service.8.gz
# echo $PATH
/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

Có thể thấy, lệnh service nằm trong /sbin/service, không thuộc biến môi trường PATH. Crontab chỉ tìm /usr/sbin/service và không thấy.

– Giải pháp::
Bạn cần sử dụng đường dẫn cụ thể để chạy lệnh service trong crontab. Vị trí sẽ tùy thuộc vào từng hệ thống, kiểm tra bằng # whereis service.

Ví dụ, khi là /sbin/service thì câu lệnh chèn vào crontab sẽ như sau:

30 2 * * * /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "/sbin/service nginx stop" --post-hook "/sbin/service nginx start" >> /var/log/le-renew.log

– Dấu hiệu: Đến ngày hết hạn thì không thể renew, với thông báo:

Renewal configuration file /etc/letsencrypt/renewal/hocvps.com.conf produced an unexpected error: [('PEM routines', 'PEM_read_bio', 'no start line')]. Skipping.

No renewals were attempted.

Hoặc expected /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem to be a symlink
– Nguyên nhân: Bộ chứng chỉ bị corrupt khiến Let’s Encrypt không thể đọc và renew.

Kiểm tra nội dung cert và private key:

# openssl x509 -noout -text -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/cert.pem
unable to load certificate
3077703404:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
# openssl rsa -noout -text -in /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem -check
unable to load Private Key
3078170348:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:703:Expecting: ANY PRIVATE KEY

Kiểm tra MD5 của cert và key (trùng nhau là ok):

# openssl x509 -noout -modulus -in fullchain.pem | openssl md5
# openssl rsa -noout -modulus -in privkey.pem | openssl md5

Kiểm tra danh sách cert trong VPS

# /opt/letsencrypt/certbot-auto certificates
Found the following certs:
 Certificate Name: hocvps.com
  Domains: hocvps.com www.hocvps.com
  Expiry Date: 2018-05-27 09:15:09+00:00 (VALID: 89 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem
-------------------------------------------------------------------------------

– Giải pháp: xóa hoàn toàn cert cũ rồi issue lại cert mới (như mục 1.)

# cd /opt/letsencrypt
# ./certbot-auto delete --cert-name hocvps.com
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-------------------------------------------------------------------------------
Deleted all files relating to certificate hocvps.com.
-------------------------------------------------------------------------------

– Nguyên nhân & Dấu hiệu:
VPS không thể kết nối ra ngoài qua giao thức HTTPS, khi đó cũng không thể issue/renew các chứng chỉ SSL. Ví dụ không thể truy cập qua HTTPS

# curl https://google.com
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
#curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
curl: (35) SSL connect error

– Giải pháp:
Đối với lỗi (77): cài đặt lại chứng chỉ trong VPS:
Bước 1: Di chuyển/Đổi tên chứng chỉ cũ

 • CentOS6 chứng chỉ lưu tại /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 • CentOS7 chứng chỉ lưu tại /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/tls-ca-bundle.pem

Bước 2: Cài đặt lại chứng chỉ. Khi đó, bạn có thể curl HTTPS và issue/renew chứng chỉ bình thường.

# yum reinstall -y ca-certificates

– Đối với lỗi (35) – Cập nhật NSS

# yum update nss -y

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

2,116 Comments

 1. Binh 5 comment

  Mình làm lần 1 trên site maykangenchinhhang.cf ok.
  Lần 2 mình làm cho site kangenvn.cf trên cùng 1 vps. Làm xong Nginx test lại nhận đc thông báo này

  [root@vultr home]# nginx -t
  nginx: [emerg] a duplicate default server for 0.0.0.0:443 in /etc/nginx/conf.d/maykangenchinhhang.cf.conf:21
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
  [root@vultr home]#
  không biết sai chỗ nào luôn. Nhờ ad chỉ mình với.
  Cảm ơn ad

  1. Việt Phương Moderator

   Đối với domain không phải domain chính cài HocVPS, bạn bỏ default_server nhé. Chính là phần note đỏ trong bài viết đó

 2. Binh Nguyen 78 comment

  Của mình cấu hình xong dùng lệnh nginx -t kiểm tra nó báo lỗi như vậy là sao ta
  nginx -t
  nginx: [emerg] cannot load certificate “/etc/letsencrypt/live/abc.com/fullchain.pem”: BIO_new_file() failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen(‘/etc/letsencrypt/live/abc.com/fullchain.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  1. Việt Phương Moderator

   Không tồn tại chứng chỉ cho abc.com. Bạn kiểm tra lại chứng chỉ đã phát hành nhé

 3. Quang Trung 2 comment

  Xin chào
  Sau khi mình cài xong ssl thì không vào được phần filemaneger, phpmyadmin nữa.Nó báo lỗi “403 Forbidden nginx”. bạn có thể hướng dẫn mình sửa được không?

