Trước đây mình vẫn dùng VPS để chứa các bản backup sử dụng công cụ Duplicity hoặc Rsync. Tuy nhiên, hiện giờ đã có một phương pháp mới hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn (Free), đó là sao lưu lên Cloud với Rclone.

backup-server-google-drive

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây đó là tốc độ cao (do có server được đặt trên khắp thế giới), an toàn dữ liệu (không lo ngại các vấn đề phần cứng, network) và nhất là hầu hết đều Free. Mình đặc biệt thích những thứ Free!

Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud thông dụng như:

 • Google Drive
 • Amazon S3
 • Openstack Swift / Rackspace cloud files / Memset Memstore
 • Dropbox
 • Google Cloud Storage
 • Amazon Drive
 • Microsoft OneDrive
 • Hubic
 • Backblaze B2
 • Yandex Disk
 • SFTP
 • The local filesystem

Xem thêm test tốc độ upload Rclone.

Giờ thay vì backup đưa lên VPS khác để lưu trữ, mình chuyển sang sử dụng Google Drive, dung lượng miễn phí 15GB, mua thêm cũng khá rẻ, chỉ 45k/tháng là được 100GB rồi. Bạn nào có tài khoản Google Apps miễn phí nữa thì càng tuyệt vời.

Trong bài viết này sẽ có 2 phần chính, 1 là cài đặt Rclone trên VPS, 2 là sử dụng Rclone để upload backup lên Google Drive. Với những cloud service khác các bạn làm tương tự.

Việc tạo file backup toàn bộ dữ liệu VPS mình đã hướng dẫn chi tiết trong bài viết Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS, bài viết này sẽ chỉ tập trung vào việc cài đặt tự động upload file nén lên Google Drive. Xem thêm hướng dẫn sử dụng Rclone với Google Drive và các dịch vụ cloud khác tại Rclone Docs.

Kịch bản tự động backup như sau:

 • Sao lưu toàn bộ database MySQL, mỗi database một file .gz
 • Sao lưu toàn bộ code trong thư mục /home/domain.com/public_html/
 • Sao lưu toàn bộ cấu hình Nginx trong thư mục /etc/nginx/conf.d/
 • Tổng hợp tất cả dữ liệu vào 1 folder
 • Upload file backup lên Google Drive vào lúc 2h00 sáng
 • Tự động xóa file backup trên VPS sau khi upload xong, xóa file backup trên Cloud nếu quá 2 tuần

Giờ bắt đầu vào việc nhé.

I. Hướng dẫn cài đặt Rclone

1. Cài đặt Rclone

Rclone là một chương trình dòng lệnh nên mình sẽ down xuống rồi di chuyển file chạy đến thư mục /usr/sbin/ của VPS để sử dụng sau này.

Chú ý : Nếu bạn đã cài đặt phiên bản cũ, cũng chỉ cần chạy chuỗi lệnh dưới để update. Tham khảo Changelog các phiên bản.

– Cài đặt với phiên bản v1.42 hệ điều hành Linux 64bit

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/v1.42/rclone-v1.42-linux-amd64.zip
unzip rclone-v*.zip
\cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

– Cài đặt với phiên bản v1.42 hệ điều hành Linux 32bit

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/v1.42/rclone-v1.42-linux-386.zip
unzip rclone-v*.zip
\cp rclone-v*-linux-386/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

Link download trực tiếp các phiên bản Rclone.

Giờ bạn có thể sử dụng lệnh rclone để xem thêm thông tin sử dụng.

2. Một số câu lệnh thông dụng

Các câu lệnh sử dụng Rclone thường có dạng như sau:

rclone command <parameters> <parameters...>

Trong đó command là câu lệnh, parameters là các tham số.

Một số lệnh thông dụng khi dùng Rclone:

 • rclone config – Cấu hình kết nối đến dịch vụ cloud.
 • rclone copy – Copy files từ server đến cloud, skip nếu đã tồn tại dữ liệu.
 • rclone sync – Synchronize giữa server và cloud, chỉ update dữ liệu trên cloud mà thôi.
 • rclone move – Move files từ server lên cloud.
 • rclone delete – Xóa dữ liệu của folder.
 • rclone purge – Xóa dữ liệu của folder và toàn bộ nội dung bên trong.
 • rclone mkdir – Tạo folder.
 • rclone rmdir – Xóa folder trống tại đường dẫn.
 • rclone rmdirs – Xóa toàn bộ folder trống tại đường dẫn. Bộ đếm thời gian bao gồm:
  • ms – Milliseconds
  • s – Seconds
  • m – Minutes
  • h – Hours
  • d – Days
  • w – Weeks
  • M – Months
  • y – Years
 • rclone check – Kiểm tra dữ liệu server và cloud có đồng bộ hay không.
 • rclone ls – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm size và path.
 • rclone lsd – Liệt kê toàn bộ thư mục.
 • rclone lsl – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm modification time, size và path.
 • rclone size – Trả về kích thước thư mục.

