Tương tự như bài hướng dẫn trên Ubuntu, trong bài này mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người 2 cách để cài đặt phpMyAdmin trên CentOS.

1. Cài đặt bằng phpMyAdmin Script

Bạn nên sử dụng cách này trong trường hợp không hiểu biết nhiều về hệ thống:

 • Chỉ khi nào chạy mới dùng đến bộ nhớ, giúp tiết kiệm tài nguyên server
 • Bảo mật hơn, có thể tùy biến đường dẫn phpMyAdmin.

– Chọn phiên bản muốn cài trên trang chủ phpMyAdmin. Copy đường dẫn trực tiếp với extension là .zip, ví dụ bản 4.7.6 là

https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.6/phpMyAdmin-4.7.6-all-languages.zip

– Tải về thư mục chứa nội dung website và giải nén:

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.6/phpMyAdmin-4.7.6-all-languages.zip
unzip phpMyAdmin-*.zip

Xong bạn sẽ có folder phpMyAdmin-4.7.6-all-languages

Để sử dụng bạn truy cập qua domain.com/phpMyAdmin-4.7.6-all-languages. Tất nhiên bạn có thể đổi tên thư mục thành bất cứ đường dẫn nào bạn muốn để sử dụng và bảo mật hơn.

2. Cài đặt bằng phpMyAdmin package

Trước khi tiến hành cài đặt phpMyAdmin bạn cần cài đặt trước LAMP hoặc LEMP server trên CentOS.

2.1. Cài đặt phpMyAdmin

– Thêm EPEL repository: phpMyAdmin không có sẵn trong repo mặc định của CentOS nên bạn phải sử dụng Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo. Cài đặt:

yum install epel-release

Check lại sẽ thấy EPEL trong list repo:

yum repolist
. . .
repo id     repo name                    status
base      CentOS-6 - Base                 6381
epel      Extra Packages for Enterprise Linux 6 - x86_64 9788
extras     CentOS-6 - Extras                 13
updates     CentOS-6 - Updates               1336

– Cài đặt phpMyAdmin:

yum install phpmyadmin

2.2. Cấu hình phpMyAdmin

a. Đối với Apache

Nếu bạn sử dụng Apache Webserver, hãy chỉnh sửa nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
Để có thể truy cập được vào phpMyAdmin bạn cần thay đổi thông tin IP từ 127.0.0.1 sang All.

Bạn cũng có thể giới hạn truy cập bằng cách sử dụng IP của bạn. Tuy nhiên, do đặc điểm mạng ADSL VN thường xuyên thay đổi IP nên bạn không nên dùng IP cá nhân. Có 4 chỗ bạn cần thay đổi IP

. . .
Require ip All
. . .
Allow from All
. . .
Require ip All
. . .
Allow from All
. . .

Lưu và khởi động lại server

service httpd restart

Khi đó, bạn có thể truy cập qua domain.com/phpMyAdmin và đăng nhập sử dụng tài khoản MySQL.

b. Đối với Nginx

Bạn tạo shortcut cho thư mục phpMyAdmin bên trong thư mục website:

ln -s /usr/share/phpMyAdmin /home/domain.com/public_html
service php-fpm restart
service nginx restart

Khi đó, bạn có thể truy cập qua domain.com/phpMyAdmin và đăng nhập sử dụng tài khoản MySQL.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

117 Comments

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cấu hình Nginx Conf là được nhé. Domain nào gắn default_server thì cấu hình PHPMyAdmin cùng chỗ đó

 1. nghia 21 comment

  Chào Admin

  Cho mình hỏi nếu open theo hướng dẫn trên Require ip All, Allow from All, Require ip All, Allow from All là tất cả ai cũng truy cập được, nếu public ở ngoài thì càng không bảo mật.

  Cho mình hỏi có cách nào chặn và mở 1 số IP để truy cập vào được không ? hay đổi port chẳn hạn

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn có thể dùng bảo vệ thư mục trong Nginx, truy cập sẽ có 1 lớp mật khẩu yêu cầu trước
   https://hocvps.com/bao-ve-thu-muc-trong-nginx/
   Ngoài ra, vào đc PHPMyAdmin thì cũng cần tài khoản MySQL mới truy cập được. Giống như việc không thiết lập thì ai cũng truy cập được wp-admin nhưng không có tài khoản để vào bên trong

   1. Nghia 21 comment

    Tại mình không có nhu cập truy cập từ internet vào, nên chỉ muốn một số IP nội bộ truy cập cho an toàn, nhưng chưa biết cách nào chặn.