 4. Nguyễn Công 17 comment

  Mình kiểm tra bị lỗi này là sao nhỉ
  nginx: [emerg] invalid parameter “sll” in /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf:128

  1. Việt Phương Moderator

   Dòng 123 của Nginx Conf Domain bạn dùng sll và Nginx không hiểu từ đó.
   Bạn kiểm tra lại nhé

  1. Việt Phương Moderator

   2 file Nginx Conf thì mình thấy bình thường. Nhưng đọc status Nginx như thế kia thì ra lỗi rồi
   Nên mình nghĩ lặp này là ở file khác. Ví dụ ngoài 2 file trên, có 1 file khác trong /etc/nginx/conf.d của bạn cũng quy định về domain này, nên nó xung đột. Thậm chí forourpet.com còn cấu hình cả port 453, mà file bạn gửi mình đâu có chỗ nào 453
   Đầu tiên, bạn restart lại Nginx. Xong check lại status chuẩn của Nginx. Sau kiểm tra hết các file trong /etc/nginx/conf.d đi

 5. Trung Nguyen 19 comment

  Mình trỏ domain đến ip vps chưa nhận ra thì mình đã làm theo các bước nên bị lỗi, mình đã thao tác xoá cài ssl đi làm lại nhưng không thực hiện được nữa thông báo:
  [root@instance-1 home]# yum -y install git
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: centos.mirror.nsw.au.hostlink.com.au
  * epel: my.fedora.ipserverone.com
  * extras: mirror-hk.koddos.net
  * remi: mirror.innosol.asia
  * remi-php71: mirror.innosol.asia
  * remi-safe: mirror.innosol.asia
  * updates: mirror.horizon.vn
  Package git-1.8.3.1-20.el7.x86_64 already installed and latest version
  Nothing to do
  [root@instance-1 home]#
  Admin giúp mình với

  1. Việt Phương Moderator

   Mình không thấy lỗi gì ở việc bạn mô tả cả. Thông báo trên là git đã được cài rồi, không cần cài nữa.
   Nên bạn thực hiện tiếp nhé

 6. Kim Ngọc 1 comment

  Hiện tại mình đang gặp 1 lỗi nghiêm trọng trong việc cài đặt SSL. Mình đã làm theo đầy đủ các bước mà hocvps hướng dẫn. Website chính cũng chạy thành công SSL. Nhưng khi mình thêm domain thứ 2 vào. Thì chạy SSL vẫn được nhưng báo lỗi xác thực SSL. Vì khi truy cập domain2, server vẫn khai báo SSL của domain1. Mong hocvps giúp mình sửa lỗi này.

  1. Việt Phương Moderator

   1. Website 1 và 2 của bạn là gì
   2. Cung cấp mình Nginx Conf của 2 domain
   3. systemctl status nginx của bạn ra kết quả gì

 7. Hoàng Nam 7 comment

  AD ƠI SAU KHI MÌNH CHẠY CÂU LỆNH NÀY:

  # Stop Nginx
  service nginx stop

  # Install Let’s Encrypt
  /opt/letsencrypt/certbot-auto certonly –standalone

  VÀ THÊM DOMAIN MỚI THÌ NÓ HIỆN THẾ NÀY:

  Obtaining a new certificate
  Performing the following challenges:
  http-01 challenge for http://www.green100.vn
  Waiting for verification…
  Challenge failed for domain http://www.green100.vn
  http-01 challenge for http://www.green100.vn
  Cleaning up challenges
  Some challenges have failed.

  IMPORTANT NOTES:
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: http://www.green100.vn
  Type: connection
  Detail: dns :: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for
  http://www.green100.vn

  To fix these errors, please make sure that your domain name was
  entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
  contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
  your computer has a publicly routable IP address and that no
  firewalls are preventing the server from communicating with the
  client. If you’re using the webroot plugin, you should also verify
  that you are serving files from the webroot path you provided.
  [root@webchuyennghiep247 home]# nginx -t
  nginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/letsencrypt/live/green100.vn/fullchain.pem”) failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen(‘/etc/letsencrypt/live/green100.vn/fullchain.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  AD CÓ THỂ GIẢI NGHĨA NGUYÊN NHÂN VÌ SAO ? CÁCH KHẮC PHỤC ? CẢM ƠN AD

  1. Việt Phương Moderator

   Record www của domain không trỏ về VPS, đang trỏ về 125.235.4.59. Bạn kiểm tra lại nhé
   Record non-www thì trỏ về VPS rồi, [45.76.150.245]
   Và sau này bạn tạo chứng chỉ thành công (như trong bài viết đề cập) thì mới làm bước tiếp theo, chỉnh sửa cấu hình Nginx

 8. Lương Tiến 5 comment

  Khi mình chạy /opt/letsencrypt/certbot-auto certonly –standalone thì bó báo lỗi như dưới. admin giúp mình với

  Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
  Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
  An unexpected error occurred:
  ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host=’acme-v02.api.letsencrypt.org’, port=443): Max retries exceeded with url: /directory (Caused by NewConnectionError(‘: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution’,))
  Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.