Thông tin chi tiết từng lệnh bạn xem thêm ở đây.

II. Backup VPS lên Cloud với Rclone

1. Tạo kết nối với Google Drive

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình kết nối Rclone với Google Drive, việc này chỉ phải làm 1 lần duy nhất. Kết nối được tạo tên remote

Kết nối SSH với VPS rồi chạy lệnh:

# rclone config

Bạn sẽ nhận được thông báo: No remotes found - make a new one, nhập n rồi nhấn Enter để tạo kết nối mới.

Ở dòng name bạn nhập remote để đặt tên cho kết nối, bạn có thể chọn tên nào cũng được.

Một danh sách các dịch vụ cloud xuất hiện, hãy chọn số 11, Google Drive rồi nhấn Enter.

Ở 2 dòng tiếp theo Client IDClient Secret bạn hãy để trống nhấn Enter.

Mục Scope that rclone should use when requesting access from drive chọn 1 – drive

Tiếp theo, để trống với ID of the root folderService Account Credentials JSON file path

Khi được hỏi Use auto config? hãy nhập n rồi nhấn Enter. Ngay lập tức, Rclone sẽ đưa ra một đường link, bạn có thể click thẳng vào đó hoặc copy rồi paste vào trình duyệt.

tao-ket-noi-google-drive-2

Giao diện sẽ xuất hiện như sau:

cap-quyen-cho-rclone-truy-cap-google-drive

Nhấn nút Allow để đồng ý, sau đó bạn sẽ nhận được đoạn mã verification code như hình dưới:

ma-verification-code

Quay trở lại cửa sổ SSH, copy rồi paste code này vào dòng Enter verification code> rồi nhấn Enter.

Chọn n tức no đối với Configure this as a team drive?

Rclone cần xác nhận thông tin một lần nữa, bạn nhấn y để đồng ý rồi nhấn q để thoát khỏi giao diện cấu hình kết nối.

Toàn bộ quá trình cài đặt sẽ tương tự như sau (bôi đỏ là cần nhập input):

# rclone config
No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n
name> remote
Type of storage to configure.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Alias for a existing remote
  \ "alias"
 2 / Amazon Drive
  \ "amazon cloud drive"
 3 / Amazon S3 Compliant Storage Providers (AWS, Ceph, Dreamhost, IBM COS, Minio)
  \ "s3"
 4 / Backblaze B2
  \ "b2"
 5 / Box
  \ "box"
 6 / Cache a remote
  \ "cache"
 7 / Dropbox
  \ "dropbox"
 8 / Encrypt/Decrypt a remote
  \ "crypt"
 9 / FTP Connection
  \ "ftp"
10 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
  \ "google cloud storage"
11 / Google Drive
  \ "drive"
12 / Hubic
  \ "hubic"
13 / Local Disk
  \ "local"
14 / Mega
  \ "mega"
15 / Microsoft Azure Blob Storage
  \ "azureblob"
16 / Microsoft OneDrive
  \ "onedrive"
17 / OpenDrive
  \ "opendrive"
18 / Openstack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore, OVH)
  \ "swift"
19 / Pcloud
  \ "pcloud"
20 / QingCloud Object Storage
  \ "qingstor"
21 / SSH/SFTP Connection
  \ "sftp"
22 / Webdav
  \ "webdav"
23 / Yandex Disk
  \ "yandex"
24 / http Connection
  \ "http"
Storage> 11
Google Application Client Id - leave blank normally.
client_id>
Google Application Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
  \ "drive"
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
  \ "drive.readonly"
  / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
  | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
  \ "drive.file"
  / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
  \ "drive.appfolder"
  / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
  \ "drive.metadata.readonly"
scope> 1
ID of the root folder - leave blank normally. Fill in to access "Computers" folders. (see docs).
root_folder_id>
Service Account Credentials JSON file path - leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
service_account_file>
Remote config
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine or Y didn't work
y) Yes
n) No
y/n> n
If your browser doesn't open automatically go to the following link: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offlinexxxx
Log in and authorize rclone for access
Enter verification code> 4/AABw8gMKPxxxxxxxxxx
Configure this as a team drive?
y) Yes
n) No
y/n> n
--------------------
[remote]
type = drive
client_id =
client_secret =
scope = drive
root_folder_id =
service_account_file =
token = {"access_token":"xxx","token_type":"Bearer","refresh_token":"1/xxx","expiry":"2018-05-16T10:55:03.488381196+07:00"}
--------------------
y) Yes this is OK
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:

Name         Type
====         ====
remote        drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q

Vậy là xong, giờ bạn có thể test với lệnh liệt kê thư mục trong kết nối remote:

# rclone lsd remote:

2. Tạo kết nối với Amazon Drive/One Drive/Yandex

Hiện nay, bên cạnh GG Drive, các Cloud khác cũng dần trở nên phổ biến và có nhiều ưu đãi cho người dùng. Việc tạo kết nối tới Amazon Drive/OneDrive/Yandex tương tự GG Drive, chỉ khác biệt bước lấy access_token.
Lưu ý: Đối với OneDrive cần chọn đúng loại tài khoản cá nhân Personal/doanh nghiệp Bussiness.

Việc xác thực được thực hiện qua remote machine có trình duyệt (ví dụ máy tính của bạn) với lệnh rclone authorize "tên_cloud".

Ví dụ cụ thể OneDrive, đến bước xác thực:

Microsoft App Client Id - leave blank normally.
client_id>
Microsoft App Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Remote config
Choose OneDrive account type?
 * Say b for a OneDrive business account
 * Say p for a personal OneDrive account
b) Business
p) Personal
b/p> p
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine
y) Yes
n) No
y/n> n
For this to work, you will need rclone available on a machine that has a web browser available.
Execute the following on your machine:
    rclone authorize "onedrive"

Chạy lệnh rclone authorize "onedrive" tại máy đang sử dụng để lấy access_token.

 1. Tải Rclone về máy cá nhân (bản cho Windows/OSX) tại Rclone Downloads. Cụ thể, WindowsAMD64 – 64 Bit được rclone-v1.42-windows-amd64. Bên trong có file rclone.exe để chạy trên cửa sổ lệnh. Ví dụ đường dẫn file D:\Rclone/rclone.exe
 2.  Mở ứng dụng CMD của Windows (Run – CMD) rồi chạy lệnh trên với đường dẫn file. Ví dụ, D:\Rclone\rclone.exe authorize "onedrive"
 3. Browser bật ra yêu cầu bạn đăng nhập để xác thực. Thành công sẽ hiện thông báo Success. Go back to rclone to continue trên trình duyệt. Quay lại ứng dụng CMD bạn copy access_token để xác thực bên VPS.
C:\Users\HocVPS>D:\Rclone\rclone.exe authorize "onedrive"

Choose OneDrive account type?
* Say b for a OneDrive business account
* Say p for a personal OneDrive account
b) Business
p) Personal
b/p> p
If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth
Log in and authorize rclone for access
Waiting for code...
Got code
Paste the following into your remote machine --->
{"access_token":"EwD4Aq1DBAAUcSSzoTJJxxx","expiry":"2018-05-16T11:43:25.3184173+07:00""}
<---End paste

Chú ý,  access_token là một chuỗi kí tự liền mạch nên khi copy từ CMD bạn paste qua trình chỉnh sửa như EmEditor hay Notepad++ để loại bỏ hoàn toàn các kí tự thừa gây cách dòng.

3. Script backup toàn bộ VPS và upload lên Cloud

Trong bài Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS mình đã chia sẻ script tự động backup VPS, tuy nhiên trong bài này mình sẽ chỉnh sửa lại một chút, để script tự động upload lên Cloud sau khi tạo xong file nén.

– Script hoạt động với Rclone phiên bản 1.35 trở lên.
– Kết nối Rclone với Cloud tên remote, nếu bạn sử dụng kết nối khác thì thay đổi tên trong script
– Nếu bạn sử dụng hệ quản trị khác HocVPS thì sử dụng script 2 và sửa thông tin đăng nhập MySQL, đường dẫn thư mục source code và thư mục Nginx Conf

Script này mình viết theo cấu trúc folder trên server do HocVPS Script quản lý.