    Cảm ơn Ad

 2. hieu 5 comment

  Minh đăng nhập các tool phpmyadmin với filemanager đều bị File not found.
  ai bị như mình khong

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn dùng HocVPS? Bạn cài mới hay hệ thống từ trước rồi mới bị File Not Found?

 3. Quang Huy Tran 26 comment

  Mình import file data.sql chỉ 3MB mà nó báo file dung lượng quá lớn mới vcl, các host khác thì import bt @@ thế là sang import bằng ssh đợi 20p vẫn k có hiện tượng gì xảy ra @@
  Thế là phải làm sao ạ?

  1. Việt Phương Moderator

   Không nhận, Bạn cấu hình như thế nào trong Virtual Host? Webserver bạn sử dụng gì?

   1. Thanh Tung 5 comment

    Webserver

    Webserver em sử dụng nginx ạ. Em tạo symbolic link như sau:
    sudo ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html
    Sau đó em cấu hình trong file /etc/nginx/conf.d/default.conf như sau:
    server {
    listen 80;

    # Don’t want to log accesses.
    #access_log /dev/null main;
    access_log /var/log/nginx/php.acces_log main;
    error_log /var/log/nginx/php.error_log info;

    root /usr/share/nginx/html/phpMyAdmin;
    index index.php index.html index.htm;
    error_page 401 403 404 /404.php;

    location ~ .*.php$ {
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param SERVER_NAME $http_host;
    fastcgi_ignore_client_abort on;

    }
    }

    Em cũng mới vọc nên có gì cấu hình sai mong ad chỉ giáo ạ :))

     1. Thanh Tung 5 comment

      Xl ad vì reply muộn ạ.

      Em đã thêm server_name bên dưới dòng listen 80; mà chạy ra nó bị vầy ạ, trong khi em đã phân quyền 0775 cho thư mục /usr/share/nginx/html rồi.

      http://prntscr.com/hllwlb

      Đây là toàn bộ file config của em ạ
      server {
      listen 80;
      server_name jakali.vn;

      #charset koi8-r;
      #access_log /var/log/nginx/host.access.log main;

      location / {
      root /usr/share/nginx/html;
      index index.html index.php index.htm;
      try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
      }

      error_page 404 /404.html;
      location = /404.html {
      root /usr/share/nginx/html;
      }

      # redirect server error pages to the static page /50x.html
      #
      error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      location = /50x.html {
      root /usr/share/nginx/html;
      }

      # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000

      location ~ \.php$ {
      root /usr/share/nginx/html;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
      }

      }
      server {
      listen 80;
      server_name jakali.vn;

      # Don’t want to log accesses.
      #access_log /dev/null main;
      access_log /var/log/nginx/php.acces_log main;
      error_log /var/log/nginx/php.error_log info;

      root /usr/share/nginx/html/phpmyadmin;
      index index.php index.html index.htm;
      error_page 401 403 404 /404.php;

      location ~ .*.php$ {
      include fastcgi_params;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      fastcgi_param SERVER_NAME $http_host;
      fastcgi_ignore_client_abort on;

      }
      }

 4. Bùi Anh Quân 5 comment

  Mình bị lỗi này (dùng lệnh apachectl configtest)

  AH00548: NameVirtualHost has no effect and will be removed in the next release /etc/httpd/conf.d/muagiodauvn.com.conf:1
  AH00526: Syntax error on line 17 of /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf:
  ip address ‘all’ appears to be invalid

  Mình dùng thủ thuật tại đây để tạo file muagiodauvn.com.conf

  https://hocvps.com/huong-dan-cai-dat-lamp-linux-apache-mysql-php-tren-centos-6-4/

  Mình thì hiện tại dùng centos 7

  Bạn giúp mình sữa lỗi với. Không chạy được apache nên hiện ERR_CONNECTION_REFUSED

  1. Việt Phương Moderator

   Dòng 1: Comment hoặc xóa đi vì Apache hiện tại không cần NameVirtualHost
   Dòng 17: Bạn dùng all chứ không phải All?