   1. Lương Tiến 5 comment

    Domain của mình là dendietcontrung.net. Hôm trước mình có cài đặt ssl cho 1 site thì vẫn bình thường, giờ mình muốn cài nữa thì nó báo lỗi như vậy. Mình không có dùng Cloudflare đám mây vàng bạn.
    Nội dụng /etc/resolv.conf
    # Generated by NetworkManager
    nameserver 115.84.181.20
    nameserver 115.84.177.20

    Bạn xem và tư vấn giúp mình với

    1. Việt Phương Moderator

     1. Bạn chạy lệnh sau rồi chạy lại lệnh issue cert
     # yum install traceroute - y && yum install telnet -y
     # traceroute acme-v02.api.letsencrypt.org
     # telnet acme-v02.api.letsencrypt.org 443

     2. Bên cạnh đó, hình như bạn không cài default_server à ? Vì mình truy cập thẳng IP 171.244.xxx.xxx không thấy redirect thẳng ra domain mannhuaxxx

     1. Lương Tiến 5 comment

      Mình chạy lệnh hình như nó bị lỗi nữa bạn ơi.

      Loaded plugins: fastestmirror
      Determining fastest mirrors
      epel/x86_64/metalink | 3.8 kB 00:00
      * base: centos-hcm.viettelidc.com.vn
      * epel: mirror.horizon.vn
      * extras: centos-hcm.viettelidc.com.vn
      * remi: mirrors.thzhost.com
      * remi-php55: mirrors.thzhost.com
      * remi-php56: mirrors.thzhost.com
      * remi-safe: mirrors.thzhost.com
      * remi-test: mirrors.thzhost.com
      * updates: centos-hcm.viettelidc.com.vn
      base | 3.6 kB 00:00
      epel | 4.7 kB 00:00
      extras | 3.4 kB 00:00
      nginx | 2.9 kB 00:00
      remi | 3.0 kB 00:00
      http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/debug-remi/x86_64/repodata/repomd.xml: [Er rno 14] curl#6 – “Could not resolve host: rpms.remirepo.net; Unknown error”
      Trying other mirror.

      One of the configured repositories failed (Remi’s RPM repository for Enterprise Linux 7 – x86_64 – debuginfo),
      and yum doesn’t have enough cached data to continue. At this point the only
      safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work “fix” this:

      1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the problem.

      2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a working
      upstream. This is most often useful if you are using a newer
      distribution release than is supported by the repository (and the
      packages for the previous distribution release still work).

      3. Run the command with the repository temporarily disabled
      yum –disablerepo=remi-debuginfo …

      4. Disable the repository permanently, so yum won’t use it by default. Yum
      will then just ignore the repository until you permanently enable it
      again or use –enablerepo for temporary usage:

      yum-config-manager –disable remi-debuginfo
      or
      subscription-manager repos –disable=remi-debuginfo

      5. Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.
      Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands,
      so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much
      slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice
      compromise:

      yum-config-manager –save –setopt=remi-debuginfo.skip_if_unavailabl e=true

      failure: repodata/repomd.xml from remi-debuginfo: [Errno 256] No more mirrors to try.
      http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/debug-remi/x86_64/repodata/repomd.xml: [Er rno 14] curl#6 – “Could not resolve host: rpms.remirepo.net; Unknown error”
      [root@171 ~]# traceroute acme-v02.api.letsencrypt.org
      -bash: traceroute: command not found

      Bạn xem giúp mình có phải bị lỗi không với. Mình cũng chưa cài defaul_server luôn.

     2. Lương Tiến 5 comment

      Mình chạy lệnh hình như nó báo lỗi nữa bạn ơi.

      Loaded plugins: fastestmirror
      Determining fastest mirrors
      epel/x86_64/metalink | 3.8 kB 00:00
      * base: centos-hcm.viettelidc.com.vn
      * epel: mirror.horizon.vn
      * extras: centos-hcm.viettelidc.com.vn
      * remi: mirrors.thzhost.com
      * remi-php55: mirrors.thzhost.com
      * remi-php56: mirrors.thzhost.com
      * remi-safe: mirrors.thzhost.com
      * remi-test: mirrors.thzhost.com
      * updates: centos-hcm.viettelidc.com.vn
      base | 3.6 kB 00:00
      epel | 4.7 kB 00:00
      extras | 3.4 kB 00:00
      nginx | 2.9 kB 00:00
      remi | 3.0 kB 00:00
      http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/debug-remi/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] curl#6 – “Could not resolve host: rpms.remirepo.net; Unknown error”
      Trying other mirror.

      One of the configured repositories failed (Remi’s RPM repository for Enterprise Linux 7 – x86_64 – debuginfo),
      and yum doesn’t have enough cached data to continue. At this point the only
      safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work “fix” this:

      1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the problem.

      2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a working
      upstream. This is most often useful if you are using a newer
      distribution release than is supported by the repository (and the
      packages for the previous distribution release still work).