– Tạo file backup.sh ở thư mục /root/

nano /root/backup.sh

– Copy toàn bộ nội dung script bên dưới rồi paste vào (áp dụng với HocVPS Script 2.0 trở lên)

# HocVPS Script Plugin - Backup Server and Upload to Cloud

#!/bin/bash

SERVER_NAME=HOCVPS_BACKUP

TIMESTAMP=$(date +"%F")
BACKUP_DIR="/root/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
SECONDS=0

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`

for db in $databases; do
	$MYSQLDUMP --force --opt $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
# Loop through /home directory
for D in /home/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} # Domain name
		echo "- "$domain;
		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
	fi
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Nginx Configuration";
cp -r /etc/nginx/conf.d/ $BACKUP_DIR/nginx/
echo "Finished";
echo '';

size=$(du -sh $BACKUP_DIR | awk '{ print $1}')

echo "Starting Uploading Backup";
/usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR "remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP" >> /var/log/rclone.log 2>&1
# Clean up
rm -rf $BACKUP_DIR
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week
/usr/sbin/rclone cleanup "remote:" #Cleanup Trash
echo "Finished";
echo '';

duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."

# HocVPS Script Plugin - Backup Server and Upload to Cloud
# Version: 1.1
#!/bin/bash

. /etc/hocvps/scripts.conf

SERVER_NAME=HOCVPS_BACKUP

TIMESTAMP=$(date +"%F")
BACKUP_DIR="/root/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL_USER="root"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQL_PASSWORD=$mariadbpass
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
SECONDS=0

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`

for db in $databases; do
	$MYSQLDUMP --force --opt --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
# Loop through /home directory
for D in /home/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} # Domain name
		echo "- "$domain;
		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
	fi
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Nginx Configuration";
cp -r /etc/nginx/conf.d/ $BACKUP_DIR/nginx/
echo "Finished";
echo '';

size=$(du -sh $BACKUP_DIR | awk '{ print $1}')

echo "Starting Uploading Backup";
/usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR "remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP" >> /var/log/rclone.log 2>&1
# Clean up
rm -rf $BACKUP_DIR
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week
/usr/sbin/rclone cleanup "remote:" #Cleanup Trash
echo "Finished";
echo '';

duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."


Lưu ý:

 • Script trên sẽ back up toàn bộ database, mỗi database nén thành một file .gz, lưu trong thư mục mysql
 • Mỗi thư mục chứa website được nén lại thành 1 file .zip
 • Toàn bộ cấu hình Nginx của các website được lưu trong thư mục nginx
 • SERVER_NAME mặc định là HOCVPS_BACKUP, nếu muốn thay đổi folder trên Cloud bạn hãy thay đổi tham số này.
 • Muốn điều chỉnh thời gian xóa file backup, bạn sửa thông số ở dòng deletermdirs. Hiện tại, tự động xóa file/folder cũ hơn 2 tuần.

– Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát.

– Phân quyền cho script

chmod +x /root/backup.sh

– Vậy là xong rồi đó, giờ bạn có thể test lại bằng cách chạy lệnh:

/root/backup.sh

Thử kiểm tra trên Cloud xem có thư mục mới với dữ liệu backup chưa nhé, hoặc test với lệnh:

rclone lsl remote:HOCVPS_BACKUP

Nếu không có vấn đề gì sẽ thấy kết quả trả về có một thư mục là ngày hiện tại, bên trong có chứa file nén website (.zip), cấu hình Nginx (.conf) và database (.gz).

4. Tạo cronjob tự động backup hàng ngày

Giờ mình sẽ cho script tự động chạy lúc 2h00 sáng.

EDITOR=nano crontab -e

Dán nội dung sau vào cửa sổ Terminal

0 2 * * * /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát

Vậy là xong, cứ 2h sáng hàng ngày script sẽ tự động chạy, backup toàn bộ dữ liệu của VPS rồi upload lên Cloud. Đồng thời, dữ liệu backup trên VPS sẽ được xóa luôn sau khi upload xong.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng cronjob.

III. Tải file backup từ Cloud xuống VPS

Cách đơn giản nhất để bạn khôi phục lại dữ liệu đó là tải file backup từ Cloud xuống máy tính, rồi tùy theo nhu cầu mà up trở lại lên VPS. Tuy nhiên, nếu muốn tải trực tiếp file backup về VPS, bạn có thể sử dụng luôn Rclone với câu lệnh copy.

Ví dụ tham khảo:

rclone copy "remote:/HOCVPS_BACKUP/2017-11-01" /root/

Lệnh trên sẽ copy folder 2017-11-01 trong thư mục HOCVPS_BACKUP trên Cloud về thư mục /root/ của VPS. Tốc độ upload và download từ Cloud đều rất nhanh.
Sau khi copy dữ liệu backup về VPS, bạn tiến hành giải nén file zip, copy thư mục web và nginx về đúng vị trí đồng thời tiến hành import database.