 5. Bùi Anh Quân 5 comment

  Mình cài phpmyadmin hok được. Mình chép lỗi như bên dưới

  Error: Package: phpMyAdmin-4.4.15.10-2.el7.noarch (epel)
  Requires: php-zip
  Available: php-common-5.4.16-42.el7.x86_64 (base)
  php-zip
  Available: php-common-5.4.16-43.el7_4.x86_64 (updates)
  php-zip
  Available: php-pecl-zip-1.15.0-1.el7.remi.7.1.x86_64 (remi-php71)
  php-zip = 1:1.15.0-1.el7.remi.7.1
  Available: php-pecl-zip-1.15.1-1.el7.remi.7.1.x86_64 (remi-php71)
  php-zip = 1:1.15.1-1.el7.remi.7.1
  Available: php55w-common-5.5.38-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php56w-common-5.6.31-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php56w-common-5.6.31-2.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php56w-common-5.6.32-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php70w-common-7.0.22-2.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php70w-common-7.0.23-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php70w-common-7.0.23-2.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php70w-common-7.0.24-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php70w-common-7.0.25-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php71w-common-7.1.8-2.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php71w-common-7.1.9-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php71w-common-7.1.9-2.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php71w-common-7.1.10-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Available: php71w-common-7.1.11-1.w7.x86_64 (webtatic)
  php-zip
  Installed: php-common-7.1.11-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php71)
  Not found
  Available: php-common-7.1.10-1.el7.remi.x86_64 (remi-php71)
  Not found
  You could try using –skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest

 6. vô tâm 4 comment

  Sau khi làm như hướng dẫn và truy cập vào ../phpMyAdmin nó phán lại file not found 😀

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cài đặt theo cách 2 nhé. Cách 1 mình đoán bạn sửa Virtual Host chưa đúng nên nó không thể tìm được đúng đường dẫn rồi

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn đặt website trong thư mục nào thì bạn vào thư mục đó nhé

 7. Khánh 8 comment

  Anh ơi, em vô tình đổi mất pass của phpmyadmin giờ không đăng nhập được phpmyadmin được. có cách nào đổi lại k ạ. em dùng hocvps Scrip

  1. Luân Trần Admin

   Bạn tạm thời dùng account root, password mở file /etc/hocvps/scripts.conf lên xem để update password cho tài khoản admin trong phpMyAdmin nha. Xong rồi out tài khoản root, không được động gì đến nữa.

   1. Khánh 8 comment

    Em mới dùng VPS nên gà lắm, anh cho em hỏi thêm chút nữa là mở file /etc/hocvps/scripts.conf bằng cách gõ lệnh trên SSH hay sao ạ

     1. Khánh 8 comment

      nó báo “No such file” anh ạ, em gửi a thông tin đăng nhập VPS qua mail a xem giúp em được k ạ. Em cảm ơn anh

     2. Khánh 8 comment

      Cảm ơn anh đã fix cho em

      Anh hỗ trợ rất nhiệt tình ạ.

      Cảm ơn hocvps.com nhiều ạ

 8. Lữ Phú Hòa 17 comment

  Tùy theo apache các bạn chỉ cần fix như sau thôi, không cần full đâu, chú ý cái dòng require all granted nhé, vọc hơi lâu mới ra đó
  usr/share/phpMyAdmin/setup/>

  # Apache 2.4

  #Require ip 127.0.0.1
  #Require ip ::1
  Require all granted

 9. HaANH 1 comment

  Alo anh ơi em sửa phần allow ip các kiểu cả buổi rồi, khi truy cập ip/phpMyAdmin-4.6.4-english vẫn chỉ ra ra 403 Forbidden
  nginx/1.10.1

  Anh sửa giúp em file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf xem sao ạ. đây là nội dung gốc của file: http://codepad.org/LFpxwlUt

  em dùng centos 6.8 + nginx + mysql ạ.

  Em cảm ơn

 10. Hoang 14 comment

  Anh Luân ơi, a giúp em cài cái zend optimizer với được không ạ? Em dùng VPS bản Php 5.6 ạ. Em cám ơn anh nhiều.