      3. Run the command with the repository temporarily disabled
      yum –disablerepo=remi-debuginfo …

      4. Disable the repository permanently, so yum won’t use it by default. Yum
      will then just ignore the repository until you permanently enable it
      again or use –enablerepo for temporary usage:

      yum-config-manager –disable remi-debuginfo
      or
      subscription-manager repos –disable=remi-debuginfo

      5. Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.
      Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands,
      so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much
      slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice
      compromise:

      yum-config-manager –save –setopt=remi-debuginfo.skip_if_unavailable=true

      failure: repodata/repomd.xml from remi-debuginfo: [Errno 256] No more mirrors to try.
      http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/debug-remi/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] curl#6 – “Could not resolve host: rpms.remirepo.net; Unknown error”
      [root@171 ~]# traceroute acme-v02.api.letsencrypt.org
      -bash: traceroute: command not found

      Bạn xem giúp mình với

 9. Quân 3 comment

  ad cho mình hỏi vậy là không có cách nào vừa dùng Cloudflare CDN (mây vàng) để ẩn IP của server và vừa chỉnh SSL cho domain:port để vào HocVPS Admin ? Nếu vậy thì truy cập qua ip:port không SSL có nguy cơ gì không nhỉ nếu cần phải truy cập tại nơi công cộng như wifi quán cafe ?

  1. Việt Phương Moderator

   Vốn dĩ HocVPS Admin vẫn có 1 tầng bảo vệ bằng mật khẩu mà bạn
   Còn kia thì không có cách nào rồi, vì CF chặn truy cập qua port lạ. Có 1 cách là cấu hình cho HocVPS Admin qua subdomain xyz nào đó, tuy vậy sẽ cần biết cách cấu hình và hy sinh 1 subdomain chỉ để truy cập HocVPs ADmin

 10. ThanhNguyen 2 comment

  Mình test thì bị lỗi này
  nnginx: [emerg] BIO_new_file(“/etc/nginx/ssl/dhparam.pem”) failed (SSL: error:020 01002:system library:fopen:No such file or directory:fopen(‘/etc/nginx/ssl/dhpar am.pem’,’r’) error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

  Tìm trên mạng hướng dẫn chạy
  sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048
  Nhưng cũng không dc
  Bạn có thể giúp mình?
  Xin cảm ơn!

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn thực hiện phần này chưa Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)
   Trong bài viết có đề cập mà

   1. ThanhNguyen 2 comment

    nginx: [warn] duplicate value “TLSv1” in /etc/nginx/conf.d/domain.conf:148
    nginx: [warn] duplicate value “TLSv1.1” in /etc/nginx/conf.d/domain.conf:148
    nginx: [warn] duplicate value “TLSv1.2” in /etc/nginx/conf.d/domain.conf:148
    nginx: [emerg] “ssl_prefer_server_ciphers” directive is duplicate in /etc/nginx/conf.d/domain.conf:149
    nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
    Xin phép ko để domain lên. Nhưng báo thế này.

    1. Việt Phương Moderator

     Dòng 148 và 149 lặp với 1 dòng nào đó. Bạn kiểm tra lại cả file nhé

   1. Long 2 comment

    [root@1857820-01 home]# git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt/opt/letsencrypt
    Initialized empty Git repository in /home/letsencrypt/.git/
    error: while accessing https://github.com/letsencrypt/letsencrypt/opt/letsencrypt/info/refs

    fatal: HTTP request failed
    [root@1857820-01 home]# # Clone Let’s Encrypt repository
    [root@1857820-01 home]# git clone https://github.com/certbot/certbot
    Initialized empty Git repository in /home/certbot/.git/
    error: while accessing https://github.com/certbot/certbot/info/refs

    fatal: HTTP request failed
    [root@1857820-01 home]# # Clone Let’s Encrypt repository
    [root@1857820-01 home]# git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
    Initialized empty Git repository in /opt/letsencrypt/.git/
    error: while accessing https://github.com/letsencrypt/letsencrypt/info/refs

    fatal: HTTP request failed

    1. Việt Phương Moderator

     Vẫn bình thường nhé
     # git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
     Cloning into '/opt/letsencrypt'...
     remote: Enumerating objects: 20, done.
     remote: Counting objects: 100% (20/20), done.
     remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
     remote: Total 64348 (delta 7), reused 4 (delta 0), pack-reused 64328
     Receiving objects: 100% (64348/64348), 21.24 MiB | 11.26 MiB/s, done.
     Resolving deltas: 100% (47036/47036), done.

     Bạn ping được HTTPs không
     # curl https://google.com
     # curl https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

 11. Văn Phong 20 comment

  Cài đặt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt cho nhiều website : là dùng lệnh ở trên phần này tạo ra thư mục riêng cho tên miền đó rồi lặp lại cách cấu hình từ bước 2 trở đi nữa hả bạn ? Không có cách nào auto chỉ cần thêm tên miền thôi hả bạn ?

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn thực hiện từ bước 1.2 nhé
   2. Không có auto nhé bạn, ngay lúc cài đã là thủ công rồi

 12. huy 6 comment

  Mọi người cho em hỏi, cũng là chứng chỉ let’s encrypt, em xem chứng chỉ trên site người khác thì phần mềm internet security check xanh, còn của em cũng let’s encrypt mà báo xám (không an toàn). có cách nào khắc phục không ạ
  Xin cảm ơn

 13. Đăng Khôi 3 comment

  Chào Phương,
  Bạn cho mình hỏi cài Let’s Encrypt có cách nào không stop nginx không?
  Cám ơn bạn!