IV. Tổng kết

Công việc backup VPS/Server là việc vô cùng quan trọng, mình đã từng mất toàn bộ dữ liệu không khôi phục được do ấn nhầm Rebuild và chủ quan không backup. Hi vọng với bài hướng dẫn chi tiết này, các bạn sẽ có thêm phương pháp mới tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Giờ đến lượt các bạn làm theo đó, cần hỗ trợ gì thêm hoặc góp ý gì cứ comment bên dưới nhé.

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

795 Comments

 1. Huy Duong 5 comment

  “- Upload file backup lên Google Drive vào lúc 2h00 sáng
  – Tự động xóa file backup trên VPS sau khi upload xong, xóa file backup trên Cloud nếu quá 2 tuần”

  Do site mình nội dung cập nhật ít nên mình muốn 1 tuần backup 1 lần và xóa file trên google cloud nếu quá 1 tháng thì chỉnh ở đâu
  Xin cảm ơn!

  1. Việt Phương Moderator

   1. Số lần backup: bạn sửa trên crontab, hiện là 0 2 * * *
   2. Xóa : Bạn sửa tham số 2w trong script

 2. Ngô Văn Cương 111 comment

  Phiên bản mới của hocvps không xài được rclone à mấy chế 🙁

  1. Việt Phương Moderator

   Rclone liên quan đến VPS thôi, không liên quan đến hệ quản trị. Và mình vẫn thấy dùng bình thường nhé

   1. Ngô Văn Cương 111 comment

    Mình dùng Linode nếu có thể mình gửi thông tin bạn kiểm tra hộ mình với.

     1. Việt Phương Moderator

      Bạn copy lại script nhé. Lỗi này thường liên quan đến việc copy – paste gây ra kí tự đặc biệt, có thể do bạn sửa trên PC rồi up lên VPS

     2. Toàn 6 comment

      đúng rồi mình cũng bị lỗi y vậy, mình cài trên centos, lỗi này ko phải copy lỗi đâu, ví như lỗi coment not found 10 là lỗi để cách dòng trống, xóa đi thì ko bị, rồi lỗi để dấu ; ở cuối nữa….

 3. Trí 18 comment

  Mình bị lỗi chổ backup database, password phải điền vô ở chổ nào vậy Admin ơi?

  Starting Backup Database
  ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)

  1. Việt Phương Moderator

   Hiện không thể truy cập vào MySQL bằng tài khoản root của HocVPS. Bạn thử menu 8 của hocvps có tạo được Database không?
   Không thì bản dùng bản script backup 1.8 và điền trực tiếp user và pass của admin vào trong nội dung script

   1. Trí 18 comment

    Mình đã lấy được password và add thành công. Cám ơn Luân nhé.
    Còn cái ngnix thì hình như nó cứ báo sai đường dẫn.
    Mình dùng directadmin. Cái backup ngnix có quan trọng không Luân?

    1. Việt Phương Moderator

     Nó là cấu hình Webserver Nginx cho từng site. Bạn xem DirectAdmin để cấu hình ở đâu thì bạn quy định lại trong script nhé

     1. Việt Phương Moderator

      Trong ảnh có thư mục nào đâu bạn, toàn file. Bạn chỉ có mở toàn bộ các conf lên đọc xem cái nào quy định về server_name của site bạn thì bạn copy lại.
      Mà nếu bạn không chỉnh sửa Webserver thì cũng k cần thiết cho nó vào trong backup thường xuyên của script. Backup nó 1 lần là được rồi

     2. Việt Phương Moderator

      Uhm, thì như ý mình đó, có thể DirectAdmin đặt ở thư mục khác hoặc là trong 1 file conf nào đó chứa toàn bộ cấu hình các site luôn

     3. Trí 18 comment

      Cám ơn mod, mình đã làm được, bỏ qua phần lưu nginx. Mình có đọc bài cấu hình http2, mình bị kẹt ở chổ không thấy thư mục conf.d đâu cả, và cũng không biết kiếm nó ở đâu. Mình có post bên đó.