    1. Luân Trần Admin

     Nếu làm cách 2 thì khả năng do bạn chưa phân quyền lại cho user và owner nginx rồi, check lại thử coi nhé.

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn phân quyền bằng menu 14? Nếu thế thì bạn cài hệ thống HocVPS?

     1. Nam 28 comment

      Mình cũng đang dùng hocvps script cho centos 6 64bit nè và đã chạy menu 14 nhưng mà vẫn bị lỗi đó chứ . 🙂

     2. Việt Phương Moderator

      Vấn đề là HocVPS script cài phpMyAdmin mặc định trong port quản lý rồi, bạn cài đặt gì nữa?

 11. Thùy Linh 22 comment

  Chào bạn
  Mình cài hocvps Scipts rồi giờ muốn cập nhật phpmyadmin thì có hướng dẫn nào không bạn !
  Cảm ơn bạn !

  1. Luân Trần Admin

   Bạn down bản mới nhất tương thích với phiên bản PHP đang dùng về: https://www.phpmyadmin.net/downloads/

   Sau đó giải nén ra up đè lên thư mục /home/domain.com/private_html/phpmyadmin/ là xong. Cuối cùng chạy lại chức năng Phân quyền webserver.

 12. Review 1 comment

  Bác cho em hỏi e cài hocvps script của bác nhưng backup để chuyển server thì gặp vấn đề .Em đăng nhập phpmyadmin không được . Nhập mật khẩu và pass của mysql không được , của root cũng không vào được . Yêu cầu xác thực thì đăng nhập với tài khoản nào bác ?

 13. Sơn ĐÌnh 1 comment

  e dùng lệnh unzip code.zip nó báo : The program ‘unzip’ is currently not installed. You can install it by typing:
  apt-get install unzip
  là sao a

  1. Luân Trần Admin

   unzip chưa được cài, bạn chạy lệnh apt-get install unzip để cài unzip trước.

 14. Hoàng Kiên Quyết 4 comment

  Khi mình tải PHPmyadmin script về thư mục host rồi truy cập vào đường dẫn thư mục thì chỉ hiện PHP 5.5+ is required. Phải khắc phục lỗi này thế nào bạn nhỉ?

  1. Luân Trần Admin

   Bạn dùng PHP phiên bản cũ thì cần tìm phpMyAdmin bản cũ có hỗ trợ nhé. Bản mới nhất chỉ chạy với PHP 5.5 trở lên.

 15. Tuấn 3 comment

  Warning in ./libraries/session.inc.php#101
  session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_v166v61207p6r0gvge05fmbsdoev50te, O_RDWR) failed: Permission denied (13)

  Backtrace

  ./libraries/session.inc.php#101: session_start()
  ./libraries/common.inc.php#350: require(./libraries/session.inc.php)
  ./index.php#12: require_once(./libraries/common.inc.php)
  Minh dung nginx bi loi nay khi vao .

 16. lucy 3 comment

  cho mình hỏi là lúc mình cài theo cách 2 thì k thấy nó hỏi user và pass của phpmyadmin mà,nếu đăng nhập thì lấy usẻ và pass ở đâu để vào phpmyadmin vậy?

 17. nghia 5 comment

  Minh dung cach 2 bi loi nay:
  The mbstring extension is missing. Please check your PHP configuration.

  Nho cac ban giup voi

   1. nghia 5 comment

    Cảm ơn bạn đã phản hồi nhưng mình đang cài trên linux nhưng link hướng dẫn này trên window hơi khác nên mình vẫn chưa biết cách để fix.

    Mình chuyển qua làm cách 1 lúc chạy lệnh cài epel thì lại báo lỗi như bên dưới:

    [root@localhost /]# rpm -ivh epel-release*
    warning: epel-release-6-8.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 signature: NOKEY, key ID 0608b895
    error: Failed dependencies:
    rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1 is needed by epel-release-6-8.noarch
    rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1 is needed by epel-release-6-8.noarch

    Hình như nó check file có thay đổi hay sao đó.