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn thêm phần cần thêm thôi. Còn đâu cấu hình gốc giữ nguyên

 14. Phạm Hữu Thạnh 8 comment

  Chào anh,

  Sau khi e cài ssl cho domain thứ 2 (không phải domain chính của vps) em có bỏ các phần deafault_server trong file .conf nhưng khi chạy thì web lại tự động chuyển về web chính của vps.

  Thông tin check nginx -t của e (trong đó cheap123.vn là trang đã cài ssl trước đó chứ ko phải là domain chính)
  [root@tokyo_centos6_2g home]# nginx -t
  nginx: [warn] conflicting server name “cheap123.vn” on 0.0.0.0:80, ignored
  nginx: [warn] conflicting server name “www.cheap123.vn” on 0.0.0.0:80, ignored
  nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

  Mong nhận được hướng dẫn xử lý lỗi

  1. Việt Phương Moderator

   Có tồn tại nhiều hơn 1 đoạn cấu hình về cheap123.vn port 80
   Bạn kiểm tra toàn bộ nội dung trong /etc/nginx/conf.d nhé
   grep -r "cheap123.vn" /etc/nginx/conf.d

   1. Phạm Hữu Thạnh 8 comment

    Cảm ơn anh đã phản hồi!
    File .conf của web thứ 2 e dùng y nguyên của web đã cài ssl thành công trước đó, với 1 chút thay đổi:
    – Thay tên miền cũ bằng tên miền mới
    – Bỏ default_server

    Nhưng lúc chạy nginx -t thì báo như vậy. E đã kiểm tra rất kỹ, tất cả “cheap123.vn” đều đã được thay

 15. Quyet Vu Van 13 comment

  Ad giúp mình với. Mình cài SSL xong nó báo lỗi như vậy là sao ạ. ko truy cập được vào website

  http://prntscr.com/n0cl7c

  server {
  listen 443 ssl;
  server_name http://www.tsmshops.com;

  # SSL
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/tsmshops.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/tsmshops.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  rewrite ^(.*) https://tsmshops.com$1 permanent;
  }
  server {
  listen 80;
  server_name tsmshops.com http://www.tsmshops.com;
  rewrite ^(.*) https://tsmshops.com$1 permanent;
  }

  server {
  listen 443 ssl default_server;

  # access_log off;
  access_log /home/tsmshops.com/logs/access.log;
  # error_log off;
  error_log /home/tsmshops.com/logs/error.log;

  root /home/tsmshops.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name tsmshops.com;

  # SSL
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/tsmshops.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/tsmshops.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  # Improve HTTPS performance with session resumption
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_session_timeout 1d;

  # DH parameters
  ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
  # Enable HSTS
  add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;

  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  # Custom configuration
  include /home/tsmshops.com/public_html/*.conf;

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/tsmshops.com/public_html$fastcgi_script_name;
  }
  location /nginx_status {
  stub_status on;
  access_log off;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
  }
  location /php_status {
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/tsmshops.com/public_html$fastcgi_script_name;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
  }
  # Disable .htaccess and other hidden files
  location ~ /\.(?!well-known).* {
  deny all;
  access_log off;
  log_not_found off;
  }
  location = /favicon.ico {
  log_not_found off;
  access_log off;
  }
  location = /robots.txt {
  allow all;
  log_not_found off;
  access_log off;
  }
  location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
  gzip_static off;
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
  access_log off;
  expires 30d;
  break;
  }

  location ~* \.(txt|js|css)$ {
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
  access_log off;
  expires 30d;
  break;
  }
  }

  server {
  listen 4444 ssl;

  access_log off;
  log_not_found off;
  error_log /home/tsmshops.com/logs/nginx_error.log;

  root /home/tsmshops.com/private_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name tsmshops.com;

  error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/tsmshops.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/tsmshops.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  auth_basic “Restricted”;
  auth_basic_user_file /home/tsmshops.com/private_html/tsmshops/.htpasswd;

  location / {
  autoindex on;
  try_files $uri $uri/ /index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/tsmshops.com/private_html$fastcgi_script_name;
  }

  location ~ /\. {
  deny all;
  }
  }

  1. Việt Phương Moderator

   Mình thấy website truy cập bình thường, chắc bạn fix xong lỗi rồi?

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn sửa server_name và rewrite nhé. Nếu mã nguồn WP thì yêu cầu website phải hoạt động trên www trước đã

 16. Nguyễn Văn Sang 1 comment

  Các bạn cho mình hỏi làm sao sửa lỗi này ạ
  “An unexpected error occurred:
  There were too many requests of a given type :: Error creating new order :: too many certificates already issued for exact set of domains: cr-agency.com,www.cr-agency.com: see https://letsencrypt.org/docs/rate-limits/
  Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.”

  Em cảm ơn!