 4. sinhle 44 comment

  chào ad.
  mình đang gặp lỗi backup file dung lượng lớn.
  có 1 trang gần 4GB. nên mỗi lần backup thì nó điều chừa cái web 4GB ra không backup được.
  mong cách fix
  tks

  1. Việt Phương Moderator

   Mình từng dùng rclone chuyển ISO toàn trên 4GB nên vấn đề chắc không ở dung lượng rồi. Bạn xem nó có tạo được file nén không, rồi nếu tạo file nén rồi thì up lên thông báo gì
   Bạn test thủ công cho chuẩn nhé. HocVPs có menu nén riêng từng site đó
   Và check cả log của Rclone xem vấn đề ntn

 5. NAM 21 comment

  ADMIN ơi cho mình hỏi giờ mình muốn xóa gỡ hết rclone và các câu lệnh để thao tác cài lại từ đầu làm sao vậy ?
  Thanks

 6. Hải 3 comment

  Mình dùng hocvps 2.0.2, lúc chạy thử script backup.sh thì bị lỗi này

  Starting Backup Database
  ./backup.sh: line 10: $’\r’: command not found
  : No such file or directorybin/mysql
  ./backup.sh: line 12: syntax error near unexpected token `$’do\r”
  ‘/backup.sh: line 12: `for db in $databases; do

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn copy lại nhé, hình như bạn copy vào trình Edit trên PC rồi upload file back lên VPS à

 7. Binh Nguyen 50 comment

  dùng lệnh j để xóa remote củ vậy mn? khi mình tạo 1 remote mới thì backup nó có trùng k hay phải sửa lại nhỉ?

  1. Binh Nguyen 50 comment

   mình tạo thêm remote mới (remote củ vs mới mình dùng google drive) nhưng khi mình gõ lệnh: “rclone config” để kiểm tra thì chỉ thấy Current remotes: chỉ có 1 thui?

   1. Việt Phương Moderator

    1. rclone config để xóa
    2. Mỗi kết nối bạn setup như thế nào tùy bạn nên không ảnh hưởng. Vì bản chất kết nối chỉ liên kết Cloud vs VPS. Còn backup ntn là backup script quy định
    3. Tức là bạn tạo remote mới chưa thành công hoặc trùng tên remote cũ

     1. Việt Phương Moderator

      Thế thì vấn đề ở script backup thôi k liên quan đến rclone. Bạn sửa tên remote trong script chưa?

 8. Vi nguyen 2 comment

  Code chạy rất trơn tru, rất tuyệt vời. Nhưng mình vào thư mục trên Cloud kiểm tra thì không thấy nó backup database bạn nhỉ?

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn dùng code bản nào và hệ thống bạn cài quản trị gì? Lúc backup thủ công bạn hiện thông báo ntn?

 9. SvenSeaGal 36 comment

  nếu mình muốn backup domain trong file nén có mỗi phần public_html chứ ko phải là home/domain/public_html thì sửa đoạn nào vậy.. thanks

   1. Việt Phương Moderator

    Thì bạn sửa thủ công phần start backup website, cấu hình đường dẫn phù hợp với yêu cầu của bạn

    1. SvenSeaGal 36 comment

     echo “Starting Backup Website”;
     # Loop through /home directory
     for D in /home/*; do
     if [ -d “${D}” ]; then #If a directory
     domain=${D##*/} # Domain name
     echo “- “$domain;
     zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /$domain/public_html/ -q -x /$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
     fi
     done
     echo “Finished”;
     echo ”;
     vậy đúng chưa nhỉ

     1. Việt Phương Moderator

      Phần này thủ công theo ý bạn nên bạn tự test cho chắc nhé

 10. SvenSeaGal 36 comment

  cho mình hỏi với lúc mình back up lại thì cái site chính ko thấy phần mysql để vào php my admin đâu thì làm sao để làm lại giờ T_T

   1. Việt Phương Moderator

    1. Trong thư mục mysql trên BACKUP có các database nhé. Nếu không có gì tức bạn chưa backup đc database rồi.
    2. Log backup để làm gì bạn

     1. Việt Phương Moderator

      Code không backup phần đó nhé bạn. Bạn cần thì backup thủ công. Vì nó không phải dữ liệu của website

     2. Việt Phương Moderator

      Không có phần đó thì bạn vào kiểu gì? Và các tool là 1 cá thể độc lập, đâu liên quan gì đến web bạn?

     1. Việt Phương Moderator

      Mà bạn backup sang VPS mới thì cài HocVPS vào VPS mới là xài đc các tool cần gì backup?