    Ban hướng dẫn giúp với

    Cảm ơn

   2. njghia 5 comment

    Cảm ơn bạn đã phản hồi nhưng mình đang cài trên linux nhưng link hướng dẫn này trên window hơi khác nên mình vẫn chưa biết cách để fix.

    Mình chuyển qua làm cách 1 lúc chạy lệnh cài epel thì lại báo lỗi như bên dưới:

    [root@localhost /]# rpm -ivh epel-release*
    warning: epel-release-6-8.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 signature: NOKEY, key ID 0608b895
    error: Failed dependencies:
    rpmlib(FileDigests) <= 4.6.0-1 is needed by epel-release-6-8.noarch
    rpmlib(PayloadIsXz) <= 5.2-1 is needed by epel-release-6-8.noarch

    Hình như nó check file có thay đổi hay sao đó.

    Ban hướng dẫn giúp với

     1. nghia 5 comment

      Bó tay rồi mr Luân ơi, không biết check thế nào cả

      Hic

     2. Luân Trần Admin

      Gửi mình thông tin đăng nhập root VPS và mô tả cụ thể vấn đề vào mail admin@hocvps nhé mình check cho

   1. Tuan 11 comment

    Ctrl+C là sau khi bị lỗi như trên hình, mình muốn copy đoạn text lỗi để viết lên đây hỏi bạn.

  1. Luân Trần Admin

   Bạn đang cài đặt PHP 5.6, thông qua repo remi-php56 nên cần dùng lệnh tương ứng để cài đặt phpMyAdmin: yum --enablerepo=remi,remi-php56 install phpmyadmin

    1. Luân Trần Admin

     Bạn sửa thế này:
     Chỗ đoạn Require local -> Require All
     Allow from 127.0.0.1 -> Allow from All

 18. Khue Tran 18 comment

  A cho em hỏi, e dùng cách 2, thay vì cài vào từng folder của từng site thì e có thể cài ở thư mục ngoài để chạy chung cho các site được hay không hay em phải cài mỗi site 1 lần ạ?

  1. Luân Trần Admin

   Nếu dùng cách 2 thì em sẽ phải cài cho từng site một.
   Có một cách khác mà HocVPS Script đang làm đó là down phpmyadmin script vào folder /home/domain.com/private_html rồi thêm 1 port riêng để chạy (xem thêm file cấu hình /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf)

 19. Đình Bi Plus 7 comment

  Website của em truy cập phpmyadmin đơn giản là domain .com:xxxx, làm sao để tắt cái này đi không cho truy cập nữa, và có thể bật lại khi cần truy cập. Mong anh Luân giúp đỡ!

  1. Luân Trần Admin

   Cái này tùy theo cách cài đặt server mà xử lý thôi, căn bản vẫn là động đến file .conf

 20. Thao Marky 26 comment

  Luân ơi, mình fix dc lỗi kia rùi thì lại có lỗi mới.

  mình vào phpmyadmin thì nó báo:
  phpMyAdmin – Error
  You should upgrade to MySQL 5.5.0 or later.

  trong khi mình dùng lệnh này rmp -qa | grep -i mysql để kiểm tra thì hệ thống báo mình đang dùng bản mysql 5.1

  mysql-5.1.73-3.el6_5.i686
  perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.i686
  mysql-server-5.1.73-3.el6_5.i686
  php-mysql-5.3.3-27.el6_5.1.i686
  mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.i686

   1. Thao Marky 26 comment

    mình thử dùng lệnh này để cài lại yum-y install httpd php mysql mysql-server php-mysql thì hệ thống thông báo

    [root@thaomarky ~]# yum -y install httpd php mysql mysql-server php-mysql
    Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit
    Loading mirror speeds from cached hostfile
    * base: mirror.vodien.com
    * extras: mirror.vodien.com
    * updates: mirror.vodien.com
    Setting up Install Process
    Package httpd-2.2.15-31.el6.centos.i686 already installed and latest version
    Package php-5.3.3-27.el6_5.1.i686 already installed and latest version
    Package mysql-5.1.73-3.el6_5.i686 already installed and latest version
    Package mysql-server-5.1.73-3.el6_5.i686 already installed and latest version
    Package php-mysql-5.3.3-27.el6_5.1.i686 already installed and latest version
    Nothing to do

    ==> Tất cả mình đều là phiên bản mới nhất (lastest version)

 21. Thao Marky 26 comment

  Luân ơi cho mình hỏi chút là mình cài phpmyadmin theo cách thứ 2 của bạn. nhưng khi truy cập http://domain/phpadmin (đã đổi tên thư mục phpmyadmin thành phpadmin) nhưng trình duyệt báo
  “Not Found

  The requested URL /phpadmin/ was not found on this server.”