  1. Việt Phương Moderator

   Lỗi Rate Limits, khi bạn issue quá nhiều chứng chỉ cho domain X trong tuần. Giới hạn sẽ tự gỡ bỏ sau thời gian trên

 17. truong 12 comment

  Help me admin! Mình tải code với base từ Vultr để chuyển sang DO. Cài lại hocvps script điền đúng domain. Đã trỏ domain về IP mới> sau đó mình vào abc/wp-admin thì lại không vào được. Nó vẫn chuyển sang https//abc/wp-admin và ko vào được. Bạn có biết lỗi do đâu không chỉ mình với

  1. truong 12 comment

   Hay là phải cài lại chứng chỉ ssl trên vps mới mới được bạn

  2. Việt Phương Moderator

   Thế bạn phải cài SSL bên VPS mới rồi. Hoặc bạn đổi trình duyệt khi truy cập để vào wp-admin, do trình duyệt cũ ghi nhớ website dùng HTTPs rồi

 18. Tung 13 comment

  Hi Admin,
  Cho mình hỏi muốn xem thời giạn chứng chỉ Let’s Encrypt SSL thì làm thế nào? Lúc mình cài thì nó có hiện ra nhưng lúc gia hạn thì ko thấy hiện, chỉ báo gia hạn thành công thôi.

 19. Hiếu Trần 2 comment

  Mình dùng SSL của CLOUDFLARE và HOCVPS

  ***Mình sửa code:
  server {
  listen 80;

  server_name http://www.shopchat.xyz;
  rewrite ^(.*) http://shopchat.xyz$1 permanent;
  }

  ***Thành:
  server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;
  server_name _;
  return 301 https://$host$request_uri;
  }
  >>>THÌ BÁO LỖI “Error 521”

  ***Còn nếu đổi thành:
  server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  server_name shopchat.xyz;
  return 301 https://$host$request_uri;
  }

  >>>THÌ BÁO LỖI “shopchat.xyz đã chuyển hướng bạn quá nhiều lần.”

  Mình sai chổ nào chỉ giúp với @@. Thanks!

 20. Longcheng 4 comment

  server {
  listen 2018 ssl;

  access_log off;
  log_not_found off;
  error_log off;

  root /home/hocvps.com/private_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name hocvps.com;

  error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hocvps.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  auth_basic “Restricted”;
  auth_basic_user_file /home/hocvps.com/private_html/hocvps/.htpasswd;

  ===============================================================
  mình cài ok hết nhưng xong thì không cách nào truy cập HocVPS Script Admin mặc dù đã truy cập qua IP:port, domanin.com:port , http, https,…
  Ad cho mình hỏi cách khắc phục với. Thanks

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn post đúng nội dung của phần này nhé. Chỉnh sửa ntn mình không chắc bản gốc đúng đâu
   Và port HocVPS ban đầu của bạn có phải 2018 không?

 21. nam 6 comment

  chào , mình vào “/etc/nginx/conf.d/domain.com.conf” thì báo lỗi “-bash: /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf: Permission denied” . làm cách nào để khắc phục bạn ?

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn đọc lại phần hướng dẫn nhé. Chỉnh sửa nội dung file chứ không phải chạy file

 22. Dzũng Hoàng 10 comment

  Xin chào,

  Vui lòng cho mình hỏi, mình có add thêm 1 website vào VPS và tiến hành cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt nhưng bị lỗi, mình đã xóa web đó đi nhưng vẫn không khởi động lại VPS được, trước đó mình có cài chứng chỉ Let’s Encrypt cho 2 web khác cùng VPS thì được.

  [root@lifeshop2 home]# nginx -t
  nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
  [root@lifeshop2 home]# service nginx restart
  Redirecting to /bin/systemctl restart nginx.service
  Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status nginx.service” and “journalctl -xe” for details.
  [root@lifeshop2 home]#

  ● nginx.service – nginx – high performance web server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2019-02-26 01:18:44 +07; 3min 22s ago
  Docs: http://nginx.org/en/docs/
  Process: 14735 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 14691 ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 15652 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
  Main PID: 15610 (code=exited, status=0/SUCCESS)

  Feb 26 01:18:41 lifeshop2 nginx[15652]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 …)
  Feb 26 01:18:42 lifeshop2 nginx[15652]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 …)
  Feb 26 01:18:42 lifeshop2 nginx[15652]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 …)
  Feb 26 01:18:43 lifeshop2 nginx[15652]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 …)
  Feb 26 01:18:43 lifeshop2 nginx[15652]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 …)
  Feb 26 01:18:44 lifeshop2 systemd[1]: nginx.service: control process exited…=1
  Feb 26 01:18:44 lifeshop2 nginx[15652]: nginx: [emerg] still could not bind()
  Feb 26 01:18:44 lifeshop2 systemd[1]: Failed to start nginx – high performa…r.
  Feb 26 01:18:44 lifeshop2 systemd[1]: Unit nginx.service entered failed state.
  Feb 26 01:18:44 lifeshop2 systemd[1]: nginx.service failed.
  Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
  [root@lifeshop2 home]#

  Xin vui lòng chỉ mình cách khắc phục

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cho mình kết quả của
   # systemctl status nginx.service -l
   # netstat -tulpn | grep 80
   Nhìn qua thì port 80 đang bị chiếm. Bạn xóa web đó ntn?