     2. SvenSeaGal 36 comment

      lúc sáng mình xóa nhầm cái file home xong backup lại giờ nó bị lỗi 502 bad gate way chả biết sao với cả ko vào được phpmyadmin T_T

     3. Việt Phương Moderator

      Vậy bạn chuyển toàn bộ site sang VPS mới cài lại thôi. Dùng hocvps menu 4,5 cũng backup đc nhé

     4. SvenSeaGal 36 comment

      cho mình hỏi tí nếu cài lại thì ngoài import database trong phpmyadmin thì trong root mình import vào đường dẫn nào thế

 11. lâm chương 2 comment

  Em chạy mọi thứ oke hết, đến khi test lại thì bị lỗi này ạ
  Failed to create file system for “remote:”: didn’t find section in config file
  làm sao bây giờ ạ

  1. Việt Phương Moderator

   Tức là nó không tìm thấy kết nối nào tên là remote cả. Bạn kiểm tra rclone config ra kết quả gì

   1. Việt Phương Moderator

    Bạn dùng bản script dành cho HocVPS 1.8. Trong đó bạn nhập thẳng giá trị user và password của MySQL
    Còn đường dẫn website bạn sửa cho phù hợp hệ thống mình, trong HocVPS là /home/
    Bạn đọc code phần Starting Backup Website là quy định thư mục website

     1. Phan Khánh 13 comment

      chạy web chính thì ok rồi nhưng biết sao cái cdn nó lại k zip

      Starting Backup Website
      – cdn-proxy.noixxxx.com

      zip error: Nothing to do! (/root/backup/2017-08-16/cdn-proxy.noixxxx.com.zip)

     2. Việt Phương Moderator

      Vì script backup thư mục /home/$domain/public_html nên bạn có sửa thành /var/www/ thì bên trong vẫn không có public_html để nó tìm và nén. Nên bạn tự sửa phần đường dẫn cho phù hợp hệ thống nhé

    1. Phan Khánh 13 comment

     bạn giúp mình vơi, mình hạy thì file zip của web khi zip xong, đã thấy trên server, một lúc sau file file đó bị xóa trong khi chưa up lên driver, thế là ntn bạn??

     1. Việt Phương Moderator

      Có thể tiến trình move có vấn đề. Câu lệnh trong script là move nhé bạn, không phải copy rồi xóa nên chỉ tồn tại ở VPS/Driver thôi

     2. Việt Phương Moderator

      Thì như mình đã nói, quá trình move có thể có vấn đề. Bạn kiểm tra log xem.
      Bên cạnh đó, bạn xem move được 1 file bất kì lên drive không rclone move file "remote:thư mục"

     3. Việt Phương Moderator

      Có thể script không zip đc code web. bạn bỏ phần Upload và Cleanup trong script rồi test xem có đầy đủ mọi thứ trong $BACKUP_DIR không. Vì hệ thống bạn khác HocVPS Script nên Script bạn cũng đã tự sửa cho phù hợp nên chỉ có tự bạn check thôi

     4. Việt Phương Moderator

      Ý mình là check nó có zip đc codeweb không mà, bạn hiểu ý không?

     5. Phan Khánh 13 comment

      nó có zip được bạn, mình có nói trên rồi mà. đã có file zip, 7.8gb một lúc sau thì mất, không còn trên server cũng như chưa có trên drive. còn nginx với data thì đã lên drive

     6. Việt Phương Moderator

      Drive bạn đủ trống 7.8GB không? Bạn tự chạy lệnh rclone move file đó lên driver thì như thế nào

     7. Phan Khánh 13 comment

      drive của mình trống 10gb nữa, đó là mình tự chạy lệnh bạn ạ. 1 web khác nhỏ nhỏ trong server của mình đc zip và up lên bình thường

     8. Việt Phương Moderator

      Thế bạn upload thủ công cả thư mục thì được?

 12. fususu 34 comment

  Em vừa chạy backup.sh một phát trên vps mới, tự nhiên nó đòi nhập password database thủ công luôn, cái cũ thì không bị 🙁
  —————————
  /root/backup.sh
  Starting Backup Database
  Enter password:
  ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: YES)
  Finished

  Starting Backup Website
  – mrsusu.com
  – phut59.com
  Finished

  Starting Backup Nginx Configuration
  Finished

  Starting Uploading Backup
  ——————–

  Nếu ko nhập đúng pass thì nó chỉ backup folder và conf thôi.
  Mà có 2 website, biết nhập pass của web nào?
  Mà nếu vậy thì làm sao crontab chạy được tự động?

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn dùng HocVPS phiên bản bao nhiêu và script phiên bản bao nhiêu?

   1. fususu 34 comment

    Mình dùng bản 1.8. Mà mình tự fix được rồi.