  Mình đã restart bằng lệnh sudo service httpd restart rùi nhưng vẫn ko dc

  1. Luân Trần Admin

   Bạn xem lại đường dẫn download và giải nén phpmyadmin, có phải ở folder có thể truy cập được từ trình duyệt không?

   1. Thao Marky 26 comment

    khi mình để trong thư mục var/www thì báo lỗi 404 Not Found. còn nếu mình để trong var/www/html (thư mục truy cập web từ trình duyệt) thì nó ra trang trắng bạn ah

    1. Luân Trần Admin

     Tất nhiên là bạn phải để trong thư mục html rồi thì mới chạy được.

     Trang trắng thì có rất nhiều lí do, bạn xem lại error log của webserver xem vấn đề ở đâu nhé.

     1. Thao Marky 26 comment

      error log của mình đây, Luân xem giúp mình với.

      [Wed Sep 10 11:42:59 2014] [error] [client 14.162.196.214] PHP Fatal error: Call to undefined function mb_detect_encoding() in /var/www/html/phpadmin/libraries/php-gettext/gettext.inc on line 177

 22. Mr Han 3 comment

  Đã cài đặt, đã đổi 4 cái 127.0.0.1-> all nhưng vẫn báo lỗi này anh ơi

  Forbidden

  You don’t have permission to access /phpmyadmin/ on this server.
  Xài VPS ở EthernetServer Centos 6 32bit

 23. Đỗ Hoàng 11 comment

  Đã cài LEMP ok. Đến phần cài Phpmyadmin gặp lỗi này giải quyết sao nhỉ mọi người ?
  “Error: Package: php-tidy-5.3.3-27.el6_5.1.x86_64 (updates)
  Requires: php-common(x86-64) = 5.3.3-27.el6_5.1
  Installed: php-common-5.5.15-1.el6.remi.x86_64 (@remi-php55)
  php-common(x86-64) = 5.5.15-1.el6.remi
  Available: php-common-5.3.3-26.el6.x86_64 (base)
  php-common(x86-64) = 5.3.3-26.el6
  Available: php-common-5.3.3-27.el6_5.x86_64 (updates)
  php-common(x86-64) = 5.3.3-27.el6_5
  Available: php-common-5.3.3-27.el6_5.1.x86_64 (updates)
  php-common(x86-64) = 5.3.3-27.el6_5.1
  Error: Package: php-mcrypt-5.3.3-3.el6.x86_64 (epel)
  Requires: php(zend-abi) = 20090626
  Installed: php-common-5.5.15-1.el6.remi.x86_64 (@remi-php55)
  php(zend-abi) = 20121212-64
  Available: php-common-5.3.3-26.el6.x86_64 (base)
  php(zend-abi) = 20090626
  Available: php-common-5.3.3-27.el6_5.x86_64 (updates)
  php(zend-abi) = 20090626
  Available: php-common-5.3.3-27.el6_5.1.x86_64 (updates)
  php(zend-abi) = 20090626
  You could try using –skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest”

  1. Luân Trần Admin

   Bạn dùng lệnh này nhé: sudo yum --enablerepo=remi,remi-php55 install phpmyadmin

 24. Lê Anh Tuấn 7 comment

  Lỗi này là sao vậy hả anh?
  [root@leeanhtuan ~]# sudo yum install phpmyadmin
  Failed to set locale, defaulting to C
  Loaded plugins: downloadonly, fastestmirror, priorities
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: centos.mirror.facebook.net
  * epel: mirror.pnl.gov
  * extras: mirror.nwresd.org
  * rpmforge: repoforge.eecs.wsu.edu
  * updates: mirror.spro.net
  1570 packages excluded due to repository priority protections
  Setting up Install Process
  No package phpmyadmin available.
  Error: Nothing to do