   1. Dzũng Hoàng 10 comment

    Xin chào,

    Cảm ơn bạn đã hỗ trợ, mình tìm kiếm thảo luận trong phần hỏi đáp và đã khắc phục được rồi.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn issue chứng chỉ Let’s như bình thường rồi sủa trong NGinx Conf trỏ đến đúng vị trí chứng chỉ Let’s
   Hiện tại Nginx Conf đang trỏ đến chứng chỉ Comodo

   1. Binh Nguyen 78 comment

    Ở trên có phần “Tạo file DH parameters 2048 bit (tạo một lần duy nhất trên VPS)” cho mình hỏi lúc tạo cái ssl comado mình cũng tạo r vậy có cần tạo nữa k?

    1. Việt Phương Moderator

     Không cần, bạn chỉ cần thay đường dẫn chứng chỉ Comodo bằng đường dẫn chứng chỉ Let’s thôi

 23. Dong 3 comment

  Mình cấu hình file config giống y nhưng lại bị lỗi này “Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status nginx.service” and “journalctl -xe” for details.”
  Là thế nào ad nhỉ? Mong bạn hướng dẫn giúp mình. Xin cảm ơn

   1. Long 2 comment

    Em muốn dùng dịch vụ cài đặt ssl mà liên hệ from mãi không thấy ai trả lời. Bác giúp em với

   2. Ngoc 13 comment

    Mình đang gặp vấn đề khi chạy nodejs. Nếu cài SSL thì bị lỗi vì mình không thêm được cổng 3000. Ad có thể giúp mình k? Cảm ơn nhé

 24. Thi Phan 3 comment

  sau khi nhập xong domain nó báo như này là bị làm sao ạ
  IMPORTANT NOTES:
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: ittest.binhanh.vn
  Type: unauthorized
  Detail: Invalid response from
  http://ittest.binhanh.vn/.well-known/acme-challenge/4XtxvVqiJ4pAsvmb2_jEjTFuyeef4vpFl0nWpaA_gkU:
  “\r\n<html
  xmlns=\"http"

  To fix these errors, please make sure that your domain name was
  entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
  contain(s) the right IP address.
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: http://www.ittest.binhanh.vn
  Type: None
  Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for
  http://www.ittest.binhanh.vn

   1. Thi Phan 3 comment

    rồi ạ, làm các bước trên thì vẫn đúng đến phần này nó bảo như vậy

    1. Việt Phương Moderator

     IP Khác nhau mà bạn?
     Pinging www.ittest.binhanh.vn [125.235.4.59] with 32 bytes of data:
     Pinging ittest.binhanh.vn [14.232.243.194] with 32 bytes of data:

     1. Thi Phan 3 comment

      em mới tìm hiểu phần này nên vẫn còn gà mờ bác chỉ giúp em đc ko ạ, hay nếu rảnh bác teamview sửa giúp e với

     2. Việt Phương Moderator

      Như mình nói ngay đầu đó, record www có trỏ về VPS X đâu? Bạn muốn tạo chứng chỉ trên VPS X thì record phải trỏ về VPS X

 25. hainguyen 1 comment

  sau khi cài LEt’s thì không access vào filemanager được nữa
  dù cố ACEPT port lại nhưng đâu lại vào đấy f2b-NoAuthFailures

  Xin giúp đỡ mở lại port với ạ

  f2b-NoAuthFailures tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  f2b-SSH tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:2222
  ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  f2b-NoAuthFailures tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  f2b-SSH tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:2222
  ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  f2b-NoAuthFailures tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  f2b-SSH tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:2222
  ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  f2b-NoAuthFailures tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  f2b-SSH tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:2222
  ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051
  f2b-NoAuthFailures tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8051

 26. Bơ Mỹ Dream 12 comment

  Phần gia hạn tự động nên điều chỉnh lại 7 -> 8 giờ do SSL tính theo giờ GMT để không bị gián đoạn các bạn lưu ý chổ này

  1. Việt Phương Moderator

   Crontab chạy theo giờ của VPS nên sẽ tùy thiết lập bên trong mà múi giờ sẽ khác nhau đó bạn

 27. Trung 1 comment

  xin chào admin, mình có làm theo hướng dẫn đã chạy dc ssl cho domain chính, giờ muốn chạy cho domain khác nữa, mà làm theo lại ko dc. Đây là file conf ad có time xem giúp với. Thank admin.

  server {
  listen 443 ssl;
  server_name http://www.cuthoc.com;

  # SSL
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/cuthoc.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/cuthoc.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  rewrite ^(.*) https://cuthoc.com$1 permanent;
  }
  server {
  listen 80;

  server_name cuthoc.com http://www.cuthoc.com;
  rewrite ^(.*) https://cuthoc.com$1 permanent;}

  server {
  listen 443 ssl;