    Ko hiểu sao cái biến mariapass nó không tự động thay password nên nình tạo mật khẩu mới cho user root, và thay luôn vào đó 🙂

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn chạy rclone config rồi thêm remote mới vào. Remote cũ có thể xóa đi hoặc để nguyên không quan trọng

 13. Vu Hai 7 comment

  Bác luân cho em hỏi em cài đến khúc nhập link vào thì bị lỗi

  400. That’s an error.

  Error: invalid_request

  Missing required parameter: redirect_uri

  Làm sao để fix ạ.

  1. Việt Phương Moderator

   Link đó bạn copy thiếu phần cuối, có redirect_uri rồi. Bạn click thẳng hoặc copy lại đầy đủ nhé

   1. Vu Hai 7 comment

    Em đã sửa lại và ok, em dùng scrip vpssim, chạy backup chỉ backup được public_html và nginx còn sao database ko backup được nhỉ, bác giúp em phát

    1. Việt Phương Moderator

     VPSSIM hệ thống MySQL khác. Bạn dùng bản script cho HocVPS 1.8 rồi điền thẳng password mysql vào, không sử dụng biến

 14. Nguyễn Công 14 comment

  Em muốn chuyển ngược dữ liệu từ VPS lên Drive thì làm kiểu j a nhỉ

  1. Việt Phương Moderator

   Script là chuyển dữ liệu từ VPS lên Cloud mà ban. Bạn chuyển dữ liệu lên Cloud thì dùng lệnh copy/move của Rclone nhé

  1. Việt Phương Moderator

   Script trong bài đã giúp tự tạo backup rồi up lên Cloud đó bạn

   1. đức 31 comment

    Tức là Rclone sẽ tự động tạo backup và up lên google drive
    hay là hocvps scrip backup sẽ làm việc đó?

    tại e thấy 2 bài viết cùng 1 ngày, hai bài khác nhau chỗ nào ạ e ko hiểu lắm 🙁

    1. Việt Phương Moderator

     Script trong bài này bao gồm tạo backup và dùng rclone để up lên nhé

     1. đức 31 comment

      ok e hiểu r

      vậy là sẽ dùng hocvps scrip để tạo file backup rồi dùng rclone để up lên google drive

      vậy hocvps scrip backup có dùng đc trên vps mà ko dùng hocvps ko ạ?

     2. Việt Phương Moderator

      Trong script backup đó ĐÃ BAO GỒM CẢ TẠO FILE BACKUP VÀ DÙNG RCLONE ĐỂ UPLOAD LÊN
      Còn nếu bạn sử dụng hệ thống khác thì sửa đường dẫn lưu thư mục web cũng như pass database cho phù hợp

 15. Việt 16 comment

  Bác Luân ơi cho em hỏi VPS của em mỗi lần chạy backup đều bị đứng. Em chạy hocvps. Bác có cách làm cho nó khỏi đứng Ram được ko ạ, hay cho vps tự restart. VPS em Ram 1GB bên Vultr.
  Mong hồi âm từ anh!

  1. Việt Phương Moderator

   Vậy bạn theo dõi lúc bạn backup thủ công gặp vấn đề như thế nào? top -mxem hệ thống nữa

    1. Việt Phương Moderator

     Tất nhiên bạn backup bằng Rclone rồi. Ý là khi bạn backup thủ công /root/backup.sh thì hệ thống như thế nào đó

     1. Việt 16 comment

      Backup thủ công thì em dùng hocvps, có tính năng cho backup từng web ra, và backup bình thường, không thấy báo gì cả

     2. Việt Phương Moderator

      Ý mình là bạn chạy /root/backup.sh thủ công thì chiếm dụng tài nguyên server như thế nào

     3. Việt 16 comment

      Nó chạy bình thường thôi anh và lưu vào folder root/backup/ngày : http://prntscr.com/fu6sxf
      Chứ em cũng không biết nó chiến dụng server như thế nào? Hay anh chỉ em cách gỡ rclone này cũng dc ạ!

     4. Việt Phương Moderator

      Gỡ thì bạn gỡ cái /usr/sbin/rclone và xóa crontab đi là được

     5. Việt 16 comment

      ý anh gỡ cái /usr/sbin/rclone có phải là xóa nó đi ko ạ? Với xóa crontab bằng cách nào ạ?

     6. Việt Phương Moderator

      uhm, xóa cái /usr/sbin/rclone. Còn xóa crontab thì bạn edit crontab như lúc add rồi xóa dòng đó đi là được