  Em cài nginx

  1. Luân Trần Admin

   Bạn cài đặt nginx theo hướng dẫn nào vậy, thông báo lỗi này lạ quá, bạn sử dụng VPS ở đâu thế

 25. Phong 19 comment

  Alo bác LT ơi !
  Giúp em một tay với. Em cài phpdmin thì bị thế này
  Error: Package: php-mysqlnd-5.3.28-4.el6.i686 (CentALT)
  Requires: php-pdo(x86-32) = 5.3.28-4.el6
  Available: php-pdo-5.3.3-26.el6.i686 (base)
  php-pdo(x86-32) = 5.3.3-26.el6
  Available: php-pdo-5.3.3-27.el6_5.i686 (updates)
  php-pdo(x86-32) = 5.3.3-27.el6_5
  You could try using –skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest

  và sử dụng lệnh sudo nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf thì chỉ có
  GNU nano 2.0.9 File: /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
  Bác xem giúp em với

  1. Luân Trần Admin

   Bác làm theo hướng dẫn trong bài này à, thông báo lỗi trông lạ thế 😀

   1. Phong 19 comment

    Em làm theo đúng như bác đã hướng dẫn và tới đó thì dính lỗi
    Error: Package: php-mysqlnd-5.3.28-4.el6.i686 (CentALT)
    Requires: php-pdo(x86-32) = 5.3.28-4.el6
    Available: php-pdo-5.3.3-26.el6.i686 (base)
    php-pdo(x86-32) = 5.3.3-26.el6
    Available: php-pdo-5.3.3-27.el6_5.i686 (updates)
    php-pdo(x86-32) = 5.3.3-27.el6_5
    You could try using –skip-broken to work around the problem
    You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest
    Và ….
    không làm được gì cả,
    có ai dính lỗi này ko nhỉ?

 26. Hoàng 39 comment

  Thêm cách bảo mật nữa là:

  edit file: vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

  Comment 2 dòng mặc định :

  #Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
  #Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

  thêm
  Alias /duong_dan_toi_phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

  => restart lại apache và truy cập vào đường dẫn của bạn.
  Với cách này thì ko phải down phpmyadmin về

 27. Bình Đinh 18 comment

  Mình cài xong thì phpMyAdmin không chạy vào báo lỗi 404
  Not Found

  The requested URL /phpMyAdmin was not found on this server.

 28. Hoa Tre 2 comment

  Hi a, e cài xong rồi nhưng tới chỗ config file /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf, em mở lên nó ko hiện gì cả (nội dung rỗng).
  Em paste nguyên xi chỗ này
  . . .
  Require ip All
  . . .
  Allow from All
  . . .
  Require ip All
  . . .
  Allow from All
  . . .
  thì restart pache lại báo lỗi syntax. restart fail.

  Làm như nào ạ

  1. Hoang 39 comment

   Cai loi phpmyadmin roi. Cai xong phpmyadmin, se tu tao ra file do.
   Neu file rong, chung to file ko ton tai => cai phpmyadmin loi.

  1. Luân Trần Admin

   Trong nginx thì phải tự tạo virtual host bằng tay cho phpmyadmin nó chạy. File kia là webserver Apache trên Centos bạn ạ

 29. Quốc Thiên 2 comment

  Anh cho em hỏi. Em đã cài xong phpmyadmin trên CentOS. chạy ok .

  khi import data vô thì bị limit giới hạn chỉ 2MB.

  Anh cho em hỏi muốn thay đổi cái đó thì mình vô file nào để config lại .Thank anh.

  1. Luân Trần Admin

   Bạn dùng lệnh find / -name php.ini để check vị trí file php.ini rồi edit file này, chỉnh lại thông số upload_max_filesize (đang để 2M) là được

   1. Trần Tùng 1 comment

    Anh nói kỹ thêm giúp e với ạ em tìm được vị trí file [etc/php.ini ], nhưng ko biết sửa kiều gì bằng lệnh như thế nào , em cài vps centos 6, quản trị zpanel, h bị lỗi giới hạn 2mb , Tks anh !

    1. Luân Trần Admin

     Bạn kết nối sFTP, down file đó về rồi mở trên Notepad, tìm thông tin muốn update rồi upload lên là được.