  # access_log off;
  access_log /home/cuthoc.com/logs/access.log;
  # error_log off;
  error_log /home/cuthoc.com/logs/error.log;

  root /home/cuthoc.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name cuthoc.com;
  # SSL
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/cuthoc.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/cuthoc.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  # Improve HTTPS performance with session resumption
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_session_timeout 1d;

  # DH parameters
  ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparam.pem;
  # Enable HSTS
  add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000” always;

  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

  # Custom configuration
  include /home/cuthoc.com/public_html/*.conf;

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

  location /nginx_status {
  stub_status on;
  access_log off;
  allow 127.0.0.1;
  allow 45.77.42.85;
  deny all;
  }

  location /php_status {
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  allow 127.0.0.1;
  allow 45.77.42.85;
  deny all;
  }

  # Disable .htaccess and other hidden files
  location ~ /\.(?!well-known).* {
  deny all;
  access_log off;
  log_not_found off;
  }

  location = /favicon.ico {
  log_not_found off;
  access_log off;
  }

  location = /robots.txt {
  allow all;
  log_not_found off;
  access_log off;
  }

  location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
  gzip_static off;
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
  access_log off;
  expires 30d;
  break;
  }

  location ~* \.(txt|js|css)$ {
  add_header Pragma public;
  add_header Cache-Control “public, must-revalidate, proxy-revalidate”;
  access_log off;
  expires 30d;
  break;
  }
  }

  server {
  listen 2323 ssl;

  access_log off;
  log_not_found off;
  error_log /home/cuthoc.com/logs/nginx_error.log;

  root /home/cuthoc.com/private_html;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name cuthoc.com;
  error_page 497 https://$server_name:$server_port$request_uri;

  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/cuthoc.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/cuthoc.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers EECDH+CHACHA20:EECDH+AES128:RSA+AES128:EECDH+AES256:RSA+AES256:EECDH+3DES:RSA+3DES:!MD5;

  auth_basic “Restricted”;
  auth_basic_user_file /home/cuthoc.com/private_html/cuthoc/.htpasswd;

  location / {
  autoindex on;
  try_files $uri $uri/ /index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_connect_timeout 1000;
  fastcgi_send_timeout 1000;
  fastcgi_read_timeout 1000;
  fastcgi_buffer_size 256k;
  fastcgi_buffers 4 256k;
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

  location ~ /\. {
  deny all;
  }
  }

  1. Việt Phương Moderator

   Mình thấy bthg, bạn fix xong rồi?
   Và note là website phụ (không phải website chính cài HOCVPS) thì không cấu hình phần HocVPS Admin

 28. Duy L 15 comment

  Bác Việt Phương cho em hỏi, e check file log le-renew.log mấy ngày gần đây thì nó hiển thị log như bên dưới là bị sao vậy bác?
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Processing /etc/letsencrypt/renewal/domain.com.conf
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  All renewal attempts failed. The following certs could not be renewed:
  /etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem (failure)
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  IMPORTANT NOTES:
  – The following errors were reported by the server:

  Domain: wwww.domain.com
  Type: None
  Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for
  wwww.domain.com

  1. Việt Phương Moderator

   Không renew được chứng chỉ vì record www của domain không trỏ về VPS

    1. Việt Phương Moderator

     Nó báo như vậy mà bạn. Có thể bạn bật cloudflare của record ý

     1. Duy Luân 15 comment

      em không dùng cloudflare…hjhj..để e thử xóa rồi thêm lại coi ntn @@

     2. Duy Luân 15 comment

      e phát hiện cái sai rồi tại sao lại mà 4 wwww nhỉ
      Domain: wwww.domain.com
      Type: None
      Detail: DNS problem: NXDOMAIN looking up A for
      wwww.domain.com

     3. Việt Phương Moderator

      Do qúa trình bạn gõ thôi, vậy chắc bạn tạo cả chứng chỉ cho record wwww

     4. Việt Phương Moderator

      Bạn có thể tạo record wwww trỏ về IP VPS hoặc xóa cert đi tạo lại chỉ www và non-www

 29. Bùi Viết Tâm 11 comment

  Hi ad,
  Mình cài thành công, hiện tại vẫn đang chạy ổn định.
  Giờ mình chuyển VPS khác (domain vẫn như cũ) thì có cần xóa SSL trên VPS này rồi qua VPS mới cài lại không, hay để y vậy qua kia cài lại.
  Thank ad.

  1. Việt Phương Moderator

   Không cần xóa bạn nhé. Sang VPs mới tạo chứng chỉ lại là được

 30. Tung 13 comment

  Xin chào Admin,

  Cho mình hỏi, tính năng chặn iframe của nginx sao lại không hoạt động sau khi cài SSL? Mình sử dụng script hocvps và cài ssl thành công theo bài hướng dẫn này. Cấu hình chặn iframe trong file nginx.conf vẫn được giữ nguyên “add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN”

  1. Quang Trung 2 comment

   Xin chào
   Sau khi mình cài xong ssl thì không vào được phần filemaneger, phpmyadmin nữa.Nó báo lỗi “403 Forbidden nginx”. bạn có thể hướng dẫn mình sửa được không?